---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT-protest - neoficiální stránky

Úvodní stránka
Clanky
Kontakty
Portal ZVONU
Politické linky
Zpravodajské linky
PRESSKARTEL
AUDIOVIZE
VÁNOČNÍ NEPŘÍSTOJNOSTI
Martin Stín, Praha 10
martinstin@hotmail.com

Koncesionáři veřejnoprávní televize byli o vánocích poškozeni v nezadatelném právu na kvalitní televizní zpravodajství. Podle neúplných zpráv z dalších zdrojů se zdá, že "televizní povstalci" obsadili klíčová zařízení a snaží se vysílat zpravodajské relace navzdory novému vedení ČTV, které se naopak pokouší nepustit jejich vysílání na obrazovky a improvizovaně vysílá své vlastní zpravodajství, jehož vysílání se pro změnu snaží znemožňovat protistrana. Pokusy o blokování přístupu k vysílačům se žádné ze stran nedaří dokonale, takže část domácností nadále sleduje relace "povstalců", ostatní pak oficiální vysílání.

Je přípustné pochybovat o kvalitě televizního zákona, úrovni členů Rady České televize a rozumnosti jejího počínaní a dalších věcech. Nikomu nelze zakázat nedůvěřovat způsobu, jakým byl ustaven do funkce nový generální ředitel. Každý má právo si myslet, že současné složení parlamentu již neodpovídá názorům občanů. To vše jsou však politické otázky, které by bylo vhodné a také je možné postupně řešit politickými prostředky. To, co nyní předvádějí "televizní povstalci" však nelze hodnotit jinak než jako otevřený útok proti veřejnému pořádku, spíše jako teroristický čin než jako čin na ochranu demokratických principů. Nechť si o tom ta hrstka výtržníků na Kavčích horách myslí cokoli, je nepochybné, že Rada byla ustavena parlamentem, který vzešel z voleb a ustavujíc Jiřího Hodače do funkce generálního ředitele jednala možná špatně, ale v souladu se zákonem. Bylo-li její rozhodnutí špatné, jistě by se daly najít opravné prostředky, ale je nepřípustné hledat je mimo rámec postupů, které jsou v souladu s právním řádem země. To, co se dnes děje na Kavčích horách, je však otevřená vzpoura proti němu. "Povstalci" k ní zneužívají násilím držených zařízení, která nepatří jim ani koncesionářům, a činí tak způsobem, který koncesionáře poškozuje a nikomu a ničemu neprospívá. Poškozují také obraz země v očích našich spojenců.

V této zemi je samozřejmě mnoho špatných věcí a máme řadu nekvalitních zákonů. Demokratická cesta k nápravě však nevede přes násilné akce skupinek samozvaných spasitelů. Náš právní řád má patrně vážnější trhliny, než je televizní zákon. O neúctě k ústavnímu řádu svědčí dlouhodobé nenaplnění ústavy nezřízením senátu, úřadu ombudsmana a dosud chybějícího správního soudnictví. Ta poslední mezera asi dopadá na občany daleko hůře než možné nedostatky v řízení ČTV, ale nikoho nenapadne, že by bylo nutné vynucovat si nápravu akcemi občanské neposlušnosti. Alternativami napravování vad právního řádu demokratickými způsoby jsou pouze diktatura a anarchie. Obě jsou nepřijatelné. Demokracie není jen právo svobodně říkat a dělat, co se komu zlíbí, ale také dobrovolné podřízení se pravidlům, která si společnost stanovila ze svobodné vůle, prostřednictvím volených zástupců.

"Vzpoury" se účastní menší část zaměstnanců ČTV, které podporuje několik desítek intelektuálů. Ve srovnání s podstatně umírněnějším vystoupením za nápravu poměrů iniciativou "Děkujeme, odejděte", dala veřejnost tentokrát najevo nezájem, měřitelný pouhými několika tisíci podpisů. Vedle významných osobností, které podporují "povstalce" , jiné, neméně významné osobnosti jejich počínání odmítají. Nelze proto tvrdit, že by "povstalci" měli jednoznačnou podporu elity národa. Změna ve vedení ČTV a způsob jejího provedení nejsou problémy, které by se hmatatelně dotýkaly zájmů většiny občanů a provokovaly je k protestním akcím. Další narušování vysílání zpravodajství může spíše veřejné mínění obrátit proti "povstalcům", protože jde o jistý způsob obtěžování občanů násilným prosazováním skupinových zájmů.

Protismyslnost počínání "povstalců" dokresluje i snaha některých z nich připodobňovat dnešní výtržnost k vystoupení kulturní fronty proti komunistickému režimu v r.1989. Tehdy přece intelektuálové bourali nenáviděnou diktaturu v okupací potupené zemi. Zúčastnila se většina z nich a šel za nimi téměř celý národ. Dnes je jich jen hrstka, která porušuje právní řád režimu, který se zrodil z tehdejších manifestací. Při vší své kritičnosti k současným poměrům nemohu souhlasit s tím, že tehdejší a současný režim jsou srovnatelné svou špatností a nenapravitelností a opravňují k akcím občanské neposlu_nosti.

Nerozumnost počínání "povstalců" a zřejmá nepřiměřenost prostředků, jimiž vyjádřili svou nevůli nad změnou vedení ČTV vede k otázce, co je v pozadí jejich ostudného vystoupení. O žádném z nástupců Ivo Mathé nelze asi říci, že by byl pro své kvality zcela nenahraditelný. Oba byli vybráni v řádném výběrovém řízení, při kterém obhajovali svou koncepci, čili podle pravidel, za jejichž opuštění nyní "povstalci" Radu kritizují. Praxe ukazuje, že ani tímto způsobem výběru ředitele nelze spolehlivě předejít omylu.Naopak o novém řediteli není známo vůbec nic, co by nasvědčovalo tomu, že jeho nástup bude pro ČTV katastrofou. Jeho příchod a způsob volby nemůže být pro rozumné lidi důvodem, aby se uchylovali až k teroristickým formám odporu. Vše nasvědčuje tomu, že odpor má jiné a hlubší příčiny. Může k nim patřit nevůle nad hloubkovým auditem hospodaření ČTV, jehož výsledky se mohou dotknout zájmů leckterého z křiklounů. Vystoupení některých politiků pak nasvědčují tomu, že by ve hře mohla být i snaha o rozšíření vlivu na ČTV nad rámec, odpovídající významu stran, měřenému výsledky minulých voleb do poslanecké sněmovny, čili zcela nedemokratickými prostředky. Zdá se, že za vznešenými slovy o boji za nezávislost ČTV jsou úplně jiné pohnutky, které mají do u_lechtilosti hodně daleko. Je to další důvod k radikálnímu ukončení této nepovedené taškařice.

Zejména však tato špatná zábava za peníze koncesionářů a k jejich škodě trvá příliš dlouho, aniž by byla naděje, že na jejím konci najdeme nějaký užitek či dokonce legalizaci počínání "povstalců". Jiří Hodač zvládá situaci s důstojným klidem a vůbec se netváří, že by chtěl odstoupením nahrát na smeč svým odpůrcům. Rada trvá na legitimitě svého rozhodnutí a má podporu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Při daném rozložení sil ve sněmovně nelze očekávat, že by "povstalci" našli oporu zde. Vláda zatím hraje mrtvého brouka, jako by vzniklá situace byla jen věcí parlamentu a jemu podřízených složek, v prvé linii pak generálního ředitele. V této alibistické poloze však nebude moci dlouho setrvat. Je sice pravda, že veřejnoprávní televize nespadá do její kompetence, ale vláda je obecně odpovědná za zákonnost a pořádek v zemi a nesmí proto dlouho nečinně přihlížet, jak Jiří Hodač čelí teroru "povstalců" s holýma rukama. ČTV patří k nejdůležitějším službám, které tento stát poskytuje občanům a je významným nástrojem ovlivňování veřejného mínění. Vláda nesmí připustit, aby ČTV neplnila povinnosti vůči občanům a navíc se stala prostředkem k vytváření záporného obrazu státu v jejich vědomí. Budou-li nepřístojnosti v ČTV pokračovat, dříve nebo později bude nutné je vyřešit silovými prostředky. Čím později "povstalci" pochopí nesmyslnost svého počínání, tím hůře pro účastníky sporu, tím hůře pro koncesionáře, tím hůře pro tento stát. Vše nasvědčuje tomu, že "povstalci" by mohli zvítězit pouze tehdy, pokud by svrhli vládu a parlament. Na to ale - doufejme- nemají šanci.

Odpověď:
NOVINÁŘI, NESTAVTE SE DO ROLE STÁVKOKAZŮ

V Televizi probíhá boj o křesla, zároveň také boj o pravdu a spravedlnost. Pravda a spravedlnost zvítězí, když tento boj bude doveden do konce. Řadový papučový koncesionář sice brblá, že jeho zpravodajství začíná připomínat kovbojskou přestřelku, podmořský horor potápěčů bojujících o jeden dýchací přístroj nebo sportovní utkání v Koloseu, při kterém ovšem holt jeden nebo oba sportovci zařvou, v podstatě je ale rád, když si tito novodobí gladiátoři, kterým stejně moc nevěří, dají do huby. Nevím, nakolik je schopen dnešní televizní divák „jít do sebe" a od váhání mezi televizními buráky a sušenkami přejít k hlubším úvahám; kdyby se k tomu přinutil, došlo by mu, že stojí za to obětovat pár zpravodajství za ideu, že jednou bude vysíláno zpravodajství nemanipulované, svobodné a o stejně svobodných a nemanipulovaných politicích, umělcích a ředitelích, tedy ne o lidech, kteří museli svou čest zaprodat nějakému režimu, mafii či špinavým obchodům.
Znám více lidí, kteří se již pár let na zglajšaltované zpravodajství našich televizí dívat nemohou, jsou to lidé z Ostravy, Brna i Prahy. Chcete i jim namluvit, že máme ty naše nastčené papaláše nechat rozhodovat o televizní kultuře za nás a proti nám? Správně chápete, že „Vše nasvědčuje tomu, že odpor má jiné a hlubší příčiny." Jistě však nejde jen o otázky ekonomické, ale také o katastrofální politiku personální, promítající se nejvíce v oblasti menažerů a tvůrčích pracovníků, stejně katastrofální politiku zpravodajství a propagandy, tedy o nejhorší kombinaci svévole a nesvobody při výběru pracovníků, o úzkoprsou dramaturgii, o podléhání v mnoha oblastech různým politickým a mocenským klikám, lobby a mafiím. Zejména v takové situaci by novinář neměl podléhat tendenčně brblání mas a měl by dát národu inspiraci a perspektivu nabídkou nových řešení, která jen v malé míře mohou nabídnout stávající stojaté vody televizního rašeliniště.
Tam, kde selhává politický systém, kde je vnitrostranická demokracie zneužita a postavená na hlavu, kde v masovém měřítku selhává soudnictví, bezpečnost, školství a zdravotnictví, tam, kde jsou ohroženy kořeny naší kultury a národní identity, tam kde chybí jasné perspektivy a promyšlené koncepce, tam, kde je ohrožen celý náš hospodářský systém a kde média jsou jen zhůvěřilou karikaturou naplnění myšlenky svobody slova, objektivity a práva na informace, musí nutně aktivita zdola obrodit společnost, aniž by to někdo mohl nazvat anarchií.
Již nebudeme zvonit klíči a přijdeme vykopnout z křesel darebáky, kteří beztoho dostali více prostoru a času než bylo přístojné. Už nebudeme dělat kulaté stoly s estébáky a neobolševiky. Nebudeme uvažovat o tom, zda je tunelování zločinem či ne! Darebáci půjdou sedět a hlupáci a podvodníci půjdou od toho! Nebudeme také zavírat oči před čestnými a schopnými lidmi, kteří dnešním rádobynovinářům nestojí za slovo a dnešním médiím za spolupráci. Pro schopné lidi je v našich médiích dost místa, stačí, když se očistí od vší špíny, kterou na nich a v nich politika ČSSD a ODS zanechala.

Darius Nosreti

------------------
Re: ČT - věc veřejná

Když pan Leschtina v I DNES po uzavření opoziční smlouvy předpovídal, že se jim to vrátí jako bumerang a praští oba politické inženýry do palice, tak jsem si to přál, ale moc jsem tomu nevěřil. Tahle křeč, která bude jedna z jejich posledních je stejně dorazí. Vždyť jediný výsledek, kromě dvouletého chrochtání u koryt je změněný volební zákon, který se jim stejně vymstí. Teď se potahnou rok a půl soudní spory na, které se teď zadělává a tak si mohou prognostici už teď prognozovat.
Asi tak dva roky píšu různé chaty o tom co si myslím o ODS. Do roku 1996 jsem je volil. Pak jsem si začal klást otázky, co může tolik lidí přimět k tomu, aby měli jen jeden názor. Dospěl jsem k tomu, že to může být jen vědomí velkého polečného zločinu. A tak jim říkám modrá sekta máslových hrud. Protož obava je společná : nevylést na světlo se svými velkými, dnes již zažluklými, ale o to více páchnoucími hroudami. Těch jejich dvacet procent odhaduji následovně :
- 8 % spoluzlodějů a funkcionářů na všech možných úřadech se svými rodinami a napojenci.
- 7 % těch stále věří fousku pana profesora a neví a nechtějí vědět, že pan profesor je pěknej gauner
- 5 % těch, kteří si nechtějí připustit, že volili blbě a pořád si myslí, že dělají pravicouvou národní politiku

Jeden pitomec z Děčína se nechtěl do žádné skupiny zařadit a chtěl mi přijet do Sokolova urazit hlavu, ale nepřijel.
Ing. Jan Kopička
(adresa v redakci)

----------------------
POTŘEBUJÍ MÍT V RUKOU TELEVIZI
At 14:39 +0100 12/26/0, Jana Cibulkova wrote:

Rozebirali jsme s Petrem Sametovku II. takhle jsme to shrnuli :

Kdyz vyhodnotim postup akci kolem televize, tak napadne pripomina scenar akci kolem 17. listopadu. Jenom je rozdil ve vetsi pasivite lidi, kteri moc na informace nereaguji, takze k "manifestacim", jak Iniciativa svoje akce nazyva, se shromazdi tak kolem stovky lidi.

Ted cekam, ze budou se snazit mobilizovat verejnost nejakou citovkou ala "mrtvy student". Cela iniciativa je diskutabilni, protoze se vsichni navzajem ujistuji, ze nic nemaji proti Hodacovi, ale proti Rade a vlastne ani proti ni nic nemaji, protoze jedna podle zakona. Tak si vsichni navzajem dokazuji, jak jsou dobri, akorat lidi jsou tu zase za blbce. Agenti a gauneri jim nevadi, hlavne ze je komedie pro lidi, ktera ma odvest pozornost od podstaty deni.

Kdyz Rada potrebovala odvolat Chmelícka, sahla k osvedcenemu zpusobu likvidace ( ne ze by mu to nepatrilo), na kterou zavistivy cechacek slysi vzdycky - na penize. Navrhla forezni audit a Chmelicek (ostatne jako kdokoliv jiny z tech panaku) byl jasny. Je zajimave, ze totez se delo v televizi v Brne, sam Chmelicek navrhl odvolani Drahose po financni kontrole, ale klan Sabatu Drahose podrzel a dokonce protlacil mezi kandidaty do Prahy. Take ted je v brne jedina televize, kde se nikdo nebouri a je tam naprosty klid. Podle informaci od Premka Vachalovskeho, mel Drahos v roce 1985 se na StB vyznamena a shazovat stB lidi o sto sest.

Mozna, ze si tady zkouseji, co vsechno jeste lide v CR vydrzi, ale jak se zda, cechacci vydrzi hodne. Misto prosazovani systemovych legislativnich pravidel, ktere by byly zarukou demokracie a zpetne kontroly, pestuji mezi lidmi "chleb a hry" . Odvadi se pozornost od skutecnych problemu, totalnich prusvihu v hospodarstvi, rozkrazenych bank a podniku a podobne. Hlavne ze se lidi zabavi - funguje opet oblibeny princip reaktoru, kdyz je mezi lidmi velka nespokojenost, pozvednou se moderatorove tyce a verejnosti se hodi v plen aferka a gauneri si mnou ruce.

K Hodacovi : Podle informaci od novinaru, kteri se pohybovali v blizkosti Hodace jeste pred tim, nez odesel ( to je Lida Statecna - Kyptova, a Jiri Hrbek,muj byvaly manzel, ktery s Hodacem studoval) panovaly znacne rozpaky nad tim, zda odesel ci "byl odejit". Odesel z redakce Svobodneho slova, kde zpracovaval armadne - bezpecnostni problematiku. Jeho otec pred listopadem pracoval jako vojensky pridelenec v USA s jeho manzelka je dcerou generala StB ( ted overuje Jirka Vanek)

Dle zdroje ze zahranici se v redakci BBC proslavil vysoce profesionalnimi intrikami. V dobe, kdy vedl BBC, bylo vysilani .hodnoceno podle toho, jak zvedl Havel telefon a rikal, tak vysilejte, to se mi libi. Jeho jednani signalizuje, ze byl na krizovy vyvoj pripraven a instruovan. Neni tezke si domysle, z jakych kruhu.

Dalsi aspekt - za rok a pul jsou volby. V tech letosnich se vladnoucimu establismentu nedarilo ziskat posice, ve kterych by se rad videl. To znamena, ze potrebuji mit v rukou televizi, ktera lidi nejvic oblbuje. Zaroven - pokud se jedna o pokracovani dohod z Malty, potrebuje mit skupina"X", ktera pripravovala u nas 17. listopad a stoji za zmenami ve stredni Evrope a nejen tam, pak bylo potreba do cela verejnopravni instituce dostat cloveka, ktery je ze zahranici vybran. A to je Hodac.

Rezidenrtura KGB v Londyne ma ve sve pusobnosti CR. Kdyz napr. Valis byl doporucen na skoleni agentu KGB, zarucil se za nej osobne rezident KGB z Londyna. Valis kurs absolvoval a uspesne pracuje. Tady ne mimo jine i odpoved a jeho roli v cause Kozeny. (To vse dle informaci JIrky Pilouse, ktery investigativni zurnalistiku zpracovava pro Necenzurky).

Domnivam se, ze jsou pripraveny dalsi kroky dohodnute mezi Bushem a Gorbacovem. Proto se podobne kroky jako ted u nas deji i v dalsich stredoevropskych zemich. Ted jde o to, na cem se navzajem dohodli. Kdyz vezmu v uvahu, ze penize ruskych mafii se perou pres americke banky, ze amerika po leta formou tzv. hospodarske pomoci vlastne drzi pri zivote komunisticky rezim v Rusku, v posledni dobe komedii kolem spionu v Rusku a v Americe, tak komu je to ku prospechu?

K tomu utajeni agentu StB u nas, byvalou rozvedku prevzal Urad zahranicnich styku a informaci a drzi nad nimi ochranou ruku. O lidech z vojenske rozvedky - rozvedky generalniho stabu, co studovali v Rusku nemluve, to je u nas nejlepsi kadrove doporuceni. Takze - ten, komu zachutnala moc, ten se ji nevzda. Kadrove reservy z UV KSC a vsechny spravy StB jsou rozlezli na klicovych mistech. A kdyz by nejakym omylem lidi dostali rozum a nechteli uz ze sebe delat blbce, tak jsme tam, kde jsme byli pred listopadem.

V zahranici ma CR demokratickou image ( u nas se tomu rikalo drive socialismus s lidskou tvari, dnes komunismus s demokratickym ksichtem). V pripade konfliktu parlament schvalil zakon o z¨tzv. krizovem rizeni, kdy bez jakehokoliv omezeni a zpetne kontroly prejima veskerou moc ministerstvo vnitra. Pri schvalovani to schovali a na verejnosti zakon presentovali jako reseni situace pri povodnich, dobre, co? Pak do zahranici jdou informace, ze je vsechno, jak ma byt, protoze Rozhlas uz maji v rukou dokonale, vsechny zname, kteri nechteli drzet hubu a krok vyhazeli ( pred 14ti dny jsem tuto situaci mapovala s Otkou Bednarovou a Libusi Snekovou). Ted je televize a pritom zkouska, co lide jeste unesou. Ostatne - Listopad si take predem nekolikrat zkouseli!!! Staci oprasit rozkazy generala Lorence a mame hotovo.

Mejte se pekne, vse dobre do Noveho roku preji Jana a Petr Cibulkovi

P.S. Zajimave je, ze se u nas na telefonu stridaji lide z Rady, ale jen se Petr zmini o Hodacovi, tak zamrznou a nechteji nic slyset. Privatizace CT je resenim, ale v CR diskutabilni, protoze jak Petr rika, zprivatizuji ji hned, ale do rukou KGB. Tak nevim. Poslanecka snemovna i Senat jsou na draka a kazdou politickou alternativu udusi.

Redakce s uspokojením konstatuje, že tento dopis získaný prostřednictvím Necenzurovaných MNM ( NecenzurovaneMNM@onelist.com ) nepotřebuje další komentář
-----------------------------
At 15:06 -0500 12/25/0, Ross Hedvicek wrote:

Sleduju to ze vsech moznych zdroju a porad se nemuzu primet k tomu, abych souhlasil s "protesty". Proc bych mel (ci kdokoliv z myslicich obcanu CR) protestovat proti vymene estebackych strazi v Ceske televizi? Jeden komunisticky dacan z estebacke rodiny nahrazen jinym komunistickym dacanem z jine estebacke rodiny... a proti cemu je jako treba protestovat? Ze Husak byl nahrazen Jakesem, Lenin Stalinem a Kim Ir Sen Kim Il-jungem?

Zkorumpovani charakteri jako Dienstbier tam stoji za hlasatelkou jako ...... (vytečkoval cenzor) - no a co? Stoupne si tam jeste i Pavka Kohout a stary komunista Ruml (starsi)?

Ve skutecne civilizovanych zemich neco jako statni televize neexistuje - neni ji totiz potreba. Neni duvodu proc by se populace mela nechat brainwashovat oficialni vladni propagandou. Je to stejne jako to bylo pred par mesici na Slovensku - tehdy tam vyvolal celostatni krizi jeden na piano hrajici emigrant z Kanady. Ale protoze i slovenska (stejne jako vase ceska) vlada je velice levicova, tak se nic nestalo a jelo se dal... Emigrant si dovolil prilis mnoho - zeptal se "Na co je komu verejno-pravni televizi?" - a mel po ptakach. Jeho TV show mu zrusili a vysvetlili kudy vede cesta zpatky do Kanady. Mongoli.

Neco podobneho se ted deje na Kavcich horach. Jenze tady to vypada, ze krize neni vyvolana prirozene, ale ze je to vsechno organizovano jako textilni revoluce z Laterny Magiky. Ano, par ochotniku zakokta do mikrofonu "my vas teda jako neuznavame!" a luza prijde na Kavky demonstrovat (dostali aspon parky v rohliku zadarmo?) a par byvalych komunistu a nejakych tech zcela popletenych mimu a hercu si stoupne se zalozenyma rukama za hlasatelku. To je amatersimus nejhorsiho druhu! To i ten lump Clinton to mel lip vymysleny, kdyz mu hrozilo hlasovani o odvolani v Congresu, tak vzdy musel NAHLE resit teroristickou krizi v Afganistanu - ale tohle? Tohle reziruje nejaky komunisticky idiot! Zavolejte zpatky Klausova kamose z Prognostaku Karla Kochera od StB - at to zreziruje jako krasne zreziroval tu sametovku! To se mu docela povedlo! Svet to sezral i s navijakem (vy pochopitelne prvni).

Tahle televizni krize nezni pravdepodobne... amateri...

Rosta

(Redakce pana Hedvička z USA poprosila, aby se vyjadřoval asertivněji, aby nepoužíval vulgarizmy (vytečkováno) a také, aby si nemyslel, že my v Česku jsme na hlavu padnutí. Kontakt v redakci)
---------------------
V roce 1998 jsem volil pravicovou stranu, která následně proti mé vůli a podle zákona umožnila vládu levice. Pochopil jsem, že demokraticky zvoleným politikům, kteří jsou schopni uzavřít, mimo voliče jdoucí, podle mého názoru pouze jim prospěšnou smlouvu s politickými protivníky, na mém názoru záleží opravdu jen v den voleb. Nesouhlasím s diskriminací malých politických stran, omezováním nezávislosti České národní banky a České televize, omezováním pravomocí prezidenta atd. Jak lze ale podle zákona smluvně opozičním politikům zamítnout či rozporovat samoúčelný zákon, pokud mají ve sněmovně většinu? Obávám se, že je nutné občansky takový zákon porušit, jen proto aby se o něm začalo diskutovat a ukázalo se na jeho řekněme jednoúčelovost. Říká se tomu občanská neposlušnost a měla by nastoupit pokaždé, když politik ztratí slušnost. Podporuji vše co v ČT brání politizaci zpravodajství. Z. Hromas (Kontakt v redakci)
---------------------------
Kdo lze? Drahos, Chmelicek nebo media?Reditel brnenskeho studia Ceske televize Zdenek Drahos si stezuje na media, ktera mu ztezuji pozici pri kandidature na funkci generalniho reditele CT. Vydano dne (19.12.2000) /rubrika RE-MEDIA.
Smulu ma reditel brnenskeho studia Ceske televize Zdenek Drahos, ktereho chce nechat odvolat generalni reditel CT Dusan Chmelicek. I kdyby Rada CT tento krok odmitla, vysledky mimoradne kontroly v CT Brno Drahosovi s nejvetsi pravdepodobnosti zhatily veskere sance stat se Chmelickovym nastupcem v cele cele verejnopravni televize."Pokud se konkursu Drahos zucastni, muselo by se k tomu prihlizet. Vzhledem k tomu, ze ta zprava je znama, budeme to muset brat do uvahy," pripousti predseda Rady CT Miroslav Mares. Jeste pred tydnem pritom Chmelicek odchazel na jednani Rady s tim, ze navrhne Drahosovo odvolani. Tento plan mu ale zhatili radni tim, ze misto toho odvolali jeho samotneho.Pote se Chmelicek sesel s Drahosem a tri ctvrte hodiny mluvili za zavrenymi dvermi o vysledcich mimoradne kontroly. Zatimco Chmelicek tvrdi, ze Drahos nektere vyhrady a pochybeni uznal, reditel brnenske CT to v rozhovoru pro Lidove noviny poprel. Navic ve vcerejsim komentari vydanem v deniku Pravo napadl CTK, ktera podle nej vydala o jeho jednani se Chmelickem nepravdivou zpravu.Ackoliv by Chmelicek mohl Drahosovo odvolani Rade navrhnout, sef CT se po minulem zasedani Rady, na kterem ho radni zbavili funkce, rozhodl tento krok prenechat az na noveho reditele televize. Vcera ale svuj nazor zmenil (viz zprava CTK) a oznamil, ze na dnesnim zasedani Rady CT odvolani Drahose z funkce reditele Televizniho studia Brno preci jenom navrhne.Svet Namodro prinasi vcerejsi komentar Zdenka Drahose z deniku Pravo v plnem zneni tak, jak jej list otiskl:
(Pravo, 18. prosince 2000Virtualni svet mediiPOLEMIKA)
" Jedenact let vyvoje svobodne ceske zurnalistiky nas naleza nekdy velice uzasle a sokovane. Ve ctvrtek 14. prosince jsem hodinu resil s generalnim reditelem CT Dusanem Chmelickem tzv. kontrolni zpravu o brnenskem studiu. Pouze jsem pripustil, ze interpretace nekterych tzv. nalezu, k nimz jsme se nejak nesmeli vyjadrit ci je doplnit a uvest do plnohodnotneho kontextu, mohou vzbuzovat jista podezreni, ale - a to je podstatne - jsem durazne trval na odmitnuti mnohdy ucelovych obvineni i vecnych pochybeni teto kontrolni zpravy. Racionalni zaver naseho jednani byl, ze do 29. prosince sepiseme nase konkretni argumenty a vyhrady. Za nekolik desitek minut je obohacen servis CTK o tiskovou zpravu, ze Drahos pripustil nektera obvineni a generalni reditel nektera pochybeni shledava zavaznymi. Okamzite zopakuji pro CTK zavery onoho setkani, ktere nasledny den prevzala ovsem pouze mensina nasich periodik. Vetsina naopak sirila informaci, ktera nebyla pravdiva. V patecnim Pravu vzplanul uzkosti o demokracii v CT Jan Sabata z Brna. Citoval jedineho z deviti clenu Rady CT, ktery hlasoval proti odvolani Dusana Chmelicka, a okamzite varovne pripomina zasadni problem cele CT, totiz jeji brnenske studio. A zanicen je tak, ze pise patrne vice, nez chtel: "Vim, ze v rijnu, nez sdruzeni Brno 20/21 predalo Chmelickovi a Rade CT sve podnety, byl brnensky reditel favoritem ODS na kymacejici se horke kreslo na Kavcich horach." Pak by ovsem v zajmu D. Chmelicka a jeho tymu bylo navazat na letni jiste plodna setkani s tzv. brnenskou iniciativou (Jan Sabata a spol.) a na posbirane famy vyslat do Brna hloubkovou kontrolu. Kazda kontrola musi neco nalezt, kazda kontrola je veci interpretace. Zvlaste, nesmi-li se kontrolovany nejak vyjadrit. Vzdyt v Rade CT se tato zprava ocita drive nez v kontrolovanem Brne, dokonce jeji nafouknute uryvky se ocitaji v duchovne spriznenem tisku, kde jsou dovedne skandalizovany. A tak iniciator teto "obrodne akce" Jan Sabata a spol. by mohl byt spokojeny, ale neni si jeste jisty a tak pise: ". ma-li nekdo maslo na hlave (rozumej Drahos), posloucha pokorne prikazy tech, kteri ho dosadili (rozumej ODS)". Slovo prikazy je mi z hloubi duse protivne a patri spise do slovniku statni televize z prvni pule 50. let. Prikaz jsem nepouzil, ani kdyz jsem pracovitemu Bretislavu Rychlikovi loni pomohl ke ctyrdilnemu dokumentu o Ludviku Vaculikovi, ani kdyz v jine tvurci skupine pripravili portret Tomase Halika. To mi jiste prikazala centrala ODS. A take jiste prikazala Ivo Mathemu, aby vyjmenoval v roce 1992 takovou konkursni komisi, jejimz predsedou byl dr. Antonin Pridal a jez me vybrala za reditele brnenskeho studia. Je opravdu moudre ono biblicke, ze ne podle slov, ale podle skutku se ma hodnotit. Ale u nas ucelove volena a skladana slova vsechno politizuji, vice nez stihnou sami politici. A na zaver konkretni a mila zkusenost nekdy z lonskeho leta: udajne jsem vniman v tabore ODS jako zemanovec, tam zase jako lidovec, pricemz unioniste varuji lidovce, ze jsem ryzi smluvni opozice. Az jde z toho hlava kolem. Potesi nas vsak Jan Sabata svou pronikavou orientaci. Jsem rad, ze prave on.
Zdenek Drahos
(Autor je reditelem brnenskeho studia CT)"
-Jan Potucek ---
(Zasláno prostřednictvím Petra Cibulky a Necenzurovaných MNM)
------------------------------- JAK TO BYLO S CENZUROU
26.12.2000
Na oficialnich strankach krizoveho vyboru (stranka diskuse) to do vcerejsiho dne vypadalo na cenzuru. Pak se vsak ukazalo, ze je spatne napsany skript a ze pocitac nebere prispevky, ve kterych jsou uvozovky nebo kulate zavorky. Kdyz se nad tim zamyslime, nemuzeme vsak jednoznacne potvrdit, ze nemohlo jit o rafinovanou cenzuru. Oni totiz obsahove nejvyznamnejsi prispevky byvaji i formalne a strukturne nejbohatsi, takze po takovem zasahu se chova diskusni stranka docela pokojne - jako vyklesteny byk, kdyz nepocitam ruzne negramotne, nesmyslne a matouci vykriky. Navic musime pocitat s tim, ze pripadni manipulatori by byli ve vyhode - oni totiz vedi JAK zavadu obejit a mohou proto umistovat desetkrat vice materialu nez radovy obcan a autenticky diskuter. Slo o nahodu nebo umysl? Uvozovky se pouzivaji v HTML jazyce, budiz, ale proc neprosly kulate zavorky? A hlavne - proc byla chyba opravena az po desitkach urgenci? Take jsem zjistil, ze po naslednem zverejneni e-mailove adresy, na kterou bylo mozne do odstraneni chyby posilat prispevky, nebyly ani touto cestou zverejneny vsechny podstatnejsi prispevky. No, mozna nestihaji. Zavada vsak byla odstranena - díky jim za to! Protoze vsak zacina jit do tuheho - prosim, nepiste do oficialni diskuse nesmysly v mnozstvi vetsim nez malem - jako napr. pozvani na veprove hody a novorocenkova vyznani lasky.
Darius Nosreti ---------------------------
Revue Casodej
si dovoluje upozornit:
http://casodej.hyperlink.cz/czech-tv.htm
( podrobna aktualni analyza k udalostem v Ceske televizi )
http://casodej.hyperlink.cz/otroci.htm
Děkuji za důvěru a zde připojuji.
******************************************************
Souhlasím, že Rada ČT je složena zhruba stejně, jako při náhodném losování z klobouku. Lidé si všimli, že to vlastně nejsou žádní zástupci koncesionářů, respektive pouze formálně a začínají proti tomu protestovat. Začínají prstem ukazovat na ty, kdo naplňují zákon pouze formálně - poslanci PS ČR. Arogance šéfa PS ČR s jakou odmítá, aby se situací parlament zabýval to jen vyostřuje. Totéž platí o šéfovi mediální komise parlamentu Langerovi, který také nechce konat a spoléhá na to, že do řádného zasedání celá věc vyšumí. Do boje za podporu nového vedení ČT pak ODS vrhá neúspěšného kandidáta na senátora, který splňuje podmínky účasti v radě taky zcela formálně. Ten se nám dokonce snaží namluvit, že účinkování Bobošíkové coby exporadce V.Klause ji nijak neovlivňuje v jejím nynějším postu v ČT. Od těchto skutečností se nás pak ODS jednohlasně snaží odpoutat náhlým bezpodmínečným vynucováním práva a argumenty, že nemůžeme než souhlasit s výsledky zastupitelské demokracie, kterou realizují oni. Stále demokracii redukují pouze na volební akt a pak už máme do dalších voleb zachovávat klid na práci a jen přihlížet. Myslím, že je třeba dát zřetelně najevo, že toto k naplňování myšlenky demokracie zdaleka nestačí. Václav Nývlt.
*************************
P.S.: S názorem na zasahování do chat ( http://wwx.cz/nase-ct/ ) ovšem nesouhlasím. S kolegou z branže vidíme, že zdrojáky jsou amatérské. Takový slepenec dolaďovaný za chodu musí vykazovat chyby. Je s podivem, že se zatím nezhroutil, což si samozřejmě nepřeji.

--------------------------------
Redakce upozorňuje, že pár příspěvků přibylo i do "Diskuse NAŠE č. 1"