DEMOKRATICKÁ INICIATIVA OBČANŮ - DIO


Prostranická iniciativa DIO byla vytvořena oddělením z iniciativy Děkujeme, odejděte! Později byla transformována na virtuální hnutí ZVON, které chce na svých stránkách a v konferenci přispět k informování a integraci demokratické opozice.

Protože ZVON není politickou stranou a nemá standardní politický program, připomeňme si alespoň program středo-pravého hnutí DIO, na jehož základě vznikla politická sekce ZVONU. Dnes jsem se, po nepříliš dobrých zkušenostech se zakládáním nových stran (DIO, SRS) rozhodl podpořit Stranu zelenych.

D. Nosreti

Jak vypadala naše home-stránka DIO:
HOME DIO

HOME ZVON

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ DIO

Demokratická iniciativa občanů je politická strana, která vzniká proto, aby měl občan možnost angažovat se ve strane, která vzniká na morálním politickém základě, není manipulována a může tedy vrátit občanům jejich politickou svobodu charakterizovanou zejména možností svobodné volby z kandidátů svobodných stran. Pouze prostřednictvím politické svobody může být zajištěna celková svoboda občanská včetně svobody projevu a tvůrčího sebevyjádření, jen tak mohou být odstraněny překážky na cestě svobody mysli a ducha a umožněno jejich široké rozvinutí a uplatnění v lidské společnosti.
apel na slušnost a občanskou iniciativu řadových občanů. Na této cestě chceme pokračovat i jako politická strana - i to jsou naše cíle.
Svým programem chceme navázat na duchovní tradice českého státu,
které se vytvářely v evropském kontextu, na politické ideje, které stály u zrodu Masarykovy Československé republiky. Chceme vytvářet podmínky, aby se naše duchovní kultura a kulturní tradice - včetně tradice našich regionů, národů a národnostních menšin - dále rozvíjely, aby byl kladen důraz na vzdělání všech stupňů, aby byla lépe ohodnocena činnost a poslání učitelů, vědců, umělců, lékařů a zdravotníků a abychom se v evropském i světovém měřítku stali krystalizačním jádrem světové duchovní a kulturní společností 21. století v nejširším smyslu.
Chceme, aby ideály spravedlnosti, svobody a lidských práv u nás nezůstaly přes všechny formální demokratické vymoženosti jen na papíře.
To však nemůžeme uskutečnit bez dobrých zákonů, rychle a morálně
uspokojivě pracující spravedlnosti, ani bez kvalitního systému vzdělání,
efektivního výzkumu a vědy, bez produktivního průmyslu, ani bez poctivých podnikatelů,
kteří by místo boje o holé přežití měli dostat více finančního prostoru pro
své rozvojové programy a účast na kulturním a politickém životě své vlasti a
svého regionu.
Naše politika je politikou účasti občanů na správě státu a obce -
prosazujeme princip účelné decentralizace - o všem má být rozhodováno na
nejnižší možné úrovni, aby se občan mohl vyjádřit k věcem, jejichž následky
se ho dotknou a spolurozhodovat o nich.
Současně chce naše strana vést občany k vnitřnímu závazku občanské
slušnosti, jako prevence korupce, politického intrikářství, klanové politiky
a nezdravého politického klimatu vůbec, jako i k většímu zájmu o věci
veřejné, slovem k angažovanosti, aby svým morálním přístupem vytvořili
potřebný zdroj dobrého fungovaní stran i byrokracie. Pouze konkrétní občané
tvoří konkrétní strany a jejich každodenní politiku, konkrétní úřady a jejich stránky - bez odmítavého postoje jednotlivých občanů k různým prohřeškům veřejných činitelů nezačnou úřady pracovat lépe, stávající strany se neobrodí a politické zdraví těch nových nebude mít dlouhé trvání.
Mnohé problémy současného světa získaly globální charakter, je třeba, aby tomu odpovídal i růst pocitu globální odpovědnosti každého občana.
Chceme, aby v naší straně panoval otevřený duch k bezpartijním osobnostem a občanským sdružením nadacím a veřejně prospěšným společnostem, chceme, abychom také vždy zůstali otevřeni k novým zájemcům o členství a všem konstruktivním podnětům zvenčí. Strana by měla sloužit nejen členům, ale i jako servisní organizace pro nezávislé kandidáty a umožnit jim angažovat se bez různých omezení. Strana musí být připravena otevřít se širokému dialogu s pravicově demokratickými stranami v rámci formulace a plnění konkrétních volebních cílů i s dalšími prodemokratickými subjekty občanské společnosti. Chceme ustrojit stranu tak, aby nemohlo docházet k tak velkému vzdálení se zájmům občanů -voličů, jak jsme tomu mnohdy svědky dnes u předních partajních politiků, kteří opakovaně prokázali, že nejsou ochotni ani schopni komunikovat s občanskou společností a nedokáží ani rozpoznat,
kdy své zemi přestali prospívat. Ve svých stanovách chceme zakotvit novou stranickou odpovědnost a morálku, nové metody řízení a kádrové práce, nové metody na zachování ideové a personální integrity strany.

PROGRAM DIO

Jsme běžní občané České republiky, kteří jsou dnes, 10 let po listopadových změnách a pouhý rok před koncem tisíciletí, přesvědčeni, že si Česká republika zaslouží důstojnější politickou scénu a pro toto přesvědčení jsou ochotni i něco udělat a něco obětovat.
Vyšli jsme ze spontánního občanského hnutí Děkujeme, odejděte!, ale pochopili jsme, že potřebné politické a společenské změny můžeme nejlépe podpořit jako členové nové politické strany a její účasti v demokratických volbách. Proto jsme založili stranu "Demokratická iniciativa občanů" (DIO), proto se hlásíme k práci a proto jsme připraveni nést spoluzodpovědnost za nápravu poměrů v naší zemi. Chceme legitimními prostředky zvýšit jistoty své budoucnosti, o niž se dnes obává většina našich občanů. Naše nová strana nevznikla jako standardní produkt standardní demokracie, ale jako důsledek téměř zoufalé snahy vybřednout z politického a občanského marasmu a obrodit politické strany, stejně jako morálku a vlastenectví národů ČR. To však neznamená, že bychom si nechtěli ve svém programu stanovit ty nejvyšší myslitelné cíle a alespoň se nepokusili posunout hranici poznání společenských zákonů i možností jejich uplatnění v praxi.
Neslibujeme blahobyt, protože cestu k němu si lidstvo jako celek na dlouhé generace a pro velkou většinu obyvatel Země odřízlo a my jsme dnes a v budoucnu budeme stále více účastni globálních událostí. Neslibujeme blahobyt, protože vývoj naší země způsobil degradaci důležitých zdrojů společenského, tedy i ekonomického růstu. Slibujeme, že učiníme vše, aby naše činy byly v souladu s našimi slovy a aby se tento program nestal nikdy cárem papíru, který neberou vážně ani členové vlastní strany. Slibujeme, že svým voličům nebudeme lhát tím, že bychom svá slova nemysleli vážně a okrádat je svou benevolencí ke špatnostem a nepravostem, které kolem vidíme nebo o nichž se teprve dovíme. Neslibujeme materiální blahobyt také proto, že víme, že není a nemůže být hlavním cílem a smyslem lidské existence, nechce-li se člověk či lidstvo vzdát naděje na naplnění hlubších hodnot a tužeb a na trvale udržitelný život.
Nechceme ve svých slibech triumfovat. Už jsme četli mnoho opravdu dobrých a přitažlivých volebních programů. Na psaní programů mají všechny strany dobré odborníky. My chceme být lepší v realizaci svého programu, ale zejména v odpovědném přístupu k němu.
Kritizujeme-li současný stav naší společnosti, víme již dnes, že hovoříme řečí nejen příslušníků české inteligence, ale i mnoha malých a středních podnikatelů a představitelů různých sociálních, zájmových a profesních skupin, které se dožadují změny poměrů v naší zemi.
Chtěli bychom i nadále hovořit řečí zástupů, které se v 18 českých městech shromáždily na podporu výzvy bývalých studentských vůdců a rádi budeme spolupracovat s každým demokraticky smýšlejícím občanem nebo demokratickou organizací, jež se k této výzvě, jejím slovům a obrodnému duchu přihlásí.
Naše východisko je konstruktivní - přestože prvním krokem byl výraz nespokojenosti se současným stavem - výzva a následné hnutí směřující k nápravě nedostatků, a teprve druhým krokem politický program, na kterém pracujeme a který klade váhu spíše na pozitiva, kterých je třeba dosáhnout.
To, co nás na polistopadové společnosti nejvíce zklamalo je existence politiků a stran, jež přestávají naslouchat svým voličům a reprezentovat je, jejich povýšenost, ale také neprůhlednost a nezřídka i intrikářství v jejich politickém životě.
To však neznamená, že bychom chtěli zpochybňovat základy naší
společnosti - tržní hospodářství, politický pluralismus, orientace naší země do evropských struktur, to jsou základy nezpochybnitelné, i když sami o sobě, bez tvůrčího ducha a vhodně realizace nikoho a nic nespasí.
I jako politická strana chceme v okolním životě podporovat uplatnění myšlenky nepolitické politiky, tedy aby se problémy řešily fundovaně a - pokud možno - v rámci té oblasti a té úrovně, v kterých vznikly, což souvisí také s naším požadavkem účelně a morálně i politicky opodstatněné decentralizace našeho státu. Tím se však nezříkáme politické strategie a odpovědnosti za politické důsledky svých kroků.
DIO je stranou, která vyznává základní hodnoty pravicové politiky.
Myšlence nepolitické politiky schopné formulovat postoje a cíle
ozdravné občanské revolty podle nás však nejlépe odpovídá liberální politika strany širokého středu s tolerancí ke zdravým stranám pravice a levice, jejímž cílem je při utváření společnosti a státu naplnění demokratického rámce hodnotným obsahem, tedy politika usměrňovaná principy humanitní, duchovní, sociálně citlivé, neokorporativní demokracie a meritokracie, tedy principy občanské společnosti, politika, opírající se ve svých tvůrčích aktech v procesu rozhodování o vzdělance, odborníky a tvůrčí inteligenci - demokracie, které je z principu cizí nadvláda technokracie, úzkoprsých odborníků a hrubého politického pragmatismu, porušování lidských práv a potlačování společenské iniciativy občana.
Myšlence nepolitické politiky odpovídá reprezentace zájmu všech
regionů, měst a obcí, budování strany na meziregionálním partnerství a
solidaritě, na základě silného regionálního svazku, který bude dostatečně
odolný proti negativním vlivům pragocentrismu, ideologickému tlaku zahraničního kapitálu a různých centrálních nátlakových skupin a mafií, jejichž zájmy jsou nadřazeny zájmům lidu.
Cílem strany je vytvářet a prosazovat liberální středo-pravý politický program zaměřený na rozvoj občanské společnosti, v jejímž řízení, při řešení konkrétních problémů jsou uplatněny principy komplexního přístupu, globálního pohledu a dlouhodobé perspektivy včetně požadavku trvale udržitelného života. Je to strana z principu konceptuální, která se bude při svém působení na společnost na systémovém základě snažit vyvarovat rizik jednostranného či úzkého pohledu a nekontrolovaného vývoje společnosti a - v mezích svého vlivu - i globálního antropoekokomprexu. Je to strana, která se chce opírat o vědu integrovanou na základě lidských a globálních potřeb, tedy ne o vědu odcizenou svému lidskému poslání, vědu odlidštěnou a zaslepenou.
V souvislosti s tím - tam, kde bude třeba - budeme prosazovat odborníky se schopností komplexního interdisciplinárního pohledu. K tomu, aby strana uvnitř i ve svých výstupech odpovídala potřebám nového, integrativního poznání, jako i zákonům a obecným nárokům na obsahovou i formální správnost svých rozhodnutí a výstupu, si systémově vytvoří a ve stanovách zakotví potřebné nástroje.
Pokud bychom chtěli chápat pojmy pravice a levice velmi úzce, museli
bychom v rámci tohoto pohledu připustit, že tzv. třetí cesta neexistuje a že
jsme pravicovou stranou, i když stojící jen mírně napravo od středu. Zatím však
k takovému úzkému sebevymezování a jeho deklaraci nemáme důvod.
Cílem mateřského hnuti bylo zejména rozbití zhoubné smlouvy mezi ODS
a ČSSD, výměna politicky zestárlých politiků (což nemusí vždy znamenat politiky starší generace)
a apel na slušnost a občanskou iniciativu řadových občanů. Na této cestě chceme pokračovat i jako
politická strana - i to jsou naše cíle.
Svým programem chceme navázat na duchovní tradice českého státu,
které se vytvářely v evropském kontextu, na politické ideje, které stály u
zrodu Masarykovy Československé republiky. Chceme vytvářet podmínky, aby se
naše duchovní kultura a kulturní tradice - včetně tradice našich regionů,
národů a národnostních menšin - dále rozvíjely, aby byl kladen důraz na
vzdělání všech stupňů, aby byla lépe ohodnocena činnost a poslání učitelů,
vědců, umělců, lékařů a zdravotníků a abychom se v evropském i světovém
měřítku stali krystalizačním jádrem světové duchovní a kulturní společností
21. století v nejširším smyslu.
Chceme, aby ideály spravedlnosti, svobody a lidských práv u nás nezůstaly přes všechny formální demokratické vymoženosti jen na papíře.
To však nemůžeme uskutečnit bez dobrých zákonů, rychle a morálně
uspokojivě pracující spravedlnosti, ani bez kvalitního systému vzdělání,
efektivního výzkumu a vědy, bez produktivního průmyslu, ani bez poctivých podnikatelů,
kteří by místo boje o holé přežití měli dostat více finančního prostoru pro
své rozvojové programy a účast na kulturním a politickém životě své vlasti a
svého regionu.
Naše politika je politikou účasti občanů na správě státu a obce -
prosazujeme princip účelné decentralizace - o všem má být rozhodováno na
nejnižší možné úrovni, aby se občan mohl vyjádřit k věcem, jejichž následky
se ho dotknou a spolurozhodovat o nich.
Současně chce naše strana vést občany k vnitřnímu závazku občanské
slušnosti, jako prevence korupce, politického intrikářství, klanové politiky
a nezdravého politického klimatu vůbec, jako i k většímu zájmu o věci
veřejné, slovem k angažovanosti, aby svým morálním přístupem vytvořili
potřebný zdroj dobrého fungovaní stran i byrokracie. Pouze konkrétní občané
tvoří konkrétní strany a jejich každodenní politiku, konkrétní úřady a jejich stránky - bez odmítavého postoje jednotlivých občanů k různým prohřeškům veřejných činitelů nezačnou úřady pracovat lépe, stávající strany se neobrodí a politické zdraví těch nových nebude mít dlouhé trvání.
Mnohé problémy současného světa získaly globální charakter, je třeba, aby tomu odpovídal i růst pocitu globální odpovědnosti každého občana.
Chceme, aby v naší straně panoval otevřený duch k bezpartijním osobnostem a občanským sdružením nadacím a veřejně prospěšným společnostem, chceme, abychom také vždy zůstali otevřeni k novým zájemcům o členství a všem konstruktivním podnětům zvenčí. Strana by měla sloužit nejen členům, ale i jako servisní organizace pro nezávislé kandidáty a umožnit jim angažovat se bez různých omezení. Strana musí být připravena otevřít se širokému dialogu s pravicově demokratickými stranami v rámci formulace a plnění konkrétních volebních cílů i s dalšími prodemokratickými subjekty občanské společnosti. Chceme ustrojit stranu tak, aby nemohlo docházet k tak velkému vzdálení se zájmům občanů -voličů, jak jsme tomu mnohdy svědky dnes u předních partajních politiků, kteří opakovaně prokázali, že nejsou ochotni ani schopni komunikovat s občanskou společností a nedokáží ani rozpoznat,
kdy své zemi přestali prospívat. Ve svých stanovách chceme zakotvit novou
stranickou odpovědnost a morálku, nové metody řízení a kádrové práce, nové
metody na zachování ideové a personální integrity strany.

B) Body budoucího volebního programu - požadujeme:
VÍCE DEMOKRACIE, LEPŠÍ STÁT
- úpravu volebního zákona a změnu 5% na 3% hranici
- vytvoření ekonomického a mediálního prostoru pro prezentaci myšlenek a
realizaci veřejně prospěšných programů i menších politických stran, nadací,
občanských sdružení a veřejně prospěšných společností
- nekompromisní postup proti manipulaci s autentickými občanskými
aktivitami, bagatelizaci jejich významu a zamlčování informací o nich zejména prostřednictvím zmanipulovaného provládního tisku
- decentralizaci politické moci rozšířením pravomocí regionů, měst, obcí a
městských obvodů
- důsledné budování právního státu
- zmenšit počet stupňů řízení - zrušit kraje (Řízení pouze na úrovni obec -
okres - stát. Účast v řídících strukturách v rámci regionálních, krajských a jiných svazů obcí a měst bude dobrovolná)
- Je třeba zlepšit fungovaní státu - za menší daně musí stát poskytovat
lepší zázemí pro podnikání, větší bezpečnost, účinnější spravedlnost a lepší
zdroje pro zdravý a morální rozvoj společnosti
- získané daně se musí efektivněji přerozdělovat, tedy blíže k jejich
plátcům a tvůrcům hodnot
- minimalizovat přerozdělovací procesy (malý levný stát)
- zeštíhlení státních orgánů, úřadů, zmenšení administrativně byrokratického
a direktivního aspektu ve prospěch modelu - úředník - služebník veřejnosti,
některé úřední služby přenechat podnikatelům, aby se v konkurenčním
prostředí zlepšila jejich kvalita. DIO definuje svobodného a
sebezodpovědného občana jako základ demokratického státu. Budeme proto
prosazovat odstranění zásahů státu do života občanů vude tam, kde to je
možné. Stát se musí soustředit "pouze" na poskytovaní služeb
občanům tam, kde je nezastupitelný. To je zejména zajištění bezpečnosti
občanů, ochrana soukromého i státního majetku, efektivní státní správa a
kvalitní sociální politika.
- zavedení výpočetní techniky do administrativy musí být doplněno o služby,
které by snižovaly vedlejší negativní důsledky na občana (např. přemíru
navzájem nekorespondujících dotazníků)
- odlehčit podnikatele i běžného občana od záplavy administrativních úkonů
- Naším cílem v této oblasti je provedení reformy statní správy a její
přiblížení občanům. Je nezbytně nutné odstranit zbytečné obtěžovaní občana
požadováním údajů, které má již státní správa k dispozici. Budeme proto
prosazovat schválení takové státní informační politiky, která umožní
propojení registrů vedených úřady státní správy.
- Současně se stavíme za ochranu osobních informaci - žádný statní orgán
nemá právo shromažďovat o občanovi či jakémukoli subjektu veřejného života
informace, které přímo nesouvisí s nároky pro zhotovení oficiálních dokladů,
dokumentů a dotazníků. Všechny shromažďované informace musí mít občan možnost získat k nahlédnutí
- Tuneláři před soud!
- Vydat zákony jednoznačně omezující možnosti vytunelování finančních ústavů i podniků a firem a umožňující lépe trestat viníky
TVŮRČÍ PŘÍSTUP, DUCHOVNÍ ROZVOJ, ANGAŽOVANOST
- oprostit se od rovnostářství, malosti, podporovat iniciativu, rozvoj ducha
LEPŠÍ EKONOMIKU, KVALITNĚJŠÍ ZDROJE ROZVOJE
- chceme prosazovat hospodářskou politiku založenou na široké podpoře
efektivní domácí produkce průmyslu a služeb
- chceme podporovat efektivní šíření a využívání vědeckotechnických
informací, pro tyto účely si strana vytvoří, i v rámci stanov vlastní nástroje
- chceme komplexně chápat a rozšiřovat zdroje rozvoje naší společnosti,
chceme hledat nové a významné zdroje kapitálu, otevřít dveře výhodným
zahraničním investicím v obou směrech
- Pro oživení ekonomiky je třeba nastolit vládu práva, ekonomické kázně při
současné podpoře podnikání. Veškeré benevolence se projevují jen krátkodobým
efektem, z dlouhodobého a celospolečenského hlediska přinášejí zkázu a rozvrat, systém bankovních ústavů nevyjímaje
- je třeba urychlit a zprůchodnit systém bankrotů
- vyvážit postavení dlužníka a věřitele, tedy zejména posílit postavení
věřitele
- zvýšit kontrolu regionů, okresů, měst a obcí nad financemi
získanými z daní (omezit neprůhledné přerozdělování)
- ponechat finance z důchodového pojištění oddělené od státního rozpočtu a
zisk věnovat na sociální projekty
- v důchodu vracet část do té doby ušetřeného zdravotního pojitění
- otevřít se zahraničním investorům, vytvořit pro ně vhodné politické klima
- výrazně snížit daně, naopak zvýšit - zejména v křiklavých případech penále,
která budou vybírána i s pomocí exekučních výměrů, nastolit pevný řád, kdy
bude pro subjekty výhodnější podnikat v souladu s předpisy, než je obcházet. Trvale
zvýhodňovat poctivé podnikatelské subjekty, zefektivnit práci FÚ a současně
finančně docenit odborné pracovníky FÚ.
- Programem DIO je postupné snižování daňové zátěže. A to jak zaměstnanců,
tak i podnikatelů. Budeme prosazovat daňovou reformu, která sníží
přerozdělování financí přes státní rozpočet na minimum. Základním kamenem
této reformy je snížení, či v případě zaměstnanců i zrušení přímých daní na
jedné straně a zvýšení daní nepřímých na straně druhé. Zvýšení těchto daní
by samozřejmě bylo diferencované v závislosti na životní nezbytnosti daného
zboží. To znamená pro každého občana možnost rozhodovat jakým způsobem se
svými penězi naloží, co si za ně koupí a jakou v důsledku toho nakonec
zaplatí daň. Z tohoto modelu vyplývají pouze samé výhody pro všechny
skupiny občanů i pro stát. U chudších občanů, díky nižší (či nulové) přímé
dani a nákupem především běžného zboží denní spotřeby (potraviny, oblečení -
u kterého daň nebude příliš vysoká), reálná disponibilní částka vzroste.
Střední vrstva, která jako početně nejsilnější musí být základem každé
spokojené, demokratické společnosti se diky snížení daňových odvodů dostane
z pásma nároků na sociální podporu. Tzn. peníze, které dnes tito občané
zaplatí na daních aby jejich vetší či menší část vzápětí obdrželi od státu
formou sociálních dávek zpět, jim zůstanou rovnou a každý opět sám svobodně
rozhodne, jak s nimi naloží. U občanů majetnějších bude záležet opět pouze na
způsobu použití financí. Zda masivním nákupem spotřebního zboží budou jeho
daňové náklady relativně vysoké, či v případě investic relativně nízké.
Nejdůležitější ovšem je, že v tomto případě jde o svobodnou volbu
jednotlivce, což je i jednou z priorit našeho pojetí občanské společnosti podle
- Pro ozdravení konkurenčního prostředí požadujeme zrušit současný systém
veřejně anonymních zakázek, najít nový systém - využívat např. možnosti
informací na Internetu
- vytvořit konkurenční prostředí i v energetice (elektřina, plyn), spojích
aj.
- oživovat zdravé prostředí volné hospodářské soutěže a bránit rušivému vlivu nadnárodních společností
- Budeme prosazovat do produkce surovin přidanou hodnotu, a bránit vývozu
surovin resp. surovin málo zhodnocených
- Chceme podpořit urychlené dokončení privatizace, zejména bank a sejmout se státu zátěž
ručení za rizikové úvěry
ZLEPŠIT PODMÍNKY V ZEMĚDĚLSTVÍ
- zlepšit finanční toky v zemědělství
- ocenit práci zemědělců a komplexně chápat jejich přínos
- dotovat zemědělství, zejména tam, kde jde o udržení produkce:
a) ekologicky šetrné a citlivé ke krajině nebo produkce zdravých potravin, kde jde o udržení funkcí krajiny
b) omezující lokální kritický nedostatek pracovních míst
c) tradičního charakteru (ohrožená řemesla, chov ovcí apod.)
d) přispívající k jiným ziskům pro region (agroturistika aj.)
e) udržení cenové konkurenceschopnosti zejména tradičních produktů na mezinárodním trhu
- celkově podporovat rozumnou ochranu domácího trhu
- a projekty schopné konkurence v rámci Evropské unie
- vytisknout velké množství peněz a jejich pomocí promyšleně a účelně oživit
ekonomiku - přicházející inflace tak bude řízená a ne živelná a přinese
nemalý ekonomický efekt ve srovnání s očekávaným dopadem pasivního postoje k
očekávané inflaci
- chceme podporovat vznik obchodních družstev, která budou pro svou masovou
členskou základnu udržovat ceny potravin a základního spotřebního zboží na
rozumné úrovni, přičemž budou upřednostňovat domácí produkci a z importu
odebírat výhradně zboží legálně dovezené. Daně z jejich obchodní činnosti
nezkončí v Praze ani zahraničí, ale zůstanou v regionu.
LEPŠÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKU
- chceme dosáhnout nadstandardních politických i hospodářských vztahů se
Slovenskem
- chceme zlepšit své vztahy s našimi blízkými i vzdálenějšími sousedy
- je třeba se systémově a komplexně vyrovnávat s rostoucím problémem
imigrace obyvatelstva - zejména zavedením vízové povinnosti pro některé země
na jedné straně, ale zkvalitněním a zlidštěním přístupu k imigrantům a
jejich asimilaci, zejména individuálním přístupem a snížením
korumpovatelnosti odpovědných osob, na straně druhé. Jednotlivým případům je
třeba zajistit publicitu a vytvořit veřejný tlak na objektivitu rozhodování.
- podstatně posílit svobodu tisku a radikálně zbavit média vlivu vládnoucích
stran, různých nátlakových skupin apod., kritizovat soustavně manipulací
veřejností, kampaňovitost, povrchnost, nedostatek vlastního názoru redaktorů apod.
- Nejvyšší prioritou DIO v oblasti zahraniční politiky je vstup do EU
v první vlně kandidátských zemí. Budeme proto podporovat a prosazovat
legislativní proces směřující ke sladění právních norem České republiky a
Evropské unie. Bylo by tragickou chybou dopustit vyřazeni ČR z první skupiny
zemí.
- podstatnou část činnosti armády přesunout do služeb civilnímu sektoru - v
návaznosti na vznikající novou strategii a filosofii NATO posílit účast
armády v ekologických, záchranných, veobecně bezpečnostních a jiných státně
a mezinárodně důležitých akcích a službách. Efektivně snižovat náklady na
armádu a zbrojení, protože jsou to náklady které v lokálním, ale zejména
celosvětovém měřítku zoufale chybí jinde - řeišt také problémy armády
komplexně a z globálního nadhledu
- V rámci spolupráce s NATO na neodkladných úkolech budeme prosazovat změny
zákona, které umožní vládě rychleji reagovat na potřeby aliance (aby např.
kvůli vyslání polní nemocnice nebylo nutné svolávat schůzi parlamentu).
Prosazovali bychom tedy zavedení institutu "post souhlasu" parlamentu, který
by musel do určité doby potvrdit rozhodnutí vlády.
- Budeme podporovat vznik profesionální armády a zavedení volitelné základní
vojenské služby. Tato možnost volby by spočívala v tom, ze občan by si mohl
zvolit standardní průběh základní vojenské služby, civilní službu či vyšší
daňovou zátěž po určité období. Toto období by bylo dvojnásobkem délky ZVS
s daňovým zatížením zvýšeným o 10 procentních bodů.
S Internetem souvisí stale více také vzdělávací systém a systém komunikace, internet má i vzhledem k šíření informací a technologií i určitý demokratizační aspekt. Proto doporučujeme:
- zavést výuku práce s ním již na základních školách, cenově zpřístupnit používání
Internetu širokým vrstvám (snížit sazby, poskytovat za výhodných podmínek
hardvér i softvér, vytvořit plně komputerizované vybrané obce, školy, society).
Dále požadujeme systémově integrovat ekologickou problematiku do politického a
hospodářského řízení státu:
- správně a v souvislostech věci hodnotit a řešit, uvažovat sociální, psychosociální, politické, ekonomické, globální a morálně-etické aspekty ekologických probémů a naopak, při řešení ostatních problémů uvažovat jejich ekologický aspekt. Naši politiku představuje zejména: podpora ekologické produkce, podpora exportu vysoce zhodnocených surovin, šetrný přístup k neobnovitelným přírodním zdrojům, úplná likvidace jaderné energetiky v dnešní podobě (dávající vzniknout velkému množství
dlouhodobě nebezpečného jaderného odpadu), snížení spotřeby energie a
surovin, energeticky a surovinově náročné produkce, podpora bezodpadové a
nizkoodpadové produkce a ekologicky šetrných materiálů, prosazování
podstatně lepšího využívání všech odpadů, zvýhodňování železniční dopravy
před silniční, podpora konkurence v železniční dopravě, úsilí o zdravou půdu, lesy, ovzduší, řeky a jezera, zachování bohatství rostlinných a živočišných druhů.
- "Totalitní systém způsobil především hlubokou krizi mravní. Vytratil se význam běžných pojmů a slov, měřítkem úspěšnosti se stala bezohlednost a přizpůsobivost. Ztráta občanské odpovědnosti byla rubem přizpůsobení oficiální ideologii. Do této krize patří i selhání vědy, etiky a kultury v nejširším slova smyslu. S tím souvisela devalvace hodnot obecné platnosti, jako je statečnost, skromnost, láska, soucit ba i obyčejná lidská slušnost. Tak se dostala společnost do bludného kruhu, v němž zmizel smysl pro čest a pravdu. Navíc jsme byli odříznuti od nosných tradic vlastní i evropské minulosti.
Za tohoto stavu je zřejmé, že nebyla možná ani etika respektu a sounáležitosti s přírodou. Pole ovládla snaha po moci, nadvládě, manipulaci. Člověk přestal naslouchat živé přírodě, její tvory vystavil mukám, vědomí sounáležitosti k přirozenému světu bylo potlačeno, úcta k životu byla ztracena. Příroda živá i neživá se stala pouhým objektem vykořisťování. Lidé přestali chápat, že má smysl a hodnotu sama o sobě a zapomněli, že i pro lidi znamená mnohem víc než pouhou zásobárnu surovin a energie či volný prostor: je přece také zdrojem radosti, inspirace, krásných zážitků. Deformované etice, projevující se jak ve vztazích mezi lidmi navzájem, tak ve vztazích mezi lidmi a přírodou, odpovídal převládající životní styl, stále více orientovaný na materiální hodnoty." (B. Moldán a kol.: ŽP ČR) Protože, zdá se, jsme si ze svobodného světa vzali jen to nejhorší, mravní krize neustoupila a v mnoha ohledech se dokonce prohloubila. Ničím nekontrolovaný volný trh v podmínkách nedotažených zákonů, zkorumpovaných úřadů, manipulovaných stran, prodejných médií a pomalu fungující spravedlnosti dále devalvuje morálku a lidské hodnoty vůbec a zpětně dále deformuje prostředí, ve kterém působí. Vytváří se prostředí hypertrofovaného, nezdravého soutěžení, v kterém je člověk formován do podoby nástroje či zboží bez vlastní morální identity, a tak se nabytá svoboda obrací znovu proti člověku a životnímu prostředí a v důsledku proti sobě samé.
- Žádáme přehodnotit postoj ke školství, kultuře a výzkumu - správně analyzovat
jejich dlouhodobý efekt, systémově je integrovat, pracovníky adekvátně
finančně ohodnotit, systémově motivovat tvůrčí a koncepční pracovníky,
poskytovat potřebné finance na důležité projekty
- zmenšit počet žáků v třídách základních a středních škol na 20, jako
základní předpoklad pro uplatnění moderních výukových a výchovných strategií
- Je třeba od základu přehodnotit možnosti tvorby nových pracovních míst a
snížit nezaměstnanost pod 10% ve všech krajích (regionech) - ne však zvyšováním
skryté nezaměstnanosti a udržováním nerentabilní a málo efektivní výroby, pokud
k tomu nejsou jiné důležité důvody
- v sociální i hospodářské oblasti je třeba preferovat dlouhodobé strategie
a zájmy občanů před krátkodobým efektem a dílčími zájmy nátlakových
ziskových skupin
- Jak již vyplývá z předchozích řádků, DIO preferuje svobodného občana,
který se o sebe společně se svou rodinou dokáže postarat. Mohou ovšem nastat
situace, kdy toho z různých důvodů není schopen a v tu chvíli musí nastoupit
stát a zachytiti jej do své sociální sítě. Avak každá pomoc musí mít formu
motivační, aby se příjemce této podpory nestal pouze pasivním příjemcem. Je
nutné vyloučit případy, kdy zdraví a práceschopní občané raději pobírají
sociální dávku než by přijali zaměstnání, kde by pobírali plat třeba jen o
málo vyšší než činí jejich současná finanční pomoc. Je nutné důsledně
kontrolovat zda nedochází ke zneužívání sociálního systému, odlišovat
osoby skutečně obtížně zaměstnatelné, osoby postižené, nemocné a nemohoucí
získat práci od osob, které se práci vyhýbají. Dále je velmi potřebné snížit
počet osob, které jsou příjemci nějakého druhu podpory (např. u přídavku na
děti je to téměř 95% rodin s dětmi) a které je tedy nutné obtěžovat
periodickým vyplňováním formulářů, jež následně zaměstnávají desítky úředníků
jen proto, aby se peníze "protočené" přes státní rozpočet vrátily k původnímu majiteli.
- Stát se musí v rozhodující míře (jako konečný garant) postarat o staré a
nemohoucí občany, kteří již nemají nikoho blízkého, kdo by jim mohl pomáhat.
V ostatních případech preferujeme tradiční rodinné hodnoty a odpovědnost
dětí a rodičů navzájem.
- Doporučujeme zavést systém pracovních knížek a další prvky sloužící na ochranu
zaměstnavatelů a pro strukturování nabídky na trhu práce (zkvalitnění
konkurence na trhu práce),
- sjednocení úřadu práce se sociální správou - integrace získávání informací
o nezaměstnaných a sociálně potřebných a jejich pružné využívání,
- prosadit povinné důchodové pojištění, kdy by byl pojištěnec motivován pro
vytváření své důchodové renty a tím i pro své zaměstnání se, resp. tvorbu
zisku.
- Každý občan musí mít možnost získat ve společnosti místo a zajištění,
které mu umožní lidsky, důstojně a bez zbytečného strádání žít.
- Chceme uplatnit nové způsoby výstavby cenově dostupných bytů a vytvořit
pro tyto účely nové finanční zdroje a dotace ze stávajících zdrojů zvýšit.
- Chceme dát policii lepší materiálně technické i právní zázemí pro boj se
zločinem
- Jediným garantem bezpečnosti a majetku občanů jsou orgány státu a
samosprávy a to zejména kvalitně a profesionálně fungující policie.
Policejní sbor musí cítit politickou podporu pro využití svých pravomocí v
rámci platného zákona, protože pouze tehdy bude respektována a tedy schopna
kvalitně plnit svou funkci. Na druhé straně navrhujeme posílit kontrolní
mechanismy, které by na nejnižší možnou míru snížily možnost zneužití
postavení policisty jako veřejného činitele. V žádném případě nechceme rušit
bezpečnostní služby, ale tyto jsou omezeny využitím na soukromém pozemku a
nemohou (nesmí) suplovat roli policie.
- Chceme vytvořit nový systém financovaní kultury, chceme dát podnikatelům
větší finanční volnost pro podporu regionální kultury, ale i charitativních
akcí a projektů z oblasti vědy, zdravotnictví a sportu. Budeme upozorňovat
na poslání kultury, sportu, školství, vědy, výzkumu a zdravotnictví ve
společnosti a zvyšovat jejich společenskou prestiž.
- Budeme podporovat zavedení plynu, vodovodu, kanalizace a čističek odpadních
vod ve všech obcích.
- Ve zdravotnictví budeme sledovat konečně nalezení životaschopného systému
zdravotního pojištění, chceme zvýšit finanční ohodnocení, zlepšit technické
zázemí, omezit vliv nátlakových skupin a preferovat zájmy občanů, pacientů a lékařů.
Zainteresovat lékaře, pojišťovnu i pacienta na efektivním a rozvinutém
systému prevence, která je nejekonomičtější a pro zdraví nejpřijatelnější
metodou léčby. Bránit propagaci alkoholu, kouření a nevhodné skladby
potravin (např. mlékárenskými skupinami)
- Jedním ze základních bodů programu strany bude tvořit komplexní
problematika rodiny a základní society společnosti vůbec. Strana by měla
ve svém programu sledovat, aby problematika rodiny byla chápána komplexně, v celém průřezu a v návaznosti na problematiku související. Nutným předpokladem vyspělé
společnosti 21. století je aktivní, morálně silná, vzdělaná, odpovědná a
sociálně zajištěná rodina. Pouze taková rodina může vytvořit podmínky pro
výchovu plnohodnotných občanů i zázemí pro veřejně prospěšnou činnost svých
členů a jejich účast na řešení obecných výrobních, hospodářských, sociálních
a politických problémů. Kvalitní rodina nejen formuje názor budoucího
voliče, ale dává člověku komplexní předpoklady k tomu, aby se mohl stát
plnohodnotným občanem s vlastní veřejnou aktivitou.
- Za další důležitý bod považujeme snahu formovat zdravou rodinu a vytvářet pro ni předpoklady, aby produkovala jedince zralé pro myšlenku nové rodiny, nové
výchovy, vzdělání a veřejného působení, schopné si vytvořit a veřejně uplatnit svůj vlastní názor, kteří budou chápat, že "Nejvíce ublížíme sami sobě, když se budeme starat je sami o sebe" (V. Havel.)
- K vytvoření kvalitní rodiny je třeba vytvořit takové sociální prostředí, ve kterém se bude pokud možno přirozeně a bez mimořádných vnějších zásahů formovat zdravý jedinec, zdravá rodina, zdravá morálka a hodnotná kulurní tradice, sociální prostředí, jehož kvality budou přirozeně obhlédnutelné a svému vlastnímu sebeutvářecímu vlivu přístupné. Odcizená velká a anonymní města takové prostředí vytvořit vcelku neumožňují.
- Myslíme, že by také neškodilo osvěžit si paměť a připomenout si ideály
Občanského fóra a navázat na ně.
- Voláme také k účasti na budování nové strany naši veřejnost, i když víme, že je dnes těžké věřit, když tolik stran a tolik politiků již tak vážným způsobem selhalo. Tuto stranu jsme vytvořili především jako prostor pro vaši občanskou iniciativu, když současné přední strany se staly netečnými k názoru voličů a k názoru vlastních členů, z nichž těch nejkritičtějších se již zbavily a nové přestaly přijímat! Bez sebevědomého, aktivního a odpovědného občana žádná strana nic nedokáže! Voláme odborníky a vlastence ze všech oblastí lidské činnosti a lidi dobré vůle ke spolupráci! Čím více a ve větším počtu nás podpoříte, tím více můžeme být společností něco platni! Politika je také finančně nákladná aktivita a protože nás rozhodně nefinancuje Amerika, Německo ani Rusko a nemáme žádná černá konta, ani nás nekorumpují podnikatelé a nátlakové skupiny a vše hradíme z vlastních peněz, prosíme Vás, abyste nás podpořili svými dary a zeména členskými příspěvky jako řádní členové. Protože chceme zastupovat zájmy všech regionů a měst, obcí a městských obvodů, které o to budou stát, budeme očekávat finanční podporu i od jejich patronů, představitelů a lokálních občanských organizací. Bez Vaší všestranné podpory nová strana DIO nebude moci za současných zákonů postavit do voleb své kandidáty. Věřte, že se Vám tato podpora v potřebné podobě vrátí! Děkujeme zejména těm, kteří za svou podporu nečekají osobní zisk a reklamu.
- Chceme sebevědomou Českou republiku, zdravé obce, zdravá města, chceme
spolupracovat se všemi, kteří mají stejný cíl a uznávají zásady demokracie,
humánnosti a respektují lidská práva
- Vyzýváme všechny demokraticky smýšlející politické subjekty k
celospolečenskému dialogu a společné účasti na věcech veřejných.
Darius Nosreti, 1. 1. 2000.
(Z prohlášení Demokratické iniciativy občanů-DIO, hnutí odčleněného z Děkujeme, odejděte! a dávajícího základ k vytvoření hnutí ZVON)