REFERENDUM

SLOVNÍČEK DEMOKRACIE
---------------------------------------------------------------------

Občan a referendum
Cyril Svoboda
7.9.2001

http://www.kdu-csl.cz/clanek.asp?id=1435

Institut referenda jako by byl nechtěným dítětem české ústavy. Za osm
let její platnosti se objevilo mnoho návrhů ústavního zákona o referendu,
ať už vládních či poslaneckých, žádný však nezískal potřebnou podporu.
Vláda nedávno předložila další návrh, nad kterým se na půdě Parlamentu
jistě opět rozhoří bouřlivá diskuse.
Referendum by nemělo chybět v legislativní výbavě žádného demokratického
státu. Je totiž naplněním principu suverenity lidu, na kterém je
demokratický režim založen.
Je v rozporu s tímto principem, je-li lidu upíráno právo vykonávat moc
přímo, referendem. Ano, v demokracii je nositelem moci lid, voliči,
občané, nikoliv politické strany, i když se tak někdy chovají. Mandát,
který strany dostávají ve volbách od voličů, není jejich vlastnictvím,
je jim pouze svěřen. Referendum by jim tuto skutečnost neustále připomínalo
a působilo tak na zvýšení obecné politické kultury. Existence referenda,
tedy právě ona možnost, že občané iniciují referendum, by byla pojistkou
odpovědného a rozumného chování politických stran. Proto je také politická
kultura u nás hodnocena tak kriticky: Politické strany nejsou nuceny chápat
volební proces jako smlouvu s voliči a čtyřleté volební období jako
dobu jejího plnění. Absence referenda je naopak svádí k tomu, aby při
vykonávání jim svěřeného mandátu s vůlí voličů a svým programem licitovaly
a všelijak improvizovaly. Referendum, má-li být skutečně projevem suverenity
lidu, musí být vymezeno obecně. Ti, kdo předkládají alternativní návrhy
referenda o jedné konkrétní věci (zejména o vstupu do EU), jinými slovy
říkají, že referendum nechtějí. Jeho podstatou totiž je, že iniciativa k
jeho konání vychází z lidu. Pokud by tato iniciativa měla vycházet od
politických stran, jednalo by se o jakési kvazireferendum, o zastupitelskou
demokracii sui generis. Vyhlášení referenda musí být v dispozici lidu.
Odpůrci zákona o obecném referendu svým postojem dávají najevo, že se bojí
občanů nebo že nevěří v jejich schopnost odpovědně se rozhodnout. Pokud se
bojí, je to zlé. Znamenalo by to, že k tomu mají důvod, že si jsou vědomi
své špatné práce. Pokud občanům nevěří, je to věc jejich názoru. Já tvrdím,
že občané jsou odpovědní. V každém případě je referendum ústavním právem
občanů a žádná strana, ať už z jakéhokoli důvodu, by jim toto právo neměla
odpírat, pokud se nechce zpronevěřit základním demokratickým principům.
KDU-ČSL vždy podporovala zákon o obecném referendu a s těmi, kdo o něm mají
určité pochybnosti, byla vždy připravena jednat. Nepochybně lze diskutovat
o tom, že by se referendum konalo v den voleb, nebo o zúžení okruhu otázek,
jichž by se mohlo týkat. To však v prvé řadě předpokládá přijetí myšlenky
obecného referenda. Pokud k tomu u současných odpůrců dojde, nebude problém
výslednou podobu zákona vyjednat. Je především na nich, aby si vyjasnili svůj
přístup k referendu. Jejich dosavadní nejčastější argument, totiž obava z
jeho zneužití, je vysloveně nepravdivý vzhledem k tomu, že většina návrhů
výslovně zakazovala referendem měnit podstatné náležitosti demokratického
právního státu. Je-li tedy tato obava vyvrácena, nenapadá mě nic, co by bylo
proti obecnému referendu možno namítnout. Referendum existuje a funguje ve
většině států EU. Nevidím jediný důvod, proč by nemělo fungovat i u nás.
Otázka nestojí a nesmí stát, jestli přímá nebo zastupitelská demokracie. Obě
tyto formy jsou nezbytnými komponenty demokratického zřízení.
Otázka zní, v jakém poměru, v jakém rozsahu je nechat spolupůsobit. Je pravda,
že naše země má tradici zastupitelské demokracie. Proto také referendum nebude
nahrazovat či zpochybňovat zákonodárnou roli Parlamentu. Jeho smyslem je
usměrňování a korigování činnosti politických stran. Referendum má být
především permanentní výzvou adresovanou politickým stranám, aby se chovaly
odpovědně.

vyšlo v Hospodářských novinách dne 7. 9. 2001


Respekt

První místní referendum v České republice 19.02.2001

Nadace Open Society Fund Praha - Autor: Kateřina Mlčková, Nadace OSF Praha - Strana: 02
První mÍstnÍ referendum v České republice
V jihočeském Táboře měli občané také dÍky Nadaci OSF Praha v listopadu 2000 možnost poprvé v historii ČR hlasovat o otázkách, tý kajících se životního prostředí a budoucí podoby centra svého města. Po náročné kampani se Ekologickému právnímu servisu podařilo ve spolupráci s neformální iniciativou táborských občanů "Občané pro referendum" iniciovat konání místního referenda, v němž měli občané Tábora vyslovit svůj souhlas nebo nesouhlas se stavbou dvou nových silničních komunikací v městském centru. První z těchto plánovaných silnic měla protínat místní botanickou zahradu při Střední zemědělské škole v Táboře, která je významnou kulturní a přírodní památkou města, druhá měla zabrat Část klidové zóny na nábřeží vodní nádrže Jordán (podGymnáziem Piera de Coubertaina), která je místem procházek a odpočinku táborských občanů. Iniciativa byla vzácným přÍkladem spojení aktivity lidí nejrůznějších profesí a názorových proudů, od ekologických aktivistů po pedagogy střední zemědělské školy a gymnázia. Mezi organizátory referenda byli i lidé, kteří neměli v otázce vhodnosti umístění silnic jasný názor, ztotožnili se však s myšlenkou předložit celou věc k rozhodnutí přímo občanům města.Organizátoři referenda nejprve složitě koncipovali znění otázky, neboť zákon zakazuje konání referenda o věci v tzv. přenesené působnosti obce, kam spadá i otázka územního plánu a klade celou řadu dalších omezujících opatření pro znění otázky.Protože navrhovatelé očekávali na základě různých signálů odpor ze strany některých veřejných činitelů, přiložili k návrhu vlastní právní analýzu a odborné stanovisko katedry správního práva Masarykovy university v Brně. Nezbytnou podmínkou zákona pro vyhlášení referenda je příložení listiny s podpisy minimálně 10 % občanů města, kteří podporují navrženou otázku. Organizátoři referenda tak museli shromážďit vÍce než 3000 podpisů táborských občanů, co se podařilo po kampani, při níž byly podpisy sbírány prostřednictvím infostánků na ulicích, podpisových archů umístěných na poštách a v obchodech a rozeslaných do všech táborských domácností. Navrhovatelé získali pro myšlenku referenda řadu známých osobnostÍ, které svými výroky podpisovou akci podpořily, usilovně celou věc medializovali v místním tisku, a tak se podařilo v poměrně krátké době dvou měsíců podpisy sesbírat. Městská rada poté přijala usnesení, jímž referendum vyhlásila. S tím se však nesmířil Okresní úřad v Táboře, který výkon usnesením městské rady dne 8. srpna 2000 pozastavil "pro rozpor se zákonem". Rozhodnutí okresnÍho úřadu bylo zřejmě nesmyslné, počínaje důvody údajné nezákonnosti znění otázek a konče chybným pochopením pravomoci okresního úřadu v této věci. Ten může podle zákona maximálně zrušit výsledek referenda, nemá však právo zakázat jeho konánÍ. Po bezvýsledném vyjednávání s přednostou okresního úřadu podali organizátoři referenda proti okresnímu úřadu protest na ministerstvo vnitra a začali zpracovávat ústavní stížnost. Situace nabývala na dramatičnosti, když byl stanoven termín pro volby do krajských zastupitelstev.Mimo tento termín 12. listopad 2000 by bylo obtížné referendum úspěšně uskutečnit, neboť platnost výsledků referenda podmiňuje zákon účastí alespoň 25 % oprávněných voličů.Bylo zde velké riziko, že mimo termín krajských voleb nepřijde hlasovat dostatečný počet lidí a referendum tak skončí fiaskem. Celá záležitost vzala na poslední chvíli zajímavý obrat, kdy 13. září 2000 okresní úřad došel k závěru, že se při právní analýze znění otázek spletl a svoje rozhodnutí zrušil. Městský úřad následně započal s přípravou hlasování, co byl signál pro odpůrce silnic, sdružených v neformálně ustavené iniciativě Město pro lidi. Ti zahájili kampaň, jejímž cílem bylo přesvědčit občany, aby přišli hlasovat a aby hlasovali proti silnicÍm. Součástí kampaně byla beseda s občany, za účasti odpůrců silnic i jejich příznivců z řad pracovníků Městského úřadu. Byl vydán informační leták, distribuovaný do všech domácností, dále obsáhlý materiál "Město pro lidi, ne pro auta", vysvětlující postoje odpůrců silnic, a v neposlední řadě byly zřízeny internetové stránky http://www.tabor.cz , na nichž měli návštěvníci možnost "na zkoušku" hlasovat. Těsně před skončením kampaně zorganizovala iniciativa happeningové Asfaltování botanické zahrady. Dne 12. listopadu se uskutečnilo, spolu s krajskými volbami, referendum, v němž hlasovalo 37 % oprávněných voličů. Proti silnici přes botanickou zahradu hlasovalo 78 %, proti silnici pod táborským gymnáziem 77 % oprávněných voličů. Hlasování ukázalo, že i pro organizátory překvapivě velká většina obyvatel města silnice nechce. Především však potvrdilo smysluplnost místního referenda jako účinného mechanismu pro demokratické řízení místních problémů.

http://respekt.newton.cz/Respekt_referendum.html
in www.newton.cz
Archiv připravuje NEWTON IT. Vaše návrhy a připomínky webmaster@newton.cz


Z BESEDY HZPD:

----- Original Message -----
From: Jiri Polak <jiri.polak@swipnet.se>
Sent: Saturday, December 08, 2001 6:36 PM

> ... Prima volba prezidenta. Ta nemusi a nema mit nic s polecneho s
> parlamentem a politickymi stranami. Kandidovat by mel mit moznost
> kdokoli za prijatelnch podminek.
> Ten zvoleny by pak sestavil nestranickou vladu. Povazuji takovy system
> za naprosto jsouci v souladu s hnutim za primou demokracii. Koren zla
> v nynejsich systemech je mocnesky monopol politickych stran. Toto je -
> jak ja to vidim - nejucinnejsi prostredek jak tento monopol odbourat.
> Srdecne zdravi Jiri
>

From: "Milan Valach" <valach@iol.cz>
Reply-To: hzpd@yahoogroups.com
Date: Sun, 9 Dec 2001 11:27:57 +0100
To: <hzpd@yahoogroups.com>
Subject: Re: [hzpd] volba prezidenta

Je skutecne prímá volba prezidenta metodou prímé demokracie?
Od prímé demokracie ocekáváme posílení role obcanu, posílení jejich
kontroly nad momentálními vykonavateli moci. Jestlize si zvolím
prezidenta, ktery pak koná, co sám uzná za vhodné, je to v principu
totéz, jako kdyz zvolíme poslance, kterí si pak v parlamentu delají,
co chtejí. Rozdíl je jen v tom, ze takto zvoleny prezident je
vyraznejsím predstavitelem osobní moci. Obcané tak stále zustávají
stranou a bez vlivu na kazdodenní chod státu, príjímaní dulezitych
politickych rozhodnutí.
Vezmeme si politicky systém USA. Vliv stran na volby prezidenta je
tam mnohem mensí, nez vliv silnych zájmovych skupin (finacne silnych)
které kazdy takovy kandidát musí kolem sebe shromázdit, jinak by
nezískal prostredky nutné pro volební kampan atd. Nemá tedy kolem
sebe stranu, ale vzdy kolem sebe musí mít silnou zájmovou skupinu.
Proti tomu je prímá demokracie systémem, v nemz vyznam jednotlivych
silnych osobností v politice klesá, nebot rozhodování je vecí kolektivu
obcanu!!!
Rozhodující cást moci se presouvá od politickych spicek, at jiz
stranickych, nebo lobbistickych (prezidentsky systém), prímo k obcanovi.
Nikoliv ovsem k jednomu nebo druhému, ale k nám vsem spolecne.
Jeste jinak. Soucasny model volby prezidenta je systém, v nemz mají
velkou roli politické strany. Tj. organizované, ale také viditelné
lobby.
Prezidentsky systém umoznuje utváret takovéto "lobby" skryte, ale
presto nutne.
Oba modely se pohybují v rámci stávajícího elitárského systému. Jen je
toto elitárství ruzne vyjádreno! Král také nebyl volen stranami.
Power to the people!, toto bylo myslím nase heslo.
Proto vsechno jsem odpurce prímé volby prezidenta, leda ze by byla
spojena s jeho odvolatelností kdykoliv. Nejsem si jist, ze toto by byl
dobry model.
Zvazte, prosím, ze tento systém existuje krome USA, také v Belorusku,
takto byl zvolen Perón v Argentine, stejne se volí na Ukrajine, v
centralistické Francii atd.
Zdraví
Milan

Posilam zminovany zakon o mistnim referendu, bylo by dobre ho znat.
Tusim, ze tam nejsou zaprazcovany posledni upravy z r. 200/2001,
kdy se menilo hodne o obcich a krajich. Pokud nekde najdete nejakou
aktualnejsi neplacenou verzi (platit za pristup k textum zakonu mi
prijde krajne absurdni :-), poslete ji, prosim.

Zdravi
Radek-----Original Message-----
From: Milan Valach [mailto:valach@iol.cz]
Sent: Sunday, October 07, 2001 10:12 AM

Vážení přátelé,
zákon upravující místní referenda je: Zákon ČNR č. 298/1992 Sb., o
místním referendu, v znění zákona č. 152/ 1994 Sb., novelizován
zákonem č. 132/2000 Sb. Referendem lze rozhodovat otázky, které spadají
do samostatné působnosti obce.
Nutný počet podpisů:
obec do 3000 obyvatel .... 30% oprávněných občanů
do 20 000 ......... 20%
do 200 000........... 10%
nad 200 000 .......... 6%
Referendum je platné, pokud se jej zúčastní alespoň jedna čtvrtina
oprávněných občanů. Sloučení nebo rozdělení obce - ntuný souhlas
nadpoloviční většiny ze všech občanů.
Bylo by dobré tento zákon mít. Takto jen cituji informaci, kterou jsem
dostal.
Zdraví
Milan Valach


Materialy k referendu:

http://groups.yahoo.com/group/d-cr/message/1170

http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/referend.html

http://groups.yahoo.com/group/d-cr/message/1169

Chaty PRIMA VOLBA PRESIDENTA a REFERENDUM vizCHATY LN

Dalsi nazory viz take pojmy PRIMA DEMOKRACIE, DEMOKRACIE, kniha BREVIAR, BESEDA 1-9

SUPERHOME

DARIUS.CZ

HOME ZVON

xxx

SLOVNICEK

xxx