SIMULTÁNNÍ POLITIKA

SLOVNICEK DEMOKRACIE
---------------------------------------------------------------------
Které problémy se simultánní politika snaží řešit?

Hlavní překážkou uskutečňování jakýchkoli důležitých opatření pro napravování dnešních ekonomických, ekologických a sociálních problémů, ať ve vyspělých nebo rozvojových zemích, je soutěžení. Globální odregulované kapitálové toky a korporace neznají národních hranic a svou možností nebo hrozbou přesunout se jinam nutí národy soutěžit jeden s druhým o kapitál, pracovní příležitosti (které znamenají hlasy voličů) a tenčící se přírodní zdroje.

Globální finanční trhy vytvořily silné mechanismy na ovládání ekonomické, sociální a ekologické politiky prováděné kteroukoli zemí, čímž zajišťují, že je prováděna jen ta politika, která hoví zájmům trhu a korporací - bez ohledu na to, která politická strana je u moci. Výsledkem je vláda pseudo-demokracie, v níž - bez ohledu na to, kterou stranu zvolíme - zůstává politika v podstatě stejná. Jelikož více méně všechny národy jsou součástí více a více integrované globální ekonomie, podléhají všechny téže kontrole. V rozvinutých zemích je prováděna samotným trhem, jemuž napomáhá WTO (Světová organizace pro obchod). V rozvojových zemích pak ji vykonává trh s pomocí "strukturálních úprav" vynucovaných IMF (Mezinárodním měnovým fondem) a Světovou bankou. Ve zcela nerozvinutých zemích spočívá kontrola v tom, že se jim vyhýbají veškeré přímé investice, což vyvolává občanské války, způsobuje chudobu, šíření nemocí, rostoucí emigraci atd.

Žádná země se nesnaží o opětovnou regulaci finančních trhů, protože to by vyvolalo únik kapitálu, devalvaci a inflaci, možná i úplný ekonomický kolaps. Podobně je tomu s politikou týkající se ekologických a sociálních problémů, které vyžadují větší veřejné výdaje nebo vyšší náklady pro průmysl. Taková politika je vyloučena, poněvadž by zhoršila možnosti konkurence a vyvolala negativní reakci trhu nebo hrozbu ztráty pracovních příležitostí. Proto také je nepravděpodobné, že budou úspěšné mezinárodní dohody o omezení zplodin vyvolávajících globální oteplování nebo o jiných podobných opatřeních. Takové dohody by vynucovaly dalekosáhlé strukturální změny v průmyslovém podnikání všude na světě. Tyto změny jsou nemyslitelné ve vzájemném neregulovaném soutěžení mezi zeměmi.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Co si myslíte o simultánní politice (SP)?
"Je ambiciosní a provokativní. Může fungovat? Jistě stojí za seriosní pokus. "
Noam Chomsky
"Vaše idea simultánní politiky je výborná… Doufejme, že lidé začnou naslouchat tomuto důležitému poselství." Helena Norberg-Hodge, ředitelka, ISEC.
"SP nabízí profetický a praktický přístup ke globálním politicko-ekonomickým problémům naší generace." SteveWhiting, Quaker Peace & Service.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Dále: Světová obchodní organizace (WTO), jakožto hlavní instituce uznávaná jako autorita v ekonomických záležitostech, je zmocněna zachovávat volný pohyb kapitálu a korporací: těchže sil, které slouží k podvracení demokracie a které podkopávají moc národních států. Skutečnost, že politici se zřekli zodpovědnosti za tutéž instituci, která nejen podkopává jejich vlastní moc, nýbrž i samotnou demokracii, ukazuje, do jaké míry se stranická politika stala zastaralou a volající po reformě. Podvracení demokracie nadvládou korporací a trhu však není jakousi "zlovolnou konspirací" , nýbrž pouze přirozený následek soutěžení: globální bludný kruh, který nemohou kontrolovat ani vedoucí osobnosti korporací. Proto, místo zářné cesty ke globální prosperitě "stojíme nikoli na pokraji éry blahobytu slibované ideology volného trhu, nýbrž na pokraji tragické epochy, v níž anarchické tržní síly a mizející přírodní zdroje zatahují národní státy do stále nebezpečnějších rivalit… Nelze čekat, že režim laissez-faire bude reformován. Místo toho se bude hroutit a rozpadat se zhoršujícím se nedostatkem zdrojů a konflikty zájmů, což bude čím dále tím více znesnadňovat mezinárodní spolupráci mezi velkými státy. Můžeme čekat prohlubující se mezinárodní anarchii." (False Down, John Gray. Granta Books, 1999.)
Deregulací kapitálových trhů rozpoutaly národy sílu, kterou už nemohou unilaterálně kontrolovat - globální kolotoč, který se nyní točí tak rychle, že žádný národ nemůže seskočit (pokud není násilně vyhozen samotným trhem). Rostoucí podpora poskytovaná extrémně pravicovým stranám je spolehlivým příznakem neschopnosti řešit soudobou situaci, která může snadno vyústit v katastrofu.

Argumentem na podporu simultánní politice je to, že
- politika, ať je u moci kterákoli strana, je paralyzována tak, že se octla v situaci, z níž není úniku a v níž se mohou existující problémy pouze zhoršovat.
- Fundamentální změny kapitalistického systému jsou nezbytné dříve než bude možno doufat v uzavření "propasti udržitelnosti" nebo očekávat jakékoli hmatatelné výsledky mezinárodních dohod jako na př. dohoda o zmenšení odpadů.
- Jelikož kapitalismus může být změněn a konzolidován pouze politikou - která byla sama už paralyzována - směřujeme k ekonomickému, ekologickému nebo sociálnímu kolapsu aniž můžeme tento proces změnit.

Mnohé skupiny a organizace se snaží přetvořit mezinárodní ekonomický systém s použitím celé serie různých strategií. Reportáže o demonstracích proti WTO v Seattle pořádaných organizacemi v rámci Mezinárodního fora o globalizaci upoutaly pozornost veřejnosti na tento předmět a začlenily jej pevně na program mezinárodních jednání - což je chvályhodné. Rovněž agenda Spojených národů pro 21. století dává podnět k přemýšlení a k místním akcím týkajícím se problémů životního prostředí.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"Je to dobrá myšlenka. Potřebujeme politiky, kteří dají tomuto předmětu vysokou prioritu." - Polly Toynbee, The Guardian
"…Základní koncept je výborný. Informujte mne o dalším vývoji!" - Jakob von Uexkull, předseda nadace Right Livelihood Award
"Řekl bych, že (SP) je elegantní myšlenka o tom, jak dosáhnout změny. Odráží to podstatné u myšlenek týkajících se dosažení konsensu o změně. Toto je naše největší výzva." - Ed Mayo, ředitel nadace New Economics
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Jaké další akce je zapotřebí?

Mezinárodní organizace pro simultánní politiku (ISPO) vyvinula nejen realistické prostředky pro znovunabytí kontroly nad globálními finančními trhy a nadnárodními korporacemi, nýbrž i naznačuje další cestu k vytvoření podmínek pro globální společnost a ekonomii více slučitelnou s přírodou a s potřebami lidské přirozenosti. Tvrdí, že potřebujeme fundamentální transformaci od mezinárodní soutěže ke globální spolupráci, poněvadž jen globální spoluprací mezi národními státy mohou být provedeny důležité změny. Pro dosažení tohoto cíle navrhuje ISPO praktickou, efektivní a nenásilnou metodu: simultánní politiku.

Co je simultánní politika?

Simultánní politika (SP) je nová globální politika pro mezinárodní společenství a konsensus, založená na zdravém způsobu života a rozumných vztazích mezi lidmi: Zdravý způsob života znamená životní styl více slučitelný s přírodou a lidskou přirozeností. Rozumné vztahy mezi lidmi znamenají uznání faktu, že udržitelnosti prostředí nemůže být dosaženo bez spolupráce a jednoty všech národů. SP je metoda, s jejíž pomocí mohou jedinci, politické strany a národní státy provést životně důležitý přechod od mezinárodní soutěže ke globální spolupráci uvnitř existujícího rámce nynější světové politiky a mezinárodních vztahů. Tím, že smiřuje nynější požadavky mezinárodní soutěže s budoucím cílem nenásilného, ekonomicky a ekologicky bezpečného světa, poskytuje SP praktický způsob jak dosáhnout konsensu potřebného k tokmuto cíli. SP je světová politika pozůstávající z řady opatření, které mají být provedeny všemi národy současně - konsensem. Za tímto účelem vede Mezinárodní organizace pro simultánní politiku (ISPO) neustávající kampaň.

Jaké jsou cíle SP?

Cílem SP je transformace mezinárodní ekonomie tak, aby fungovala způsobem více slučitelným se zachováním globálního přírodního prostředí a s potřebami lidstva. To znamená za prvé: opětnou regulaci globálních finančních trhů a nadnárodních korporací tak, aby v národních státech byla opět nastolena skutečná demokracie. Za druhé: transformaci těch složek kapitalistického systému, které mohou být definovány jako globální, velko-rozměrné nebo zbytnělé, a to tak, aby se zmenšila jejich moc a dopad. Těmito složkami mohou být finanční trhy, korporace, institutce, technologie atd. Za třetí: SP usiluje o dosažení přiměřeného využívání přírodních zdrojů všemi lidmi světa a všeobecně udržitelné globální úrovně spotřeby. A konečně: Hlavním cílem SP je světový mír a bezpečnost.

Jaký je rozsah SP?

Opatření navrhovaná SP se omezují na ta, která při jednostranném zavádění kterýmkoli národem nebo skupinou národů by negativně ovlivnila jejich konkurenceschopnost, míru zaměstnanosti a přístup ke kapitálovým trhům. Jde o politiku, kterou svět naléhavě potřebuje, ale kterou provádět si národy nemohou dovolit ze strachu před výše uvedenými důsledky, t.j. únik kapitálu nebo korporací.

Naproti tomu politické rozhodování, které nemá vliv na konkurenceschopnost národa, patří samozřejmě do sféry vnitřních záležitostí a nepotřebuje tudíž globální simultánní implementaci. Proto nespadá do sféry SP.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"…argumentace je bezvadná a dobře promyšlená. Odporuje našemu sklonu k omezování rozměrů, ale je patrně nutná."
Nicholas Albery, předseda - Ústav pro společenskou inovaci
"Světový finanční řád jakoby onemocněl rakovinou. Týká se to lidí i planety a vzniká potřeba inteligentních a kreativních řešení vhodných pro vzniklou situaci. Váš návrh na vytvoření jednotné roviny pro vše, co zahrnuje ekologicky udržitelnou politiku, je právě takovým řešením."
Richard St.George, ředitel, Schumacherova společnost (za vlastní osobu)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Která opatření navrhuje SP?

Návrh obsahuje tři stupně, zahrnující opatření zamýšlená pro implementaci ve všech zemích současně a to v období, řekněme, 10 - 15 let. Tato opatření mohou zahrnovat (ale nemusejí být na ně omezena) následující kroky:

První stadium - opatření pro stabilizaci

1.1: Opětná regulace globálních finančních trhů s cílem vytvořit větší stabilitu a "zabezpečit" globální finanční systém pro další změny, které bude třeba provést. Tato opatření budou pravděpodobně zahrnovat Tobinovu daň a zrušení všech daňových azylů a jiných možností daňových úniků. Regulace zahrnující "poplatky uvalované na korporace za transfer" budou také pravděpodobně tvořit součást těchto opatření.
1.2: Úplné zrušení dluhů Třetího Světa.
1.3: Bude nutná stabilizace politiky. Musejí být přijata opatření pro zrušení politických dotací ze strany kterýchkoli podniků, aby se opět zavedla nezávislost a skládání účtů veřejnosti. Pro financování musí být místo toho používány veřejné prostředky na zdravém základě.
1.4: Měla by být přijata opatření za účelem kontroly výzkumu a praktického využití potenciálně nebezpečných nových technologií. "Princip opatrnosti" by měl být vynucen v celém světě, tak, aby se zabránilo zhoubným účinkům neférové soutěže.
1.5: Stabilizace bude rovněž nutná v oblasti zbrojení. Jedním opatřením v této oblasti by mělo být odstranění a zákaz všech nukleárních zbraní masové destrukce.

Druhé stadium - kroky k prosazení přístupu veřejnosti

2.1: Opatření za účelem poskytnutí veřejnosti přístupu k jednání správních rad velkých institucí a korporací. Rozhodnutí zodpovědná za naše problémy jsou formulována a implementována v úřadovnách velkých institucí a korporací. Jedním myslitelným opatřením pro dosažení přístupu je zrušení korporační daně a její nahražení vládní účastí (řekněme 30%) v akciích všech velkých společností na světě. Příjem ze zdanění korporací by tak byl nahražen dividendami. Vlastnictvím akcií by měla vláda právo jmenovat podobné, nebo i větší procento "speiálních členů" správních rad. Tím by bylo umožněno v případě potřeby a po náležitém prošetření vetovat akce, o nichž lze předpokládat, že by ovlivnily nejen nejbližší okolí podniku, nýbrž i globální prostředí. Podobně by mohli být "speciální členové rad" jmenováni i do finančních a jiných institucí a nadáni touže pravomocí.

Na tomto základě by měli "speciální členové správních rad" přímý, dynamický a smysluplný vliv na mnohé záležitosti, od ekologické zdrženlivosti až po sociální otázky a od vlastnictví až po problémy rozvoje. Na poli výroby zbraní by na př. mohli "speicální členové správních rad" právem veta zajistit, aby byly všechny obchody přísně slučitelné s globálními pravidly etického jednání. Na rozdíl od regulace by proto přímá účast "speciálních členů" v rozhodování správních rad všech velkých korporací a institucí zajistila upuštění od potenciálně škodlivých aktivit ještě před jejich zahájením. Tedy podle principu "lépe předcházet než napravovat".

"Speciální členové správních rad" by však nebyli zodpovědni ani svým korporacím ani vládám. (Za účelem zajištění nezávislosti a globálně rovnoprávného postoje by byli speciální členové správních rad zodpovědni ISPO nebo vhodnému orgánu Spojených národů.)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"…přesvědčivé a provokativní. Struktura a myšlenkový postup (knihy) výborně zapadá do vaší argumentace." - Moises Naim, šéfredaktor Foreign Policy
"Vaše hlavní téma je fundamentálně důležité a doufám, že bude bráno v úvahu. … váš přístup je nezvyklý, protože většina autorů se zaměřuje na to, "s čím začít hned" a ponechává otázku "jak toho dosáhnout" na pozdější uvážení - nebo se jí úplně vyhýbá." -
David Griffiths, autor knihy "All this and Unemployment too"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Třetí stadium - prostředky změny

Po implementaci opatření pro "stabilizaci" a "přístup", která umožní, aby byl kapitalistický systém bezpečně a účinně transformován, bude možno přijmout různá opatřeni, která dovolí přeměnit velké korporace a institutce na organizace slučitelnější se společností postavenou na zdravějším a ekologicky bezpečnějším základu. Tato velmi různorodá opatření bude třeba provádět krok za krokem, v "mezistadiích", současně ve všech zemích. (viz False Down, John Graz, Granta Books, 1999).

3.1: Jedno takové opatření by mohlo být zdanění všech velkých korporací pod názvem "rozvojová daň" (viz tamtéž). Tyto prostředky by byly vynakládány výhradně na rozvoj nejchudších a nejméně vyvinutých zemí, aniž by se tyto země zadlužovaly. Náhradou za zrušení jejich ohromných dluhů by se tyto země zavázaly na celostátní úrovni k provádění programu profesionálních organizací, jako Intermediate Technology Development Group nebo jiných, jejichž cílem je pomoc těmto zemím, aby zahájily a udržovaly ekonomický růst směřující k jejich pozdější nezávislosti místo k pokračující závislosti.

3.2: Zahrnuty by rovněž mohly být kroky znamenající změny finančního (dlužně peněžního) systému, spolu s radikálním přehodnocením nesprávného kapitalistického předpokladu, že Bohem skýtané přírodní zdroje, země a intelektuální majetek, mají připadat pouze ve prospěch jejich majitelů. Veškeré tyto změny by však neznamenaly, že by tyto prostředky měly být kontrolovány státem, nýbrž znamenaly by, že jejich vlastníci by se stali jejich správci na účet společnosti jako celku.

Jak se mohu já sám zúčastnit formulace opatření SP?

Výše uvedená opatření a časový rozvrh představují jen návrhy, dovolující udělat si představu o tom, co by mohlo tvořit předmět SP. Na základě předpokladu, že lze dosáhnout globálního konsensu všech národů, není nic nemožné. Proto, zatímco nejbližší kroky podnikané v rámci SP se budou pravděpodobně řídit výše uvedenými návrhy, proces formulace politiky je otevřen všem, kdo myšlenku SP podporují.

Jaká je strategie implementace ISPO?

ISPO zastává hledisko, že globální problémy vyžadují globální - a simultánní - řešení. Bez nich by svět zůstal uzamčen v nynějším bludném kruhu soutěže, nedávající vůdcům možnost zahájit smysluplné rozhovory o spolupráci, protože jim chybí vůle i strategie pro nalezení východiska. Nadto, jelikož je tolik národů a vlád spjato s myšlenkou růstu a volného trhu, proč by měli chápat takovou nutnost? ISPO také vychází z předpokladu, že tuto nutnost nechápou. Proto bylo ISPO ustaveno jak za účelem definování opatření SP, tak i za účelem prosazování jejich přijetí všemi národy světa.

Simultánní implementace

Koncepce globální simultánní implementace - t.j. opatření prováděných všemi národy současně - je to podstatné. V nynějším systému globální soutěže je toto jediná metoda, která může rozetnout bludný kruh soutěže a zahájit kroky k zdravé změně. Tento cíl se jistě zdá být nesmírně ambiciósní, je to však jediná základna pro zodpovědný a bezpečný přechod od mezinárodní soutěže ke kooperativní a globální implementaci opatření pro řešení světových problémů. Základní koncepce globální simultánní implementace eliminuje rozdíly v politice jednotlivých národů. Eliminuje rovněž veškeré rozdíly co do okamžiku implementace. Proto nemůže žádná instituce ani korporace, nadnárodní nebo jiná, podniknout žádné kroky, aby obešla eventuální účinky implementace. Pokus přesunout se jinam by byl vyloučen, protože žádná jiná země by jim nemohla poskytnout výhody, tak jak je tomu dnes.

Globální simultánní implementace může být chápána jako logické pokračování v metodách používaných v EU pro implementaci nové politiky, ať se jedná o jedinou měnu nebo jiná opatření prováděná pokud možno současně v Celé Evropě. (To neznamená, že se stavíme za evropskou politiku. Pouze ilustrujeme metodu implementace, abychom ji čtenáři lépe znázornili.). Ve světě integrovaných globálních komunikací a ekonomie je globální simultánní implementace nejen možná, nýbrž i životně důležitá. Přesvědčit všechny země, any přijaly SP vypadá jako neuvěřitelně obtížný úkol a tím ovšem je. Avšak světové problémy jsou tak obrovské, že cokoliv menšího by prostě muselo selhat, protože stejně jako jednotlivé korporace, by nebyla ani kterákoliv země nebo skupina zemí tak naivní, aby riskovala vlastní ekonomickou konkurenceschopnost, pracovní příležitosti a hlasy voličů, pokud se všechny země neoctnou "na stejné lodi".
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"Vaše (kniha) výmluvně popisuje základní světové problémy naší doby. Zkoumá neadekvátnost národního státu při řešení těchto problémů a neschopnost Spojených národů překonat nynější omezení. Simultánní politika je elegantní teorie, která přebírá mnohé myšlenky z různých zdrojů. My všichni se musíme spojit v úsilí o převedení těchto myšlenek z teorie do praxe." -
Simon Burall, exekutivní ředitel, One World Trust (za vlastní osobu)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Strategie implementace ISPO je založena na řadě neměnných principů, které je třeba správně pochopit, poněvadž jsou základnou, na níž je SP postavena:

Principy simultánní politiky

Ethický princip SP je přijímat lidi, organizace a národy takové, jaké jsou, bez odsuzování, v zájmu udržitelné budoucnosti planety a v zájmu společné budoucnosti a blahobytu lidstva. To neznamená, že není zapotřebí změny. Naopak. Znamená to chápání toho, že žádný stát není dokonalý a tudíž že všechny státy by měly usilovat svým vlastním způsobem o rozvoj otevřené a opravdu demokratické společnosti. Principy, jež řídí adopci a implementaci SP jsou:

1. Rozlišení adopce od implementace

Poněvadž implementace má být provedena současně všemi národy, může k ní dojít jen po dosažení adopce všemi národy. Je proto jasné, že jí musí předcházet postupný proces adopce nebo "adopční kampaně". Jedna osoba za druhou, jedna strana za druhou, národ po národu. Ať se jedná o jedince, nevládní organizaci, politickou stranu nebo vládu, každému je jasné, že akt adopce SP neznamená žádné riziko, protože k implementaci může dojít teprve až ji provedou všechny národy současně. V soutěživém světě se namítá proti většině politických linií to, že jejich jednostranná implementace by byla zhoubná, neboť by vedla k úniku kapitálu, ztrátě pracovních příležitostí atd. Provedou-li však všechny národy tatáž opatření současně, pozbydou tyto námitky smyslu.
- SP znamená nízké nebo žádné riziko. Eliminuje strach a nedůvěru.


2. Možnost univerzální účasti: SP může být přijata kýmkoli

Kterýkoli jedinec, kterákoli organizace, politická strana nebo vláda může přijmout SP, za předpokladu, že to udělá bez výhrad. V případě politických stran a vlád musí být jasno, že navrhovaná opatření budou akceptována plně a že k zahájení implementace dojde koordinovaným způsobem, jakmile bude dosaženo univerzálního přijetí. Přijetí proto může být definováno jako "prohlášení úmyslu" implementovat opatření SP, učiní-li to všechny ostatní národy současně.
Na rozdíl od mnoha jiných iniciativ, výzev a chart požadujících globální změnu, odděluje SP - což je to podstatné - "přijetí" od "implementace" a poskytuje pro implementaci bezpečnou základnu. To činí SP jedinečně schopnou oficiálního přijetí politickými stranami a vládami. Disponuje proto politickým a praktickým rámcem, jaký jiné iniciativy postrádají, což vysvětluje proč nejsou tyto iniciativy téměř nikdy uskutečněny, i když se těší velké podpoře.

- SP je univerzálně inkluzivní, je praktická a politická. Může být přijata kýmkoli.

3. rozdíl mezi nynějším a budoucím obsahem politiky

Jelikož se globální simultánní implementace vztahuje k určitému budoucímu okamžiku, kdy všechny národy provedou tatáž opatření, vzniká tu jakýsi "budoucí kontext" spolupráce mezi národy - nová éra mezinárodní globální komunity. Tento "budoucí kontext" je zřejmě naprosto odlišný od "soudobého kontextu", který existuje dnes a který je založen na soutěži mezi národy. To paralyzuje některé politické linie a činí je nežádoucími. Jde tu na př. o opětnou regulaci kapitálových trhů, která se v kontextu všeobecné spolupráce stane zcela proveditelnou a žádoucí.

- SP transformuje sterilitu v plodnost. Poskytuje kooperativní základnu dovolující nastoupení nutné politické linie.

4. Principy otevřenosti a výzvy

Národy mohou nadále aktivně soutěžit jeden s druhým a při tom současně prosazovat spolupráci tím, že přijmou SP. Tyto dvě politické linie mohou pokračovat paralelně tak dlouho jak bude třeba pro dosažení všeobecné dohody. Avšak otevřené přijetí SP jednotlivci organizacemi, podniky, politickými stranami a vládami bude rovněž výzvou pro ty, kteří tuto myšlenku ještě nepřijali. Tou měrou jak bude počet stoupenců vzrůstat, bude sílit i váha morální výzvy. V kontextu našich nynějších světových problémů je tato otevřenost jistě právě tím, co svět potřebuje.
- SP vyzývá k přijetí všechny bez rozdílu. Nikdo z těch kdo odmítají k tomu nemůže
mít dobrý důvod.

5. Princip SP nemá nic společného se stranickou politikou

Ať je politické přesvědčení jedince, organizace nebo strany jakékoli, považují-li opatření SP za žádoucí v budoucím kooperativním kontextu, je to postačující pro jejich přijetí. Jelikož se vztahuje pouze k budoucímu kooperativnímu kontextu, stává se SP otázkou ležící mimo stranickou politiku založenou na soutěži. To dovoluje, aby byla přijata kteroukoli osobou, organizací nebo stranou jakéhokoli zabarvení. Místo aby byli lidé rozdělováni podle stranických nebo jiných linií, spojuje je proto SP v rámci politiky, pro kterou už existuje široká podpora, která až do vzniku SP neměla prostředky pro účinné prosazování.

- SP není pravicová, levicová ani středová. Je to politika pro celý svět. SP nás
spojuje, místo aby nás rozdělovala.

6. Princip národní suverenity

Jelikož SP závisí na konsensu všech národních států, nevyvolává problém uchvácení státní moci. Kromě toho, tím, že se zaměřuje výhradně na globální otázky, může být SP chápána jakožto doplněk regionálních, národních nebo místních iniciativ a ne jako jejich alternativa. SP proto dovoluje vzájemné sblížení a dosažení konsensu o globálních otázkách, při zachování národní a místní rozmanitosti.

Jednota a různost: SP nám dovoluje "jednat globálně, nejen místně!"

Proč by měly politické strany v celém světě chtít přijmout SP?

Skutečnost, že SP je při implementaci téměř nebo úplně bez rizika, že je univerzálně přijatelná a že odmítnutí jejího přijetí odporuje zdravému rozumu, - je dobrým důvodem pro víru v její úspěch. Je tu však další důvod: nynější pseudo-demokracie znamená, že ať hlasujeme pro kteroukoli stranu v kterékoli zemi, výsledná politika bude více méně stejná. At" slibují ve volbách cokoli, jakmile jsou u moci, nemohou se nynější politické strany - včetně Zelených - odchýlit od požadavků trhu a korporací, poněvadž finanční trhy mají možnost potlačit jakoukoli politickou linii, která se jim nelíbí, tím, že hrozí přesunem kapitálu, korporací a pracovních příležitostí jinam. Demokracie se tím zvrhla v pseudo-demokracii, v níž politické strany nemohou nabídnout občanům žádnou radikální reformu. Místo aby nabízely mechanismus schopný prosazovat naše demokratická práva, politické strany zastaraly a nejsou schopné změny. Jelikož více méně všechny země jsou součástmi globální ekonomie, jsme všichni podrobeni pseudo-demokracii. Proto mnoho neznamená pro kterou stranu hlasujeme nebo zda se vůbec obtěžujeme hlasovat.

Jelikož čím dál tím více lidí chápe, že se jejich hlasy staly bezcennými, budou čím dále tím více ochotni hlasovat pro KTEROUKOLI stranu, která přijme SP, jelkkož to je jediný způsob jak obnovit skutečnou demokracii, ekonomickou a ekologickou bezpečnost a mír v celém světě. Kromě toho musíme mít na paměti, že ve většině zemí stačí poměrně malý počet lidí, aby se kyvadlo voleb vychýlilo jiným směrem. Naším cílem je proto získat pro SP tento malý, ale kritický počet hlasů ve všech zemích. Až si politické strany uvědomí, že rozhodující minimum jejich voličstva je odhodláno hlasovat pro kteroukoli stranu, která přijme SP, dojdou k závěru, že bude obtížné přijetí odmítnout.

Jaká je alternativa?

Musíme si položit otázku: jakou alternativu k SP občané mají? Jediné nabízené opce je falešná naděje, že pokročilé technologie sloužící kapitalistickému systému nějak pro nás najdou řešení, nebo názor, že změna nám bude vnucena globálním ekonomickým, sociálním nebo ekologickým kolapsem. Bez přijetí SP je zdaleka největší hrozbou v bezprostřední budoucnosti kolaps sociální. Tou měrou jak budou korporace konsolidovat a rozvíjet čím dále tím důmyslnější technologii, činící lidskou práci přebytečnou, za účelem získávání převahy v konkurenční bitvě a zvyšování zisků, bude se zvyšovat nezaměstnanost a podpora veřejnosti se bude přesunovat ke stranám extrémní pravice. K čemu to nakonec povede, to by mělo být každému jasné. Můžeme čekat tak dlouho, až kolaps přijde, nebo se můžeme snažit zabránit mu usilováním o alternativu reprezentovanou SP. V situaci, kdy globální volné trhy drží jako ve svěráku vnitřní politiku všech národů tím, že se schovávají pod pláštík pseudo-dekmokracie, není nijak překvapivé, že se oslabuje společenská soudržnost a roste xenofobie, což podporuje růst extrémní pravice. Ve světle těchto zřetelných varovných signálů se stává nápravná akce čím dál tím naléhavější. Touto akcí je přijetí SP.

Jakým způsobem mohu přijmout SP?

Jednoduše okopírujte a vyplňte přiložený formulář a faxujte jej ISPO. Nebo e-mailujte ISPO příslušné údaje. Nic jiného není třeba. Také můžete navštívit website Simultánní politiky a přihlásit se jako podporovatel tímto způsobem. Chcete-li pomoci při organizování kampaně na podporu SP, bude to velmi vítané.

Výše uvedené informace nemohou poskytnout úplnou analýzu nynější situace a důvodů pro které má SP naději na úspěch. Je k dispozici i kniha "Simultaneous Policy: an Insider"s Guide to Saving Man and the Planet", kde je tato analýza detajlně prezentována. Ohledně podrobností můžete kontaktovat ISPO.

Mezinárodní organizace pro simultánní politiku
P.O.Box 26547, London SE3 7YT, Velká Británie
Fax: +44 (O)20-8460 2035
Website: www.simpol.org E-mail: info@simpol.org

"Toto není žádný mystický ani nepraktický program; nefunguje procesy exponování, podminovávání nebo útoků. Zdůrazňuje novou politiku, t.j. politiku založenou na principu nastolení rozumných lidských vztahů. Mezi vykořisťovanými a vykořisťovateli, válečnými štváči a pacifisty, masami a vládci bude stát tato skupina lidí dobré vůle jakožto organizace milionů, nestranící nikomu, nepřiklánějící se k žádné straně, nerozdmychávající žádné politické ani náboženské spory a neplodící žádnou nenávist. Nebude to negativní těleso, nýbrž pozitivní skupina, která interpretuje smysl zdravých lidských vztahů, která reprezentuje jednotu lidstva a prosazuje praktické, nikoli teoretické bratrství."
- Problémy humanity, Alice Bailey, 1947 (Problems of Humanity, Lucis Publishing, 1947)
-------------------------------------------------
From: Jiri Polak <jiri.polak@swipnet.se>
Date: Wed, 25 Sep 2002 20:41:34 +0200
To: info@darius.cz
Subject: Simpol

SUPERHOME

DARIUS.CZ

HOME ZVON

xxx

SLOVNICEK

xxx