IDA RYSTONOVÁ

BYLINY

A JEJICH LIDOVÉ NÁZVYR


rabarbora - reveň bulharská (lékař-
ská)
rabuď, rabudí, rabutí - plamének
plotní, plamének přímý
ráček, ráček černý, ráček živý -
žindava evropská
račíš - vratič obecný (kopretina
vratič)
račké koření - ředkev polní
radost srdce - brutnák lékařský
radostka - smil písečný
RADYK SÍTINOVÝ (Chondrilla
juncea L.) - kozí cecek
rafan - křen selský, ředkev (obecně)
rafiky - pumpava obecná
rajčata - rajče jedlé
RAJČE JEDLÉ (Lycopersicon
eskulentum Mill.) - jablka lásky
(love-apples), jablka milosti, lilek
rajče, maorská jablíčka, pasvice,
pasvice obecná, pomodoro, rajčata,
rajské jablíčko, tomat, tomaty, zlaté
jablko
rajská chvojka - chvojka klášterní
rajská paprika - sladká paprika
rajská zrna - aframon rajské zrno
rajské jablíčko - rajče jedlé
rajské fíky - banánovník
rajské oříšky - pistácie pravá
rajské zrno - aframon rajské zrno,
kardamovník obecný
rajský kořen - petrklíč (prvosenka
jarní)
rákos, rákosí - janovec metlatý,
orobinec úzkolistý, rákos obecný
rákos nábytkářský - španělský rá-
kos
RÁKOS OBECNÝ (Phragmites
communis Trin.) - palach, pala-
šina, píšťalák, rákos stříbrný, rákosí
(porosty rákosu), tresť bahnivá
rákos stříbrný - rákos obecný
rákos španělský - viz španělský
rákos
rákosí - porosty rákosu
rákosníček - šmel okoličnatý
rákosový kořen - pupava bezlodyžná
rakovice - vrba nachová
rakyta - jíva (obecně)
RAKYTNÍK ÚZKOLISTÝ,
ŘEŠETLÁKOVÝ (Hippophae
rhamnoides L.) - žlutozob, žlutý
zob
ranatika - druh kakostu
randlíček - orlíček planý, stračka
polní
randličí - blatouch bahenní
randlíčky - orlíček planý, stračka
polní
ranhojič - sadec
raník - zběhovec plazivý
ranní bylina - rozrazil lékařský
ranní koření - konopáč sadec
ranocel, ranocél - jitrocel kopinatý
ranocél větší - jitrocel větší
ranuňkulus, raňunkulus - pryskyř-
ník (obecně)
raný česnek - česnáček lékařský
(obecný)
rapa - vodnice
rapaňa - šalvěj lékařská
rapěnka - vodnice (řepa vodnice)
rápička - vratič obecný (kopretina
vratič)
rapontika - parcha léčivá, reveň
bulharská
rapontika nepravá, rapontikum
nepravé - kořen zeměžluče větší
rapunkulus - druh řepky (Kamera-
rius uvádí jako lesní řepku)
raška - kmín luční, kmín kořenný
ratanika - druh kakostu
ratan, ratanový kořen - kramerie
trojmužná
raubenina (roubenina) - vařené
ovesné kroupy
raupové koření - vlaštovičník menší
RAUWOLFIE PLAZIVÁ (Rauwo-
fia serpentina (L.) Osbesk.) -
hadí kořen, zmijovice
raž - penízek polní
rdesen - rdesno hadí kořen
rdesen ptačí - rdesno ptačí
rdesno - rdest (obecně)
RDESNO BLEŠNÍK (Polygonum
lapathifolium (L.) Gray) - ble-
chavec, blešník, lepaké rdesno,
lepkavé rdesno, vrbice, vrbice bílá
RDESNO ČERVIVEC (Polygo-
num persicaria (L.) Webb.) -
blešník, červivec, svaté Máří koši-
le, vrbice červená, vrbičná košile,
vrbka, žabinec
RDESNO HADÍ KOŘEN (Po-
lygonum bistorta L.) - beraní
ocas, bistorta, červené koření, hadí,
hadí kořen, hadina, hadovec, ha-
dovka, kartáčky, pužička, rdesno,
rdesen, svalník červený, turant, vr-
bičná košile, vrbka, užovník, úžovník
RDESNO OBOJŽIVELNÉ (Persi-
caria amphilia, syn. Polygonum
amphibium L.) - vrbice
RDESNO PEPRNÍK (Polygonum
hydropiper L.) - břesková bylina,
pálečnice, pálečník, peprník, pepřec,
potoční pepř, rdesno peprné
RDESNO PTAČÍ TRUSKAVEC
(Polygonum aviculare L.) - ho-
rohaše, chrustavec, chrusťák, koření
stržné, krevnice, krvavá rostlina,
křupavka, oupor, oupur, prasčák,
praskavec, prskavec, ptačí rdesno,
rdesen ptačí, rdesno štukavec, stozr-
no, stržné koření, štikavec, štikovec,
štukavec, štukavice, štukavka, trus-
kavec, viz truskavec ptačí (stejná
bylina, stejná synonyma), trutovník,
ucestka, úpor, vlčoun, vrabčí jazyk,
zťukavka
RDESNO SACHALINSKÉ (Po-
lygonum sachalinense L.) -
bambusek, křídlatka sachalinská
rdesno svlačcovité - pohanka svlač-
covitá
rdesno štukavec - rdesno ptačí
truskavec
rdesno truskavec - rdesno ptačí
truskavec
rdesno vodní - rdest plovoucí
rdest - rdesno (obecně)
RDEST PLOVOUCÍ, VZPLÝVA-
VÝ (Potamogeton natans L.) -
brčál, podkova, rdesno vodní, rdest
vodní
rdest vodní - rdest plovoucí
rebarbora (obecně) - reveň, reveň
bulharská (reveň lékařská)
REBARBORA DLANITÁ, LÉ-
KAŘSKÁ (Rheum palmatum
L., ssp. Rhabarborum L.) - re-
barborový kořen, rebarborový kořen
čínský, reveň, reveň rebarbora, velký
žlutý kořen, žlutý kořen, viz reveň
bulharská
rebarbora chudých - krušina olšová
(oddenky)
rebarborový kořen, rebarborový
kořen čínský - kořen rebarbory
dlanité a jiných pěstovaných druhů
rebarbory
rechumpán - modřín opadavý
rejt - rýt žlutý (rezeda), mořena
barvířská
remízek - janovec metlatý
rendličí - blatouch bahenní
rendlíček, rendlíčky - orlíček planý,
stračka ostrožka
rendlík - orlíček planý, stračka
ostrožka
renofika - janovec metlatý
reráb - jeřáb obecný
rét - boryt barvířský
retáta - chvojka klášterní
réva planá - loubinec pětilistý
RÉVA VINNÁ (Vitis vinifera L.)
- hrozno, rozinky (sušené bobule),
víno, víno hroznové
reven, reveň - rebarbora (obecně)
REVEŇ BULHARSKÁ, LÉKAŘ-
SKÁ (Rheum rhaponticum L.,
Rheum offic. L.) - rapontika,
rabarbora, rebarbora, revně, viz
rebarbora dlanitá
reveň chudých - krušina olšová
reveň rebarbora - rebarbora dlanitá
revízek - janovec metlatý
revně - reveň bulharská
REZAVEC ŠIKMÝ (Inonotus
obliquus (Pers. et Fr.) Pill.) -
čaga, březový nádor (druh choroše)
rezeda, rezeda vonná, rezeda žlutá
- rýt žlutý
rezekvítek - rozrazil obecný
rezetka - rýt žlutý
rež, réž - žito seté
režucha - řeřicha zahradní, řeřišnice
hořká
ricin, ricinový olej, ricinus - skočec
obecný (semena)
RMEN BARVÍŘSKÝ (Anthemis
tinctoria L.) - křes, květec, volo-
vec
rmen plný - heřmánek římský, rmen
římský
RMEN POLNÍ, ROLNÍ (Anthe-
mis arvensis L.) - heřmánek
smradlavý, hořká tráva, hořké kvítí,
rmen psí, romenek, rumenek
rmen psí - heřmánek (heřmánkovec)
nevonný, rmen polní
RMEN RAKOUSKÝ (Anthemis
austriaca Jacq.) - marunek
rmen rolní - rmen planý
rmen řimbabový - řebříček bertrám
(Hruška)
RMEN ŘÍMSKÝ (Anthemis nobi-
lis L.) - heřmánek římský, kamilky,
rmen plný, viz rmenec sličný
rmen sličný - heřmánek římský,
rmenec sličný
RMEN SMRADLAVÝ (Anthemis
cotula L.) - heřmánek smradlavý,
smradlavka
rmen voňavý - heřmánek pravý
rmenec - kopretina bílá
RMENEC SLIČNÝ (Chamo-
millum nobile L.) - heřmánek
římský (viz), heřmánek sličný, pla-
zivé jablko, rmen římský, rmen
sličný
rodiola růžová - rozchodnice růžová
roháč - šípatka vodní
ROHOVNÍK OBECNÝ (Cerato-
nia siliqua L.) - chléb sv. Jana,
svatojánský chléb (lusky), viz karát
ROHOVNÍK TROPICKÝ (Tama-
rindus indica L.) - čínské datle,
indické datle, tamarind, tamaryndo-
vé, tamaryndy, viz tamarind indický
(stejná bylina, stejná synonyma)
rojník - netřesk zední (střešní),
rozchodník prudký
rojovec - rojovník bahenní
rojovník - meduňka lékařská
ROJOVNÍK BAHENNÍ (Ledum
palustre L.) - divoký rozmarýn,
ledum, rojovec, rokovník, rozmarýn
lesní, rozmarýn planý (podoba
k rozmarýnu lékařskému), rozmarýn
polní
ROKETA SETÁ (Eruca sativa L.)
- divoký salát, perská hořčice
rokovník - rojovník bahenní
rokyt - rokytník skvělý
rokyta - vrba jíva
rokytí - janovec metlatý, vrba jíva
ROKYTNÍK SKVĚLÝ (Hyloco-
mium splendens Hdw.) - mech
lesklý, rokyt
rolis solis - rosnatka okrouhlolistá
romenek - rmen polní
ropuka - rozpuk jízlivý
ros solis - rosnatka okrouhlolistá
rosa - rosička obecná
rosa slunečná - rosnatka okrouhlo-
listá, mochna plazivá
rosica - zemědým lékařský
rosička - kontryhel obecný, rosička
krvavá, rosnatka okrouhlolistá
ROSIČKA KRVAVÁ, OBECNÁ
(Panicum sanguinare, Digitaria
sanguinalis (L.) Scop.) - mana
nebeská, nebeská rosa, proso krvavé,
prstice, rosa, rosa krvavá, rosička,
trstice krvavá
rosička obecná - rosička krvavá
rosička okrouhlolistá - rosnatka
okrouhlolistá
rosnatka masožravá - rosnatka
okrouhlolistá
ROSNATKA OKROUHLOLISTÁ
(Drosera rotundifolia L.) - ma-
sožravka, mucholapka, rolis solis, ros
solis, rosa slunečná, rosička, rosička
okrouhlolistá, rosnatka masožravá,
rosnička, rosník, slunečná (sluneční)
bylina, slunečná rosa, tentakule
(výčnělky na listech)
rosnička - rosnatka okrouhlolistá
rosník - rosnatka okrouhlolistá
rosolka - rosol z výtažku rosnatky
okrouhlolisté (ros solis) a jiných aro-
matických bylinek (staří Vlachové)
rostlina eunuchů - locika jedovatá
rostlina jeřábí - borůvka, klikva
bahenní
rostlina manodárná - jasan zimnář
(manový)
rostlina Mariina - vlaštovičník větší
rostlina milenců - orobinec úzkolis-
tý, stulík žlutý
rostlina ohňová - vrbovka malokvě-

rostlina radosti - mák setý
rostlina štěstí - celer miřík
rostlina s topením - dřípatka horní
rostlinná slonovina - zralá semena
tropické palmy slonovníku
rostlinné hedvábí - kapok, vy-
cpávková surovina do čalouněného
nábytku z vlnovce pětimužného
rostlinné maso - soja luštinatá,
houby (obecně)
rostlinné žíně - kykatka provázkovi-
tá, žumara nízká
rostlinný arzenik - oměj šalamou-
nek
rostlinný inzulín - listy borůvky
rostlinný lékař - heřmánek pravý
rostopák - vlaštovičník větší
rota - zemědým lékařský
rotan - puškvorec rotanovitý, španěl-
ský rákos, rotan rákosovitý
ROTAN RÁKOSOVITÝ (Cala-
mus rotang) - liána nábytkářská,
palma rákosová, palma rotangová,
rákos nábytkářský, rotan, viz špa-
nělský rákos (stejná bylina, stejná
synonyma)
rotule - kousky puškvorce, zázvoru
nebo omanu, kandované v cukru
a obalené ve skořici nebo v pepři
roubenina - vařené ovesné kroupy
roupík, roupník - orsej jarní
roupník - potměchuť popínavá
roupové koření - lomikámen zrnatý,
orsej jarní, vlaštovičník menší
(Mathioli)
routa (obecně) - rutva, rutev
routa domácí - routa zahradní
routa kozí - jestřabina lékařská
ROUTA KAPSKÁ (Agathosma
betulina) - buko (bukko) březové,
viz těhoves březový
ROUTA LESNÍ, PLANÁ (Ruta
silvestris L.) - harmala, routa
přespolní, routa turecká (Kamera-
rius)
ROUTA OBECNÁ, VONNÁ (Ru-
ta graveolens L.) - děsník, gert-
rudka, harmala, maruria, ruta, rúta,
rútka, rutev, rutva, rutvička, vře-
dová dětská zelina, vředová zelina
zahradní
routa polní, routa planá - země-
dým lékařský
routa přespolní - routa lesní
routa turecká - routa lesní
ROUTA ZAHRADNÍ (Ruta hor-
tensis L.) - hvězdička sv. Jana,
routa domácí, routová bylina
routička - sleziník routička, zemědým
lékařský
routička pospolitá - zemědým lé-
kařský
routka - žluťucha žlutá
routka polní - dymnivka dutá
routová bylina - routa zahradní
rozetka - rýt žlutý
rozchod - rozchodník (obecně)
rozchod modrý - vřes obecný
ROZCHODNICE RŮŽOVÁ (Rho-
diola rosea L.) - kořen růžový,
rodiola růžová, zlatý kořen
rozchodníček - rozchodník prudký
rozchodník nepravý - netřesk střeš-

ROZCHODNÍK PRUDKÝ, OST-
RÝ (Sedum acre L.) - menší
mužík, mužíček, netřesk nejmenší
(viz!), rojník, rozchod, rozchodníček,
svatojánské zelí, svalníček, tučný
mužíček, tučný mužíček nejmenší,
tučný mužík
ROZCHODNÍK SKALNÍ (Se-
dum reflexum L.) - tripmadam
(z franc. trique-madame)
rozchodník širolistý - rozchodník
velký
ROZCHODNÍK VELKÝ (Sedum
maximum Hoff.) - kozí zelí,
průtržné koření, rozchodník širolistý,
svatojánské zelí, zaječí zelí
rozinky - sušené bobule vinné révy
(nesprávně hrozinky)
rozkoruška - konopě setá
rozmajzníček - hlaváček jarní
rozmariján - rozmarýn lékařský
ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ (Ros-
marinus offic. L.) - merdov,
mořská rosa, posvátný keř, rozmari-
ján, rozmarýn věnečný, rozmarýna,
rozmarýnek, rozmarýnka, věnečná
rozmarýna
rozmarýn lesní - rojovník bahenní
rozmarýn planý - rojovník bahenní
rozmarýn polní - rojovník bahenní
rozmarýn věnečný - rozmarýn lé-
kařský
rozmarýna, rozmarýna věnečná -
rozmarýn lékařský
rozmarýnek, rozmarýnka - rozma-
rýn lékařský
rozmarynka - lnice květel (květel
obecný)
rozmarýnkové mléko (mlíčí) -
pryšec chvojka
rozponka - zvonek řepkolistý
rozptylec - winterie lékařská
rozpuk - bolehlav blamatý, krušina
olšová
ROZPUK JÍZLIVÝ (Cicuta virosa
L.) - ropuka, rozpuka, svinská veš
rozpuka - rozpuk jízlivý, rulík zlo-
mocný
rozrazil - lnice květel (květel obec-
ný), rozrazil (Veronica) je jiná
bylina
rozrazil (obecně) - bouřka, skoře-
pěnka
ROZRAZIL DRCHNIČKOLISTÝ
(Veronica anagallis L.) - bouřka,
potočník
ROZRAZIL LÉKAŘSKÝ (Veroni-
ca offic. L.) - čistec, evropský čaj,
hadí bylina, hušec, lék celého světa,
lékařská veronika, mužská věrnost,
nejznamenitější dar přírody, požeh-
naná královna bylin, přítržné koření,
přítržník, ranní bylina, tržník, uh-
lířská bylina, úložník, veronička,
veronika, veronika samec, veronyka,
verunka, vřetýnko, základní lék,
základní lék všech škod (Římané)
rozrazil obecný - rozrazil rezekvítek
ROZRAZIL POTOČNÍ (Veronica
beccabunga L.) - bobolusek, bo-
bolusk, bobovník, bouřka, makabon-
ka, potočka, potočník, rozrazilka,
řeřicha
ROZRAZIL REZEKVÍTEK (Vero-
nica chamaedrys L.) - očička
panny Marie, rezekvítek, rezekvítek
obecný, rozrazil obecný
ROZRAZIL VODNÍ (Veronica
aquatica Brnh.) - bouřka, potoč-
ník
rozrazilka - rozrazil potoční
roztočilka - smil písečný
rozstříhaný mák - hlaváček letní
rozsypalka - starček přímětník
roztrhaná zelina - starček přímětník
ROŽEC POLNÍ (Cerastium ar-
vense L.) - bělozvonec, pánbíč-
kovy šatečky, úvratka, zvonečky
umrlčí
rožky beraní - samorostlík klasnatý
rožnolist - růžkatec
rubášky - sasanka hajní
rubina - slupka plodu ořešáku králov-
ského
rudbecie - rudbeckie nachová (třa-
patka nachová)
RUDBECKIE NACHOVÁ (Echy-
nacea purpurea) - echynacea,
rudbecie, střapalka, střapatka, viz
třapatka nachová (stejná bylina,
stejná synonyma), třepatka
RUDODŘEV KOKA (Erythroxy-
lon coca) - koka, kokain, viz
kolovník lesklý
RUDOHLÁVEK (Anacamptis sp.)
- vlenec
ruduchy - červené mořské řasy
ruchtarec svatojánský - kopretina
bílá
ruchtarečky - sedmikrásky (chudob-
ky)
ruinová bylina - vrbovka malokvětá
ruka Kristova - pětiprstka žežulník
rukev - potočnice lékařská
RULÍK ZLOMOCNÝ (Atroppa
belladonna L.) - beladona, bela-
donka, blázníček, bláznivá třešnička,
bláznivý lilek, černé divoké třešně,
černé višně, čertova třešeň, čertova
třešnička, čertův blázníček, hadí
hrozinky, hadí třešeň, jahody ča-
rodějnic, krasavice, krásná dáma,
lesní lulok, lilek, lilek bláznivý, lilek
pošetilý, lilek větší, lilík, lolek, lulák,
lulčí, lulek, lulík, mandragule, na-
dragule, němnice, psí třešeň, psinky,
rozpuka, šalamom, šalamoun, toten
(toten krvavec je jiná bylina), vlčí
jahoda, vlčí jahodník, vlčí oko, vlčí
třešně, vraní oko, zlá jahoda, zlatá
kráska
rumánek - heřmánek pravý
rumenek - rmen polní (rolní)
ruměnek - kruštík širolistý
rumnice - vesnovka obecná
rupec - ředkev ohnice (ohnice rolní)
rupík - pryšec chvojka
rúpík - orsej jarní
rupník - pryskyřník plazivý
rúpník - orsej jarní
ruský penicilin - měsíček zahradní
(lékařský)
ruta, rúta, rutev, rútka, rutva,
rutvička - routa obecná
rutka - routa obecná, žluťucha žlutá
rutka lékařská - zemědým lékařský
rutka polní - dymnivka dutá, země-
dým lékařský
rutva, rutvička - routa (obecně)
různolístek - žebrovnice různolistá
růžák - jetel nachový
růže alpská - pěnišník (obecně)
růže bobková - oleandr bobkovnice
růže divoká - růže šípková
růže jerišská, růže jerychuntská -
choulivka jerišská
růže lepkavá - leknín bílý
růže panny Marie - kohoutek luční
růže pivoňková - pivoňka lékařská
růže planá - růže šípková
růže psí - růže šípková
růže slézová - proskurník růžový
RŮŽE STOLISTÁ (Rosa centifolia
L.) - stolístka
růže svaté Marie - choulivka jeriš-
ská, kohoutek luční
RŮŽE SYRSKÁ (Rosa damascena
Mill.) - bulharský růžový olej
RŮŽE ŠÍPKOVÁ
(Rosa canina L.) - merhelec,
mrhelec, polní růžičky, pomeranče
severu, růže divoká, růže planá,
růže psí, růže trnková, růže trnová,
šípek, šípina, šípinka, šípinky, šípky,
(růžové houby, větrné růže jsou
hálky rostoucí na šípkovém keři)
RŮŽE ŠÍPKOVÁ JABLÍČKO-
VÁ (Rosa pomifera) - šípková
jablíčka
růže trnková (trnová) - růže šípko-

růže vánoční - čemeřice černá
růže větrná - hálky na šípkovém keři
růže vodní žlutá - stulík žlutý
růže z Jericha - kozí list obecný
(zimolez kozí list), viz choulivka
jerišská
růžek jelení - plavuň obecná
růžička - blatouch bahenní, koniklec
luční, mák polní, sasanka hajní,
sasanka lesní, sasanka pryskyřní-
ková
růžička hajní - sasanka hajní, sasan-
ka lesní
růžička narcisová - narcis bílý
růžička obilní - mák polní
růžička sv. Marie - kohoutek luční
růžička větrná - sasanka hajní,
sasanka lesní
růžička žlutá - blatouch bahenní,
sasanka pryskyřníková
RŮŽKATEC (Ceratophyllum sp.)
- rožnolist, růžkovitec
růžkovitec - růžkatec
růžové houby (houbičky) - hálky
na šípkovém keři (viz hálky)
růžovice - kakost muškátový, kakost
růžový vonný
rváč - plavuň obecná (plavuň vidlač-
ka)
rybesky - rybíz červený (meruzalka
červená)
rybí očko - pomněnka bahenní
rybíz černý - meruzalka černá
RYBÍZ ČERVENÝ (Ribes rubrum
L.) - jahody svatojánské, meruzal-
ka červená (viz!), rybesky, rybízle,
víno sv. Jana
rybíz divoký - meruzalka (viz!)
rybízle - rybíz červený (meruzalka
červená)
rychlíček - orlíček planý (obecný),
hvozdík sivý
rymíz - janovec metlatý
ryngle - slivoň bluma (plody kulovi-
tého tvaru)
rýnská chvojka - chvojka klášterní
rýt obecný - boryt barvířský
RÝT ŽLUTÝ (Reseda lutea L.) -
rejt, rezeda, rezeda žlutá, rezetka,
rozetka
rytířská ostruha - stračka ostrožka,
stračka polní
rýva, rýví - potměchuť popínavá
ryzec - lnička setá
rýž - pšenice špalda
rýže česká - pšenice špalda
RÝŽE SETÁ (Oryza sativa L.) -
tráva bažin
rýže slovenská - pšenice špalda

Ř
řapík - jehlice trnitá
řása - lakušník vodní, okřehek menší
řasa mořská - rozmarýn lékařský
řasa vodní, řasy - lakušník vodní,
okřehek menší
řbuchan - pcháč zelný (zelinný)
řebáček - hřebíčkovec (koření hřebí-
ček)
ŘEBČÍK KRÁLOVSKÝ (Fritilla-
ria imperialis L.) - komonka, lilie
biblická
řebíček - kuklík potoční, řepík lékař-
ský
řebíček kravský - kuklík městský
řebíčkový kopeček - kuklík městský
řebjík - řebříček obecný
řebratka - žebratka bahenní
řebří - řebříček obecný
ŘEBŘÍČEK BERTRÁM (Achillea
ptarmica L.) - beltrám, bertrám
(viz), kejchavičná bylina, myší
chvost, peltrám, persán, peršánek,
pertrám (viz pertram obecný),
ptarmika, ptarnika, rmen řimbabový
(Hruška), trahok zubní bylina
ŘEBŘÍČEK OBECNÝ, BAHEN-
NÍ (Achillea millefolium L.) -
Achillova bylina, bylina proti boles-
tem břicha, cikánský žebř, hřebíček,
hřebříček, husí jazejček, husí ocásek,
iva, jazejček, kočičí chvost, kočičí
ocas, král v léčbě ženských ne-
mocí (Kneipp), kroupky, krupička,
krvavník, lék všech škod, mačači-
nec, matčina bylina, myší chůstek,
myší chvost, myší chvostek, myší
chvůstek, myší ocásek, myší vocásek,
ovčí žebro, panenská bylina, persán,
polní cypřiš, polní chmel, řebjík,
řebří, řebřík, stolístek, tisíclístník,
vlčí žebro, všekoření, yva, zaječí
chléb, žebráček, žebříček, žebřík
řebřík - řebříček obecný
řecká máta - kopretina maří list
řecká smůla - kalafuna (viz), prysky-
řice jedle balzámové
řecké ořechy - mandle (mandloň
obecná)
řecké semeno, řecké seno - pískavi-
ce řecké seno
řecké víno - potměchuť popínavá
(hrozinky)
řečík lentišek - pistácie lentišek
řečík mastikový, mastixový - pis-
tácie lentišek
ŘEČÍK PISTÁCIOVÝ (Pista-
cia vera) - pistáciové oříšky, viz
pistácie pravá
ŘEČÍK TEREBINTOVÝ (Pista-
cia terebinthus) - balzám kyper-
ský, chiopský terpentýn, pistácie
terebintová (viz - stejná rostlina)
ŘEDKEV BÍLÁ a ČERNÁ
(Raphanus album et nigrum
L.) - hořčičné semínko (stejně jako
semeno hořčice bílé a černé)
ŘEDKEV OHNICE, ŘEDKEV
POLNÍ, OHNICE ROLNÍ
(Raphanus raphanistrum L.)
- blejskava, blejskavice, chcankovka,
koření račké, ohnice, ohnice polní,
ohniva, ohnivá ředkev, ohnivice,
plevel, račké koření, rafan, rupec,
ředkev, ředkev ohnivá, řepka, sran-
da, trázel, trejl, trýzel, vohnice,
vrupec, žlutice (viz ohnice rolní -
stejná rostlina, stejná synonyma)
ředkev ohnivá - ředkev ohnice
(ohnice rolní)
ŘEDKVIČKA SETÁ (Raphanus
sat., var. radicula Pers.) - malá
řepička
řehtačky - přeslička rolní
řepa - řepka olejná, tuřín, vodnice
řepa bílá - tuřín
ŘEPA BURÁK (Beta vulgaris L.)
- burák
ŘEPA CUKROVÁ (Beta vulg. L.,
var. altissima Alef.) - burák,
cukrovka, cvikla, manholt, řípa
řepa janofítková - kručinka barvíř-
ská
ŘEPA OBECNÁ (Beta vulg. sa-
tiva L.) - burák, burgyně, burina,
burka, burkyně, cveklovice, cvika,
cvikla, hlavatka, hlavatice, karpel,
kravina, kvaka, okrouhlice
řepa vodní, řepa vodnice - vodnice
ŘEPÁK OLEJNÝ (Brassica rapa,
var. silvestris) - řepice
ŘEPEŇ OBECNÁ (Xanthium
strumarium L.) - bodlák, durko-
man, lupen menší, řepka
řepice - řepák olejný
řepiček, řepíček - řepík lékařský
řepička malá - ředkvička
řepička žlutá - mrkev obecná
řepík - jehlice trnitá
řepík, řepík hořký, řepíky - lopuch
větší (Mathioli)
ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ, ŘEPÍČEK
(Agrimonia eupatoria L.) - agri-
monia, bič boží, bylina královská,
celého světa zdraví, eupatoria, eu-
patorium, hepatitis, hepatorium
(Lonicerus), hřebíček, hřebíček
zahradnický, jaterní bylina (Kame-
rarius), konopěnec, král všech bylin,
královský traňk, lék celého světa,
řebíček, řepiček, řepíček, starček,
starček řecký, stareček, stonček,
stouček, traňk sv. Kunigundy, traňk
sv. Kunhuty, útrobník, vrkočky
(varkočky) panny Marie
ŘEPINKA LATNATÁ (Vogelia
paniculata Horn.) - tobolina
řepka - pupalka dvouletá, ředkev
ohnice (ohnice rolní), řepeň obecná
řepka hlavatá - zvonečník hlavatý
řepka klasnatá - zvonečník klasnatý
ŘEPKA OLEJNÁ, OLEJKA
(Brassica napus oleifera DC.) -
korsa, olejka, olejnice, řepa, volejka,
zaječí řepka
řepka zaječí - pupava bílá, řepka
olejná
řeřicha - lichořeřišnice větší, po-
točnice lékařská, rozrazil potoční,
řeřišnice hořká, řeřišnice luční,
vesnovka jarní
řeřicha cibulkatá - kyčelnice cibul-
katá
řeřicha hořká - řeřišnice luční
řeřicha kapucínská - lichořeřišnice
větší
řeřicha ladní - řeřicha polní
řeřicha otáčivá - lichořeřišnice větší
ŘEŘICHA POLNÍ, LADNÍ (Lepi-
dium campestre R.Br.) - suchý
nehet
řeřicha potoční - potočnice lékařská
ŘEŘICHA RUMNÍ (Lepidium
ruderale L.) - drtič (močových
kamenů (Častová)), penízek menší
ŘEŘICHA ŠÍROLISTÁ (Lepidium
latifolium L.) - piperát, vesnovka
širolistá
řeřicha turecká - vesnovka obecná
(Kamerarius ji uvádí jako huseník -
Arabis)
řeřicha vodní - potočnice lékařská
ŘEŘICHA SETÁ, ZAHRADNÍ
(Lepidium sativum L.) - režucha,
vesnovka, začanka, žerucha, viz také
lichořeřišnice větší
řeřicha zahradní - řeřicha setá
řeřišnice cibulkatá - kyčelnice ci-
bulkatá
ŘEŘIŠNICE HOŘKÁ (Carda-
mine amara L.) - hořký salát,
jeřicha, luční salát, potoční salát,
režucha, řeřicha, řeřišnice luční,
řeřicha, žerucha
ŘEŘIŠNICE LUČNÍ (Cardamine
pratensis L.) - hořká řeřicha,
jeruška, jeřuška, košička, krupička,
krupičky, luční chren, pěněnka,
řeřicha, řeřicha hořká, řeřišnice
hořká, řežucha, slepičky, slzičky,
škrub, žabí květ, žerucha, žeřicha
ŘEŘIŠNICE NEDŮTKLIVÁ
(Cardamine impatiens L.) -
prskavka
ŘEŘIŠNICE (ŘEŘICHA) PO-
TOČNÍ (Nasturbium offic. (L.)
Br.) - hladkošešulka, jeřicha, po-
točnice, režucha, rukev, řeřicha
vodní, řeřucha, vodní chren, viz
potočnice lékařská (stejná bylina,
stejná synonyma)
řeřišničník - huseník písečný
řeřucha - lichořeřišnice větší, potoč-
nice lékařská, řeřišnice luční
řešetlačky - plody řešetláku počisti-
vého
ŘEŠETLÁK POČISTIVÝ (Rham-
nus carthatica L.) - psí jahůdky,
řešetlačky (plody), vlčí strešňa, vlčí
střešňa
řešetláková krušina - krušina olšová
ŘEZAN ALOESOVITÝ (Stratio-
tes aloides L.) - osoka, vodní
aloe
řežáb - jeřáb obecný
řežnice - ječmenka
řežucha - potočnice lékařská, řeřicha
zahradní, řeřišnice luční
řimbaba - kopretina řimbaba, řimba-
ba obecná
ŘIMBABA OBECNÁ (Chrysan-
themum parthenium Pers.) -
febrifuga, hřimbaba, chlebníček,
koření naší paní, králík, marunka,
matečník, matrikaria, matroška, viz
kopretina řimbaba (stejná bylina,
stejná synonyma)
řimbaba dalmatská - kopretina
starčkolistá
římská kapusta - mangold
římská mateřídouška - tymián
(mateřídouška tymián)
římská šalvěj - máta řecká
římský heřmánek - rmenec sličný
římský hrách - cizrna obecná
římský pople - proskurník lékařský,
topolovka růžová
římský sléz - proskurník lékařský,
topolovka růžová
římský špenát - mangold
římský trn - bělotrn kulatohlavý
řípa - řepa (obecně)
řípa denní - posed bílý
řípa janofítková - kručinka barvíř-
ská
řípa jedlá - vodnice
řípa psí - posed bílý
řípa vodní - vodnice
říznačka - srha laločnatá
     


HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS