1) Oficiální životopis Petra Cibulky
2) Aféra končí (usnesení a tisková zpráva PB)

ŽIVOTOPIS PETRA CIBULKY

    Narodil se 27. 10. 1950 v Brně. Devítiletku dokončil v Brně-Komíně, kde absolvoval už v roce 1962 své první střety
s komunistickým režimem pro své demokratické prozápadní smýšlení. Velmi aktivně se v Brně zúčastnil protisovětských demonstrací
v srpnu 1968 a protisovětských a protikomunistických demonstrací v roce 1969. Zatčení a uvěznění se tehdy dokázal vyhnout. Poté
maturoval na SVVŠ (gymnáziu) a na Střední průmyslové škole stavební. Vysokoškolské vzdělání nedokončil z politických důvodů, kdy
odmítl komunistické lži, obsažené v "Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti". Od přelomu 60. a 70. let se
začal aktivně podílet na ilegálním rozšiřování západní kultury v okupovaném Československu, tuto činnost postupem let stále prohlubova
l a dokázal ji rozšířit do celorepublikového měřítka. Roku 1973 objevil existenci Jazzové sekce, orientující se čím dál víc
na alternativní myšlenkové a kulturní proudy, které se postupem času staly pro komunistický režim vysoce nežádoucí. Tam aktivně
pracoval až do konce komunistické diktatury. V polovině 70. let pak konečně narazil na výsledky práce nekompromisního českého
kulturního undergroundu, soustředěného kolem Ivana Jirouse a skupin Plastic People, DG307 a dalších, jejichž východiska a tvorba
ho v moři znormalizované komunistické "kultury" okouzlily. Po návratu z presenční služby, kterou vykonával v hodnosti
vojína v letech 1975-77 - kde ho zastihl monstrproces s aktivisty undergroundu, na to navazující vznik volného sdružení odpůrců
diktatury Charta77 a následná protiakce Anticharty, podpořená všemi, kdo tehdy v okupovaném Československu něco znamenali, se mu
podařilo navázat přímé spojení s okruhem prvních signatářů Charty77 a pražským jádrem českého undergroundu. Od tohoto zlomového
okamžiku už nepracoval na poli obrany lidských práv a svobod, pojímaných v nejširším smyslu toho slova, nikdy v osamocení. Na druhé
straně se stal velmi rychle cílem komunistického teroru, který ho dostal mezi 15. dubnem 1978 až 14. říjnem 1988 pětkrát do vězení,
kde strávil ve zvířecích podmínkách komunistické diktatury skoro pět let (přesněji 59 měsíců). Všechny základní informace je možno
najít v dokumentech Charty77 a ve sděleních Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) z let 1977-1990, které jsou dnes k disposici
na Internetu na www.cibulka.com. Podrobnosti Petr Cibulka popsal ve svém obsáhlém rozhovoru "Tři večery s Petrem Cibulkou"
z jara 1987, který je k disposici rovněž na Internetu na www.cibulka.com. Ze zatím posledního vězení byl propuštěn deset dní po
"sametové revoluci" 17. listopadu, tedy 26. listopadu 1989 a během dvou dní se s maximální intenzitou zapojil do práce
Občanského fóra v Brně, kde se stal vedoucím Informačního a tiskového centra OF (ITC). Po 10 týdnech došlo v brněnském OF k zásadnímu
rozporu ve věci postoje k dalšímu působení komunistických kádrů ve vedoucích postech, který přerostl rámec Brna a řešil se na všech
úrovních OF. Tento spor, známý jako spor Šabata - Cibulka, byl nakonec rozhodnut až masovými demonstracemi v centru Brna, které
donutily komunistické vedení města odstoupit. Od tohoto okamžiku se Petr Cibulka opět dostal pod drtivým politickým tlakem
postkomunistického vedení OF a všech tehdejších sdělovacích prostředků, které nevynechaly jedinou příležitost ho pošpinit a zdiskreditovat,
velmi rychle do stejné posice, ve které byl do 17. listopadu 1989. To ho vedlo v létě 1990 k rozhodnutí založit na troskách protikomunistického
křídla OF v Brně nadaci "Nezávislé informační a tiskové centrum na podporu demokratických iniciativ", vlastnící malou tiskárnu,
zařízenou technickým vybavením, poskytnutým aktivními exilovými skupinami odpůrců komunismu, aby mohl pokračovat v tom co dělal před listopadem
a v období sporů v Občanském fóru, tedy v šíření necenzurovaných politických informací a myšlenek. V letech 1990 - 1991 pak spolu s jinými založil
Necenzurované noviny s celostátním působením. Jejich informační a myšlenkový obsah, který je dnes k disposici na Internetu, patří s odstupem 10 let
k tomu daleko nejkvalitnějšímu a nejpravdivějšímu, co zde bylo v letech 1991-2000 publikováno. Nejznámějším skutkem Necenzurovaných novin bylo vydání
seznamu důstojníků a spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti, členů Politbyra a Ústředního výboru Komunistické strany ČSSR, vyznamenaných
důstojníků komunistických SS Lidových milicí, důstojníků KGB a GRU, působících v České republice, komunistických soudců a prokurátorů, komunistických
a estébáckých kádrů dnešního ministerstva zahraničí atd. Za své aktivity po 17. listopadu Petr Cibulka absolvovat mnohonásobně více policejních
vyšetřování a soudních procesů než v dobách otevřené komunistické diktatury a sovětské okupace. Jednalo se o stovky policejních výslechů nebo soudních
jednání. Stal se tak nejčastěji trestně stíhaným a souzeným člověkem v České republice a zřejmě i na celém světě. Stejně drtivému tlaku musel čelit
i v ekonomické rovině, kde se ho držitelé polistopadové postkomunistické moci pokoušeli v tichosti umlčet hospodářsky a to téměř za každou cenu. Za tímto
účelem na něj a na jeho aktivity založila civilní tajná služba BIS už v roce 1992 objektový svazek, vedený stejným operativním důstojníkem komunistické StB
- BIS, který, ho terorizoval v dobách komunistické diktatury a sovětské okupace.

    Nejpopulárnější je v současné době jeho internetová databáze všech výše uvedených kategorií nositelů komunistické diktatury a sovětské okupační správy,
propojená se současnou privatizační, podnikatelskou a finanční elitou České republiky, obsaženou v Obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR. Toto
propojení spolehlivě ukazuje, kdo v této republice ve skutečnosti i nadále vládne. Za tento čin si Petr Cibulka opět vysloužil negativní pozornost držitelů
současné politické moci a hrozí mu za to trest vězení 3 roky a finanční pokuta 20 milionů Kč (viz. Necenzurované noviny 20/2000 a další).

    Petr Cibulka po celou dobu komunistické diktatury pracoval v dělnických profesích, jako je důlní měřič, ve věznicích jako strojní brusič skla,
po propuštění jako měřič Geofyziky Praha, topič, knihař... Po 17. listopadu jako vedoucí Informačního a tiskového centra OF, vedoucí tiskárny a šéfredaktor
Necenzurovaných novin.

    Před 17. listopadem byl činný v pražské Jazzové sekci (1973-89), Chartě77 (1977-do současné doby), ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1985-do
současné doby) a Hnutí za občanskou svobodu (1988-do dnešní doby). Po 17. listopadu byl v Občanském fóru (1989-90), členem Klubu angažovaných nestraníků
(1991-92). Podrobnosti popsal později ve své knize "Tak pravil Petr Cibulka - Odpověď vládnoucímu komunistickému dobytku", kterou vydalo v roce 1999
ve vysokém nákladu renomované olomoucké nakladatelství Votobia k 10. výročí 17. listopadu.

    Petr Cibulka je ženatý, manželka se jmenuje Jana, dříve Hrbková, rozená Stufková. Petr Cibulka je jejím čtvrtým manželem. Starají se spolu o dvě děti.

    Je třeba zdůraznit, že bez všestranné pomoci své matky Věry Cibulkové by tohle všechno nikdy nedokázal.

    22. června 2000 byl Petr Cibulka zvolen předsedou politické strany Pravý Blok, která přijala jeho známý politický program jako svou Preambuli. Za Pravý
Blok kandidoval už 12. listopadu 2000 do senátu za Prahu 8 s volebním programem "VŠECHNA MOC PRO VŠECHNY" a díky tomuto programu, originální volební
kampani, zorganizované za částku 25 000, - Kč a velkému osobnímu nasazení jeho rodiny a celého volebního týmu zde dosáhl pozoruhodného výsledku. Tento volební
program nebo lépe řečeno, toto životní krédo Petra Cibulky, promítnuté do politického programu, se odlišuje ve všem podstatném od standardní politické nabídky
ostatních politických stran. Zejména tím, že stojí na dvou základních pilířích, zbavujících držitele politické moci jejich stávající nekontrolovatelné moci nad
námi: Jsou to jednak staletími osvědčené politické mechanismy americké a švýcarské demokracie, zajišťující účinnou kontrolu stávající moci ZDOLA, tedy ze strany
všech občanů - daňových poplatníků a jednak kontrola držitelů politické moci SHORA, tedy ze strany duchovně, morálně a profesně nejvyspělejších bytostí tohoto
národa a této planety (do určité míry obdoba britské horní komory parlamentu - Sněmovny lordů nebo různých theokratických systémů). V tomto politickém programu
Petr Cibulka zkoncentroval veškeré svoje politické úsilí a zkušenosti uplynulých 38 let, kdy se snažil napomoci, ať už sám, nebo jako aktivista Charty77 a později
jako vydavatel Necenzurovaných novin, vytvoření takového politického, duchovního a morálního systému, který by jednak dokázal zabránit nastolení jakékoliv budoucí
diktatury lidí nad lidmi a jednak by byl schopen positivně podpořit vytváření takové společnosti, ve které by bylo výhodné být poctivým k sobě i druhým, pracovitým,
iniciativním, podnikavým, samostatným, zodpovědným, nesobeckým atd. atd. a naopak velmi nevýhodné být líným, zlodějem, podvodníkem, parasitujícím na druhých, sobcem,
starajícím se jenom sám o sebe, nezodpovědným, nesamostatným atd. Ústředním mottem jeho politického, hodnotového a duchovního systému je positivně orientovaný svobodný
občan - svobodný daňový poplatník a dosažení tohoto cíle je v jeho politickém programu podřízeno vše.Usnesení Pražské organizace Pravého Bloku

Pražská organizace Pravého Bloku rozhodla na své schůzi dne 24. 6. 2002 o okamžitém vyloučení pana Petra Cibulky z politické strany Pravý Blok.
Odůvodnění:
Petr Cibulka již při svém vstupu do politické strany Pravý Blok, jakož i později, zatajil, že je trestně stíhán pro několik trestných činů majetkového a násilného charakteru a že je ve výkonu podmíněného trestu odnětí svobody za nedbalostní trestný čin. Tato skutečnost se neslučuje se členstvím v PB. Ostatně kdyby to nezatajil, nikdy nemohl být do PB ani přijat.
Petr Cibulka (za aktivní účasti některých dalších členů nového vedení PB) pomocí lží, pomluv a dezinformací nepřípustným způsobem zasahoval do práce a personálního složení krajských a místních organizací Pravého Bloku. Tímto nátlakem se mu podařilo činnost některých z nich zcela ochromit a donutit řadu poctivých členů k vystoupení z PB.
Petr Cibulka za pomoci lží, pomluv a dezinformací zmanipuloval X. sněm PB, čímž donutil řadu poctivých členů k vystoupení z PB. K tomu se nestyděl zneužít neinformovanosti nových členů Pravého Bloku.
Petr Cibulka v rozporu se stanovami, prováděcími předpisy, usnesením 9. Sněmu a Republikového předsednictva svévolně změnil pořadí na kandidátkách PB do Sněmovních voleb 2002 v několika krajích a svévolně vyměnil volebního zmocněnce PB v kraji Jihomoravském.
Petr Cibulka ve své „Zprávě o činnosti" přednesené na X. sněmu PB vědomě lhal, křivě napadal a bezdůvodně urážel poctivé členy PB. Těmito skutky těsně před volbami záměrné rozvrátil a paralyzoval normální činnost mnoha organizací PB a prakticky tím rozdělil PB na dvě poloviny. Tím, že tuto lživou zprávu publikoval na Internetu, ještě více se dotkl osobní cti napadených členů PB a těžce poškodil dobrou pověst PB na veřejnosti. V této zprávě též informoval o tom, jak někteří členové PB hlasovali, čímž usvědčil sám sebe z toho, že si pečlivě zapisuje jak kdo hlasuje. Tím hrubě porušil principy obecné i vnitrostranické demokracie.
Petr Cibulka za aktivní pomoci ostatních členů nově dosazeného Republikového předsednictva PB a za pomoci vyměněných zmocněnců, provedl těsně před volbami zcela bezdůvodné škrty v kandidátkách PB pro sněmovní volby 2002. Vyřadil tak z kandidatury 81 kandidátů PB, z nichž 25 mělo lustrační osvědčení v naprostém pořádku (z toho 8 členů Republikového předsednictva) – naopak 38 kandidátů bez lustrace ponechal, v jednom kraji se mu to navíc nepodařilo pouze pro formální nedostatek. Tím se naprosto bezprecedentním způsobem dotkl osobní cti těchto kandidátů a těžce poškodil Pravý Blok bezprostředně před volbami.
Petr Cibulka nekritickým vyvyšováním zásluh svých a svých vyvolenců, a na druhé straně naprostou dehonestací úsilí druhých, těžce poškodil zájmy PB v předvolebním období a donutil tak řadu poctivých členů PB ukončit členství, u jiných pak paralyzoval jejich předvolební činnost.
Petr Cibulka lživě informoval média, že škrty v kandidátkách PB pro sněmovní volby 2002 provedl z důvodu nedodaných lustračních osvědčení kandidátů. A to přesto, že velmi dobře věděl, ze někteří z nich, dlouholetí a zakládající členové PB, mají lustrační osvědčení v pořádku. Tím se naprosto bezprecedentním způsobem dotkl osobní cti těchto členů a těžce poškodil Pravý Blok bezprostředně před volbami. Když zjistil neudržitelnost svých lživých informací, veřejně označil členy strany, kteří kritizovali jeho jednání, za pučisty, členy fízlácké agentury a zmanipulované hlupáky.
Petr Cibulka svou účastí v tzv. Prozatímní občanské vládě (za aktivní účasti Zbyňka Horvátha), ve které připustil jako svého místopředsedu předáka Strany demokratického socialismu, dále Ivana Dřímala, kterého sám označuje za agenta StB a účast fašistické NDS, těžce poškodil dobrou pověst Pravého Bloku. V předvolebním období tak zavinil významný propad hlasů v neprospěch PB. Tímto jednáním, které je v neprostém rozporu s posláním a programovými cíli PB, donutil řadu poctivých členů PB ukončit členství, u jiných pak paralyzoval jejich předvolební činnost.

Pražská organizace Pravého Bloku tímto usnesením vyzývá Petra Cibulku, aby již nadále nevystupoval jako člen politické strany Pravý Blok.
Pražská organizace Pravého Bloku vyzývá Petra Cibulku, aby neprodleně vrátil majetek a veškeré písemnosti týkající se politické strany Pravý Blok.
Proti tomuto usnesení se lze odvolat v souladu se stanovami k Rozhodčí komisi Pravého Bloku.
Pražská organizace Pravého Bloku vzhledem k tomu, že na základě tohoto usnesení nemá Pravý Blok v této chvíli předsedu, žádá Republikovou Rozhodčí komisi o svolání mimořádného sněmu Pravého Bloku.

V Praze 24. 6. 2002 Za předsednictvo Pražské organizace. PB:
Jaroslav Zelenka – předseda (0603/569384)


Tisková zpráva

Z pověření členské schůze Pražské organizace Pravého Bloku vydávám tuto tiskovou zprávu:

Členská schůze Pražské organizace politické strany Pravý Blok rozhodla dne 24. 6. 2002 o okamžitém vyloučení svého člena, pana Petra Cibulky, z politické strany Pravý Blok. Odůvodnění tohoto kroku je blíže popsáno v usnesení, které je přílohou této zprávy.

O vyloučení členové organizace rozhodli v tajném hlasování prakticky jednohlasně, pouze jeden se hlasování zdržel.

Pražská organizace Pravého Bloku upozorňuje touto cestou veřejnost, jakož i politické a obchodní partnery, že veškeré právní úkony, smlouvy, nebo prohlášení, učiněné od tohoto data panem Petrem Cibulkou jménem politické strany Pravý Blok, jsou neplatná.

Pražská organizace Pravého Bloku zvláště varuje před možností finančních transakcí, směnek, nebo úvěrových smluv, které se může Petr Cibulka pokusit realizovat. K tomu může zneužít razítka Pravého Bloku, které je povinen vrátit. Veškeré takto provedené úkony jsou neplatné!

Petr Cibulka se v současné době vyhýbá stíhání orgánů Policie ČR, která se ho již několikrát neúspěšně pokusila zadržet, jednou dokonce přímo na schůzi Pražské organizace Pravého Bloku. Je obviněn z rozsáhlé trestné činnosti majetkového a násilného charakteru.


Za předsednictvo Pražské organizace Pravého Bloku:


V Praze: 25. 6. 2002 Jaroslav Zelenka – předseda (0603/569384)

PRISPEVKY DO BESEDY
POKRACOVANI (adresare uvedenych zprav)
POKRACOVANI (starsi materialy o Cibulkovi)

POKRACOVANI (oficialni Cibulkuv zivotopis)

SUPERHOME

DARIUS.CZ

CLANKY

ARCHIV CLANKU

POLITICKÉ LINKY HOME ZVON

HNUTI ZVON