Syndikat nebo Kartel?
----------------------------------------------------------
    Clanky
Úvodní stránka
Prague journalist
Syndikát novinářů
Zpravodajské linky
Politické linky
Kontakt pro příspěvky

Valná hromada nevalné pověsti ...
20.květen 2001 RR SPN Pražský z@vináč


    Dlouho očekávaná valná hromada Syndikátu novinářů ČR bude mít zvláštní, až téměř komorní průběh. Z dobře informovaného zdroje se nám totiž podařilo zjistit, že téměř tři tisíce členů SN ČR bude na vrcholné události pravděpodobně reprezentovat pouze 22 delegátů, kteří prošli sítem volebního systému - schváleného spolu s novými stanovami pochybným korespondenčním referendem. Z valné hromady se tak stala tragikomická fraška, kterou lze již nyní označit jako sešlost nevalné pověsti…

    Jak se dá očekávat, největší zastoupení na Valné hromadě SN ČR budou mít členové "apolitického" Klubu novinářů Pražského jara, kteří se v roce 1990 navzájem zrehabilitovali. Nebudou zřejmě chybět ani členové stávající správní rady, kteří v uplynulém volebním období prokázali svůj kladný vztah k syndičce Válové-Miláčkové a její asistentce Motlové. Naopak, na Valné hromadě budou pravděpodobně v absolutní většině chybět delegáti nejdůležitějších organizačních článků - zástupci regionů. Účast jim znemožnily volební mantinely, účelově vytýčené ÚV z Pařížské, kterému se v rekordně krátké době podařilo likvidovat vše zdravé a prospěšné, co v organizaci zmítané záludnými intrikami a bezostyšným tunelováním ještě zbylo.

    Past, kterou připravili intrikáni ze "4. patra" svým potencionálním kritikům, pro které bylo shánění patnácti podpisů pod "delegačenku" vesměs nedůstojné, se tak nakonec stala pastí pro ně samotné. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Problém je v tom, že podle článku 15.1. stanov SN ČR volí Správní radu valná hromada z delegátů valné hromady, přičemž Správní rada je 45 členná. Takže k tomu, aby se mohla Správní rada vůbec zvolit je třeba nejméně 45 delegátů, kteří zvolí sami sebe.

    Podle obecných pravidel uznávaných všemi demokratickými institucemi je ovšem k platnosti voleb, pokud není stanoveno jinak, potřeba nejméně nadpoloviční účasti zvolených delegátů. Vzato do důsledku - Správní rada je nezvolitelná, protože členem správní rady může být zvolen pouze delegát Valné hromady, přičemž k tomu, aby mohly volby proběhnout je třeba nejméně 23 řádně zvolených delegátů (tj. nadpoloviční většina ze 45 "samosebevolitelů"), přičemž není jasné, zda by 23 přítomných delegátů mohlo zvolit Správní rady 22 nepřítomných delegátů.

    Zásadní otázkou je, zda je možné, aby 22 "zvolených" delegátů mohlo vůbec jednat. Je totiž nepochybné, že článek 12.1. Stanov SN ČR je v přímém rozporu s volebním řádem, který říká: "Valná hromada je nejvyšším orgánem Syndikátu novinářů ČR. Schází se jednou za tři roky a tvoří ji delegáti zvolení na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva řádných členů Syndikátu novinářů tajným hlasováním …" Není sporu o tom, že volební lístek opatřený 15 podpisy řádných členů SN není "tajným hlasováním", které stanovy striktně stanoví. Skutečnost, že volební řád je v rozporu se stanovami - nejedná se o tajné volby - znamená, že volební řád je neplatný. Pomiňme skutečnost, že v korespondenčním referendu se pro tento volební řád vyslovilo necelých 900 členů SN, tedy méně než jedna třetina.


Otevreny dopis