IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYJ


jablečník bílý - jablečník obecný
jablečník černý - šedivka černá
JABLEČNÍK OBECNÝ (Marru-
bium vulg. L.) - buřina bílá,
buřina lékařská, býčí krev, dun-
da, jablečník bílý, jablečník vonný,
jablounek, jablouneklas, samaritán-
ka, šedivá zelina, šedivek, šedivka,
šedivka zelená, vonný klas, vonoklas
jablečník polní - čistec bahenní
jablíčka čertovská - pokřín lékařský
(mandragora)
jablíčka lásky - pokřín lékařský
(mandragora)
jablíčko dubové - duběnky (dubové
hálky)
jablíčko kdoulové - kdoule obecná
jablíčko maorské - rajče jedlé
jablíčko satanovo - plod pokřínu
lékařského (mandragora)
jablka lásky - rajče jedlé
jablka liščí - mochyně židovská
třešeň
jablka milosti - rajče jedlé
jablka pomerančí - citroník pome-
rančovník
jablka psí - pokřín lékařský
jablka zemská - pokřín lékařský
jablko asyrské - citrus cedrát
jablko bodlavé (bodlákové) - dur-
man obecný
jablko cikánské - durman obecný
jablko čínské - pomerančovník čín-
ský
jablko ďáblovo (ďábelské) - dur-
man obecný
jablko granátové - granátovník
obecný (marhaník granátový)
jablko chlupaté - durman obecný
jablko ježkovo - durman obecný
jablko kydónyjské - kdouloň obecná
jablko liščí - mochyně židovská
třešně
jablko médské - citrus cedrát
jablko milosti - rajské jablko
jablko panenské - durman obecný
jablko punské - granátovník obecný
(marhaník granátový)
jablko rajské - rajče jedlé
jablko svinské, sviňské - durman
obecný
jablko trnové - durman obecný
jablko vinné - granátovník obecný
(marhaník granátový)
jablko vlčí - durman obecný, podra-
žec křovištní
jablko vlkové - podražec křovištní
jablko zemské - brambor, slunečnice
hlíznatá
jablko zlaté - kdouloň obecná, pome-
ranč, rajče jedlé
jablko zrnaté - granátovník obecný
(marhaník granátový)
JABLKOVEC (Coelococcus) -
karolinské ořechy, šalamounské
ořechy (palma)
JABLOŇ DROBNOPLODÁ (Ma-
lus baccata (L.) Borkh.) - šípko-
vá jablíčka (parková, okrasná)
jabloň hrušná - kdoule obecná
JABLOŇ LESNÍ PĚSTOVANÁ
(Malus silvestris var. paradisia-
ca L.) - jančata, janče
JABLOŇ PLANÁ, OBECNÁ,
LESNÍ (Malus silvestris (L.)
Mill.) - jablůňka planá, plody:
hořčata, hořčátka, hořká pouchňata,
pouchňata, zmrzlata, zmrzlátka
jablounek - jablečník obecný
jablouneklas - jablečník obecný
jablouška - brambory
jabor - javor (obecně)
jačmen - ječmen (obecně)
jadlovec - jalovec obecný
jádra (jadýrka) štěpánská - stračka
vysoká
jaglica - narcis bílý
jáhly - loupané obilky prosa setého
nebo béru vlašského
jáhly bérové (brové) - bér vlašský
jáhly indiánské (indské) - čirok
obecný
jahoda černá - borůvka
jahoda chlupatá - srstka (angrešt
srstka)
jahoda podzemská - jahodník obec-

jahoda psí - vraní oko
jahoda stračí - pstroček dvoulistý
jahoda zelená - srstka (angrešt
srstka)
jahodníček - heřmánek pravý, jahod-
ník obecný
jahodník - morušovník červený
JAHODNÍK CHLUMNÍ (Fra-
garia viridis Duch.) - jahoda
kopeční, trávnice
JAHODNÍK OBECNÝ, LESNÍ
(Fragaria vesca L.) - červené
jahody, jahodníček, jahodník pospo-
litý, podzemek, podzemská jahoda,
zemnice, zemské jahody
jahodník pospolitý - jahodník obec-

JAHODNÍK TRÁVNICE (Fraga-
ria viridis Duch.) - trávnice
JAHODNÍK VYŠŠÍ, JAHODNÍK
TRUSKAVEC (Fragaria mo-
schata Duch.) - bujice, kosmatka,
truskavec (truskavec ptačí je jiná
bylina), truskavice, truskavka
jahodová mišpulka - skalník obecný
jahodový strom - morušovník červe-

jahody arnové - mochyně židovská
třešeň
jahody čarodějnic - rulík zlomocný
jahody černé - borůvky
jahody červené - jahodník obecný,
brusnice obecná (brusinka)
jahody chlupaté - srstka (angrešt
srstka)
jahody svatojánské - rybíz (meru-
zalka)
jahody zelené - srstka (angrešt
srstka)
jahody židovské - mochyně židovská
třešeň
jahůdka myrtová - borůvka
jahůdky jalovcové - jalovec obecný
jakoklika - andělika lékařská
jakubka - starček přímětník
jakubská hůl - lilie zlatohlávek
jalám - jilm polní
jalapa - povijnice horní
jalapa česká - konitrud lékařský
jalovcová pryskyřice - gummi ja-
lovcové, sandaraka, suchá fermež,
vernix (Černý), viz jalovec obecný
jalovcové borůvky - plody jalovce
obecného
jalovčí, jalovčinky - plody jalovce
obecného
jalové drevo (dřevo) - smrk obecný
jalovec chvojka - chvojka klášterní
(klášterská)
jalovec klášterský - chvojka klášter-
ní (klášterská)
jalovec kozácký - chvojka klášterní
(klášterská)
JALOVEC OBECNÝ (Junipe-
rus communis L.) - arkenthos
(Hippokrates), boleráz, bor, borov-
če, borovec, borovička (i pálenka),
borovka, brin, divočinky, chvojka,
jadlovec, jahůdky jalovcové, jalovčí,
jalovčinky, jalovcové borůvky (plo-
dy), jalovinky, průtahová borovička,
robustní koření, soustružnické dřevo,
strom ohňový, jalovcová pryskyřice:
gummi jalovcové, sandaraka, suchá
fermež, vernix (Černý)
JALOVEC VIRGINSKÝ (Junipe-
rus virginiana L.) - cedr červený,
cedrový olej, červené cedrové dřevo
jalovinky - jalovec obecný
jalůvky - plody jalovce obecného
jamajský pepř - pimentovník pravý
(nové koření)
jamela - jmelí bílé
jančata, janče - jabloň lesní pěstova-

janestr - janovec metlatý
janofit - janovec metlatý, janovec
obecný, kručinka barvířská, žanovec
měchýřník
janofítek - kručinka barvířská
janoch - janovec metlatý, janovec
obecný
janoklika - andělika větší (lékařská)
janovčí - janovec metlatý, janovec
obecný
janovec menší - kručinka barvířská
JANOVEC OBECNÝ, JANOVEC
METLATÝ (Sarothamnus vulg.
L., Sarothamnus scoparius (L).
Wimm.) - anafika, babí hněv,
datalice, frýma, honzigraus, chvoš-
tě, chvoštěnka, janester, janoch,
janofit, janofítek, janovčí, jenestr,
jenestří, jenofit, jetelice, jezumín,
ježumín, ježunín, kočičí zlato, kru-
činka (Mathioli), kručinka srnčí,
krutopysk, legrátí, legront, legrout,
metlice, metlínie, metlovka, met-
lovník, pantoflíčky, rákosí, remízek,
renofika, revízek, rokytí, rymíz,
senestr, smrdí, srnčí, srnčí zelí,
střevíčky, šajnoha, šejnoha, šajnostr,
šenestr, švabín, třesk, vítečník, vý-
tečník, zajčina, zaječí chleba, zaječí
chvoště, zaječí jetel, zaječí keř, za-
ječí křoví, zaječí pysk, zaječí tráva,
zaječí zelí, zaječina, zanovec, žlutý
akát, žlutý akátek
JANTAR (Succinum) - sukcinit
(zkamenělá pryskyřice pradávných
jehličnanů)
Janův olej - třezalkový olej
japan - papírovník čínský
japonský brambor - čistec Siebol-
dův (hlíznatý)
japonský křen - wasabi koření
japonský lak - lak z pryskyřičné
šťávy škumpy fermežové (asijský
druh škumpy jedovaté)
japonský papír - papírovník čínský
jarec - ječmen obecný
jarabina - jeřáb obecný
JARMANKA VĚTŠÍ (Astrantia
major L.) - hvězdovka, partáň,
portáň
jarmilka - osívka jarní
jarmuz - kapusta kadeřavá
jarní salát - kozlíček polníček
jaroko - narcis bílý
jarous - bršlice kozí noha, kozí noha
obecná
jarus, jarús - bršlice kozí noha,
kokořík lékařský, kozí noha obecná
jarva - jarva žilnatá (květy bílé), ko-
romáč olešníkový, olešník kmínolistý
(květy nažloutlé)
JARVA ŽILNATÁ (Cnidium veno-
sum Koch.) - kosomač
jarvice - šabřina horská
jařab - jeřáb (obecně)
jařabina - jeřáb obecný
JASAN AMERICKÝ (Zanthoxy-
lum americanum) - žlutodřev
americký
JASAN ZIMNÁŘ, JASAN MA-
NOVÝ (Fraxinus ornus L.) -
bleskosvod, jasanová mana, jasen,
jaseň, jasin, jasín, jesen, mana,
manodárná rostlina, manový strom,
zimnář
JASAN ZTEPILÝ (Fraxinus excel-
sior L.) - bleskosvod, jasen, jaseň,
jasin, jasín, jesen
JASANOJAVOR OBECNÝ (Ne-
gundo fraxinifolia Nutt.) - javor
jasanolistý, pávec
jasanová mana - jasan zimnář (ma-
nový)
jasen, jaseň - jasan (obecně)
jasin, jasín - jasan (obecně)
jasionka - pavinec horský
jaskyr - pryskyřník lítý (prudký)
jasmín bílý - pustoryl věncový (obec-
ný)
jasmín český - pustoryl věncový
(obecný)
jasmín nepravý - jasmínovec vždy-
zelený, pustoryl věncový (obecný)
JASMÍN OBECNÝ, PRAVÝ,
JASMÍN ARABSKÝ (Jasmi-
num offic. L., Jasminum sam-
bac) - čaj jasmínový, čemín, čenín,
šešmín
jasmín žlutý - jasmínovec vždyzelený
JASMÍNOVEC VŽDYZELENÝ
(Gelsemium sempervirens) -
jasmín nepravý, jasmín žlutý
jasmínový čaj - květy jasmínu pra-
vého s dalšími vonnými složkami
jasnota - hluchavka bílá
jatel - jetel (obecně)
jatel hořký - vachta třílistá
jatelina - jetel (obecně)
jatelina černá - čilimník obecný
jatelinka - jetel (obecně)
jaterní bylina, jaterník - orlíček
planý, podléška jaterník, řepík
lékařský
jaterník kakuška - orlíček planý
jaterník modrý - podléštka jaterník
jaterník přespolní - podléška jater-
ník
JATERNÍK TROJLALOČNÝ
(Hepatica triloba Gil.) - ane-
monka, fialky, herba artetika, hra-
nice, jaterní bylina, jaterní zelina,
jaterník, jaterník modrý, jaterník
přespolní, jaterník trojlistý, jatrní
bylina, jatrník, játrovka, kuří dříst-
ka, kuří řiť, kuřiřiť, lesní fialka,
modráček, modří, námořník, plicník
(plicník lékařský je jiná bylina),
podléska, podléstka, podléštka, pod-
líska, podlístka, podliška, podlištka,
polský mák, porostnice, primula, psí
fialka, pudlíštka, sisi, sisíčko, sosí,
srdíčko, suchořitka, trifolium au-
reum, trinitas, viz podléška jaterník
(stejná bylina)
jaterník trojlistý - podléška jaterník
jatrní bylina - podléška jaterník
jatrník - orlíček planý, podléška
jaterník, řepík lékařský
jatrník přespolní - podléška jaterník
játrovka - podléška jaterník
játrovky - druh mechů
javor (obecně) - blenice, blenka,
brek, břek, jabor
JAVOR BABYKA (Acer campest-
re L.) - babyka
javor habrolistý - javor tatarský
javor horní, javor horský - javor
klen
javor jasanolistý - jasanojavor obec-

JAVOR KLEN (Acer pseudoplata-
nus L.) - javor horní, javor horský,
klen, klenek, klenice, klenka
JAVOR MLÉČ (Acer platanoides
L.) - javor mléčný, mléč
javor mléčný - javor mléč
javor přespolní - vodoklen
JAVOR TATARSKÝ (Acer tatari-
cum L.) - javor habrolistý, neklen,
paklen, paklenek
jávská juta - bombajské konopí
jazejček - jitrocel (obecně), řebříček
obecný
jazejček husí - řebříček obecný
jazejček psí - jitrocel (obecně),
řebříček obecný
jazejčice - popelivka sibiřská
jazejčky - jitrocel (obecně)
jazýček - jitrocel kopinatý
jazýček hadí - hadí jazyk obecný
JAZÝČEK KOZÍ (Loroglossum
hircinum Rich.) - muďatka
jazýček psí - jitrocel kopinatý
jazyčník - užanka lékařská
jazyk beraní - jitrocel (obecně),
kopytník evropský
jazyk jelení - jelení jazyk celolistý,
sleziník routička
jazyk psí - jitrocel (obecně), užanka
lékařská
jazyk sv. Jana - kapraď samec
jazyk volový - brutnák obecný
jazyk volský - brutnák obecný,
hadinec obecný, jitrocel větší, pilát
lékařský
jazyk vrabčí - rdesno ptačí

ječmen - jačmen (obecně)
ječmen čtverořadý (čtyřřadý) -
ječmen obecný
JEČMEN DVOUŘADÝ (Hor-
deum distichum L.) - pávek,
plaskúr, polský ječmen
JEČMEN HŘÍVNATÝ (Hordeum
jubatum L.) - hřívnatec
JEČMEN MYŠÍ (Hordeum muri-
num L.) - divoké obilí, klas, myší
koukol
JEČMEN OBECNÝ (Hordeum
vulgare L.) - čtverák, čtvrták,
jarec, ječmen dvouřadý, ječmen
čtverořadý (čtyřřadý)
JEČMEN PÁVÍ (Hordeum zeocri-
ton L.) - ječmen rýžový, ječmen
smetákový, smeták
ječmen pávek - ječmen dvouřadý
ječmen polský - ječmen dvouřadý
ječmen rýžový - ječmen páví
ječmen smetákový - ječmen páví
JEČMEN ŠESTIŘADÝ (Hordeum
hexastichon L.) - šesterák
JEČMENKA (Elymus sp.) - řežni-
ce, vlasatec, vousatec
jedla - jedle (obecně)
JEDLE (Abies Link) - jedla (obec-
ně)
JEDLE BALZÁMOVÁ (Abies bal-
samea) - kalafuna (viz), kanadský
balzám, řecká smůla (pryskyřice)
jedle fajnová - tis červený

jedlé kaštany - kaštanovník setý
jedle namodralá - jedle stejnobarvá
jedle ojíněná - jedle stejnobarvá
JEDLE STEJNOBARVÁ (Abies
concolor Lindl. et Gord.) - jedle
namodralá, jedle ojíněná
jedhoj - oměj jedhoj, oměj šalamou-
nek, oměj tenkolistý
jednolístek 107 jeřáb obecný, ptačí
jednolístek - pstroček dvoulistý
JEDNOLÍSTEK (Microstylis sp.)
- tolije bahenní
jednorožec - bedrník obecný, bedrník
větší
jednotlamka - hledík větší
jedovatec voskový - škumpa jedova-

jedovatina - náprstník velkokvětý
jedovatka - trýzel škardolistý
jedovatý mlíčí - pryšec chvojka
jehlák - pcháč oset (pcháč rolní)
JEHLICE TRNITÁ (Ononis spi-
nosa L.) - babí hněv, hadamův
vínek, jehličí, jehly vochličné, muž-
ská láska, podnepich, řapík, řepík
(řepík lékařský je jiná bylina),
vochlice, vochtice
jehličák - zevar vzpřímený
jehličí - jehlice trnitá
jehlička žlutá - kručinka německá
jehly vochličné - jehlice trnitá
jehněda - topol bílý
jehnědy - uspořádání květů vrbovi-
tých (Salicaceae)
jehřáb - jeřáb obecný
jelám - jilm polní
jelen malý, jelen nízký - třemdava
bílá
JELEN SIKA (Cervus nippon) -
jelení paroh, panty (sušené nezralé
jelení parohy), pantokrin (nápoj,
elixír - Čína, Rusko)
jelení hubka - lanýž pravý (houba)
jelení jazyk - jelení jazyk celolistý,
sleziník routička
JELENÍ JAZYK (Scolopendrium
vulg. L.) - bindas, psaný traňk
JELENÍ JAZYK CELOLISTÝ
(Phyllitis scolopendrium (L.)
Newm.) - jelení jazyk
jelení kořen - smldník lékařský
jelení libeček - smldník lékařský
jelení mangold - plicník lékařský
jelení paroh - jelen sika
jelení růžek - plavuň obecná
jelení skok - plavuň obecná
jelení traňk - srpek barvířský
jelcha - olše šedá
jeměl - jmelí bílé
jemela, jemela bílá - jmelí bílé
jemele - jmelí bílé
jemelka - jmelí bílé
jemelo - jmelí bílé
jemola, jemota - jmelí bílé
jenestr - janovec metlatý, janovec
obecný
jenestří - janovec metlatý, janovec
obecný, kručinka barvířská
jerábek, jerábník - jeřáb obecný
jericho - bršlice kozí noha, kozí noha
obecná, kustovnice cizí
JERLÍN JAPONSKÝ (Sophora
japonica L.) - letní akát
jerník - bříza trpasličí
jeruška - řeřišnice luční
jeruzalémské artyčoky - slunečnice
hlíznatá (topinambur)
jeruzalémské brambory - slunečni-
ce hlíznatá (topinambur)
JEŘÁB BŘEK (Sorbus torminalis
(L.) Cr.) - brak, břek, břekyně,
chocholatá oškeruše
jeřáb čižmářský - jeřáb obecný
(ptačí)
jeřáb jedlý - jeřáb moravský sladký
JEŘÁB MIŠPULKA (Sorbus cha-
maemespilus (L.) Cr.) - mišpul-
ka
JEŘÁB MORAVSKÝ SLADKÝ
(Sorbus dulcis var. moravica
Zenger) - jeřáb jedlý, jeřáb sladký
JEŘÁB MUK (Sorbus aria (L.)
Cr.) - muk, muk obecný, mukyně
JEŘÁB OBECNÝ, PTAČÍ (Sor-
bus aucuparia L.) - bresk, brest,
divá vřeskyně, jarabina, jařab, jařa-
bina, jehřáb, jerábek, jerábník, jeřáb
čižmářský, jeřábník, korálky, muk,
oskeruše planá, ptačí potrava, reráb,
řeřáb, řeřabina, řežab, řežáb, smrž-
duch, sorbit, voskeruše, voskeruše
planá, žeráb
JEŘÁB OSKERUŠE (Sorbus do-
mestica L.) - oskeruch, oskoruch,
oskeruše, oskoruše, oškeruše, sko-
rucha, skoruše, škorina, škorucha,
voskeruše, voškeruše
jeřáb sladký - jeřáb moravský sladký
jeřábek - žluťucha žlutá
jeřábí rostlina - borůvka, klikva
bahenní
jeřábník - jeřáb obecný
jeřice - žito jaré (jarní)
jeřicha - potočnice lékařská, řeřišnice
hořká
jeřuška - řeřišnice luční
jesen - jasan (obecně), tamaryšek
manodárný
jesenec - chrpa čekánek, chrpa modrá
jesenec malý - chrpa čekánek
jesenka, jeseňka - ocún podzimní,
třemdava bílá
jestřábí bylina - jestřábník chlupá-
ček
jestřábí krev - bedrník obecný
jestřabina - jestřabina lékařská,
jestřábník chlupáček
JESTŘABINA LÉKAŘSKÁ (Ga-
lega offic. L.) - kozí routa, polní
štědřenec, štědřenec
jestřabinka - jestřábník chlupáček
JESTŘÁBNÍK CHLUPÁČEK
(Hieracium pilosella L.) - chlu-
páček, jestřábí bylina, jestřabina
(jestřabina lékařská je jiná bylina),
jestřabinka, kosmáček, listnačka,
listnečka, máselka, máselničky,
máselník, másleničky, máslenka,
máslový květ, myší ouško, suchá
pampeliška, zájemné koření
JESTŘÁBNÍK MYŠÍ OUŠKO
(Hieracium auricula L.) - auri-
cula, bylina jestřábí, myší ouško
pravé
ještěr, ještěr arabský - aron blama-

ještěr menší - ďáblík bahenní (menší
druh), kokořík lékařský (Černý)
ještěr větší - ďáblík bahenní (větší
druh), kokořík lékařský
JETEL (obecně) - ďatelina, dětel,
dětelina, dětelinka, jatel, jatelina, ja-
telina, jetelinka, koničina, listnačka,
milostná zelinka, trojlístek
jetel bílý - jetel plazivý, jetel zvrhlý
jetel bucharský - komonice bílá,
komonice lékařská
jetel bulharský - komonice lékařská
jetel červený - jetel luční, jetel rolní,
jetel nachový
jetel hořký - vachta třílistá
jetel kočičí - jetel červený, jetel luční,
jetel rolní
jetel koňský - komonice lékařská
jetel kozí - čilimník odvislý (obecný)
jetel kozího rohu - pískavice řecké
seno
jetel krvavý - jetel nachový
jetel kyselý - šťavel kyselý
JETEL LUČNÍ (Trifolium pra-
tense L.) - ďatelina, dětelina,
jatel, jatelina, jetel červený, jetel
kočičí, jetel paličkový, jetel pravý,
jetel vytrvalý, koničina, listnačka,
milostná zelinka, sturek, štajerka
JETEL LUČNÍ VÍCELETÝ (Tri-
folium pratense L. var. spon-
taneum Wilk.) - jetel vytrvalý,
Mattenklee, štajerka
jetel medový - jetel zvrhlý, komonice
lékařská
JETEL NACHOVÝ (Trifolium
incarnatum L.) - inkarnát, jetel
červený, jetel krvavý, letník, růžák
jetel nejmenší - jetel položený
jetel nitkový - jetel položený
jetel obrovský - komonice bílá
jetel ovčí - jetel plazivý
jetel paličkový - jetel luční
JETEL PLAZIVÝ (Trifolium re-
pens L.) - divočák, jetel bílý, jetel
ovčí, ovčí plaňák, plaňák
jetel pochybný - jetel položený
JETEL POLOŽENÝ (Trifolium
dubium Sibth.) - jetel nejmenší,
jetel nitkový
jetel pravý - jetel luční
JETEL ROLNÍ (Trifolium arvense
L.) - jetel červený, jetel kočičí, jetel
zaječí, ocásky, zaječí ocásky, zaječí
noha
jetel švédský - jetel zvrhlý
jetel uherský - komonice bílá, komo-
nice lékařská
jetel vodní - vachta třílistá
jetel vysoký - tolice setá
jetel vytrvalý - jetel luční víceletý
jetel zaječí - jetel rolní, šťavel kyselý
jetel zázračný - komonice bílá
jetel zlatý - jetel zvrhlý, tolice
dětelová
JETEL ZVRHLÝ (Trifolium hyb-
ridum L.) - alsyk, jetel bílý, jetel
medový, jetel švédský, jetel zlatý,
koníček, svejdina, švejďák, švejdina
jetel žlutý - tolice dětelová, úročník
bolhoj (lékařský)
jetelice - janovec metlatý, janovec
obecný
jetelíček, jetelíček pro štěstí -
šťavel kyselý, šťavel okrasný
jetelina, jetelinka - jetel (obecně)
jetelinka kamenná - komonice lé-
kařská
jetelový strom - štědřenec odvislý
jeterník, jeterník přespolní - pod-
léška jaterník
jetýlek zaječí - šťavel kyselý
jezuitské čepičky - brslen evropský
jezuitské thé - čaj maté (cesmína
paraguajská)
jezuitský čaj - čaj maté (cesmína
paraguajská)
jezuitský ořech - kotvice obecná
(plovoucí)
jezuitský prášek - chininová kůra
jezuitský strom - chinovník lékařský
jezumín - janovec metlatý
ježanec - stroček obecný
ježanka - ježatka obecná
ježatá tráva - zevar vzpřímený
ježaté kouličky - platan javorolistý
ježatěnka - stroček obecný
JEŽATKA KUŘÍ NOHA, JEŽAT-
KA OBECNÁ (Echinochloa
crus-galli (L.) P. Beauv.) - bér
planý, ježanka, kuří noha, mušec,
plané proso, šlapka
ježek - lopuch větší, pcháč zelinný
ježibaba, ježibaba kulatohlavá -
bělotrn kulatohlavý (obecný)
ježíky - lopuch větší
ježiník - ostružiník ježiník (polní)
Ježíšova koruna - mučenka opletní
ježkova hlava - durman obecný
ježkova palice - durman obecný
ježky - lopuch větší
ježlák - durman obecný
ježohlav - zevar vzpřímený
ježumín, ježunín - janovec metlatý
Jidášovy penízky - měsíčnice vytr-
valá
Jidášovo ucho, Jidášovy uši -
bolcovitka bezová (drobné houbičky
na kůře bezu černého)
Jidášův peníz - měsíčnice vytrvalá
Jidášův strom - zmarlika Jidášova
jílek anglický - jílek ozimý, jílek
vlašský
jílek francouzský - ovsík obecný
jílek holandský - jílek westerwoldský
jílek italský - jílek vlašský
jílek lnový - jílek oddálený
jílek mámicí - jílek mámivý
JÍLEK MÁMIVÝ (Lolium temu-
lentum L.) - jílek mámicí, lilek,
mátoha, mátonoha, mýlek, ocaska,
opilec, opilka, šmatauch, šmatlouch,
šmatouch, vzteklice, vzteklina, za-
bylka (jeho jedovatost způsobuje
parazitující houba Stromantia temu-
lenta)
jílek mnohokvětý - jílek vlašský,
jílek westerwoldský
JÍLEK ODDÁLENÝ (Lolium re-
motum Schrank.) - jílek lnový,
jílek rolní
JÍLEK OZIMÝ, VYTRVALÝ (Lo-
lium perenne L.) - anglická metli-
ce, anglický jílek
jílek rolní - jílek oddálený
JÍLEK VLAŠSKÝ (Lolium multi-
florum Lam.) - jílek anglický, jílek
mnohokvětý, metlice vlašská
jílek vytrvalý - viz jílek ozimý
JÍLEK WESTERWOLDSKÝ (Lo-
lium multiflorum Sch. var. Wes-
terwoldicum) - jílek holandský,
jílek mnohokvětý
jilem, jílem - jilm polní
jilm červený - jilm plavý
jilm indiánský - jilm plavý
JILM PLAVÝ (Ulmus rubra Mue-
hl.) - červený jilm, indiánský jilm
JILM POLNÍ (Ulmus campestris
L.) - brest, břest, imal, jalám,
jelám, jilem, jílem, jilma, jímel
JILM VAZ (Ulmus laevis Pall.) -
vaz
jilma - jilm (obecně)
jímel - jilm polní
jímelí - jmelí bílé
JINAN DVOJLALOČNÝ (Gink-
go biloba L.) - gingko, gingo,
salisburye, strom dívčích vlasů
jindava, jindavec - vřes obecný,
vřesovec pleťový
JÍROVEC MAĎAL, OBECNÝ
(Aesculus hippocastanum L.)
- jírovec obecný, kaštan, kaštan
bílý, kaštan divoký, kaštan hořký,
kaštan koňský, kaštan planý, kaštan
svinský, kaštany, maďál, pakaštan
koňský
jírovec obecný - jírovec maďal
JÍROVEC PAVIE (Aesculus pavia
L.) - kaštan červený, kaštan koňský
s červenými květy, pávie
jiskerka, jiskérka - sedmikráska
chudobka
jitrocel, jitrocel vodní - žabník
jitrocelový
jitrocél - jitrocel větší
JITROCEL BLEŠNÍK (Plantago
psyllium L.) - babka, blešník
JITROCEL KOPINATÝ
(Plantago lanceolata L.) - babí
listí, babí ucho, babí uši, babka,
beraní jazyk, beraní ocas, celníček,
celník, celník hojílek, cendolín,
hojílek, hítrocíl, jazejček, jazejčky,
jazýček, jitrocel špičatý, jitrocí,
jitrocil, komeník, muší ouško, myší
ocas, myší ouško, olověný jazýček,
psí jazejček, psí jazyk, psí jazýček,
psí uši, ranocel, skorocel, skoročil,
stopa bílého muže, špičatej jitrocel
JITROCEL PÍSEČNÝ (Plantago
arenaria W.K.) - chmelík
jitrocel špičatý - jitrocel kopinatý
JITROCEL VĚTŠÍ (Plantago
major L.) - babí ucho, babka,
bylina sedmižeberná (staří Řekové),
jitrocél, jitrocil, kolocír, král cest,
myší ouška, psí uši, ranocél větší,
stopa bílého muže, volské ucho,
volský jazyk
jitrocel vodní - žabník jitrocelový
jitrocí, jitrocil - jitrocel kopinatý,
jitrocel větší
jíva - vrba jíva
jivina - vrba jíva
jmel, jmél - jmelí bílé
JMELÍ BÍLÉ (Viscum album L.)
- amala, čarodějná metla, dubové
majlí, dubové mejlí, gmejl, gmejlí,
hromová metla, hýmelí, jamela,
jemela, jemela bílá, jemelka, jemelo,
jeměl, jemola, jímelí, jmel, jmél,
majlí, mejdlí, mejlí, mel, melé, melí,
mélí, mílí, muří noha, mýlí, nejdlí,
omejlí, omelí, posel bohů, svaté dřevo
kříže
jmelí dubové - ochmet evropský
jmélí hnědé - ochmet evropský
jmélí panny Marie - ostropestřec
mariánský
jmélí žluté - ochmet evropský
Jobovy slzy - slzovka porcelánová
johimba, johimbe, johimbin -
bujarník johimbe
jojobový olej - řídký vosk z lusku
jojobového keře
Jonášovo stínidlo - skočec obecný
Josefova hůl - narcis bílý, narcis
žlutý
josefská lilie - lilie bílá
Jovišův žalud - ořešák královský
jujuba, jujuby - cicimek datlový,
cicimek lotosový
juliánky - třešeň srdcovka
Jupiterův vous - netřesk střešní
Jupiterův žalud - ořešák královský
juta - jutovník tobolkatý
juta jávská - bombajské konopí
JUTOVNÍK TOBOLKATÝ (Cor-
chorus capsularis) - bengálské
konopí, indický len, juta, kalkatské
konopí
JUVIE ZTEPILÁ (Bertholettia
excelsa) - bertoletie, bertolie,
jihoamerické ořechy, juvie, ořechy
brazilské, para ořechy, tuka
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS