Audiovize a tisk v regionech (VUSC)
----------------------------------------------------------
    Dokumenty
Úvodní stránka
Zpravodajské linky
Politické linky
Kontakt pro příspěvky
Prague journalist
Syndikát novinářů
Diskuse o tisku a PRESSKARTEL

psp k audiovizi


(pokračování)
Evidence
§ 2
Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vede evidenci a) osob uvedených v § 1 písm. b) a e) až i), které v oblasti audiovize podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštního právního předpisu4) Živnostenský zákon.
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 301/1995 Sb.
4) (dále jen "evidence podnikatelů v oblasti audiovize"),
b) českých audiovizuálních děl,
c) audiovizuálních děl dovezených do České republiky za účelem jejich zpřístupnění veřejnosti (dále jen "evidence dovezených audiovizuálních děl").
/Dosavadní znění
§ 2
Evidence

(1) Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vede evidenci osob uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a b), které živnostensky podnikají. Evidence těchto osob je informačním systémem podle zvláštního zákona.4)
(2) Účelem evidence podle odstavce 1 je zajištění ústředních přehledů k provádění autorského zákona5) a tohoto zákona.
(3) Příslušný živnostenský úřad zašle ministerstvu za účelem evidence podle odstavce 1 opis živnostenského listu.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
5) Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů./
§ 2a

(1) Osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) jsou povinny zaslat ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení podnikání v oblasti audiovize písemné oznámení, které musí obsahovat:
obchodní jméno nebo název, identifikační číslo, sídlo a předmět podnikání, jde-li o právnické osoby,
jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu, státní občanství, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením, identifikační číslo, předmět a místo podnikání, jde-li o fyzické osoby.
K oznámení musí být přiložen stejnopis živnostenského oprávnění. Osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a), která je zapsána v obchodním rejstříku, je povinna k oznámení přiložit též výpis z obchodního rejstříku, jenž nesmí být starší 60 dnů.
(2) Ministerstvo osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. a) zapíše do evidence podnikatelů v oblasti audiovize do 15 dnů ode dne doručení oznámení údajů stanovených v odstavci 1.
(3) Není-li oznámení údajů stanovených v odstavci 1 úplné, vyzve ministerstvo osobu, která jej učinila, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud tato osoba ve stanovené lhůtě oznámení nedoplní, má se za to, že povinnost podle odstavce 1 nesplnila.
(4) Osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) je povinna zaslat ministerstvu písemné oznámení každé změny údajů evidovaných podle odstavce 1 nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
§ 2b

(1) Výrobce českého audiovizuálního díla, popřípadě výrobce, který se na výrobě českého audiovizuálního díla podílel podle § 1 písm. c), je povinen nejpozději 10 dnů před dnem zveřejnění tohoto díla v České republice zaslat ministerstvu evidenční list českého audiovizuálního díla.
(2) Dovozce je povinen nejpozději 10 dnů před dnem zveřejnění dovezeného audiovizuálního díla v České republice zaslat ministerstvu evidenční list dovezeného audiovizuálního díla.
(3) Evidenční list českého audiovizuálního díla a evidenční list dovezeného audiovizuálního díla musí obsahovat:
název audiovizuálního díla,
b) jméno a příjmení, popřípadě pseudonym, autora audiovizuálního díla a autorů děl audiovizuálně užitých 5) § 64 autorského zákona.
5), pokud jsou známa, a autoři neprojevili vůli zveřejnit dílo bez udání jména5a) § 7 autorského zákona.
5a),
c) jména a příjmení, popřípadě pseudonym, výkonných umělců6) § 67 autorského zákona.
6),
d) obchodní jméno nebo název a sídlo výrobce, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno a příjmení, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením a místo trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li fyzickou osobou,
e) stát původu audiovizuálního díla6a) Čl. 5 odst. 4 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, uveřejněné pod č. 133/1980 Sb.
6a) a rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla,
f) jména a příjmení osob podílejících se na výrobě audiovizuálního díla, pokud je jejich uvádění obvyklé,
g) obsahovou charakteristiku audiovizuálního díla,
h) hranici přístupnosti audiovizuálního díla stanovenou výrobcem nebo dovozcem včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti,
i) jazykovou verzi audiovizuálního díla,
j) dobu trvání audiovizuálního díla v minutách,
k) technické (např. zvukové, optické) parametry audiovizuálního díla.
(4) Evidenční list českého audiovizuálního díla musí dále obsahovat v procentech vyjádřený podíl jednotlivých koproducentů na celkových výrobních nákladech, popřípadě jejich podíl na tvůrčí nebo technické účasti.
(5) Ministerstvo zapíše české audiovizuální dílo do evidence českých audiovizuálních děl a audiovizuální dílo dovezené do České republiky do evidence dovezených audiovizuálních děl do 15 dnů ode dne doručení evidenčního listu českého audiovizuálního díla nebo evidenčního listu dovezeného audiovizuálního díla.
(6) Neobsahuje-li evidenční list českého audiovizuálního díla úplné údaje podle odstavců 3 a 4, vyzve ministerstvo výrobce, aby evidenční list českého audiovizuálního díla doplnil do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud výrobce ve stanovené lhůtě evidenční list českého audiovizuálního díla nedoplní, má se za to, že nesplnil povinnost podle odstavce 1.
(7) Neobsahuje-li evidenční list dovezeného audiovizuálního díla úplné údaje podle odstavce 3, vyzve ministerstvo dovozce, aby evidenční list dovezeného audiovizuálního díla doplnil do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud dovozce ve stanovené lhůtě evidenční list dovezeného audiovizuálního díla nedoplní, má se za to, že dovozce nesplnil povinnost podle odstavce 2.
§ 2c
(1) Ministerstvo je povinno neprodleně oznamovat příslušnému orgánu kraje osoby, o nichž je mu známo, že porušily povinnosti podle § 2a odst. 1 a 4 a § 2b odst. 1 a 2. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila povinnost.
(2) Na výzvu je ministerstvo povinno podat orgánu kraje potřebná vysvětlení nebo odborná vyjádření a předat písemnosti, které se oznámených případů porušení povinnosti týkají.
§ 3
Označování audiovizuálních děl
(1) Výrobce je povinen zajistit, aby k originálu audiovizuálního díla byly připojeny: /Dosavadní znění: Výrobce audiovizuálního díla je povinen zajistit, aby na originálním nosiči audiovizuálního díla byly uvedeny/
a) název audiovizuálního díla,
b) jméno a příjmení, popřípadě pseudonym, autora audiovizuálního díla a autorů děl audiovizuálně užitých5), pokud jsou známa a autoři neprojevili vůli zveřejnit dílo bez udání jména5a), /Dosavadní znění: jméno a příjmení, popřípadě pseudonym, autora audiovizuálního díla a autorů děl audiovizuálně užitých5) pokud jsou známa a autoři neprojevili vůli zveřejnit dílo bez udání jména,/
c) jména a příjmení, popřípadě pseudonym, výkonných umělců, (d) jméno a příjmení nositele autorských práv, není-li jím autor (autoři) nebo výkonný umělec (výkonní umělci),)
d) obchodní jméno nebo název a sídlo výrobce, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno a příjmení, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením a místo trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li fyzickou osobou, /Dosavadní znění: jméno a příjmení výrobce, je-li fyzickou osobou, nebo jeho obchodní jméno, je-li právnickou osobou,/
e) stát původu audiovizuálního díla6a) a rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla, /Dosavadní znění: místo a rok výroby díla /
f) jména příjmení osob podílejících se na výrobě audiovizuálního díla, /Dosavadní znění: pracovníků u profesí podílejících se na výrobě/ pokud je jejich uvádění obvyklé.
(2) Distributor je povinen zajistit, aby na rozmnoženinách audiovizuálního díla byly uvedeny údaje podle odstavce 1 a na obalech rozmnoženin audiovizuálního díla, anebo v případě filmů na průvodním listě
audiovizuálního díla, byly uvedeny:
název audiovizuálního díla,
obsahová charakteristika audiovizuálního díla,
hranice přístupnosti audiovizuálního díla stanovená výrobcem nebo dovozcem včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti, obchodní jméno nebo název a sídlo výrobce, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno a příjmení, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením a místo trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li fyzickou osobou,
obchodní jméno nebo název a sídlo distributora, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno a příjmení, obchodní jméno, není-li shodné se jménem a příjmením a místo trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li fyzickou osobou,
jméno a příjmení autora audiovizuálního díla,
stát původu díla6a) a rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla, jazyková verze audiovizuálního díla,
i) doba trvání audiovizuálního díla v minutách,
k) technické (např. zvukové, optické) parametry audiovizuálního díla. /Dosavadní znění: (2) Distributor audiovizuálního díla je povinen zajistit, aby na rozmnoženinách audiovizuálního díla byly uvedeny údaje výrobce podle odstavce 1, a dále vyznačeno, že je distributorem s uvedením svého jména a příjmení, je-li fyzickou osobou, nebo obchodního jména, je-li právnickou osobou./
§ 4
Věková hranice přístupnosti audiovizuálního díla
(1) Každé audiovizuální dílo, jehož obsah je způsobilý ohrozit tělesný, duševní nebo mravní vývoj dětí7) Úmluva o právech dítěte, uveřejněná pod č. 104/1991 Sb.
7), musí být před jeho předvedením veřejnosti označeno hranicí přístupnosti dosažením věku 15 nebo 18 let.
(2) Hranici přístupnosti českého audiovizuálního díla včetně odůvodnění omezení přístupnosti je povinen stanovit jeho výrobce. Výrobce je povinen sdělit hranici přístupnosti českého audiovizuálního díla včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti distributorovi.
(3) Hranici přístupnosti dovezeného audiovizuálního díla včetně odůvodnění omezení přístupnosti je povinen stanovit jeho dovozce. Dovozce je povinen sdělit hranici přístupnosti dovezeného audiovizuálního díla včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti distributorovi.
(4) Pořadatel je povinen zajistit zveřejnění výrobcem nebo dovozcem stanovené hranice přístupnosti audiovizuálního díla v souvislosti s oznámením o konání audiovizuálního představení a při konání audiovizuálního představení zajistit vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti audiovizuálního díla stanovené podle odstavců 2 nebo 3.
(5) Provozovatel prodejny nebo provozovatel půjčovny nesmí prodat nebo pronajmout rozmnoženinu audiovizuálního díla s omezenou přístupností osobám mladším, než připouští omezení přístupnosti audiovizuálního díla stanovené podle odstavců 2 nebo 3.
(6) Provozovatel prodejny nebo provozovatel půjčovny je povinen zajistit, aby rozmnoženiny audiovizuálního díla s omezenou přístupností byly v prodejně nebo v půjčovně uloženy odděleně od ostatních rozmnoženin audiovizuálních děl tak, aby k nim neměly volný přístup osoby, na které se omezení přístupnosti vztahuje .
(7) Povinnost podle odstavce 3 nemá dovozce, který dováží české audiovizuální dílo vyrobené v zahraničí, u něhož hranici přístupnosti včetně důvodů omezení přístupnosti stanovil jeho výrobce, popřípadě výrobce, který se na výrobě českého audiovizuálního díla podílel podle § 1 písm. c).
/Dosavadní znění:
§ 4
Přístupnost audiovizuálních děl veřejnosti

(1) U audiovizuálního díla, jehož obsah by mohl ohrozit mravní vývoj nezletilých,7) se stanoví hranice jeho přístupnosti dosažením věku 15 nebo 18 let.
(2) Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen stanovit hranici přístupnosti podle odstavce 1 u každého jím vyrobeného audiovizuálního díla a ve smlouvě s distributorem ji uvést.
(3) Distributor audiovizuálního díla je povinen stanovit a ve smlouvě s osobami uvedenými v § 1 odst. 2 písm. c) až e) vymezit hranici přístupnosti audiovizuálního díla. Pokud byla hranice přístupnosti stanovena podle odstavce 2, je distributor povinen ji dodržet.
(4) Výrobce, popřípadě distributor audiovizuálního díla odpovídá také za vyznačení hranice přístupnosti na obalu nosiče, na kterém je audiovizuální dílo zaznamenáno.
(5) Pořadatel audiovizuální produkce je povinen zajistit zveřejnění hranice přístupnosti stanovené výrobcem nebo distributorem a kontrolovat její dodržení účastníky produkce.
(6) Provozovatel prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl nesmí prodat nebo půjčit rozmnoženinu audiovizuálního díla osobám mladším, než připouští hranice přístupnosti stanovená výrobcem nebo distributorem.
------------------------------------------------------------------
7) Úmluva o právech dítěte uveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb./
(§ 5
Reklama při audiovizuálním představení
Pořadatel audiovizuálního představení, jehož součástí je reklama, je povinen zajistit, aby uveřejňovaná reklama byla jako reklama označena a oddělena od ostatního obsahu audiovizuálního představení.)

§ 6
Národní filmový archiv
(1) Národní filmový archiv se sídlem v Praze zřízený ministerstvem (dále jen "Archiv") je archivem zvláštního významu9) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
9) pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií, zejména těch, které tvoří součást národního kulturního dědictví a dokumentují vznik a vývoj filmu.
(2) Archiv vytváří na základě smluv s osobami, které k audiovizuálnímu dílu vykonávají práva podle zvláštního právního předpisu2) /Dosavadní znění:
oprávněnými nositeli práv/ zvláštní fond vybraných uměleckých audiovizuálních děl, která nevýdělečně poskytuje k dočasnému užití občanským sdružením,10) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
10) jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je zpřístupňování uměleckých audiovizuálních děl svým členům.
(3) Orgánem rozhodujícím o tom, která umělecká audiovizuální díla se mohou stát součástí zvláštního fondu podle odstavce 2, je Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen "Fond").11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
11) /Dosavadní znění: Fondu/
§ 7
Nabídková povinnost
(1) Výrobce českého audiovizuálního díla, popřípadě výrobce, který se na výrobě českého audiovizuálního díla podílel podle § 1 písm. c), je povinen písemně nabídnut Archivu ke koupi dvě nové nepoškozené kopie českého audiovizuálního díla, a to do 60 dnů od jeho zveřejnění. /Dosavadní znění: Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen písemně nabídnut Archivu ke koupi dvě nové nepoškozené kopie českého audiovizuálního díla, a to do 60 dnů od jeho prvního uvedení na veřejnosti./ Cena se sjednává podle cenových předpisů.3a)
(2) Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy podle odstavce 1 činí šest měsíců ode dne doručení nabídky. Nepřijme-li Archiv návrh na uzavření kupní smlouvy v této lhůtě, návrh zaniká a nabídková povinnost podle odstavce 1 se tím považuje za splněnou. O této skutečnosti je Archiv povinen vydat nejpozději do sedmi dnů osobě, která nabídku učinila, písemné potvrzení. Obsah potvrzení musí vylučovat možnost záměny předmětu nabídkové povinnosti.
(3) Výrobce českého audiovizuálního díla vytvořeného s využitím příspěvku z Fondu13) § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb.
13) je povinen bezplatně odevzdat Archivu vzorovou nepoškozenou kopii českého audiovizuálního díla k archivování, a to do 60 dnů od jejího prvního uvedení na veřejnosti.
(4) Převodem vlastnictví kopií českého audiovizuálního díla podle odstavců 1 a 3 nenabývá Archiv právo tyto kopie jakkoli veřejně využívat. Tím není dotčeno ustanovení § 6 odst. 2.
((5) Povinnost podle odstavců 1 a 3 se nevztahuje na audiovizuální díla vyrobená Českou televizí14) Zákon ČNR č. 483/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb.
14) pouze pro účely šíření televizním vysíláním.3) )

§ 7a
Oznamovací povinnost Archivu
(1) Archiv je povinen neprodleně oznamovat příslušnému orgánu kraje osoby, o nichž je mu známo, že porušily povinnost podle § 7 odst. 1 a 3. V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila povinnost.
(2) Na výzvu je Archiv povinen podat krajskému úřadu potřebná vysvětlení nebo odborná vyjádření a předat písemnosti, které se oznámených případů porušení povinností týkají.

§ 8

Výrobce (audiovizuálního díla) může nabídnout k uložení v Archivu negativ a rozmnožovací materiály za podmínek dohodnutých ve smlouvě mezi ním a Archivem.

§ 9
Dohled
Orgány příslušnými k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dohledu") jsou:
a) orgán kraje v přenesené působnosti pro dodržování povinností podle § 2a odst. 1 a 4, § 2b odst. 1 a 2, § 3 odst. 1 a 2, § 4 odst. 2 a 3, § 7 odst. 1 a 3,
b) orgán obce v přenesené působnosti pro dodržování povinností podle § 4 odst. 4, 5 a 6.
(2) Zaměstnanci orgánů dohledu podle odstavce 1 jsou oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 písm. b) a e) až i) a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.
(3) Zaměstnanci orgánů dohledu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 1, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.
(4) Zaměstnanci orgánů dohledu jsou při provádění kontroly povinni předložit pověření k provedení kontroly.
(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se postup orgánů dohledu při výkonu kontrolní činnosti zvláštním právním předpisem.14a) § 2 písm. c) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
14a)
/Dosavadní znění
§ 9
Dohled
(1) Dohled na dodržování povinností podle tohoto zákona vykonává ministerstvo. Za účelem dohledu jsou pověření pracovníci ministerstva oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 odst. 2 a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.
(2) Pověření pracovníci ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 1, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření./
Sankce
§ 10
(1) Orgán kraje v přenesené působnosti uloží
a) osobám uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) za porušení povinnosti podle § 2a odst. 1 a 4 pokutu až do výše 50 000 Kč,
b) výrobci českého audiovizuálního díla za porušení povinnosti podle § 2b odst. 1 pokutu až do výše 100 000 Kč,
c) dovozci za porušení povinnosti podle § 2b odst. 2 pokutu až do výše 100 000 Kč,
d) výrobci za porušení povinnosti podle § 3 odst. 1 pokutu až do výše100 000 Kč,
e) distributorovi za porušení povinnosti podle § 3 odst. 2 pokutu až do výše 100 000 Kč,
f) výrobci za porušení povinnosti podle § 4 odst. 2 pokutu až do výše 100 000 Kč, g) dovozci za porušení povinnosti podle § 4 odst. 3 pokutu až do výše 100 000 Kč,
h) výrobci českého audiovizuálního díla za porušení povinnosti podle § 7 odst. 1 a 3 pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Orgán obce v přenesené působnosti uloží
pořadateli za porušení povinnosti podle § 4 odst. 4 pokutu až do výše 10 000 Kč,
provozovateli prodejny nebo půjčovny za porušení povinnosti podle § 4 odst. 5 a 6 pokutu až do výše 10 000 Kč.
(3) Za opakované porušení povinnosti stanovené tímto zákonem lze uložit pokutu až do výše dvojnásobku částek uvedených v odstavcích 1 a 2. Za opakované se považuje porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jehož se stejná osoba dopustí do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona.
/Dosavadní znění
§ 10
Sankce
(1) Ministerstvo může uložit
a) výrobci a distributorovi audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 3 odst. 1 a 2 pokutu až do výše 100 000 Kč,
b) výrobci a distributorovi audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 4 odst. 2, 3 a 4 pokutu až do výše 10 000 Kč,
c) pořadateli audiovizuální produkce za porušení povinností podle § 4 odst. 5 pokutu až do výše 10 000 Kč,
d) provozovateli prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl za porušení povinností podle § 4 odst. 6 pokutu až do výše 10 000 Kč,
e) pořadateli audiovizuální produkce za porušení povinností podle § 5 odst.1 a 2 pokutu až do výše 10 000 Kč,
f) výrobci českého audiovizuálního díla za porušení povinností podle § 7 odst. 1 a 3 pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Při stanovení výše pokuty ministerstvo přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění.
(3) Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku poté, kdy zjistí porušení povinnosti, nejdéle však do tří let od porušení povinnosti.
(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.15)
(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem Fondu. Pokuty vymáhá ministerstvo podle předpisů o správě daní a poplatků.16)
------------------------------------------------------------------
15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
16) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. /
§ 10a
(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se orgán ukládající pokutu o porušení povinnosti dozvěděl, nejdéle však do 2 let od porušení povinnosti, a jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 2 let od doby, kdy poručování povinnosti ještě trvalo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky.
(2) Při stanovení výše pokuty orgán ukládající pokutu přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům porušení povinnosti, k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo a k výši případného bezdůvodného obohacení, pokud bylo porušením povinnosti získáno.
(3) Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád.
(4) Místní příslušnost orgánu kraje a orgánu obce v řízení o uložení pokuty se řídí místem, v němž byla povinnost porušena. Místně příslušný orgán může k usnadnění řízení nebo z jiného důležitého důvodu věc postoupit jinému věcně příslušnému orgánu, v jehož působnosti se osoba zdržuje, a jde-li o právnickou osobu, v jehož obvodu působnosti má tato osoba sídlo.
(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.
(6) Pokutu vybírá a vymáhá orgán kraje, jde-li o sankce uložené podle § 10 odst. 1, a orgán obce, jde-li o sankce uložené podle § 10 odst. 2.
(7) Při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zvláštního právního předpisu15) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/ 1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 225/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 168/1998 Sb.
15).
(8) Výnos pokut ukládaných podle § 10 odst. 1 tohoto zákona je příjmem rozpočtu kraje. Výnos pokut ukládaných podle § 10 odst. 2 tohoto zákona je příjmem rozpočtu obce.
(9) Zaplacením pokuty podle předchozích odstavců nezaniká povinnost, za jejíž nesplnění byla pokuta uložena.
ČÁST II
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 11
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:
1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova " § 1 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu".
2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních".
ČÁST III
Změna zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
§ 12
Zákon ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, se mění a doplňuje takto:
1. V § 7 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m) které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
"m) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává práva výrobce3), která na něj přešla na základě zvláštního zákona,3a)
_________
3a) § 13 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.".
Dosavadní písmeno m) se označuje jako n).
2. V § 8 odst. 2 druhá věta zní:" Vyúčtování provede pořadatel na tiskopise vydaném správcem Fondu.".
3. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 3b) znějí:
"(3) Pořadatel veřejné produkce kinematografického díla se vstupným je povinen vést zvláštní evidenci o datu uskutečnění jednotlivých produkcí, včetně částky vybraných příplatků, o celkových částkách vybraných příplatků za příslušné čtvrtletí a o termínu jejich odvedení Fondu.
(4) Příplatek podle odstavce 1 neodvedený ve lhůtě podle odstavce 2 vymáhá správce Fondu podle předpisů o správě daní a poplatků.3b)
(5) Pověření pracovníci správce Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 4, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.
------------------------------------------------------------------
3b) Část šestá zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.
4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky pod čarou č. 3c) zní:
"§ 8a
(1) Správce Fondu může uložit pořadateli veřejné produkce kinematografického díla se vstupným za porušení povinností podle § 8 odst. 2 a 3 pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Při stanovení výše pokuty správce Fondu přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění.
(3) Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku poté, kdy správce Fondu zjistí porušení povinnosti, nejdéle však do tří let od porušení povinnosti.
(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.3c)
(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem Fondu. Pokuty vymáhá správce Fondu podle předpisů o správě daní a poplatků.3b)
-----------------------------------------------------
3c) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).". ČÁST IV
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13
(1) Obchodní využití českých kinematografických děl vyrobených v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1990,17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb., kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu.
17) u nichž ke dni účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti uplyne doba ochrany jejich majetkových autorských práv,18) § 6 a § 33 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
18) je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, k nimž právo hospodaření přísluší Archivu nebo s jeho písemným souhlasem. Práva autorů jednotlivých složek audiovizuálních děl tím nejsou dotčena.
(2) Zisky z provozování těchto děl bude Archiv, po pokrytí svých nákladů vyplývajících z povinností uložených tímto zákonem, odvádět Fondu.
§ 14
Státní organizace Filmové studio Barrandov - Copyright a Filmového studio Zlín - Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona a Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.
§ 14a
Pokud jsou audiovizuální díla šířena televizním vysíláním včetně převzatého televizního vysílání3) nebo prostřednictvím telekomunikační sítě Internet, povinnosti podle tohoto zákona se na ně nevztahují; to neplatí, pokud jsou vedle toho audiovizuální díla šířena i jiným způsobem.
§ 15
Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.