Audiovize a tisk v regionech (VUSC)
----------------------------------------------------------
    Dokumenty
Úvodní stránka
Zpravodajské linky
Politické linky
Kontakt pro příspěvky
Prague journalist
Syndikát novinářů
Diskuse o tisku a PRESSKARTEL--------------
Dokument č. 8:

navrh zakona

Vládní návrh na vydání

zákon ze dne ..........2000,

kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. .../2000 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek po čarou č. 1, 2a, 3 a 3a zní:

"§ 1
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) audiovizuálním dílem dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem1), pokud je určeno k zpřístupnění veřejnosti pomocí technického zařízení,
b) výrobcem audiovizuálního díla (dále jen "výrobce") právnická nebo fyzická osoba, z jejíhož podnětu a na jejíž odpovědnost bylo audiovizuální dílo vyrobeno a která k audiovizuálnímu dílu vykonává práva podle zvláštního právního předpisu2); za výrobce se nepovažuje osoba, která na základě smlouvy s výrobcem zajišťuje proces výroby audiovizuálního díla,
c) českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo, jehož výrobce má nebo měl v době jeho zveřejnění2a) sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky; za české audiovizuální dílo se považuje též audiovizuální dílo, na jehož výrobě se výrobce, který má nebo měl v době jeho zveřejnění sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, podílel alespoň 20% z celkových výrobních nákladů a toto dílo bylo současně vyrobeno s českou tvůrčí nebo technickou účastí, která svým rozsahem odpovídala alespoň 20% podílu z celkových výrobních nákladů,
d) audiovizuálním představením předvedení audiovizuálního díla veřejnosti pomocí technického zařízení, s výjimkou televizního vysílání včetně převzatého televizního vysílání3),
e) distributorem audiovizuálního díla (dále jen "distributor") právnická nebo fyzická osoba, která smluvně za sjednanou cenu3a) zajišťuje šíření audiovizuálního díla subjektům uvedeným pod písmeny g) až i), a to v rozsahu od výrobce smluvně získaných práv na užití audiovizuálního díla podle zvláštního právního předpisu2),
f) dovozcem audiovizuálního díla (dále jen "dovozce") právnická nebo fyzická osoba, která do České republiky dovezla originál nebo rozmnoženiny audiovizuálních děl pro účely jejich zpřístupnění veřejnosti,
g) pořadatelem audiovizuálního představení (dále jen "pořadatel") právnická nebo fyzická osoba, která za sjednanou cenu3a) veřejně předvádí audiovizuální dílo pomocí technického zařízení, s výjimkou televizního vysílání včetně převzatého televizního vysílání3),
h) provozovatelem prodejny audiovizuálních děl (dále jen "provozovatel prodejny") právnická nebo fyzická osoba, která prodává rozmnoženiny audiovizuálních děl veřejnosti,
i) provozovatelem půjčovny audiovizuálních děl (dále jen "provozovatel půjčovny") právnická nebo fyzická osoba, která za sjednanou cenu3a) pronajímá veřejnosti rozmnoženiny audiovizuálních děl.
__________
1) Čl. 2 Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl, uveřejněné pod č. 365/1992 Sb.
2) Zákon č. /2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
2a) § 4 autorského zákona.
3) Zákon č. /2000 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání.
3a) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 125/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.".

2. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

"Evidence

§ 2

Ministerstvo kultury (dále jen "ministersvo") vede evidenci
a) osob uvedených v § 1 písm. b) a e) až i), které v oblasti audiovize podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštního právního předpisu4) (dále jen "evidence podnikatelů v oblasti audiovize"),
b) českých audiovizuálních děl,
c) audiovizuálních děl dovezených do České republiky za účelem jejich zpřístupnění veřejnosti (dále jen "evidence dovezených audiovizuálních děl").
________
4) Živnostenský zákon.
  Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., a zákona č. 301/1995 Sb.".

3. Za § 2 se vkládají nové § 2a, 2b a 2c, které včetně poznámek pod čarou č. 5, 5a, 6 a 6a znějí:

" § 2a

(1) Osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) jsou povinny zaslat ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení podnikání v oblasti audiovize písemné oznámení, které musí obsahovat:
obchodní jméno nebo název, identifikační číslo, sídlo a předmět podnikání, jde-li o právnické osoby,
jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu, státní občanství, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením, identifikační číslo, předmět a místo podnikání, jde-li o fyzické osoby.
K oznámení musí být přiložen stejnopis živnostenského oprávnění. Osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a), která je zapsána v obchodním rejstříku, je povinna k oznámení přiložit též výpis z obchodního rejstříku, jenž nesmí být starší 60 dnů.

(2) Ministerstvo osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) zapíše do evidence podnikatelů v oblasti audiovize do 15 dnů ode dne doručení oznámení údajů stanovených v odstavci 1.

(3) Není-li oznámení údajů stanovených v odstavci 1 úplné, vyzve ministerstvo osobu, která jej učinila, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud tato osoba ve stanovené lhůtě oznámení nedoplní, má se za to, že povinnost podle odstavce 1 nesplnila.

(4) Osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) je povinna zaslat ministerstvu písemné oznámení každé změny údajů evidovaných podle odstavce 1 nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

§ 2b

(1) Výrobce českého audiovizuálního díla, popřípadě výrobce, který se na výrobě českého audiovizuálního díla podílel podle § 1 písm. c), je povinen nejpozději 10 dnů před dnem zveřejnění tohoto díla v České republice zaslat ministerstvu evidenční list českého audiovizuálního díla.

(2) Dovozce je povinen nejpozději 10 dnů před dnem zveřejnění dovezeného audiovizuálního díla v České republice zaslat ministerstvu evidenční list dovezeného audiovizuálního díla.

(3) Evidenční list českého audiovizuálního díla a evidenční list dovezeného audiovizuálního díla musí obsahovat:
název audiovizuálního díla,
b) jméno a příjmení, popřípadě pseudonym, autora audiovizuálního díla a autorů děl audiovizuálně užitých5), pokud jsou známa, a autoři neprojevili vůli zveřejnit dílo bez udání jména5a),
c) jména a příjmení, popřípadě pseudonym výkonných umělců6),
d) obchodní jméno nebo název a sídlo výrobce, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno, příjmení, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením a místo trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li fyzickou osobou,
e) stát původu audiovizuálního díla6a) a rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla,
f) jména a příjmení osob podílejících se na výrobě audiovizuálního díla, pokud je jejich uvádění obvyklé,
g) obsahovou charakteristiku audiovizuálního díla,
h) hranici přístupnosti audiovizuálního díla stanovenou výrobcem nebo dovozcem včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti,
i) jazykovou verzi audiovizuálního díla,
j) dobu trvání audiovizuálního díla v minutách,
k) technické (např. zvukové, optické) parametry audiovizuálního díla.

(4) Evidenční list českého audiovizuálního díla musí dále obsahovat v procentech vyjádřený podíl jednotlivých koproducentů na celkových výrobních nákladech, popřípadě jejich podíl na tvůrčí nebo technické účasti.
(5) Ministerstvo zapíše české audiovizuální dílo do evidence českých audiovizuálních děl a audiovizuální dílo dovezené do České republiky do evidence dovezených audiovizuálních děl do 15 dnů ode dne doručení evidenčního listu českého audiovizuálního díla nebo evidenčního listu dovezeného audiovizuálního díla.
(6) Neobsahuje-li evidenční list českého audiovizuálního díla úplné údaje podle odstavců 3 a 4, vyzve ministerstvo výrobce, aby evidenční list českého audiovizuálního díla doplnil do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud výrobce ve stanovené lhůtě evidenční list českého audiovizuálního díla nedoplní, má se za to, že nesplnil povinnost podle odstavce 1.
(7) Neobsahuje-li evidenční list dovezeného audiovizuálního díla úplné údaje podle odstavce 3, vyzve ministerstvo dovozce, aby evidenční list dovezeného audiovizuálního díla doplnil do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud dovozce ve stanovené lhůtě evidenční list dovezeného audiovizuálního díla nedoplní, má se za to, že dovozce nesplnil povinnost podle odstavce 2.
§ 2c
(1) Ministerstvo je povinno neprodleně oznamovat příslušnému orgánu kraje osoby, o nichž je mu známo, že porušily povinnosti podle § 2a odst. 1 a 4 a § 2b odst. 1 a 2. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila povinnost.
(2) Na výzvu je ministerstvo povinno podat orgánu kraje potřebná vysvětlení nebo odborná vyjádření a předat písemnosti, které se oznámených případů porušení povinnosti týkají.
_________
5) § 64 autorského zákona.
5a) § 7 autorského zákona.
6) § 67 autorského zákona.
6a) Čl. 5 odst. 4 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, uveřejněné pod č. 133/1980 Sb.".
4. V § 3 odst. 1 se slova "Výrobce audiovizuálního díla je povinen zajistit, aby na originálním nosiči audiovizuálního díla byly uvedeny" nahrazují slovy "Výrobce je povinen zajistit, aby k originálu audiovizuálního díla byly připojeny:".
5. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo "název" vkládá slovo "audiovizuálního".
6. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) jméno a příjmení, popřípadě pseudonym, autora audiovizuálního díla a autorů děl audiovizuálně užitých5), pokud jsou známa a autoři neprojevili vůli zveřejnit dílo bez udání jména5a),".
7. V § 3 odst. 1 písm. c) se za slovo " příjmení" vkládají slova ", popřípadě pseudonym,".
8. V § 3 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).
9. V § 3 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
"d) obchodní jméno nebo název a sídlo výrobce, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno a příjmení, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením, a místo trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li fyzickou osobou,
e) stát původu audiovizuálního díla6a) a rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla,".
10. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova "pracovníků u profesí podílejících se na výrobě" nahrazují slovy "osob podílejících se na výrobě audiovizuálního".
11. V § 3 odstavec 2 zní:
"(2) Distributor je povinen zajistit, aby na rozmnoženinách audiovizuálního díla byly uvedeny údaje podle odstavce 1 a na obalech rozmnoženin audiovizuálního díla, anebo v případě filmů na průvodním listě audiovizuálního díla, byly uvedeny: název audiovizuálního díla, obsahová charakteristika audiovizuálního díla, hranice přístupnosti audiovizuálního díla stanovená výrobcem nebo dovozcem včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti, obchodní jméno nebo název a sídlo výrobce, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno, příjmení, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením a místo trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li fyzickou osobou, obchodní jméno nebo název a sídlo distributora, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno, příjmení, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením a místo trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení autora audiovizuálního díla, stát původu díla6a) a rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla, jazyková verze audiovizuálního díla,
i) doba trvání audiovizuálního díla v minutách,
k) technické (např. zvukové, optické) parametry audiovizuálního díla.".

12. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

"§ 4

Věková hranice přístupnosti audiovizuálního díla (1) Každé audiovizuální dílo, jehož obsah je způsobilý ohrozit tělesný, duševní nebo mravní vývoj dětí7), musí být před jeho předvedením veřejnosti označeno hranicí přístupnosti dosažením věku 15 nebo 18 let.

(2) Hranici přístupnosti českého audiovizuálního díla včetně odůvodnění omezení přístupnosti je povinen stanovit jeho výrobce. Výrobce je povinen sdělit hranici přístupnosti českého audiovizuálního díla včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti distributorovi.

(3) Hranici přístupnosti dovezeného audiovizuálního díla včetně odůvodnění omezení přístupnosti je povinen stanovit jeho dovozce. Dovozce je povinen sdělit hranici přístupnosti dovezeného audiovizuálního díla včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti distributorovi.

(4) Pořadatel je povinen zajistit zveřejnění výrobcem nebo dovozcem stanovené hranice přístupnosti audiovizuálního díla v souvislosti s oznámením o konání audiovizuálního představení a při konání audiovizuálního představení zajistit vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti audiovizuálního díla stanovené podle odstavců 2 nebo 3.

(5) Provozovatel prodejny nebo provozovatel půjčovny nesmí prodat nebo pronajmout rozmnoženinu audiovizuálního díla s omezenou přístupností osobám mladším, než připouští omezení přístupnosti audiovizuálního díla stanovené podle odstavců 2 nebo 3.

(6) Provozovatel prodejny nebo provozovatel půjčovny je povinen zajistit, aby rozmnoženiny audiovizuálního díla s omezenou přístupností byly v prodejně nebo v půjčovně uloženy odděleně od ostatních rozmnoženin audiovizuálních děl tak, aby k nim neměly volný přístup osoby, na které se omezení přístupnosti vztahuje .

(7) Povinnost podle odstavce 3 nemá dovozce, který dováží české audiovizuální dílo vyrobené v zahraničí, u něhož hranici přístupnosti včetně důvodů omezení přístupnosti stanovil jeho výrobce, popřípadě výrobce, který se na výrobě českého audiovizuálního díla podílel podle § 1 písm. c).
________
7) Úmluva o právech dítěte, uveřejněná pod č. 104/1991 Sb.".

13. § 5 se zrušuje.

14. V § 6 odst. 2 se slova "oprávněnými nositeli práv" nahrazují slovy
"osobami, které k audiovizuálnímu dílu vykonávají práva podle zvláštního právního předpisu2)" .

15. V § 6 odst. 3 se slovo" Fondu." nahrazuje slovy "Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen "Fond").".

16. V § 7 odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: "Výrobce českého audiovizuálního díla, popřípadě výrobce, který se na výrobě českého audiovizuálního díla podílel podle § 1 písm. c), je povinen písemně nabídnout Archivu ke koupi dvě nové nepoškozené kopie českého audiovizuálního díla, a to do 60 dnů od jeho zveřejnění.".

Ve větě druhé se odkaz na poznámku pod čarou č. 12 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3a a dosavadní poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

17. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

18. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Oznamovací povinnost Archivu

(1) Archiv je povinen neprodleně oznamovat příslušnému orgánu kraje osoby, o nichž je mu známo, že porušily povinnost podle § 7 odst. 1 a 3. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila povinnost.

(2) Na výzvu je Archiv povinen podat orgánu kraje potřebná vysvětlení nebo odborná vyjádření a předat písemnosti, které se oznámených případů porušení povinností týkají."

19. V § 8 se slova "audiovizuálního díla" zrušují.
20. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14a zní:

" § 9

Dohled
Orgány příslušnými k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dohledu") jsou:
a) orgán kraje v přenesené působnosti pro dodržování povinností podle § 2a odst. 1 a 4, § 2b odst. 1 a 2, § 3 odst. 1 a 2, § 4 odst. 2 a 3, § 7 odst. 1 a 3,
b) orgán obce v přenesené působnosti pro dodržování povinností podle § 4 odst. 4, 5 a 6.

(2) Zaměstnanci orgánů dohledu podle odstavce 1 jsou oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 písm. b) a e) až i) a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.

(3) Zaměstnanci orgánů dohledu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 1, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.

(4) Zaměstnanci orgánů dohledu jsou při provádění kontroly povinni předložit pověření k provedení kontroly.

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se postup orgánů dohledu při výkonu kontrolní činnosti zvláštním právním předpisem14a).
_________________
14a) § 2 písm. c) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole."

21. § 10 včetně společného nadpisu zní:
"Sankce

§ 10

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti uloží

a) osobám uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) za porušení povinnosti podle § 2a odst. 1 a 4 pokutu až do výše 50 000 Kč,
b) výrobci českého audiovizuálního díla za porušení povinnosti podle § 2b odst. 1 pokutu až do výše 100 000 Kč,
c) dovozci za porušení povinnosti podle § 2b odst. 2 pokutu až do výše 100 000 Kč,
d) výrobci za porušení povinnosti podle § 3 odst. 1 pokutu až do výše100 000 Kč,
e) distributorovi za porušení povinnosti podle § 3 odst. 2 pokutu až do výše 100 000 Kč,
f) výrobci za porušení povinnosti podle § 4 odst. 2 pokutu až do výše 100 000 Kč,
g) dovozci za porušení povinnosti podle § 4 odst. 3 pokutu až do výše 100 000 Kč,
h) výrobci českého audiovizuálního díla za porušení povinnosti podle § 7 odst. 1 a 3 pokutu až do výše 50 000 Kč.

(2) Orgán obce v přenesené působnosti uloží pořadateli za porušení povinnosti podle § 4 odst. 4 pokutu až do výše 10 000 Kč, provozovateli prodejny nebo půjčovny za porušení povinnosti podle § 4 odst. 5 a 6 pokutu až do výše 10 000 Kč. (3) Za opakované porušení povinnosti stanovené tímto zákonem lze uložit pokutu až do výše dvojnásobku částek uvedených v odstavcích 1 a 2. Za opakované se považuje porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jehož se stejná osoba dopustí do 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona.".

22. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

"§ 10a

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se orgán ukládající pokutu o porušení povinnosti dozvěděl, nejdéle však do 2 let od porušení povinnosti, a jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 2 let od doby, kdy porušování povinnosti ještě trvalo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky.

(2) Při stanovení výše pokuty orgán ukládající pokutu přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům porušení povinnosti, k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo a k výši případného bezdůvodného obohacení, pokud bylo porušením povinnosti získáno.

(3) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád.

(4) Místní příslušnost orgánu kraje a orgánu obce v řízení o uložení pokuty se řídí místem, v němž byla povinnost porušena. Místně příslušný orgán může k usnadnění řízení nebo z jiného důležitého důvodu věc postoupit jinému věcně příslušnému orgánu, v jehož působnosti se osoba zdržuje, a jde-li o právnickou osobu, v jehož obvodu působnosti má tato osoba sídlo.

(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(6) Pokutu vybírá a vymáhá orgán kraje, jde-li o sankce uložené podle § 10 odst. 1, a orgán obce, jde-li o sankce uložené podle § 10 odst. 2.

(7) Při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zvláštního právního předpisu15).

(8) Výnos pokut ukládaných podle § 10 odst. 1 tohoto zákona je příjmem rozpočtu kraje. Výnos pokut ukládaných podle § 10 odst. 2 tohoto zákona je příjmem rozpočtu obce.

(9) Zaplacením pokuty podle předchozích odstavců nezaniká povinnost, za jejíž nesplnění byla pokuta uložena.
_____________
15) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/ 1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 225/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 168/1998 Sb.".

23. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

"§ 14a

Pokud jsou audiovizuální díla šířena televizním vysíláním včetně převzatého televizního vysílání3) nebo prostřednictvím telekomunikační sítě Internet, povinnosti podle tohoto zákona se na ně nevztahují; to neplatí, pokud jsou vedle toho audiovizuální díla šířena i jiným způsobem.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/1993 Sb., ve znění tohoto zákona, jsou povinny zaslat Ministerstvu kultury písemné oznámení podle § 2a odst. 1 uvedeného zákona nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.