---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT-protest - neoficiální stránky

Úvodní stránka
Clanky
Kontakty
Portal ZVONU
Politické linky
Zpravodajské linky
PRESSKARTEL
AUDIOVIZE
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém dnešním mimořádném zasedání zabývala stavem vysílání České televize od 19. prosince letošního roku.

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada pro rtv) považuje za důležité zdůraznit, že její úloha orgánu státní správy v oblasti vysílání je přesně vymezena příslušnými zákony.

Podle těchto zákonů je požadavek vedení ČT, který t.č. vysílají oba programy ČT, zcela mimo rámec zákonné působnosti Rady. Přímá a plná kontrola nad vysíláním a odpovědnost za jeho obsah je naopak zákonnou povinností každého provozovatele vysílání v České republice a nelze ji přenést na jiný subjekt.

Na základě dostupných podkladů a vyjádření generálního ředitele ČT, dalších pracovníků ČT a Rady ČT Rada pro rtv konstatuje, že

1. ve dnech 19. až 21. prosince 2000 vysílání ČT porušilo povinnost „poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů"(zákon o ČT): ve vysílání byl poskytnut nevyváženě velký prostor skupině zaměstnanců ČT a jimi přizvaných osob k prezentaci úzkých skupinových názorů a zájmů;
2. ve dnech 22. až 27. prosince 2000 došlo k porušení zákona o vysílání tím, že vedení ČT nemělo plnou kontrolu nad vysíláním, což se projevilo zejména ve zpravodajských pořadech. Krizová situace se dále vystupňovala skutečností, že byly vysílány dvě verze zpravodajských pořadů, z nichž pouze verzi kontrolovanou vedením ČT lze považovat za legální.
3. ČT neplní od 19 h. 15 min. dne 27. 12. 2000 své zákonné povinnosti veřejné služby.

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání proto vyzývá Českou televizi k okamžité nápravě nezákonného stavu především tím, že neprodleně obnoví vysílání obou svých programů tak, aby v plném rozsahu naplnila svou zákonnou povinnost veřejné služby.

Rada pro rtv současně zahájila trvalý průběžný monitoring vysílání ČT jako celku, který potrvá až do odvolání.

Správní řízení s ČT zahájené rozhodnutím Rady pro rtv dne 22. prosince 2000 bude dále pokračovat nejméně do doby úplné stabilizace stavu v ČT.

V Praze dne 28. prosince 2000

-------------------------------
Stanovisko České strany národně sociální k situaci v České televizi

ČSNS vnímá současnou dramatickou situaci v České televizi jako výsledek neschopnosti vládnout této zemi na principu pluralitní demokracie a platného práva. Mocenský boj probíhající v ČR mezi politickými stranami, pana prezidenta nevyjímaje, se v současné době přesunul z parlamentní roviny na úroveň veřejnoprávního média. Snaha jednotlivých politických stran zajistit si výhodné mediální postavení a snaha externích spolupracovníků ČT placených z televizního rozpočtu zajistit si stávající dobré komerční podmínky, si bere za rukojmí milióny platících koncesionářů České televize, kteří mají být zneužiti k politickému a ekonomickému boji. ČSNS před těmito trendy varovala již na parlamentní schůzi v březnu 2000, kde upozorňovala na vážné nedostatky zákona o České televizi. Podle názoru ČSNS stávající úprava vede ke zneužívání zákonů a k prosazování partikulárních zájmů jednotlivých politických a komerčních skupin. Plný text stanoviska poslankyně ČSNS PaedDr. Marie Machaté je přílohou tohoto dokumentu.

ČSNS odmítá a nepodpoří jakýkoliv postup při řešení krize České televize, který by neměl oporu ve stávající platné legislativě, a to jak v oblasti veřejnoprávní, trestněprávní či pracovněprávní. Aktuální situace v ČT může být řešena pouze následujícím způsobem:
1) Ředitel ČT Jiří Hodač odstoupí na základě vlastního svobodného rozhodnutí
2) Rada ČT odvolá ředitele Jřího Hodače z funkce a zahájí výběrového řízení na nového ředitele.
3) Rada ČT zachová svým rozhodnutím stávající stav a personální obsazení funkce ředitele a tento v nejkratší možné době za využití všech zákonných nástrojů zajistí funkce ČT uložené jí zákonem.
4) Poslanecká sněmovna odvolá Radu ČT a zvolí novou, která bude řešit nastalou situaci.

Podle názoru ČSNS v této chvíli rozumné a současně zákonné řešení již není v možnostech ani ředitele ČT Jiřího Hodače ani Rady ČT. Proto ČSNS požaduje svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která se bude zabývat výše uvedenými tématy. Do doby jednání Poslanecké sněmovny by se všechny sporné strany měly zdržet protiprávních postupů a zajistit funkci ČT v souladu se zákonem a zájmy diváků.

ČSNS na rozdíl od jiných politických stran nepovažuje veřejnoprávní ČT za majetek a mediální nástroj politiků, ale za majetek a mediální nástroj všech občanů ČR, zejména pak platících koncesionářů ČT. ČSNS se nehodlá zúčastnit boje o politický vliv v ČT, přestože prostor v ní, je ČSNS jako součásti politického spektra upírán. ČSNS naopak hodlá tvrdě hájit ty, kteří jsou současnou situací poškozováni, to je koncesionáře ČT. Z těchto důvodů ČSNS dnes podává trestní oznámení na neznámého pachatele, pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry prostředků získaných na základě smlouvy s koncesionáři, které jsou zřejmě využívány v rozporu se smluvním závazkem a zákonem. ČSNS je politickou stranou občanů ČR, nikoliv svých členů, nebo zájmových skupin, které jí podporují.

JUDr. Jan Šula, v.r.
předseda ČSNS

Příloha č.1

Volba nové rady ČT nic nevyřeší

Na své 24. schůzi Poslanecká sněmovna sice zvolila většinu členů Rady České televize, ale skutečný problém České televize to nijak neřeší. Sama jsem varovala, že odvolání, ke kterému došlo v březnu, je jen účelovým zneužitím zákona. A tím nijak nechci zlehčovat kritiku vůči České televizi, která na půdě sněmovny zazněla. Poslanci rozhodli, že Rada neuplatňuje svou kontrolní funkci a nedostatečně zastupuje zájem a práva veřejnosti dané zákonem. V usnesení přijatém sněmovnou se dále píše, že Rada tímto postojem způsobila, že Česka televize opakovaně neplní své poslání (čímž naprosto účelově došlo ke zneužití stávajícího zákona). Volba nových členů pak zcela jasně prokázala, že snaha politicky kontrolovat Českou televizi je stále silnější. Tento tlak je o to nebezpečnější, že se tak děje prostřednictvím orgánu (Rady ČT), kterým má svou kontrolu vykonávat20česká veřejnost. Podívejme se tedy podrobněji na povinnosti Rady, jak plynou ze zákona.
Předně prostřednictvím Rady se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů České televize. Do její působnosti spadá jmenování a odvolávání generálního ředitele ČT, schvalovat rozpočet a závěrečný účet, zřizovat televizní studia a rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele ČT. Rada také předkládá sněmovně výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČT. Tolik říká zákon o povinnostech rady ČT.
A nyní k definování profesionálních vlastností jejích členů. Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách a nesmí působit v jejich prospěch. Dále nesmí být členem orgánů působících v oblasti televizního vysílání. Tyto pochopitelné požadavky však Poslanecká sněmovna, která Radu podle zákona volí, jakýmsi způsobem opominula. Zákon také hovoří o tom, že v ní mají být zastoupeny významné regionální, politické, sociální, kulturní a náboženské proudy. I toto ustanovení poslanecké kluby zřejmě přehlédly. Nominovaní spíše jasně zastupovali proudy politické, a v případě pana Lukáše Herolda z ODS, se za to ani nestyděli. Nevím, už co jiného by mělo být výsměchem současnému zákonu o České 20televizi. Ano, pan Herold by se vzdal své funkce v ODS, ale stal by se ze dne na den nezávislým členem rady ČT, který má zastupovat zájmy široké veřejnosti? A to bych chtěla opravdu zdůraznit – Česká televize je veřejnoprávním médiem a v žádném případě se nesmí stát nástrojem politických stran. To by byl návrat do dob, které již naše země absolvovala. Ostatní poslanecké kluby se zachovaly trochu sofistikovaněji jako například ČSSD, která nominovala Václava Erbena s jasnou vazbou na matku Petry Buzkové. O vazbách kandidátů čtyřkoalice by se dalo také úspěšně diskutovat. V žádném případě však kandidáti nenaplňují to, co zákon požaduje. Těžko říci, zda Poslanecká sněmovna jednoznačně porušila zákon, ale jedno je jisté, politické strany svými nominacemi minimálně ustanovení zákona přehlížejí a decentně obcházejí. A musím opakovat, bez ohledu na skutečnost, že Česká televize je veřejnoprávní institucí a má sloužit občanům této země a ne několika politických stranám. Je také velmi smutné, že i do volby členů Rady ČT vstupují smluvní vztahy ODS, ČSSD a čtyřkoalice. Ve skutečnosti tyto vazby ovlivňují i odvolání a následné nové složení orgánu, který by měl odrážet společenské spektrum, a ne politické spektrum současné Poslanecké sněmovny. Celá problematika odráží smutnou realitu české politiky. Zákon o České televizi počítá s tím, že Radu ČT by měli volit zástupci lidu, tedy pochopitelně Poslanecká sněmovna. Poslanecké kluby však nejsou schopny nebo ochotny odhlédnout od zájmů svých politických stran. V České republice těžko mohou po 10 letech transformace totalitního státu v demokracii existovat zvykové právní normy, a proto nezbývá nic jiného, než naše právní normy upravit do té podoby, aby byly co nejexaktnější. Jinak totiž nemůžeme očekávat, že by se politické strany vzdaly takových možností, jako je ovlivňování České televize prostřednictvím její Rady.
K podobnému přehlížení smyslu zákona došlo i v případě odvolání Rady České televize. Zákon jasně vyjmenovává podmínky, kdy je toto odvolání možné. Pokud pomineme úmrtí a odstoupení z funkce, sněmovna může Radu odvolat, když opakovaně neplní své povinnosti, které jsem výše uvedla, nebo pokud Sněmovna svým usnesením konstatuje, že Česká televize neplní své poslání. Posláním České televize přitom je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit vzdělávání, výchově mladé generace a přispívat k zábavě diváků. Je naprosto jasné,20že smyslem ustanovení byla možnost odvolat radu ČT, pokud by se naprosto zpronevěřila svému poslání. Jedná se v podstatě o jakousi pojistku, použitelnou v nouzi největší. Byli jsme však svědky toho,20že Poslanecká sněmovna tuto pojistku zneužila jako naprosto standardní metodu, což považuji za velkou chybu.
Jak z bludného kruhu ven? Nepopírám, že k činnosti Rady ČT může mít odborná veřejnost mnohé výhrady. Stejně tak nepopírám že výhrady lze mít i ke stavu vysílání na České televizi.20Česká televize však svou základní zákonnou funkci plní a zákon tudíž nedává sněmovně právo Radu jen tak odvolat. Pokud ale chceme situaci vyjasnit, vyřešme vztah Rady vůči České televizi, dejme jí účinné nástroje. Potom může být kritika na její adresu oprávněná. Pokud chceme, aby byla Rada co nejobjektivnější, zapojme do nominování jejích členů více institucí (Senát, profesní organizace atd.). V každém případě namísto obcházení dnes platného zákona je nutné připravit nový zákon o České televizi, který by nastolil jasné vztahy mezi Radou, Poslaneckou sněmovnou a Českou televizí samotnou. Jedině tak se můžeme zbavit nekonečných konfliktů. Chtěla bych uvěřit, že přestane platit malá sebereflexe dnešní Poslanecké sněmovny, aby mohl být přijat nový zákon o České televizi, který by řešil nejpalčivější problémy a přitom České televizi ponechal nezávislost na stranických sekretariátech.

PaedDr. Marie Machatá, v.r.
poslankyně ČSNS

Příloha č.2 Městské státní zastupitelství v Praze20
Legerova 13
120 00 Praha 2

VĚC : TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Česká strana národně sociální podává jménem svým a jménem svých členů, kteří jsou současně koncesionáři České televize, trestní oznámení na jí dosud neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestných činů zpronevěry finančních prostředků poskytnutých koncesionáři České televize formou smluvního poplatku ve výši 75 Kč měsíčně.
Zaviněním dosud neznámého pachatele Česká televize neplní svůj smluvní závazek ke koncesionáři tím, že přerušila vysílání plánovaného programu na úhradě jehož pořízení a vysílání se koncesionáři svými penězi podílí. S ohledem na skutečnost, že dle českého denního tisku 80% z cca 2 milionů koncesionářů ČT, tedy cca 1 600 000 koncesionářů nedostává svou placenou službu od ČT, lze se důvodně domnívat, že poměrná část koncesionářských poplatků v pravděpodobné výši 4 miliony Kč denně je využívána Českou televizí k jiným účelům než koncesionářská smlouva předpokládá a zákon o České televizi provozovateli ČT ukládá.
Koncesionáři ČT jsou tak poškozováni ve svých právech zneužíváním prostředků svěřených České televizi k zajišťování služby dle koncesionářské smlouvy. Koncesionářům je tak způsobována škoda značného rozsahu. V souladu s výše uvedeným žádáme městské státní zastupitelství v Praze, aby zahájilo šetření, zda a kdo se dopustil protiprávního jednání zakládajícího podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry a aby se zabývalo dalšími trestněprávními aspekty jednání dosud neznámého pachatele, které mohou taktéž zakládat podezření ze spáchání trestných20činů porušování cizích práv, porušování povinností při správě cizího majetku či cizích prostředků. V neposlední řadě žádáme, aby se Městské státní zastupitelství zabývalo možnou trestnou činností spočívající v neodvysílání placených reklam v reklamním čase České televize.

V Praze dne 28.12.2000

JUDr. Jan Šula
předseda ČSNS