Co se dělo po 2. sněmu ZVONU-POSPOLITOSTI
POKRAČOVÁNÍ


NOVÉ HNUTÍ (Charta 97)
je dobrovolné neregistrované uskupení jednotlivců či skupin skládající se z laiků i odborníků ze zájmových i náboženských kruhů a z nepolitických i politických kolektivů.
Svojí činností bude usilovat o vzájemné propojení všech lidí a hledání společných jednotících myšlenek a názorů vedoucích ke zmírnění dopadu globální krize, záchraně života na Zemi a obnově duchovní i přírodní rovnováhy.

Kancelář: Nové hnutí, Šmejkalova 86, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel. 05 / 41 21 39 33
mobil 0602 / 940 289, E-mail: jiri.ohnutek@razdva.cz
______________________________________________
Interní materiál (nezávazný)ZVON – POSPOLITOST

Na základě usnesení druhého sněmu konaného v Brně v hotelu Kozák dne 8.2.2002 jsem byl pověřen sestavit z diskutovaných programových tezí komplexní zásadní celostátní program, který by se odlišoval od jiných politických subjektů a přitom úspěšně a výrazně oslovil voliče. Oceňuji, že na sněmu zazněla většina dobrých a pozitivních podnětů od různých předkladatelů programů. Všem tímto děkuji. Některé příspěvky však lze zahrnout pod širší obecnější hledisko.

V příloze tedy předkládám program pro zásadní obrodu naší společnosti. Všem leadrům, kandidátům a příznivcům pak doporučuji, aby dobře naslouchali v krajích, obcích a místních lokalitách domácím občanům. Je třeba znát jejich nejpalčivější problémy a přání. Je dobré jim porozumět a přislíbit jim zcela pravdivě dle našeho programu, budeme-li ve volbách úspěšní, jejich přímou účast při řešení problémů. Dovoluji si poznamenat, že např. z titulu funkce poslance apod. nevyplývá, že kvalita jeho konstruktivních myšlenek je vyšší než normálního občana. Proto budeme hledat řešení společně s občany. Doporučuji, aby v předvolebním boji nepředkládali naši kandidáti žádné hotové „recepty" konkrétních otázek a trpělivě počkali až na povolební občanskou soutěž. Tím se nezapletou do různých a často protichůdných nápadů, které by vyvolaly u voličů zmatek a značně poškodily volební formaci. Opakuji tedy – soutěž nejlepších řešení až po volbách spolu s občany.


Jiří Ohnutek


VOLEBNÍ PROGRAM
pro parlamentní volby


1. Půjdeme sami příkladem, i když jsme jen obyčejní lidé. Za svoji veřejnou práci nám postačí podstatně menší mzda než je nyní. Jsme pro dvojnásobek průměrného platu, tj. 28 000,-- Kč měsíčně + nezbytné náhrady, které budou transparentně vyúčtovány a ke kontrole každému občanu, např. na Internetu.
2. Prosazujeme zásadní změnu řízení společnosti, tj. posun rozhodovacích pravomocí z centra k občanovi. Zasadíme se o podstatnou redukci – snížení počtu poslanců, senátorů až na polovinu, neboť jim ubude činností. Budou totiž pracovat (ve spolupráci s občany) jen na podstatných zákonech nezbytných pro úroveň státu a tak mnoho dalších otázek se přesune dolů na nižší úrovně, kam dávno patří. Druhá část poslanců se přetransformuje na činnost občanských managerů. Budou pomáhat organizovat, spoluřídit a spolumoderovat veřejná diskusní fóra s občany při hledání nejlepších řešení.
3. Otevřeme politiku každému občanovi. Podstatou věcí veřejných je hledání nejlepších možných „receptů" na řešení mnoha věcných, jednoduchých i složitých problémů. Prohlašujeme, že nemáme patent na rozum – na tu jedinou správnou pravdu. Víc hlav víc ví. Proto zavedeme permanentní střetávání myšlenek všech lidí, kteří si to budou přát. Uskutečníme veřejné soutěže o nejlepší pozitivní věcná řešení. Vítězné přijaté návrhy (zákony, pravidla), které budou zúčastněnými vybrány doporučujeme finančně ohodnotit, neboť to je za skutečnou práci a ne za prázdné ideologické žvanění.
4. Protože žijeme bohužel už v období globální ekologické krize, tedy ve stavu přetížení přírody a narušení její absorpční schopnosti, což značí přímé ohrožení lidské existence, budeme usilovat o zásadní zkvalitnění vzdělanosti, a to v celém spektru těchto souvislostí bez nichž se moderní hospodářství a ekonomika vůbec nedají uskutečňovat.
5. Zasadíme se o nastartování výrazné racionalizace celého našeho hospodářství. Miliony se mnohdy zcela zbytečně „vyhazují oknem" a na důležitější potřebnější věci nejsou pak již prostředky.
6. Dáme možnost, aby se politikem jakékoliv úrovně mohl stát každý řádný občan v přímých svobodných volbách, stranictví nestačí. Nositelem klíčových myšlenek a řešení je talentovaný jedinec. Nebudeme diktovat, kdo co má dělat, budeme vytvářet vhodný prostor, metodiku pro nová tvůrčí řešení a pro účast občanů na přímém řízení.
7. Je třeba dát všem lidem možnost pracovat. Smysluplná užitečná práce vede k vnitřní spokojenosti a radosti ze života. Pro začátek vytvoříme tisíce nových i provizorních pracovních příležitostí v oblasti obnovy životního prostředí, zvýšení bezpečnosti občanů, zlepšení čistoty i pořádku a další společnosti prospěšné práce. Zdroje na mzdy získáme z reorganizace a racionalizace stávajícího (administrativně přebujelého) mnohde nedobrého hospodaření. Finanční ohodnocení musí být výrazně vyšší než při pasivním pobírání sociálních dávek. Nelze již dále opomíjet oblast zemědělství, neboť půda nás živí.
8. Problémy dneška se nedají řešit samostatně, odtrženě od souvislostí. Proto budeme usilovat o intenzívní spolupráci mezi lidmi, státy a národy. Jsme pro princip rovných a spravedlivých příležitostí pro každého a svobodu myšlení i konání - limitem je narušení práv druhého.
9. Budeme usilovat o zdravý životní styl pro nás pro všechny. Naším cílem je celkové zklidnění, méně štvaní, honění a stresu. Pro nabrání nových sil a energie je třeba ozdravit životní prostředí, obnovit možnost rekreačního vyžití a místní lidové kultury přímo v našem bydlišti – domově.
10. Spolu s Vámi začneme vytvářet a realizovat novou vizi života, která by měla smysl a perspektivu.
Brno, 9.2.2002

Jiří Ohnutek
Rosnička ecology – NOVÉ HNUTÍ

NOVÉ HNUTÍ (Charta 97)
je dobrovolné neregistrované uskupení jednotlivců či skupin skládající se z laiků i odborníků ze zájmových i náboženských kruhů a z nepolitických i politických kolektivů.
Svojí činností bude usilovat o vzájemné propojení všech lidí a hledání společných jednotících myšlenek a názorů vedoucích ke zmírnění dopadu globální krize, záchraně života na Zemi a obnově duchovní i přírodní rovnováhy.

Kancelář: Nové hnutí, Šmejkalova 86, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel. 05 / 41 21 39 33
mobil 0602 / 940 289, E-mail: jiri.ohnutek@razdva.cz
__________________________________________________________________________________
K uveřejnění


KLAUS – TO JE SOUPEŘ!

Lidové noviny otiskly dne 9. února 2002 velkočlánek od Václava Klause „Přírodu ochrání trh". Je to mimořádně zajímavé čtení, domnívám se, že ho netvořil sám. Podívejme se tedy, co říká a posuďme text – prozatím stručně. Vyžaduje to pozornost, neboť obsahuje skutečné pravdy, polopravdy i zásadní omyly. Přesto však autorovi gratuluji.

Úvodem plně uznává, že již žijeme v éře ekologických problémů. V prvním odstavci upozorňuje na dva krajní názory. Zaprvé prý ekologisté tvrdí, že trh a ekonomický růst plodí ekologickou zátěž – katastrofu a za druhé, že státní moc, legislativa a regulace proti trhu přírodu a ekologickou rovnováhu zachraňují. To je chytře uvedená polopravda. Samozřejmě, že takhle jednoduše to tvrdí jen primitivové. Naštěstí jich mnoho neznám.

Přetváření není ničení
Člověk přetváří přírodu odpradávna. To má Klaus úplnou pravdu. Podstatný rozdíl je však v časové posloupnosti, v tom, jak početné lidstvo je a jak radikální – technologické zásahy do limitované přírody činí. Příroda vydrží mnoho, ale má svoji mez – hranici, za níž se ekosystém hroutí. Autor dále tvrdí, že žádná předpověď Malhusova i zprávy Římského klubu (Meze růstu r. 1972 a Překročení mezí r. 1992) se nenaplnila. Asi je špatně četl. Např. poslední vědecká studie o stavu světa „Překročení mezí" jasně deklaruje, že pokud lidstvo zásadně nezmění své konání, tak ke globálnímu kolapsu civilizace dojde asi kolem roku 2030. Klaus tvrdí, že rychlejší hospodářský růst nás spasí. To pak už vůbec neví, co se děje a nemá ponětí o již probíhající a stále zesilující záporné zpětné vazbě přírody. Jsem přesvědčen s mnoha přáteli, že nelze jen čekat, až jak to dopadne. Neboť Klausova omluva ze záhrobí, že se spletl, nám bude už houby platná.

Směšní strašáci katastrofy
Globální oteplování – Klaus má pravdu v tvrzení, že příčiny nejsou jednoznačně stanoveny. Podle mne ani nikdy nebudou, a to nejen v této oblasti. Osobně bych nemluvil o globálním oteplování, ale o celkově rozkolísaném klimatu a urychleném probouzení dynamiky primárních přírodních sil jako např. zemětřesení, hurikány, záplavy atd. Zesilování tohoto trendu vyvolá obrovskou nestabilitu a zdecimuje lidstvo. Správně ekologové tvrdí, že snižováním zátěže biosféry by mohlo dojít ke zklidnění přírody a tedy upravení podmínek pro naši existenci.
Jaderná energetika – jistě, že to je problém. Hlavně u megalomanských elektráren s obrovským výkonem. Kromě technických otázek, o kterých jsem psal již dříve, existuje stále více reálné ohrožení bezpečnosti obyvatelstva. Nemám na mysli známé argumenty jako je ukládání odpadů, selhání technologie či lidského faktoru, ale něco horšího. Jak jsem již uvedl, nerozumné lidské konání urychluje přírodní síly a až dojde k překročení mezního souběhu těchto sil, mohou nás velmi pravděpodobně zasáhnout dosud nebývalé jevy, např. silné zemětřesení a pak je jaderná elektrárna obrovská odpálená bomba. Tím si lidstvo přivodí další ránu ve svém osudu. Domnívám se, že energie z přírodních zdrojů by nám při šetrném hospodaření a vědomě seberegulované společnosti stačila. Jo, kdo chce všechno, nemá nic!
V závěru odstavce souhlasím s Klausem, že ekologie není jen biologie ani pouze přírodní věda. Je interdisciplinární nauka o všem. Je to komplexní širokozáběrová problematika, v níž mají důležité místo společenské vědy, neboť je to otázka o vztahu člověka k přírodě, jeho míře šetrného chování a o vhodnosti politicko-hospodářského systému.

Soukromý majetek není drancován
Zde hovoří autor o tom, že klíč k ochraně životního prostředí je ve vlastnických právech, neboť prý při privátním – soukromém vlastnictví např. lesů se majetek šetří a nerabuje na rozdíl od státu, kdy patří všem. To je hrubý omyl. Záleží totiž na kvalitě osoby (osob), na moudrosti vlastníka (vlastníků) a celkově na jejich morálně etických zásadách. Egoisté prostě rabují – po nás potopa. A je jedno, zda jsou to např. správci obecních pastvin nebo soukromníci. Přiznejme si však, že mnohé k tomu dohání i vnější hospodářské prostředí a snaha se uživit. Řečeno lapidárně, chudí rabují přírodu aby přežili, bohatí proto, aby si koupili další jachtu, vilu a zaplatili výlet do kosmu. Není možné dlouhodobě trpět systém, který zvětšuje sociální nerovnost nad přirozené meze. Koledujeme si o krev, a to válku nebo revoluci. Dále autor tvrdí, že jde hlavně o ceny, že prý úbytek zdrojů je usměrňován navyšováním jejich ceny. To zdaleka není pravda. Neboť všem zúčastněným těžařům, obchodníkům atd. jde o stálou maximalizaci zisku. Úbytek přírodních zdrojů ekonomický kalkulační vzorec ani zdaleka komplexně neobsahuje. Až snad v závěrečné fázi před vyčerpáním zdrojů, a to už je pozdě na korektury. V ekonomice však nejsem na rozdíl od autora odborník, a proto se rád nechám poučit a žádám ho, aby předložil několik precizních ekonomických kalkulací o tom, co tvrdí.
Nové technologie – míra spasitelnosti lidstva pomocí nových technologií je velmi pofiderní záležitost. Jen se ohlédněme do minulosti, jak stále rychleji přibývá převratnějších vynálezů a technologií a srovnejme si, zda žijeme v harmoničtějším životním prostředí nebo ne. Ono to totiž ani z podstaty filozofie přírody není možné. Příroda je naše matka, z níž jsme vzešli. Je to nejdokonalejší možné uspořádání a není na něm co zlepšit. Na to došli mnozí učenci už dávno, např. i Napoleonův vědecký institut. My lidé jsme subdodávka přírody a přes všechny „zázraky" co dokážeme, na rozdíl od našich příbuzných živočišných druhů, to jsou pouhé srandičky. Co vytváří příroda, je bezodpadní. A co my? Je to k smíchu. Klaus dále poukazuje, že lidstvo není schopno existovat bez znečištění. To není tak úplně pravda. Čím se však víc vzdalujeme od jednoduchého způsobu života směrem k civilizaci a jsme více „pokrokoví", tím více své životní prostředí narušujeme. Ekonomové prý vědí, že optimálnost znečištění je třeba cenově – obchodovatelně regulovat. Jistě, to je pěkná teorie, ale v praxi je velmi, velmi obtížné vyhodnotit všechny externality a včas je zahrnout do ceny. To je většinou utopie. Rozumnější je velikost zátěže odvozovat od přírodních indikátorů, tj. rostlin, živočichů, stálosti podnebí apod.

Kůrovec v soukromém lese
Klaus zde hovoří o tom, že čeho si lidé cení více, to chtějí. Má pravdu. Zatím si většinou lidé cení více peněz, materielních statků než čistého vzduchu, vody a svého zdraví. Ano, toto je klíč. Čím dříve se lidem v hlavě rozsvítí, tím je větší naděje, že se s tím dá něco udělat. Vyvést lidi z nevědomosti je prvořadý úkol ekologů. Kromě teorie je nezbytný osobní příklad. Je fakt, že diktátem nějaké vlády nelze docílit účinný pozitivní obrat v chování občanů. Jediná cesta je osvěta. Lidé musí sami vnitřně chtít žít jinak.

Všechno zprivatizovat nechci
Tvrzení autora je celkem správné. Lze jen zopakovat, že klíč k řešení je v kvalitě člověka a jeho dobrovolném materielně skromném způsobu života – bohatějším však na volný čas pozitivně využívaný. Sklonit se jenom před trhem nelze, neboť jak jsem již uvedl, ten nemůže obsáhnout všechny aspekty zahrnující čerpání, zátěž a obnovitelnost životního prostředí. Jde o kombinaci. Je třeba stanovit aspoň přibližně administrativně limity čerpání a zátěže přírody a toto skloubit se skutečnou dobrovolnou ochotou skromnějšího žití většiny občanů. Nebude to snadné, ale jinou cestu nevidím.

V Brně, dne 10.2.2002
Jiří Ohnutek
Rosnička ecology – NOVÉ HNUTÍ


PRISPEVKY DO BESEDY
SNEMY ZVONU
ZACATEK MATERIALU

SUPERHOME

DARIUS.CZ

AGENTURA NIKOLA

ARCHIV CLANKU

POLITICKÉ LINKY HOME ZVON

HNUTI ZVON