---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.darius.cz/jankeller

Musí si člověk život zasloužit?
Jan Keller
Nejen my v naší zemi, ale také řada států, o jejichž vyspělosti nepochybujeme, zažívá dnes vážné ekonomické problémy. Již delší dobu se otevřeně hovoří o krizi sociálního státu, který velkoryse zabezpečoval všechny potřebné. Hovoří se však také o krizi zaměstnanosti a mezi ekonomy i sociology se množí dokonce úvahy o zaměstnatelnosti velké části dosud ekonomicky aktivních lidí.
Spolu s tím, jak práce odchází z bohatých zemí do zemí s lacinou pracovní silou, vzniká závažný problém v rovině sociální. Nejde zdaleka jen o to, že fronty žadatelů před zprostředkovatelnami práce jsou v zemích jako je Francie či Německo rok od roku delší a sami čekatelé na práci rok od roku nervóznější, neklidnější i sklíčenější. V sázce je něco více než jen bědování nad nedostatečností podpor v nezaměstnanosti a dočasně menší kupní sílou těch, kdo práci hledají. Současná situace vede k tomu, že do popředí vystupuje závažný problém společenský a kulturní.
Naše euroamerická civilizace vstoupila do moderní doby s jednou velkou prioritou, s prioritou produktivnosti. Použila ji jako mocnou zbraň navenek, když zatlačila a různými formami si na nejrůznějších místech zeměkoule postupně podrobila řadu kultur „méně vyspělých", tedy v podstatě méně ekonomicky produktivních. Stejnou prioritu však použila také dovnitř sebe samé, když produktivní měšťané v řadě revolucí smetli neproduktivní, z ekonomického hlediska neospravedlnitelně zahálčivou šlechtu.
Produktivní síly začaly budovat společnost, jejímž ústředním heslem se stal výkon. Životní šance každého bez výjimky měly být od nynějška určovány nikoli snad narozením, nýbrž čistě a pouze podaným výkonem. V principu nezáleželo na tom, zda člověk v rovině organizace práce podá výkon duševní, anebo v rovině její realizace výkon fyzický. Důležité bylo, aby na poli produktivity přispěl k dílu svým osobním, měřitelným a objektivně ohodnotitelným přínosem. Proces emancipace, jenž učinil velké pokroky především od poloviny devatenáctého století, měl mimo jiné umožnit každému, tedy i chudým lidem, ženám či lidem jiné než bílé barvy pleti povznést se na základě podaného výkonu do příslušné společenské pozice. Také proto byli chudí v Evropě osvobozeni od roboty, ve které podaný výkon žádný vzestup negarantoval, černoši v Americe osvobozeni od otroctví a ženy na obou kontinentech postupně emancipovány od závislosti na robotě a otroctví ve vlastní domácnosti.
Emancipace založená na možnosti podat maximální výkon byla nepochybně velkým pokrokem oproti předchozím dobám, které výkon neprivilegovaných žádnou možností sociálního vzestupu neodměňovaly. Zároveň však tento proces přinesl nový problém. Spolu s tím, jak oblast ekonomiky získávala ústřední místo ve veškerém společenském dění, začíná se pohlížet na člověka jednostranně jen jako na ekonomicky více či méně produktivní bytost. Každý získává nejen šanci, ale také povinnost prokázat na trhu práce své produktivní kvality a svou užitečnost. Ze zdravých lidí pouze nejbohatší dědicové velkých majetků jsou z tohoto testu užitečnosti vyjmuti a mohou napodobovat svým životním stylem onu okázalou zahálčivost, která v případě šlechty tolik pobuřovala jejich pilné a pracovité měšťanské předky.
Pohled, jenž hodnotu člověka do značné míry odvozoval od podaného pracovního výkonu, byl jen málo vlídný k těm, kdo z důvodů již vrozených či získaných zdravotních handicapů nebyli často schopni soutěžit na poli práce rovnocenně s druhými. Proklamovaná naprostá rovnost všech na trhu práce takové lidi citelně znevýhnodňuje, protože bez vlastní viny zaostávají v celospolečenských závodech ekonomické úspěšnosti. Ryze ekonomický pohled měl pro ně vždy tak málo pochopení jako řekněme pro starobní důchodce. Na trhu práce mohou nabídnout v průměru méně než ostatní, ani jejich kupní síla není příliš zajímavá. Ekonomové vyřešili problém po svém - od handicapovaných prostě abstrahovali. O fyzicky či duševně postižených a jejich místě v hospodářském životě nenajdeme v příručkách ekonomie ani ten nejmenší odstaveček. Takzvaný „homo economicus", od něhož se výpočty i spekulace ekonomů odvíjejí, je vždy naprosto zdravý a nijak neproblémový dospělý muž v nejlepších letech. Z těchto silných, energických a samostatných mužů se skládá moderní peloton závodníků produktivity.
Pokud bylo ekonomicky obtížně využitelných lidí relativně malé množství, nepředstavovali z hlediska ekonomických ani sociologických úvah prakticky žádný problém. Situace se však začíná pronikavě měnit s nástupem ekonomické globalizace. S rozvojem možností volného toku zboží a kapitálu odplývá práce ze zemí bohatých do zemí s lacinou pracovní silou. Přímo uprostřed těch ekonomicky nejvyspělejších zemí se rozrůstají ostrůvky těch, kdo jsou pro potřeby ekonomiky méně využitelní. Jsou to zdraví lidé často v nejlepším věku, kteří najednou odpadají z pelotonu prosperity.
Spolu s tím, jak jejich počty narůstají, vkrádá se stále důrazněji palčivá otázka: „Musí si člověk zasloužit život, aby měl na něj vůbec právo?" Zvlášť naléhavě vyslovila nejnověji tuto otázku Viviane Forresterová, francouzská historička umění, ve své knize nazvané příznačně Lohorreur économique. Snad s výjimkou těch nejbohatších žádá společnost po všech svých členech, aby prokázali, čím jsou pro ni užiteční. Být užitečný přitom ve společnosti produktivity znamená být rentabilní, být dobře využitelný pro získávání profitu. „Jaký užitek má život", táže se provokativně Forresterová, „pokud není zužitkovatelný pro potřeby hospodářského stroje?" Existence takových lidí je z hlediska čistě ekonomických imperativů prostě příliš drahá. Jejich „zahálčivý" život je naštěstí tolerován, i když čistě ekonomicky je taková tolerance vlastně neomluvitelná. Zatím se však na ní trvá, a to, míní Forresterová, hlavně ze strachu ze skandálu. Dlouhodobě je však situace, kdy ekonomika si vystačí i s malým množstvím platných lidí, s velkou pravděpodobností neudržitelná. „Jak jsme se vůbec mohli", táže se autorka, „s nástupem automatizace a kybernetiky naivně radovat, že zmizí potřeba lidské práce, jestliže přitom za nic jiného než za práci nelze lidi v naší společnosti důstojně platit?" Tato otázka je ve skutečnosti psána s obrovským vykřičníkem. Dokud deformace našeho ekonomistního vnímání reality postihovala „pouze" náš pohled na handicapované, nebylo příliš šancí něco s tím dělat. Nyní, když globalizace ekonomiky způsobuje obrovský handicap lidem naprosto zdravým a chtějícím podávat plný výkon, dostáváme my všichni příležitost vyřčené vtíravé otázky znovu a lépe promyslet. psáno pro Bariéry a Sedmou generaci
------------------------------------------------------------------------
(omluvte, prosím, chyby - článek je vystaven v podobě, v jaké byl ještě před provedením jazykových korektur)
http://www.ecn.cz/duha/generace/1998/4keller.htm    VRATIT SE