Paranoidní psychóza

Nemoci-Nčást EPARANOIDNÍ PSYCHÓZA
(5. část)

KAPITOLA X.: DIAGNOSTIKA/PŘEHLED HLAVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH PARANOIDNÍCH SYMPTOMŮ
PARANOIDNÍ KVERULANTSTVÍ (5-10)
NA VŠEM HLEDÁ CHYBY, NIC MU NEVONÍ
DO KAŽDÉHO RÝPE
STÁLE CHCE PROBLÉMY "ŘEŠIT", STÁLE PARTNERA A OKOLÍ
ZATĚŽUJE OPAKOVANÝM PROBÍRÁNÍM PROBLÉMU, ALE BEZ
KONSTRUKTIVNOSTI, SPÍŠE JAKOBY ZA TREST
VĚČNÍ ZTĚŽOVATELÉ A PROBLÉMISTI (ZNÁME FIRMY NA
RŮZNÝCH INSTITUCÍCH A ÚŘADECH)
PODIVÍNŠTÍ VYNÁLEZCI A ZLEPŠOVATELÉ
NESCHOPNOST SI PŘIZNAT SVÉ CHYBY ANI SVOU NEMOC A JEJÍ PŘÍZNAKY
NESCHOPNOST JEDNAT ASERTIVNĚ, KONSTRUKTIVNĚ,
NESCHOPNOST KOMUNIKOVAT V HÁDCE ČI AFEKTU (2)
PROJEVENÁ NEBO POTLAČENÁ ŽÁRLIVOST (1-2)
PARANODNĚ NARUŠENÝ VZTAH KE ZVÍŘATŮM, LIDEM, PŘÍRODĚ A PODIVNÉ "ZÁSADY" (nechce chovat doma žádné zvíře, nutkání zvířata či lidi neustále za něco kárat a trestat, "dávat je na pořádek" atd.) (1-5)
PACIENT VYPADÁ ZNIČENĚ, UŠTVANĚ , aniž by k tomu existovali zjevné důvody nebo je jeho výraz a styl studený, citově plochý, bezvýrazný nebo studeně afektovaný, rigidní, ostentativně hrdý, odmítavý, vzdorovitý, ironizující apod. (2)

PŘÍZNAKY DALŠÍCH OSOBNOSTNÍCH PORUCH
SCHIZOIDNÍ CHOVÁNÍ (RYSY) (2)
PITHIATICKÉ CHOVÁNÍ (2)
ANETICKÉ/ZMĚKČILÉ CHOVÁNÍ, NEDOSTATEK CITU, EMPATIE,
SOUCITU nebo PARANOIDNÍ ZMĚKČILOST (2)
MANICKÉ/DEPRESIVNÍ CHOVÁNÍ (2)
HYSTERICKÉ CHOVÁNÍ (2) (PARANOIDNÍ HYSTERII MUSÍME ODLIŠIT
OD HYSTERICKÉ FOBIE A NEUROTICKÉ HYSTERIE)
AGRESIVITA (horká, otevřená nebo potlačovaná - hostilní, chladný
vztek, šíření dusna, pomstychtivost) (2-5)

SNAHA VYHLEDÁVAT RIZIKO nebo STRACH Z RIZIKA (1-2)
STRACH NEBO NESCHOPNOST VYTVÁŘET A UDRŽOVAT HODNOTNÉ, HLUBOKÉ VZTAHY (2-10)
NESCHOPNOST UDRŽOVAT NEKONFLIKTNÍ VZTAH (1-5) SEBEVRAŽEDNÉ TENDENCE, ŘEČI, PŘEDSTAVY, CO BUDE, AŽ TU NEBUDE (CO BY DĚLAL PARTNER APOD): (2)
PARANOIDNÍ VZTAHOVAČNOST, SEBESTŘEDNOST, PODLÉHÁNÍ
"DUŠEVNÍM ZRANĚNÍM", ČASTÉ A DLOUHODOBÉ "URÁŽENÍ SE" (2-10)
MYŠLENKOVÉ FRAGMENTACE a autistické projevy (myšlení vztahující se k vlastní osobě)
SEBEPOTVRZUJÍCÍ ÚKONY A RITUÁLY, OBRANNÉ A OCHRANÉ ÚKONY, ÚTOČENÍ OCHRANNÉ (PREVENTIVNĚ PROTEKTIVNÍ), ZLOZVYKY (okusování nehtů, tahání se za konečky vlasů, samomluva apod.)
HYPOCHONDRIE
BĚŽNÉ FÓBIE (strach z výšky, tmy, hmyzu ...) (1-2)
PROJEVY ZAKOMPLEXOVANOSTI, NESEBEJISTOTY (2)
ÚČELOVÉ MANIPULACE S OKOLÍM, NEPŘÍMÉ, VYPOČÍTAVÉ JEDNÁNÍ (2)
PARANOIDNÍ ÚZKOSTLIVOST (2-5)
SEKUNDÁRNÍ BEZMOCNOST (2)
je vyvolána pocity marnosti a bezradnosti, narušením interpersonálních vztahů a ztrátou sebedůvěry s pocity, že postižený ztratil vládu nad danou situací. Následkem toho vznikají paranoidní bludy s projevy násilí, které mají danou situaci kompenzovat
SEKUNDÁRNÍ ALTERACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
dochází k ní při psychických konfliktech, prohloubení pocitů úzkosti až strachu, což má za následek poruchy myšlení se ztrátou jasného a logického uvažování s výskytem bludů, myšlenkových fragmentací a s autistickými projevy (myšlení vztahující se k vlastní osobě)
SNAŽÍ SE POJISTIT PROTI BUDOUCNOSTI (sbírá cenné, někdy však i bezcenné věci, mamoní, zakládá si tajná konta, o kterých nevědí ani blízcí, pojišťuje se proti budoucnosti; hledá způsoby, jak se pojistit proti partnerovým nedostatkům a konfliktům s ním; hledá spojence např. v policistovi, lékaři, právníkovi, kamarádce, partě a snaží se je manipulovat) (1-5)
LHOSTEJNOST NEBO NAOPAK SNAHA ZÍSKAT NAD VŠÍM KONTROLU (včetně např. své řeči, oblékání apod.) (2-5)

ANAKASTICKY PARANOIDNÍ RYSY - osoba je přehnaně opatrná, svědomitá, perfekcionistická, posedlá pořádkem, rigidní, paličatá, vzdorovitá. Nerada vybočuje ze svých zvyklostí, na experiment přistoupí, pokud si z něj udělá novou zvyklost nebo pokud má silný motiv, potom se ovšem změny dožaduje stejně neodbytně

SEBESTYLIZACE, KRAJNÍ SEBEPROGRAMOVÁNÍ nebo REZIGNACE NA ŽIVOTNÍ PROGRAM, ŽITÍ ZE DNE NA DEN, NEDOSTATEK ZÁJMŮ A CÍLŮ (1-3)
SILNÉ ZAMĚŘENÍ NA CÍL A URPUTNÉ SLEDOVÁNÍ CÍLE nebo REZIGNACE NA ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ CÍLE (Významně zúžený zájem o cokoli, málo koníčků, nebo snížené potěšení ze všeho - nebo naopak nadměrné potěšení ze všeho nebo střídavé záchvaty potěšení a nezájmu) téměř při všech aktivitách (2)
NEDOSTATEK ZEJMÉNA UŠLECHTILÝCH KONÍČKŮ A SPOL. ANGAŽOVANOSTI, NEDOSTATEK ZÁJMU O VLASTNÍ VŠESTRANNÝ A HARMONICKÝ RŮST nebo naopak SEBEZNIČUJÍCÍ SNAHA O OBSAŽENÍ
NEOBSAŽITELNÉHO, DOSAŽENÍ NEDOSAŽITELNÉHO, NÁMĚTOVÁ ROZTŘÍŠTĚNOST, RENESANČNĚ SYNTETICKÁ, POLYHISTORSKÁ OSOBNOST (ALE V KOMBINACI S PATOLOGICKÝMI ČRTAMI) (2-5)
SILNÁ IDENTIFIKACE S NADZEMSKÝMI VZORY (n ebo vůbec nadměrné podléhání vzorům a autoritám) nebo naopak REZIGNACE NA VZORY A AUTORITY , neuznalost, neschopnost ocenit jiné (1-2)
TRVALÉ NEBO NEPŘIMĚŘENĚ MOTIVOVANÉ AGRESIVNÍ NEBO VŮBEC ASOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ NEBO NAOPAK KRAJNÍ PODDAJNOST, ODEVZDFANOST, KRAJNÍ ALTRUISMUS, VYHÝBAVOST (2-5)
PACIENT NENÍ SCHOPEN MĚNIT SVÉ PROBLEMATICKÉ CHOVÁNí (2-5)
- LÉČBOU
- UPOZORŇOVÁNÍM A VYSVĚTLOVÁNÍM ZE STRANY PARTNERA,
OKOLÍ A POUČENÝCH OSOB
- ANI POD VLIVEM TRESTŮ A POD JEJICH VIDINOU (VČETNĚ
HROZÍCÍCH PROBLÉMŮ V ZAMĚSTNÁNÍ)
NENÍ SCHOPEN SE POUČIT Z PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI, OPAKUJE "CHYBY" (2)
NENÍ SCHOPEN SI VYTVOŘIT VÝZNAMNÝ CITOVÝ VZTAH (2)
CITOVÁ (emocionální) IDIOCIE nebo PŘEMRŠTĚNÉ EMOCE, EMOCIONÁLNĚ PLOCHÝ PACIENT(2-5)
SEKUNDÁRNĚ NARUŠENÝ INTELEKT A ROZHLED (1)
NEPŘÍTOMNOST POCITŮ VINY (VŽDY ZA VŠE MŮŽE TEN DRUHÝ) (2)
CELKOVÁ POVRCHNOST V MYŠLENÍ A ÚSUDKU, NARUŠENÁ SOUDNOST (2)
PACIENT ŽIJE OKAMŽIKEM, PŘEHLÍŽÍ BUDOUCNOST (ZAJÍMÁ HO
JEN, POKUD Z NÍ MÁ STRACH NEBO POKUD SLIBUJE VÝRAZNÉ
ZÁŽITKY) . NESCHOPNOST VIDĚT SVŮJ ŽIVOT PERSPEKTIVNĚ, PLÁNOVAT, SMĚŘOVAT K VYŠŠÍM A VZDÁLENĚJŠÍM CÍLŮM (1-4)
(2)
KRAJNÍ EGOISMUS NEBO KRAJNÍ ALTRUISMUS (2)
NEDOSTATEK UŠLECHTILÝCH ZÁJMŮ A KONÍČKŮ, PŘÍZEMNOST,
ÚZKOPRSOST NEBO NAOPAK PŘÍLIŠ NEREÁLNÉ PŘEDSTAVY A ŽITÍ
"V OBLACÍCH" (2)
NEUSTÁLÉ VYHLEDÁVÁNÍ USPOKOJENÍ, VZRUCHU (2)
PACIENT NEDOKÁŽE ODEJÍT V NEJLEPŠÍM, NEZNÁ NĚKDY MÍRU (1)
ČASTÁ ZTRÁTY KONTROLNÍCH IMPULZŮ (pacient často řekne nebo udělá, co nechce, čeho lituje, co není vždy adekvátní situaci nebo je to málo uvážené. Míra ztráty kontrolních impulzů v dané chvíli může souviset s řadou různých dalších fyzických a psychických problémů – zácpa, onemocnění žaludku, srdce, sleziny aj., alergie, hyperaktivita, nedostatek živin, toxikománie, psychické následky nezaměstnanosti, partnerských neshod, neuróza, cholerický temperament aj.) (2)
NENÍ SCHOPEN TOLEROVAT FRUSTRACI (těžce nese výčitky, tresty, omezení, vše si bere příliš osobně, vše ho příliš zraňuje, na vše musí reagovat, vše ho vyvádí z rovnováhy, často dlouhodobě) (2-5)
NENÍ SCHOPEN TOLEROVAT CIZÍ FRUSTRACI (2)
NA VŠE REAGUJE JAKO NA OHROŽENÍ, VZTAHOVAČNOST (2-1O)
- vadí mu, když si partner s někým rozumí, a reaguje okamžitě nebo naopak s nepřirozeným časovým odstupem na každý "přešlap" v rozhovooru nebo činech
- vadí mu, když partner s někým úspěšně komunikuje a reaguje okamžitě nebo naopak s nepřirozeným časovým odstupem na každý "přešlap"
- vadí mu, když partner pochválí jinou osobu
- ignoruje hodnotu partnerových zájmů, práce, jeho přednosti nebo na ně reaguje jako na ohrožení
- cítí se být ohrožován partnerovými nedostatky
- hledá způsoby, jak se pojistit proti partnerovým nedostatkům a konfliktům s ním (hledá spojence např. v policistovi, lékaři, právníkovi, kamarádce, partě a snaží se je manipulovat)
ZTRÁCÍ VZTAH KE SKUTEČNOSTI (nedokáže reálně osoudit negativa a ocenit pozitiva, nechápe hodnotu reálných jevů), NARUŠENÁ SOUDNOST (2-5)
OTUPĚLOST NEBO PŘECITLIVĚLOST (2)
Časté manické nebo depresivní nálady, smutek, pocit bezvýchodnosti z relativně běžných situací, nechuť k čemukoliv (např. nechuť chodit na zahrádku, nechuť k jídlu aj.) po většinu dne nebo téměř každý den. Psychické problémy dlouho odeznívají. (2)
V PRŮBĚHU ŽIVOTA SE VYSKYTLY EPILEPTICKÉ KŘEČE NEBO JINÉ FORMY ZÁCHVATOVITÉ REAKCE (např. záchvat s rychlým vzlykavým dýcháním, záchvaty s pozbytím vědomí, atypické křeče a tiky při sexuálním vzrušení, rozčilení apod.) (1-2)
LEHČÍ MOZKOVÉ DYSFUNKCE (1) (dislexie, disgrafie, problémy s matematikou typu LMD, poruchy koordinace pohybů typu LMD, poruchy řeči typu LMD (dislalie), emocionální poruchy typu LMD, narušené vnímání rytmu a další problémy s hudební a taneční výukou)
ATYPICKÉ PORUCHY PAMĚTI (např. si napamatuje co dělal, co říkal, o co šlo v určitém filmu) (1-2)
ATYPICKÉ PORUCHY KONCENTRACE (1-2)
ZÁŠTIPLNOST , ZNECHUCENOST (lidmi, jídlem, poměry atd.),
NECHUTENSTVÍ (psychogenně podmíněná nechuť k některým
potravinám)(1-3)
PSYCHOTICKÁ SOMATIZACE (bolesti hlavy, břicha, nevolnost,
bledost atd.), symptomy "trestání" sebe sama (5-10)
SYMPTOMY "TRESTÁNÍ" SVÉHO OKOLÍ (2-5)
NESCHOPNOST ODPOUŠTĚT (trvá mu dlouho usmíření se, souvisí to s neschopností snášet frustraci a s podléháním duševním úrazům) (2)
NESCHOPNOST EMPATIE, UZNALOSTI, VCÍTĚNÍ, SOUCITU (1-5)
NADMĚRENÁ IMPROVIZACE (neschopnost pravidelnosti, systematičnosti) nebo naopak NADMĚRNÉ VYUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH OSVĚDČENÝCH NÁVODŮ, POSTUPŮ, POMŮCEK (berliček), NADMĚRNÝ KONZERVATIVIZMUS, RŮZNÉ RITUÁLY A MANÝRY, které mají subjektivně ochranný nebo sebepotvrzující charakter (2)
NADMĚRNÉ OCEŇOVÁNÍ AUTORIT nebo NADMĚRNÁ NEÚCTA , LHOSTEJNOST K AUTORITÁM(2)
NADMĚRNÝ EGOIZMUS NEBO NAOPAK NADMĚRNÝ ALTRUISMUS (až zanedbanost) (2)
NEDOSTATEK SEBELÁSKY, SEBEÚCTY (2-4)
PARANOIDNÍ BLUDY:
STRACH Z POZOROVÁNÍ (2)
STRACH Z PRONÁSLEDOVÁNÍ (2-4)
STRACH Z OVLIVŇOVÁNÍ (manipulace) (2)
BLUD ŽÁRLIVOSTI (paranoia) NEBO NEPŘIROZENÁ LHOSTEJNOST (5-10)
BLUD PŘEDPOJATOSTI, PODEZÍRAVOSTI (paranoia) , TVRDOST NEBO NAOPAK NEPŘIROZENÁ STENIČNOST, DŮVĚŘIVOST, MĚKKOST (5-10)
BLUD VZTAHOVAČNOSTI NEBO NEPŘIROZENÁ TOLERANCE, SEBEOBVIŇOVÁNÍ (2)
BLUD VELIKÁŠTVÍ NEBO ÚZKOPRSOST (2)
NESPRÁVNÉ MYŠLENKOVÉ KONSTRUKCE ZAHRNUJÍCÍ VLASTNÍ NEBO CIZÍ
PSYCHICKÉ ZDRAVÍ A JEHO PSYCHOSOC. DŮSLEDKY (2)
NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH SILNÝCH EMOCÍ REVIDUJE UDÁLOSTI
A VYŘČENÁ KONFLIKTNÍ SLOVA, NENÍ SCHOPEN JE PRAVDIVĚ INTERPRETOVAT (2)
HALUCINÓZA, HALUCINACE (SLUCHOVÉ HALUCINACE, ZRAKOVÉ HALUCINACE) (1-4)

NADMĚRNÁ SNAŽIVOST, ÚČELOVÉ MANIPULACE S OKOLÍM, SNAHA VYNIKNOUT ZA KAŽDOU CENU NEBO NAOPAK SNAHA UNIKNOUT Z PROBLEMOVÝCH SITUACÍ, Z ODPOVĚDNOSTI, ZBABĚLOST (2)
MORÁLNÍ ZMATEK
SLABÁ VŮLE NEBO NADMĚRNÁ SNAHA O KONTROLU
OBECNĚ SLABÁ VŮLE
NEDŮSLEDNOST V HYGIENĚ NEBO PŘEHNANOST(1-4)
NEUSPOŘÁDANOST V OBLÉKÁNÍ, NEUPRAVENOST NEBO PŘEHNANOST (1-4)
NEUSPOŘÁDANOST ŽIVOTOSPRÁVY (VÝŽIVA,
SPÁNEK, DENNÍ REŽIM, CVIČENÍ) NEBO PŘEHNANÁ USPOŘÁDANOST (1-4)
NESCHOPNOST PLÁNOVAT A DODRŽET ČASOVÝ PLÁN nebo PŘEHNANOST(1-2)
NEUSPOŘÁDANOST OSOBNÍCH VZTAHŮ nebo
VYČERPÁVAJÍCÍ SNAHA KAŽDÝ VZTAH KONTROLOVAT (např. vyvolávání tzv. kontrolních konfliktů, neustálá kontrola vlastních projevů), KONTROLUJE SVOU " CENU NA TRHU" (někdy i vyvoláním. tzv. kontrolního konfliktu, nebo – často u žen – konfliktu, který má vést podvědomě ke kopulaci) (1-5)
NEPOŘÁDNOST nebo PEDANSTVÍ (1-2)
NESCHOPNOST DOTAHOVAT VĚCI DO KONCE NEBO PEDANTSTVÍ, resp. NEODBYTNOST PŘI DOTAHOVÁNÍ VĚCÍ DO KONCE (1-2)
VYSEDÁVÁNÍ, "LENOST", TĚŽKOPÁDNOST (v hospodě, u Internetu, u televize apod., neschopnost vztát, těžkopádnost) nebo NADMĚRNÁ ČINORODOST (1-2)

OTEVŘENÁ NEBO POTLAČENÁ AGRESIVITA (1-10)

NESCHOPNOST POTLAČOVAT CITOVÁ HNUTÍ (1-10)
VULGÁRNÍ VÝRAZY
ČASTÁ ZMĚNA ZPŮSOBU ŘEČI
AFEKTOVANOST
AGRESIVITA, NENÁVIST
PROVOKUJÍCÍ IRONIE
OKÁZALÝ CHLAD
PROVOKUJÍCÍ LHOSTEJNOST
PORAŽENECTVÍ
OBSCÉNNÍ VYJADŘOVÁNÍ A INTONACE
ÚZKOSTNÁ INTONACE
DEPRESIVNÍ ČI MANICKÁ INTONACE
GESTIKULACE A CHŮZE
NERVNÍ, AFEKTOVANÁ CHŮZE A POHYBY
SKLESLÁ, DEPRESIVNÍ CHŮZE A POHYBY,
"NEOHRABANOST", ŠPATNÁ KOORDINACE (potíže při
učení se hře na klavír)

VYHÝBAVÝ POHLED,
ÚZKOSTNÁ, NEJISTÁ CHŮZE A POHYBY
PLÍŽIVÁ, PODIVÍNSKÁ CHŮZE A POHYBY,
VYHÝBAVÝ POHLED, ZAKOMPLEXOVANOST
ZMĚKČELOST, MĚKKOST, ROZPLIZLOST,
DOBROSRDEČNOST BEZ PŮVABU
AGRESIVITA (háže věcmi, kope do věcí, pŕemisťuje věci neustále podle svého a proti přání jiných, bouchá do věcí, agresivní výrazy tváře)
VYHLEDÁVÁNÍ VZRUŠENÍ
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁBAVY
PATOLOGICKÉ LHANÍ
PATOLOGICKÁ PROVOKACE (nypř. vyprávěním negativních příhod)
PATOLOGICKÉ POPICHOVÁNÍ
PATOLOGICKÉ KRÁDEŽE (kleptománie)
NUTKAVÉ, NEUROTICKÉ JEDNÁNÍ A NÁHRADNÍ ČINNOSTI (luskání, poklepávání, pokopávání, poskakování atd.)
NUTKAVÁ KONZUMACE NEBO ODMÍTÁNÍ JÍDEL (až bulímie nebo anorexie)
NUTKAVÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZNÁMOSTÍ
NUTKAVÉ VYHLEDÁVÁNÍ ROZHOVORŮ
ZLOZVYKY, PROJEVY ZAKOMPLEXOVANOSTI A VZÁCNÉ PODOBNÉ SYMPTOMY: OKUSOVÁNÍ SI NEHTŮ, TAHÁNÍ SE ZA KONEČKY VLASŮ, VYTRHÁVÁNÍ SI VLASŮ, VOUSŮ A CHLUPŮ
SYNDROM NEKLIDNNÝCH NOHOU (pokud nejde o projev alergie)
NUTKAVÉ POHYBY A CHOZENÍ
ZTRNULOST, PŘÍZNAKY SVALOVÉHO A CÉVNÍHO STRESU, ZTRNUlĚ STÁNÍ, SEZENÍ, NAPJATÉ, NEUVOLNĚNÉ,
KONTROLOVANÉ NEBO NAOPAK ZBRKLÉ POHYBY (hubnutí, neschopnost přibrat, KŘEČE, KŘEČOVÉ ŽÍLY, PORUCHY PÁTEŘE A
DRŽENÍ TĚLA)
ZÁVISLOSTI
ZÁVISLOST NA PARTĚ
GAMBLERSTVÍ
ZÁVISLOST NA CIGARETÁCH, NESCHOPNOST SI JE ODEPŘÍT
ALKOHOLISMUS
ZÁVISLOST NA DROGÁCH
HYPERSEXUALITA, ZÁVISLOST NA SEXU
POLYGAMIE, SEXUÁLNÍ VZTAH S VÍCE PARTNERY (POKUD
JE CHARAKTER NAVAZOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ KONTAKTŮ
NEPŘIROZENÝ, POZNAČENÝ)

VYHLEDÁVÁNÍ VZRUŠENÍ A ZÁBAVY (Buď z potřeby zvýšené stimulace nebo z potřeby léčit si komplexy. Může jít také o zvýšenou extroverzi, exhibicionismus, hypersexualitu, mánii atd.)
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁBAVY
ZÁVISLOSTI
ZÁVISLOST NA PARTĚ
GAMBLERSTVÍ
ZÁVISLOST NA CIGARETÁCH, NESCHOPNOST SI JE ODEPŘÍT
ALKOHOLISMUS
ZÁVISLOST NA DROGÁCH
HYPERSEXUALITA, ZÁVISLOST NA SEXU
POLYGAMIE, SEXUÁLNÍ VZTAH S VÍCE PARTNERY (POKUD
JE CHARAKTER NAVAZOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ KONTAKTŮ
NEPŘIROZENÝ, POZNAČENÝ)

ÚNIKY (může sloužit jako samostatná kontrolní diagnostická metoda)
ÚTĚKY A ZÁŠKOLÁCTVÍ V DĚTSTVÍ
SNAHA UNIKNOUT OD RODINY
SEBEVRAŽEDNÉ ŘEČI A TENDENCE
UZAVÍRÁNÍ SE DO SEBE
VZDALOVÁNÍ SE OD ŽIVOTA A REALITY
ÚNIK PŘED LIDMI
NECHUŤ K JÍDLU
FYZICKÉ ZMĚNY
ZMĚNA TĚLESNÉ HMOTNOSTI NEBO NESCHOPNOST
DLOUHODOBĚ ZMĚNIT VLASTNÍ HMOTNOST
POCIT PRÁZDNOTY, NUDY, NENAPLNĚNÍ, UBÍJEJÍCÍ JEDNOTVÁRNOSTI

DIAGNOSTIKA PŘÍČIN (pomocná kontrolní diagnostika)
ODMÍTNUTÍ RODIČI, OKOLÍM
VYSLOVENÉ ODMÍTNUTÍ PLODU V TĚHOTENSTVÍ, HÁDKY O DÍTĚ, HÁDKY RODIČŮ V TĚHOTENSTVÍ VŮBEC 2
NEDOSTATEK TĚLESNEHO KONTAKTU S RODIČI DO 2 LET 2
OD 2 DO 6 LET 2
PRECHODNY NEBO UPLNY ODCHOD JEDNOHO RODICE 2
I DRUHEHO RODICE 2
OBETNY BERANEK A DALSI FORMY ODMITNUTI 2
ODMITNUTI V SOUVISLOSTI S PUBERTOU 2
ODMITNUTI V SOUVISLOSTI S HANDICAPEM 2
UTEKY V DETSTVI 2
DELIKVENCE V DETSTVI 2
VZDOROVITOST, TVRDOHLAVOST, KVER. V DETSTVI 2
VYCHOVA A BLÍZKÉ PROSTREDI
PSYCHOZA, NEUROZA, POVAHOVE VADY U RODICU 2
(genetický, organelový /např. mitochondriální/, energoinformační, intuitivní a psychosociální přenos)
ASOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ NEBO RODIČE 2
CHYBY VE VYCHOVE 2
SPOLEČNOST JE NARUŠENÁ (2)
KOMUNITA JE NARUŠENÁ 2

ANALÝZA MOTIVŮ
PODIVÍNSKÉHO JEDNÁNÍ
AGRESIVNÍHO JEDNÁNÍ
DELIKVENTNÍHO A KRIMINÁLNÍ JEDNÁNÍ
SOCIÁLNÍ DEZINTEGRACE

ANALÝZA NÁSLEDKŮ
PŘÍZNAKY SEKUNDÁRNÍ NEUROTIZACE PACIENTA
PŘÍZNAKY NEUROTIZACE PARTNERA A OKOLÍ
INDUKOVANÉ PARANOIDNÍ PROJEVY PARTNERA A OKOLÍ (SNAHA NĚJAK SI VYSVĚTLIT, PARANOIDNÍ JEDNÁNÍ PACIENTA
A NÁSLEDNÁ ŽÁRLIVOST, HRUBOST, AGRESIVITA A POD. V OKOLÍ, NAPŘ U PARTNERA)
OCITNUTÍ SE NA "ŠIKMÉ PLOŠE" (např. delikvence, kriminalita, vznik závislosti aj.)
SOCIÁLNÍ DEZINTEGRACE
Poruchy přizpůsobivosti rodiny
jsou vyvolány změnami rodinných poměrů a dlouhodobým trváním choroby, což vyčerpává energetické rezervy všech členů rodiny. Následkem toho
nemůže rodina plnit své původní funkce, které mají zajišťovat jejím členům všechny jejich požadavky, není schopna normálních reakcí na dané
podněty nebo pocity, čímž ztrácí správnou orientaci, takže se její členové stále více zabývají svými vlastními problémy než potřebami pacienta.

CELKOVÁ TYPOLOGIE
- rozvláčný, měkký nebo naopak nadměrně tvrdý, afektovaný projev (nebo jejich střídání)
- nadměrná extro x introverze nebo jejich střídání
CELKOVÁ FYZICKÁ KONSTITUCE
GRAFOLOGICKÝ ROZBOR
ROZBOR CELKOVÉHO MIMICKÉHO A POHYBOVÉHO VÝRAZU A KONSTITUCE
ROZBOR HLASU
(časté zvyšování hlasu, křik, afekt, nezvyklá intonace, tempo, dynamika atd.)


OBECNĚ PSYCHOTICKÉ RYSY
protože žádná psychóza není "čistou" diagnózou, ale nemocný projevuje symptomy různých neurotických a psychotických potíží (a naopak každá
psychóza nese určité paranoidní rysy), bývá vhodné potovnat si symptomy pacienta se základními symptomy všech nejznámějších psychóz/poruch
osobnosti. Tento seznam by si měl nastudovat také každý mladý člověk, který si hledá partnera a každý řídící pracovník, který má vliv na přijímání
nových pacientů. Znát poruchy osobnosti je jistě pro budoucí život důležitější, než si všímat, zda má partner oděvy značky NIKE a obuv ADIDAS.
Ale i obvodní lékaři by měli příznaky a definice základních psychóz ovládat, protože jsou jedněmi z mála osob, které mají možnost onemocnění
předběžně diagnostikovat a doporučit odborné vyšetření. Měli by být schopni také zasáhnout, pokud se odborná diagnostika a léčba ubírá zjevně
nesprávným směrem. Mnohé z rysů následně uvedených neparanoidních poruch osobnosti mohou v jiné kombinaci sloužit jako příznaky paranoidní poruchy.

vedle paranoidní osobnosti, které je věnována tato studie, rozlišujeme zejména:

schizoidní osobnost
vystupuje navenek citově chladná, vnitřně je bohatá a rozpolcená, jakoby lhostejná, samotářská, zdánlivě nesexuální, může mít sklony k sebevraždě

disociální osobnost
je schopna všeho, druzí ji nezajímají, je nezodpovědná a bezohledná, i uvnitř prázdná a chladná, se sklonem k násilí, neschopna prožívat vinu,
nepoučitelná. Má často malou schopnost empatie, nedokáže se bát ani o svůj život a násilí na vlastním těle, tím méně si uvědomuje bolest a strádání,
které působí druhým
příčina: často nedostatek lásky v dětství, tělesné tresty, narušená rodina, odmítnutí některým z rodičů včetně odchodu rodiče

emočně nestabilní osobnost
chvíli je milá a okouzlující, chvíli nepříjemná až agresivní, střídá
nálady, jedná překvapivě, nevypočitatelně, dokáže se milovat kdekoli a kdykoli, chová se nestále, nekontroluje své emoce, ale může si je uvědomovat
s odstupem, její vztahy jsou velmi intenzivní

hysterická osobnost
je přecitlivělá a labilní, ale citově mělká, emoce předvádí, je afektovaná, vyhledává vzrušení, koketuje (často aniž si to uvědomuje), vyhrožuje, ale není nebezpečná, je sugestibilní nebo naopak vůči sugesci netečná. Má tendenci somatizovat - produkovat příznaky nějakého tělesného onemocnění (podobně jako u paranoidní osobnosti; viz díl 2)

anakastická osobnost
přehnaně opatrná, svědomitá, perfekcionistická, posedlá pořádkem, rigidní, paličatá. Nerada vybočuje ze svých zvyklostí, na experiment přistoupí, pokud si z něj udělá novou zvyklost nebo pokud má silný motiv, potom se ovšem změny dožaduje stejně neodbytně

nutkavá osobnost (např. utkvělé nutkavé jednání, nutkavá činnost, nutkavé myšlenky, ztráta kontrolních impulsů)
nedokáže ovládnout některé popudy k jednání, jemuž by se jinak rád vyhnul, sklon k manýrům, rituálům. Při utkvělém nutkavém jednání může jít až o činnost poškozující vlastní zdraví. Nemocný si například myje ruce tak často, že si vážným způsobem poškodí kůži na rukách.
Příčina: nedostatek zásadové výchovy, neadekvátní výchova, duševní nemoc u rodičů, chybění vyrovnaného mužského prvku ve výchově aj. U třetiny nemocných jsou náznaky nemoci přítomné již v pubertě, resp. dříve.
Doplňkové příčiny zhoršující stav nemocného a projevy nemoci:
slabá vůle, závislost, ztráta kontrolních impulsů, funkční poruchy, některé nemoci
(U nutkavých aktů nemusí jít vždy o psychózu, příčinou může být i skrytá deprese, mozková alergie, skrytý zánět, hyperaktivita nebo obyčejná zácpa)

manická osobnost
své emoce manicky zesiluje, neustále pod vlivem silných emocí, zrychleně mluví, myslí, koná, je neustále nadšená, rozhořčená či fanatická, neustále v pohybu, ztráta sebekontroly, zvýšená potřeba sexu

osobnost úzkostná a vyhýbavá
trpí neustálými obavami, pocity nedostatečnosti, strachem z odsouzení od druhých a potřebou, aby ji měli všichni rádi

závislá osobnost
bude chtít, abyste za ni přebrali odpovědnost, ráda se podřizuje, má často strach, že ji partner opustí, že ztratí určité vedení apod., často má zmenšenou sebedůvěru, všechny neúspěchy sebe a svého okolí si klade za vinu (to je i příznak deprese)

panovačná osobnost

narcistická osobnost
má problém jediný - vlastní sebevědomí, které kolísá mezi všemocí a bezmocí (narcistická nerovnováha), i malé příčiny mohou vyvolat "narcistický úraz", kdy nadměrně prožívá vlastní bolesti a problémy, často na úkor vnímání potřeb a problémů těch druhých, zvýšený sebecit, trpí potřebou, aby ji všichni měli rádi, se zjevným uspokojením se pohybuje na výsluní zájmu

autistická osobnost
ulpívání pozornosti na předmětech a myšlenkách, uzavírání se do světa vnitřních představ, vlastních emocí

anetická osobnost, anetická psychóza
vnitřně studená, bezcitná, s nedostatkem empatie, citově otupělá, citová idiocie, desocializovaná a asociální, pokud se svou povahou dostává do problémů, bez soustavné pomoci a pochopení (např. ze strany partnera) se snadno desocializuje, může sklouznot např. k delikvenci, alkoholizmu či jiné závislosti. Je schopna vykonat bez známky soucitu i zvlášť odpudivé násilné trestné činy. Protože je citový chlad příznakem i dalších psychóz/poruch osobnosti, je třeba odlišit možné další diagnózy. Např paranoidní osobnost bývá také citově chladná, ale je to někdy způsobeno paradoxně spíše přecitlivělostí, zaměřením na svá vlastní domělá či skutečná, minulá či hrozící duševní zranění.

Významný úbytek na váze, bez držení diety, nebo naopak přibývání na váze. Nebo nemožnost dlouhodobě změnit svou hmotnost. (může být i znakem depresí) (2-8)

Nespavost nebo (dříve) nadměrná spavost téměř každý den (vyrušení ze spánku např. dítětem velmi negativně ovlivňuje její zdravotní stav, v poslední době již často nemůže znovu usnout) (2-8)

Slabost nebo ztráta energie téměř každý den (2-8)

KOREKCE
POKUD MAJÍ PATOLOGICKÉ PROJEVY POTENCIÁLNĚ NEMOCNÉHO PŘEVÁŽNĚ SOCIALIZOVANOU POVAHU (VZNIKAJÍ VLIVEM TRADICE, SEBEORGANIZOVÁNÍ, NAPODOBOVÁNÍ ČINNOSTI VĚTŠÍHO CELKU A JEHO PŘÍSLUŠNÍKŮ A JEJICH VAZEB, STYLŮ, HODNOT A ČINŮ) ODEČTEME 20% Z KONEČNÉHO SOUČTU (Pro socializovanou delikvenci, konfliktní jednání a vlastni dezintegraci v rámci společenských vazeb "je příznačná především vzájemná spolupráce s ostatními členy skupiny při provádění delikventních a společensky problematických aktů, napodobování tradice a zvyklostí)


POROVNÁNÍ SE STRUČNÝM DOTAZNÍKEM:
OKRUH 2.

Heuristickými metodami nebo i na základě dlouhodobé praxe je možné stanovit určité úzké okruhy otázek, které však mají vysokou diagnostickou hodnotu a mohou sloužit pro ověření výsledku hlavní diagnostické analýzy

Přítomnost psychózy (obecně, nejen paranoidní) se zjednodušeně diagnostikuje pomocí stručného dotazníku:

1) časté depresivní nálady, smutek, pocit bezvýchodnosti z relativně běžných situací, nechuť k čemukoliv (např. nechuť chodit na zahrádku, nechuť k jídlu aj.) po většinu dne nebo téměř každý den. Problémy dlouho odeznívají.

2) Významně zúžený zájem o cokoli, málo koníčků, nebo snížené potěšení ze všeho (nebo naopak nadměrné potěšení ze všeho nebo střídavé záchvaty potěšení a nezájmu) téměř při všech aktivitách

3) Významný úbytek na váze, bez držení diety, nebo naopak přibývání na váze (může být i znakem depresí)

4) Nespavost nebo (dříve) nadměrná spavost téměř každý den (vyrušení ze spánku např. dítětem velmi negativně ovlivňuje její zdravotní stav, v poslední době již často nemůže znovu usnout)

5) Slabost nebo ztráta energie téměř každý den

6) Pocity bezcennosti či nadměrné či neadekvátní pocity viny. Nebo naopak pocit, že na vině je vždy ten druhý, neschopnost si přiznat podíl viny nebo svou nemoc (duševní problémy).

7) Snížená schopnost přemýšlet, výrazně snížená schopnost pamatovat si určité typy informací, nebo se soustředit téměř každý den.

8) Opakující se myšlenky na smrt, sebevražedné představy, sebevražedné pokusy nebo plány, myšlenky na to, jak by partner nesl mou smrt apod.

Okruh 3.
Jaké symptomy nejčastěji hlásí ošetřující personál a čeho by si měl všímat

Tento okruh symptomů slouží spíše pro upozornění na to, že choroba propukla nebo se prohloubila. Lze tyto informace kombinovat i pro ověření nemoci jako takové. Tento okruh vyjadřuje také stupeň společenské nebezpečnosti/nepohodlnosti nemocného a může tedy pomoci při odlišení stádia subklinického a klinického, lehčího a těžšího

- Násilí zaměřené na sebe nebo na své okolí
vzniká při pocitech vlastního ohrožení se stoupajícím úzkostným neklidem
- Úzkost (těžký stupeň)
je spojena se ztrátou pocitu důvěry, se kterou se postižený nesmířil. Projeví se pevným systémem bludů, který postiženému napomáhá kompenzovat stres, který na něj dopadá, obavami z druhých lidí i ze svých vlastních nepřátelských postojů
- Bezmocnost
je vyvolána pocity marnosti a bezradnosti, narušením interpersonálních vztahů a ztrátou sebedůvěry s pocity, že postižený ztratil vládu nad danou situací. Následkem toho vznikají paranoidní bludy s projevy násilí, které mají danou situaci kompenzovat
- K alteraci kognitivních funkcí
dochází při psychických konfliktech, prohloubení pocitů úzkosti až strachu, což má za následek poruchy myšlení se ztrátou jasného a logického uvažování s výskytem bludů, myšlenkových fragmentací a s autistickými projevy (myšlení vztahující se k vlastní osobě)
- Poruchy přizpůsobivosti rodiny
jsou vyvolány změnami rodinných poměrů a dlouhodobým trváním choroby, což vyčerpává energetické rezervy všech členů rodiny. Následkem toho nemůže rodina plnit své původní funkce, které mají zajišťovat jejím členům všechny jejich požadavky, není schopna normálních reakcí na dané podněty nebo pocity, čímž ztrácí správnou orientaci, takže se její členové stále více zabývají svými vlastními problémy než potřebami pacienta.

Okruh 4.
Rodinná psych. anamnéza

- Psychóza, schizofrenie, neuróza, epilepsie aj. duševní nemoci a nemoci CNS v rodině včetně LMD
- Nedostatek času na výchovu v ranném dětství
- Tělesné tresty
- Agresivita potlačená či otevřená u rodičů/vychovatelů
- Špatné stereotypy a zásady při výchově
- Citová či sociální idiocie u rodičů (nedostatek emocionální a sociální inteligence, citový chlad, neschopnost empatie)
atd.

Okruh 5.
Anamnéza exogenních faktorů
Alkoholismus
Stařecké změny psychiky
Porucha činnosti orgánů
Úrazy hlavy
Vývojové vady, poškození plodu, rozštěp, genetické odchylky
Fyzické asymetrie
Atypická typologie/konstituce
Pro duševní nemoci typičtější typologie/konstituce/biologická typologie
Špatné životní prostředí v době těhotenství matky a ranném dětství
atd.

Okruh 5.
Diagnóza pomocí "minulých životů". Bez ohledu na to, zda na (re)inkarnaci věříme, může mít diagnóza a terapie "minulými životy" velký léčebný
efekt.

     

PARANOID B
PARANOID C PARANOID D PARANOID A PARANOID F

HOME ARCHEUS HOME NEMOCI NEMOCI N SCHIZOFRENIE

nŽ jen se souhlasem vydavatele)