Audiovize a tisk v regionech (VUSC)
----------------------------------------------------------
    Dokumenty
Úvodní stránka
Prague journalist
Syndikát novinářů
Zpravodajské linky
Politické linky
Kontakt pro příspěvky


Prohlášení regionální rady Syndikátu pražských novinářů (SPN)

Za další pokus o likvidaci SPN lze považovat postup předsedkyně SN ČR paní Ireny Válové, která v minulých dnech „informovala" civilně - správní úsek Ministerstva vnitra o tom, že pražský syndikát nesídlí na adrese (Pařížská 9, Praha 1), uvedené ve stanovách, zaregistrovaných ministerstvem. Citace z dopisu MV ČR: Dle bodu I. stanov Syndikátu pražských novinářů, zaregistrovaných Ministerstvem vnitra dne 20. 8. 1998, je jeho sídlem Praha 1, Pařížská ul. 19. V této souvislosti obdrželo Ministerstvo vnitra podání Syndikátu novinářů České republiky, který má dle předložených listin dům čp. 68 v Praze 1, Pařížská 9 v trvalém užívání a z tohoto titulu vůči výše uvedenému ustanovení stanov Syndikátu pražských novinářů namítá, že není oprávněn ve svých stanovách uvádět na předmětné adrese své sídlo.

Do vyhrazených kanceláří pražského syndikátu, kde jsou nadále uskladněny veškeré dokumenty, zamezila Válová v lednu 2001 svévolnou výměnou zámku přístup nejen členům regionální rady SPN, ale také všem novinářům v něm registrovaných. Jedná se o více jak 450 pražských novinářů, kteří jsou zároveň i řádnými členy SN ČR. Údajný „nepravdivý" údaj ve stanovách SPN, na nějž po třech letech existence této instituce upozornila úsek sdružování MV ČR předsedkyně Válová může mít za následek dokonce i zrušení pražského syndikátu (§ 12 odst. 3 zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů).

K těmto podivným aktivitám dochází v době, kdy SPN připravuje Valnou hromadu své členské základny a zároveň i výběr kandidátů na Valnou hromadu SN ČR, na níž končí funkční období předsedkyně Ireny Válové i správní rady SN ČR.

V Praze dne 5. března 2001

Přemysl Vachalovský v.r.
předseda SPN

Kontrolní skupina
Syndikátu novinářů ČR Zpráva kontrolní skupiny pro valnou hromadu Syndikátu novinářů ČR
Kontrolní skupina Syndikátu novinářů (dále KOS) předala od poslední valné hromady Syndikátu novinářů ČR (VH SN) dne 18. června 1998 správní radě Syndikátu novinářů (SR) 5 kontrolních zpráv. První ze dne 17. září 1998 vznikla na základě usnesení VH SN v roce 1998, kde nebyla Zpráva KOS pro VH SN schválena a nově zvolené KOS bylo uloženo zpracovat novou zprávu o hospodaření SN za období 1995-98. Tři zprávy KOS se týkaly kontroly hospodaření za jednotlivá kalendářní léta: za rok 1998 ze dne 29. dubna 1999, za rok 1999 ze dne 7. června 2000 a za rok 2000 ze dne 23. května 2001; pátá zpráva ze dne 24. června 1999 se týkala hospodaření regionálních sdružení.
KOS předkládá delegátům VH přehled o hospodaření SN od roku 1995, které do konce dubna 1998 minulá VH SN neschválila, jakož i informaci o hospodaření od roku 1998 do konce roku 2000, za něž převzalo zodpovědnost stávající vedení SN ČR:
Rok: Výdaje celkem Příjmy celkem Hospodářský Rozdíl hospodář-
rozp. skutečn. rozp. skutečn. výsledek ského výsledku
Údaje v tis. Kč rozp. skutečnost vůči rozpočtu
1995 3 337 3 981 1 210 1 876 -2 127 -2 105 + 22
1996 2 472 1 802 1735 2 202 - 737 + 400 +1 137
1997 2 660 2 231 2 310 2 594 - 350 + 362 + 712
1998
1.-4. 3 089 963 2 603 1 847 - 486 + 884
rok 8 767 4 267 -4 500 - 4 014
1999 4 069 5 589 3 700 3 499 - 369 -2 090 - 1 727
2000 4 342 4 278 2 824 3 168 -1 518 -1 110 + 408
_ Podstatná část překročených nákladů v roce 1995 připadá na vrub období 1991-94, kdy bylo nutné proúčtovat odpisy nedobytných pohledávek za Vydavatelstvím a nakladatelstvím Novinář 945 tis. Kč; dluh slovenským kolegům 400 tis. Kč (vznikl při rozdělení majetku bývalého Čs. svazu novinářů oběma vzniklým syndikátům v roce 1990); penále z daně r. 1993 ve výši 46 tis. Kč. Odečteme-li tyto položky (rozpočet počítal jen s převodem dlužné částky 400 tis. Kč) je poměr rozpočtovaných a skutečných nákladů na činnost organizace a plánované a skutečné ztráty v roce 1995: rozpočet 2 937 tis. Kč (rozdíl od údaje v tabulce -1 727 tis. Kč) skutečnost 2 590 tis. Kč ( dtto - 713 tis. Kč)
Proměny v majetku SN ČR a schválení hospodaření do konce dubna 1998 Protože neschválená zpráva KOS, která byla ve funkci do VH SN v roce 1998, neobsahovala informaci o majetku SN ČR, předkládáme informaci o jeho proměnách.
SN ČR je s několika odborovými svazy spoluvlastníkem objektů v Praze 1, Senovážné nám. ve SMOSK (Sdružení majitelů odborových svazů v kultuře), jehož je SN ČR členem z doby, kdy jako odborová organizace vstoupil do Konfederace kultury (KUK). Podíl 4,52 % se od roku 1996 zvýšil na 5,59 % (po odkoupení podílu odborového svazu VNKO ostatními majiteli). Tím se zvýšil podíl SN na majetku z původních 6 453 tis. Kč na 7 571 tis. Kč; k této transakci se váže pro SN ČR závazek (úvěr na částku 1 121 tis. Kč), který vznikl ve sledovaném období. Pro rok 1999 byl předpokládán výnos z tohoto majetku ve výši 400 tis. Kč – skutečný výnos byl 722 tis. Kč; v roce 2000 byl plánovaný výnos 395 tis. Kč a čistý výnos ve skutečnosti 404 tis. Kč (467 tis. Kč mínus daň 63 tis. Kč).
Pro informaci o majetku SN ČR je nutné uvést, že jeho největší objem vlastní syndikát v akciové společnosti Českomoravský novinář, jehož je SN ČR jediným akcionářem. KOS nemá v kompetenci posuzovat hospodaření a. s. ČMN, ale ekonomické výsledky a. s. ovlivňují jak hospodářský stav naší organizace, tak úvahy o finančním zabezpečení její další činnosti. SN ČR založil a. s. ČMN s ušlechtilými cíli, že akciová společnost bude podnikat s tímto majetkem za účelem zisku a jeho rozmnožení ve prospěch syndikátu. To se však nepodařilo a v současné době směřuje a.s. ČMN k řízené likvidaci. Jejím majetkem byly dvě nemovitosti: Hrádek, který byl prodán, a zámek Roztěž, jehož cena postupem let stále klesala. Ve struktuře SN ČR byla založena původně koordinace kontrolní činnosti obou organizací tím, že předseda KOS byl členem dozorčí rady a. s. ČMN (DR) a předsedkyni DR volila VH SN ČR členkou KOS. Tato personální koordinace byla redukována změnou orgánů a. s. ČMN, které provedla volbou valná hromada a. s. v roce 1999 - předseda KOS přestal být členem DR, ale předsedkyní DR zůstala i nadále členka KOS kolegyně Milena Geussová.
V účetní evidenci SN ČR byly tři fondy; dva vznikly na základě usnesení orgánů SN ČR v době jeho vzniku – fond sociální (čís. účtu 911 00) a fond stávkový (912 00); dále byl v účetním stavu zbytek někdejšího FKSP, který byl vytvářen v souladu s tehdejšími zákonnými předpisy podílem z vyplacených mzdových prostředků. Ke dni 31. 12. 1997 byly na nich zúčtovány částky:
fond sociální 1 440 tis. Kč
fond stávkový 2 041 tis. Kč
mezisoučet 3,481 tis. Kč
FKS 66 tis. Kč
Celkem fondy 3 547 tis. Kč
Pro tyto tři fondy nebyly zřízeny samostatné bankovní účty (platné předpisy to výslovně neukládaly, i když průhlednější by bylo založit je u sociálního a stávkového fondu), takže nebylo možné hovořit o „převedení finančních částek", jak byla informována minulá VH SN, ale o účetní evidenci těchto fondů. Finanční prostředky vedl SN na účtu termínovaném (s vyšší úrokovou výnosností) a běžném účtu; souhrn bankovních účtů podle uvedené rozvahy uvádí ke dni 31. 12. 1997 částku 5 741 tis. Kč, která je podstatně vyšší než zůstatek účetní sk. 91, uvedené výše, takže jsou finanční prostředky zúčtované na obou fondech uloženy se všemi finančními prostředky SN. Na základě upozornění někdejší předsedkyně KOS kol. Rázkové zrušila správní rada na jaře 1998 další existenci stávkového fondu; KOS doporučila, aby SR do konce roku 1998 navrhla způsob, jak vyřešit také likvidaci účetního zůstatku. Tvorba fondů byla pozastavena již po VH SN v r. 1992 (naposled byla předepsána tvorba fondu z členských příspěvků za r. 1992). Proti sociálnímu fondu se účtovaly podpory; ve sledovaném období bylo podle stanovených zásad vyplaceny sociální podpory a pohřebné ve výši 206 tis. Kč; o všech rozhodovala pracovní skupina pro sociální záležitosti. Na účtech „Fondy" je k 31. 12. 2000 stav 24 tis. Kč, který tvoří zůstatek bývalého FKSP.
KOS ve Zprávě pro VH SN 1998 upozornila na skutečnost, že organizace nemá uzavřenu smlouvu s pojišťovnou na žádný ze svých objektů; při tom bylo dne 17. května 1998 vykradeno sídlo Syndikátu. Od srpna 1998 má SN ČR na celý svůj majetek uzavřeny pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a. s. Na základě uvedených skutečností doporučila KOS správní radě, aby schválila hospodaření organizace za roky 1995-97 a první třetinu r. 1998.
Zkrácení finančního majetku Syndikátu o více než 4 miliony Kč V roce 1998 se začala projevovat pasivita vedení SN ČR i jeho SR vůči růstu nákladů. To byl podstatný rozdíl proti období po VH SN `95, kdy SR pravidelně nejen evidovala, ale i analyzovala hospodaření a přijímala opatření k nápravě. Díky tomuto postupu dosáhl ještě za 1. pololetí 1998 - tzn. prakticky do VH `98 - průběžný hospodářský výsledek zisku 58 tis. Kč, zatím co za celý rok 1998 byla vykázána několikamilionová ztráta. Tato pasivita trvala až do roku 2000, kdy se sice obnovilo sledování nabíhajících nákladů a výnosů, ale nedošlo k nápravě ani v systému evidence, a ten podporuje pasivitu čerpání nákladů, protože nesleduje vztah rozpočtu a skutečnosti. Na tuto skutečnost upozorňovala KOS v kontrolní zprávě o hospodaření v roce 1999: „Výsledovka je naprogramována v počítači tak, aby sledovala pouze náběh nákladů a kumulaci za běžný rok; neobsahuje přehled o vztahu skutečných nákladů k rozpočtovým položkám". Přehled o nákladech a výnosech, který byl SR předkládán od roku 2000, není bohužel doplněn analytikou vztahu rozpočtu a skutečnosti (jako je např. časový či věcný podíl příslušných položek z celoroku). Očekávala-li KOS před rokem, „_e vedení SN navrhne SR bez odkladu opatření, které je třeba přijmout v této oblasti," nestalo se krom nedokonalého přehledu o celoročním rozpočtu a časovém náběhu skutečnosti nic. Přehled neobsahoval ani dopad na hospodářský výsledek, ani informaci o poklesu majetku na bankovních účtech. Díky tomuto pasivnímu přístupu k hospodaření se po celou dobu od minulé VH SN odčerpávaly finanční prostředky, které má SN ČN účtu v bance:
Stav bankovních účtů k 31. 12. 1997: 5 745 tis. Kč
dtto k 31. 12. 1998 4 920 úbytek - 825 tis. Kč
dtto k 31. 12. 1999 2 801 úbytek - 2 119 tis. Kč
dtto k 31. 12. 2000 1 654 úbytek - 1 148 tis. Kč
Celkem úbytek financí v bance v letech 1998, 1999 a 2000 - 4 042 tis. Kč Úbytek financí o více než 4 milionů Kč bylo důvodem, proč KOS v letech 1999-2001 upozorňovala správní radu, že způsob činnosti, jaký se stal v SN ČR skutečností, zakládá nebezpečí, že může přivést Syndikát k bankrotu. Vedení SN neplnilo už při sestavení rozpočtu zásadu, že lze utratit jen tolik, kolik představují příjmy. K vyčerpávání zdrojů nedochází z důvodu nečekaných ztrát, ale je založeno v přístupu vedení SN k hospodaření. SR nevyvodila závěr z toho, co KOS opakovaně kritizovala. Ani „návrh rozpočtu pro r. 2000 neobsahoval např. alarmující fakt, _e zakládá rozpočtovanou ztrátu ve výši – 1,5 milionu Kč… Kde je záruka, že se jejich výše sníží? Je zřejmé, že návrhem rozpočtu i nadále vedení SN zakládá bankrot naší organizace, nezmění-li se okamžitě odpovědnost k ekonomice SN." A tento stav, bohu_el, trvá.
Vedení SN ČR realizovalo z doporučení, které KOS ve své zprávě předložila, jen některá jednotlivá opatření (prověřilo potřebu řady přímých telefonních stanic a většího počtu elektroměrů). Namísto zásadního obratu k hospodárnosti činnosti, považovalo zprávu za subjektivní názor členů KOS. Zadalo proto firmě, která prováděla audit účetnictví SN ČR, kontrolu kontrolní zprávy. Zprávu společnosti Audit servis pak předložilo SR zároveň se zprávou KOS. I když se pohled auditorky a KOS na dílčí problémy účtování některých položek liší, v tom zásadním se shoduje obě zprávy shodují. „Celkově lze konstatovat," píše auditorka ing. Haplová, „že rozpočet je opravdu tvořen v účtárně, jak konstatuje Zpráva KOS, a tak se běžně stává, že obsahuje strukturu položek nákladů minulých (a to ještě ne všech) a ne nákladů předpokládaných s ohledem na plánovanou činnost a účasti SN ČR… Míra znalosti budoucí činnosti organizace a s tím souvisejících nákladů a jejich cenového vývoje je rozhodující pro stanovení rozpočtu."
Stejně ukazuje auditorská zpráva na nedostatečnou analýzu rozborů hospodaření. Ty by podle ní „neměly obsahovat pouze uvedení dvou hodnot (rozpočtovanou a skutečnou), ale měly by obsahovat jejich zdůvodnění, případně technické jednotky, vysvětlení k eventuálnímu překročení, upozornění na přesuny a podobně… Projednání výsledků hospodaření častěji v roce lze jen doporučit, ale musí vycházet z konsistentních údajů doplněných vyčerpávajícím komentářem." Přes toto upozornění zůstalo vedení SN ČR jen u dílčích informací o časovém náběhu nákladů a výnosů. Syndikát utrácí zbytečně mnoho
Zprávy KOS opakovaně upozorňovaly na skutečnost, že SN ČR má zbytečně nákladnou činnost, neadekvátní výši jeho výnosů. Tento přístup je zakotven již v návrzích rozpočtu, které vedení SN ČR předkládalo a které SR jen pasivně registrovala. Teprve hrozivá finanční situace donutila vedení SN ČR, aby alespoň v oblasti nákladů na telefon udělala potřebná úsporná opatření, k revizi počtu linek, počtu elektroměrů atd.
Podstatnou položku nákladů na poradenské a ostatní slu_by představovaly v roce 1999 přepisy jednání správních rad (46 tis. Kč) na jejichž zbytečnost poukázala zpráva KOS i auditorská zpráva. KOS navíc tehdy upozornila, že se nekorigované přepisy dále musely upravovat, přičemž došlo k řadě nesrovnalostí: např. v září 1999 bylo zúčtováno 60 stránek přepisu a výsledný zápis měl 17 stránek, v únoru zúčtováno 85 stran, ale zápis měl jen 22 stránek atd. Na základě obou citovaných upozornění bylo zrušeno vydávání přepisů nahrávek, což vyžadovali ti členové SR, kteří do jednání rady vnášeli neustálé „sudičství".V tomto případě nešlo jen zbytečně vynaložených 46 tis. Kč v roce 1999, ale zároveň o podporu neblahého rysu jednání SR – komplikovaly je věčné osobní srážky a polemiky, kterými byly i tyto zápisy zahlcovány. Některé náklady na poradenské a ostatní slu_by byly ovšem skutečně nutné, jako např. audit účetnictví v roce 1999, jehož provádění bylo ve SR i s KOS projednáno (jednalo se o 17 tis. Kč). V roce 2000 ovlivnila růst nakupovaných administrativních činností změna v činnosti účtárny, která začala být zajišťována externě; růst těchto nákladů byl vyrovnáván úsporou mezd a odvodů z mezd.. (Tato změna byla promítnuta do změny návrhu rozpočtu v červnu 2000.) V nákladech na nakupované služby přetrvává nehospodárnost v nákladech na právní služby. Rok 1998 Rok 1999 Meziroční Rok 2000 Meziroční
Skutečnost Rozpoč. Skut. rozdíl Rozpoč. Skut. rozdíl
Poradenská
činnost a ostatní _ 0 96 + 96 183 162 + 66
služby
Telefony 75 108 171 + 75 170 164 - 7
Právní služ. 71 150 159* + 88 150 179 +20
* Skutečnost 1999 snížena o 69 tis. Kč za právní akt hrazený a. s. ČMN Paušál za právní služby, který je placen AK dr. Pejchala a který schválila SR v roce 1999 SR ve výši 10,5 tis. Kč měsíčně (tzn. 126 tis. Kč za rok), byl dne 3. 7. 2000 zvýšen novou smlouvou na 15 tis. Kč/měsíčně za právní služby pro VOSS. Od července 2000 je proplácen téže AK další paušál ve výši 7 tis. Kč/měsíčně za právní poradnu pro členy SN. Do července byly propláceny tyto náklady dr. Chaloupkové, ale tato služba musela být zrušena z důvodu konfliktu zájmů: vznikl tím, že dr. Chaloupková právně zastupuje vydavatelskou organizaci. Za dobu 1-7/2000 vyúčtovala dr. Chaloupková konsultace pro 37 členů v úhrnné výši 11 900 Kč; ode dne 6. 10. 2000 poskytuje tuto službu pro členy SN ČR AK dr. Pejchala za paušálních 7 000 Kč/měsíčně. Podle „Přehledu činnosti", který zpracovala Mgr. Vanda Benešová a předložila KOS předsedkyně SN ČR kolegyně Irena Válová, byla za obdobné období 7 měsíců (do 11. 5. 2001) poskytnuta konsultace v AK dr. Pejchala 50 členům SN ČR, na něž potřebovali dva střídající se právníci firmy 49 hodin, byl zaplacen paušál ve výši 49 000 Kč. Navíc byla uzavřena 7. října 1999 s AK dr. Pejchala další smlouva, a to se zpětnou s platností od 28. července 1999, což je v rozporu se zásadami, při čemž významná část zúčtovaných hodin byla poskytnuta ještě před uzavřením smlouvy; jednalo se o právní služby při změně představenstva ČMN, a. s. a částka 69 tis. Kč byla později přeúčtována k úhradě a. s. ČMN. KOS vyslovila opakovaně názor, aby vedení SN ČR zvážilo rozsah právních slu_eb. Jejich potřebu vyvolává nekolegiální způsob jednání mezi členy SR, který je dalek vztahů, které patřily k tradici Syndikátu. Kolegyně Irena Válová ve svém vysvětlení o náplni paušálních činností pro KOS mj. uvádí: „K dalším slu_bám AK Pejchal a spol. si dovolím uvést, že s JUDr. Pejchalem, respektive mgr. Nespalou, respektive JUDr. Kubecem je pravidelně minimálně jedenkrát týdně konsultována veškerá činnost Syndikátu novinářů ČR." Nezpochybňujeme samozřejmě činnost AK Pejchal, která zastupuje (nebo v roce 2000 zastupoval) SN ČR ve třech soudních sporech a při projednávání dvou podnětů k trestnímu stíhání, ale přizvávat právníky k pravidelnému projednání „veškeré činnosti SN ČR" považuje KOS nejen za nadbytečné, ale přímo proti zásadám vnitřního života naší organizace. Nepodporuje právě možnost obracet se při jednání na právníky také onen „sudičský" způsob jednání, který v novinářské organizaci zakotvil? Také autorka auditorské zprávy na adresu nákladů na právní služby píše: „… pokud není obsah služeb definován ve smlouvě, uvádí právní kancelář k faktuře obsahující paušál výčet provedených služeb. Je na pováženou, zda SN ČR potřebuje asi ty nejdražší právníky (asi s výjimkou JUDr. Čalfy a JUDr. Lžíčaře) …"

Hospodaření regionálních organizací SN
Kontrolu hospodaření provedla KOS pouze za rok 1998; upozornila na některé problémy, jež jsou s odesíláním členských příspěvků region. organizacím. Na základě nových stanov však ztratila KOS právo kontrolovat hospodaření s touto částí členských příspěvků, aniž je zjištěno, jak kontrolují územní sdružení své hospodaření.
Zále_itost Středočeského syndikátu, který v rozporu se zásadami hospodaření občanské organizace vedl svůj podíl členských příspěvků na soukromém účtu, byla ukončena vrácením peněz v březnu 2000. Vedle zdlouhavé nápravy nepřípustného vlastnictví financí SN ČR se jedná také o úroky, o něž byla organizace připravována léta a připravena i za toto údobí. Podle usnesení SR měly jednotlivé regionální organizace, pokud nemají doloženu právní subjektivitu, předložit do 25. 3. vyúčtování podílu na členských příspěvcích; tento termín většina RO nesplnila, a tak byl prodloužen do 29. dubna 1999. Doklady o čerpání prostředků v roce 1998 byly předloženy z organizací:
Ostrava – v nedostatečné podobě
Zlín, Ústí n. L., Východní Čechy, Jižní Morava;
nebyly předány doklady z RO:
Západní Čechy, Liberec, Moloch, Praha
Ani jedna z organizací nepředložila zprávu o rozpočtu, ani jedna nepředložila zprávy svého vlastního kontrolního orgánu (kontrolní komise, kontrolní skupiny nebo revizorů účtů) dle vlastních stanov. KOS považovala za nutné k nápravě tohoto stavu stanovit zásady hospodaření s přidělenými podíly na členských příspěvcích ještě před odesláním podílu za rok 1999.

Sídlo Syndikátu ČR
Od minulé VH SN se prakticky nezměnila situace s vlastnictvím domu v Praze 1, Pařížská 9. Naděje, že Ministerstvo financí ČR, které zastupuje stát jako vlastníka objektu, změní svůj názor je minimální. Vzhledem k výši předpokládaných příjmů, které limitují náklady, vyslovila KOS již při analýze hospodaření za rok 1999 názor, že by měla SR zvá_it další existenci SN v objektu, který je neúměrně velký, není v majetku organizace a nelze jej tedy efektivně využívat. Také auditorská zpráva uvádí: „Nevyřešená otázka sídla SN ČR je i podle mého názoru klíčová pro hospodaření SN ČR. Nejenže nereprezentuje a odčerpává neefektivně náklady, ale také neumožňuje získání výnosů pro činnost SN ČR."
Ani jedné garnituře vedení SN ČR se nepodařilo posunout majetkový problém dál. Navíc se minulé i současné vedení SN ČR vyčerpávalo řešením tohoto sporu na úkor potřebnější činnosti SN ČR ve prospěch novinářské obce. Ostatně, také nízký počet zvolených delegátů VH v roce 2001 (na volbě se podílela jen asi desetina členů SN ČR) dokládá tento nezájem členů o organizaci, která pro ně tak málo dělá. Podle názoru KOS hrozí navíc nebezpečí, že dřív, než se podaří dovést k zdárnému konci tento majetkový spor s MF, může zaniknout SN ČR, protože ztratí schopnost plnit své finanční závazky; proto se členové KOS přiklánějí k názoru, aby se jednalo s MF o eventuální náhradě objektu, který by byl úměrný majetkovým možnostem SN ČR a k němuž by měl SN ČR majetkové právo jako k náhradě za původní tradiční objekt novinářské organizace na Vinohradské třídě.

Jak dál s hospodařením Syndikátu?
Podstatnou část doporučení KOS SR nerealizovala; především nebyla splněna zásada, aby byl SR předkládán rozpočet v podobě, která se blíží vyrovnanému podílu nákladů i výnosů; v případě deficitu musí obsahovat způsob úhrady a analýzu návratnosti vynaložených finančních prostředků na deficit. KOS doporučila, aby v krajním případě byl schvalován rozpočet, jehož plánovaná ztráta by nepřekročila částku řádově 300 tis. Kč.
Zpráva auditorky doporučila – a KOS se s tímto doporučením ztotožňuje – „všechny plány a rozbory doplnit o plán peněžních toků."
V souvislosti s ubývající objemem finančních prostředků upozorňuje KOS na fakt, že prodej nemovitostí, který provádí a. s. ČMN v souladu s přijatým záměrem útlumu své činnosti, samozřejmě může prodloužit život naší organizace, protože znamená příliv peněz na účty. Ale byl by to jen odklad konečného bankrotu, na jehož nebezpečí KOS opakovaně poukazuje. Při pokračujícím trendu hospodaření by se miliony utratily jen o několik let později. A fakt, že vedení SN ČR neakceptovalo doporučení paní auditorky, aby s návrhem rozpočtu předkládalo i plán finančních toků, přispívá k tomu, že si členové SR neuvědomují dosah toho, co vlastně v rozpočtu schvalují. KOS doporučovala, aby SR projednávala hospodaření minimálně třikrát do roku; aby vyvozovala z překračování nákladů závěry. Rozhodně nestačí jen přehled, kde rozpočet nemá ani časové, ani věcné rozlišení a je jenom evidencí naběhlých nákladů a výnosů. Také v tomto ohledu by měla budoucí SR vycházet z doporučení auditorské zprávy, jak je citováno na str. 3 této zprávy. K doporučené analýze uvádí autorka auditorské zprávy ještě jeden významný podnět: „Doporučuji uvážit jmenování garantů za jednotlivé oblasti činnosti SN ČR s převzetím odpovědnosti za vytvoření rozpočtu (plánu nákladů a výnosů, plánu peněžních toků) a sledování jeho plnění v průběhu období. Komplexní rozbor hospodaření sestavený na základě rozborů jednotlivých garantů a promítající vlivy ekonomického prostředí výrazně získá na kvalitě a byl by tak důvěryhodným výchozím bodem pro sestavování rozpočtu pro další období."
V Praze dne 8. června 2001. Mgr. Jindřich Beránek,
předseda KOS