---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Neoficiální stránky Jana Kellera

Úvodní stránka
Osobní profil
Clánky, knízky, rozhovory
Kontakt
Linky ekologie
Linky sociologie
Fotografie
Jan Keller
Sociolog, enviromentalista, ekolog, politolog, socioekonom, pedagog - vysokoškolský profesor, spisovatel a publicista

Narodil se r. 1955 ve Frýdku-Místku. Studoval historii a sociologii na Filozofické fakultě v Brně. Poté krátce působil na Filozofickém ústavu ČSAV v Praze, odkud odešel posilovat do pivovaru Nošovice (Radegast) jako závozník. Učil také na střední škole v Havířově.
V roce 1983 pak přešel učit zpět na filozofickou fakultu do Brna na novou katedru sociálních studií, kde se jako odborný asistent věnoval problematice sociologických teorií a otázkám byrokratizace velkých organizací. Zde vyučoval od listopadu 1982 do roku 1999.
V roce 1992 obhájil docentskou práci na téma byrokratizace státní správy v předrevoluční Francii.
Roku 1999 byl jmenován profesorem.
Od roku 2000 vyučuje také na Ostravské univerzitě. K jeho největším životním zážitkům patří studijní pobyty v Bordeaux, v Aix-en-Provence, na pařížské Sorbonně a na dívčí škole v Havířově. V současnosti se mimo vyučování sociologie významně zaměřuje na a angažuje v problematice trvale udržitelného rozvoje a oblasti souvislostí ekologie a sociologie, kterou využívá k vysvětlení původu a dopadů ekologických problémů dneška. Na ekologická a sociologická témata napsal již několik knih a od roku 1998 také mnoho článků, pravidelně uveřejňovaných v deníku Právo, Lidové noviny, časopise Poslední generace aj. Spolupracuje zejména s hnutím Duha a Greenpeace, je členem redakce časopisu Poslední generace.

Zaměření prof. PhDr. Jana Kellera, CSc. ve šk. roce 2000/2001 -
                                                - Dějiny sociologie
                                                - Sociální stát a sociální klientela
                                                - Současné sociologické teorie
                                                - Úvod do sociologie

Z tvorby:
Až na dno blahobytu (Hnutí Duha, 1993),
Úvod do sociologie (Slon, 1992, 3. vyd. - 1995),
Nedomyšlená společnost (Doplněk, 1992, 2. vyd., 1995),
Přemýšlení s Josefem Vavrouškem (G + G,1995),
Dvanáct omylů sociologie (Slon, 1995),
Sociologie byrokracie a organizace (Slon, 1996)
Šok z ekologie (Český spisovatel, 1996),
Sociologie a ekologie
(1997),
Abeceda prosperity (Nakladatelství Doplněk,1997),
Naše cesta do prvohor (1998),
Vzestup a pád středních vrstev (Slon, 2000),
Politika
s ručením omezeným (2001)
Dějiny klasické sociologie (2004),
Soumrak sociálního státu (2005),
Teorie modernizace (2007),
Vědomostní společnost? (2008)
Chrám, výtah a pojišťovna (2008)
Nejistota a důvěra (Slon, 2009)
Tři sociální světy (2010)

Další údaje jsou ze stránek Ostravské univerzity:

http://www.osu.cz/english/medico_social/departments/soc_prac/Keller.htm

prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Praxe od ukončení vysokoškolského studia:

září 1980 - prosinec 1980 interní aspirantura ve Filozofickém ústavu ČSAV v Praze

leden 1981 - březen 1981 závozník v pivovaru Nošovice

duben 1981 - říjen 1982 učitel na Střední pedagogické škole v Havířově

listopad 1982 - březen 1992 odborný asistent na katedře sociologie FF UJEP v Brně

duben 1992 - říjen 1999 docent tamtéž

listopad 1999 - srpen 2000 profesor na katedře environmentalistiky FSV MU v Brně

od září 2000 - dosud profesor na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty 
Ostravské Univerzity


Přehled tvůrčí a publikační činnosti za posledních pět let:

Rok 2000:

Keller, J.: Vzestup a pád středních vrstev. Praha, SLON 2000. ISBN 80-85850-95-8
Keller, J.: L' education pour un developpement durable au niveau regional. 
In: Education ecologique dans la vie quotidienne. Alpha 2000. Institut de l?UNESCO pour 
Education. Quťbec. Canada 2000. str. 143 - 157. ISBN 2-550-35338-2.
Keller, J.: Freedom Interwoven With the Wheel. in: Huba,M., Nováček, P.: The World Perceived by 
the Heart of Europe. Bratislava, Olomouc 2000. str. 29-35. ISBN 80-244-0058-8.
Keller, J.: Předmluva ke knize E.F.Schumachera, Malé je milé anebo ekonomie, která by počítala 
i s člověkem. Brno, Doplněk 2000. str.5 - 12.
Keller, J.: Co snižuje efektivnost environmentální osvěty. In: Hledání odpovědí na výzvy současného
světa. Sborník z konference vysokoškolských učitelů. Univerzita Karlova, Praha 2000.
str. 55-58. ISBN 80-902635-2-6.
Keller, J.: Globalizace - mýtus a realita. in: Křesťanská revue LXVII, č.5/2000. str.123-128.Rok 1999:

Keller, J.: Kam běží běžící pás? In: Bělohradský,V. a kol.: Eseje o nedávné minulosti a blízké
budoucnosti. Praha, G plus G , str.9-29.
Keller, J.: L'exclusion sociale. In: Chytil, O., Seibel, F.W.: Europaische Dimensionen in Ausbildung
und Praxis der sozialen professionen. Erasmus-Konferenz, Ostrava, Albert Boskovice 1999.
Keller, J.: Občanská společnost v době globalizace. In: Multikulturní výchova v období globalizace.
Sborník z konference Olomouc 21.-22. října 1999. str 32-35.
Keller, J.: Proces globalizace, sociálno a ekologie. in: Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, 
sociologii a historii. Roč.3/1999, str.1-3.


Rok 1998:

Keller, J.: Nedomyšlená společnost. 3.vydání. Brno, Doplněk 1998.
Keller, J.: Naše cesta do prvohor. 1.vydání. Praha, SLON 1998.
Keller, J.: Extremismus a stigmatizace. Případ ekologických hnutí. In: Fiala, P.(ed.): Politický 
extremismus a radikalismus v České republice. Brno, Masarykova Univerzita 1998.
str.75-79.
Keller, J.: Lidé na okraji společnosti. in: Speciální pedagogika 2/1998, str.1-4.
Keller, J.: Spor o sociální stát. in: Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii.
2-3/1998, str. 33-35.
Keller, J.: Scénář, ze kterého mrazí. in: Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii.
4/1998, str.13-15.
Keller, J.: Romové v bludném kruhu stigmatizace. in:Bariťry 2/1998, str.4-5.


Rok 1997:

Keller, J.: Sociologie a ekologie. 1. vydání. Praha, SLON 1997. 232 stran, ISBN 80-85850-42-7
Keller, J.: Úvod do sociologie. 4. rozšířené vydání. Praha, SLON 1997. 181 stran.
ISBN 80-85850-25-7
Keller, J.: Abeceda prosperity. 1. vydání. Brno Nakladatelství Doplněk 1997. 160 stran.
ISBN 80-85765-98-5
Více než 80 slovníkových hesel ve Velkém sociologickém slovníku. 2 svazky, Praha, Karolinum 1997.
ISBN 80-7184-164-1
Keller, J.: Byrokracie jako nezamýšlený výsledek organizovaného jednání. in: Vzdělávání 
a výchova na prahu 21. století. Olomouc, Vydavatelství UP 1997, str. 26-28.
Keller, J.: Proč nestačí deklarovat lidskou zodpovědnost. in: Nová přítomnost 10/1997, str.24-25.
Keller, J.: Bezdomovci - trosečníci v obydlené zemi. in:Bariéry 2/1997, str.3-4.


Rok 1996:

Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. 1.vydání, Praha, SLON 1996, 191 stran.
ISBN 80-85850-15-X
Keller, J.: Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. 1. vydání, Praha, Český spisovatel
1996 48 stran. ISBN 80-202-0606-X
Keller, J.: Hodnoty pro budoucnost. 1.vydání. Praha, G plus G 1996. 94 stran. 
ISBN 80-901896-4-4
Keller, J.: Krize národního státu. in: Mezřický,V.(ed.): Základy ekologické politiky. Praha,
Univerzita Karlova 1996. str.55-60.
Keller, J.: Krize politického systému. in: Mezřický, V.(ed.): Základy ekologické politiky. Praha,
Univerzita Karlova 1996. str.55-60.

Anotace nejvýznamnžjších publikací:

1. Keller, J.: Nedomyšlená společnost. 1. vydání. Brno, Doplněk 1992. 125 stran.
(2.vydání 1995, 3.vydání 1998)

Práce pojednává o sociálních procesech, které formovaly základní obrysy moderní společnosti.
Vychází přitom především z prací Maxe Webera, Norberta Eliase, R. K. Mertona, R. Boudona .
Sleduje především linii nezamýšlených důsledký intencionálního jednání a v tomto kontextu se
zabývá problémem míry racionality moderní společnosti.


2. Keller, J.: Dvanáct omylů sociologie. Praha ,SLON 1995. 167 stran.

Práce se zabývá moderní sociologickou teorií ve vazbž na povahu současné společnosti.
Analyzuje nžkteré principy, jeě jsou sociologií opomíjeny (např. povaha a fungování klientských
vztahů) a naznačuje, jaké mají místo v současném životě společnosti. Mimo jiné se snaží vysledovat
příčiny necitlivosti společenskovědních teorií k problematice nastupující ekologické krize.
tematizuje rovněž řadu prvků, s nimiž sociologie pracuje často nereflektovaně (např. prvek lhostejnosti
a nezájmu či prvek inflace očekávání v podmínkách moderní společnosti).


3. Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha, SLON 1996. 191 stran.

Práce shrnuje výsledky a seznamuje čtenáře se současným stavem bádání v oblasti velkých
moderních organizací. zabývá se především otázkou byrokracie a problémem byrokratizace
lidských činností. Podává vcelku úplný přehled názorů amerických, francouzských, britských
a německých sociologů na tuto problematiku a v tomto kontextu se zabývá otázkou povahy
moderní společnosti.


4. Keller, J.: Sociologie a ekologie. Praha, SLON 1997. 220 stran.

Práce zachycuje vývoj vztahý mezi ekologií jako přírodovědnou disciplínou a sociologií jako
společenskou vědou za posledních zhruba sto let. Ukazuje, v jaké míře sloužila ekologie sociologii
jako výkladový princip v minulosti a v jaké míře může sloužit dnes při hodnocení šancí společnosti
na trvale udržitelný vývoj. Chce přispět ke kultivaci ekologického diskurzu, v němž zatím kompetenční
spory bohužel převažují nad duchem interdisciplinární spolupráce.


5. Keller, J.: Vzestup a pád středních vrstev, Praha, SLON 2000.

Práce shrnuje analýzy vývoje středních vrstev v americké, francouzské, britské a německé
sociologii 20.století. Zabývá se postupnými proměnami charakteru středních vrstev v posledním století 
a z tohoto hlediska zkoumá především jejich měnící se význam vzhledem ke konceptu občanské
společnosti a proměny jejich postoje k sociálnímu státu. Práce si všímá rovněž možných dopadů procesu globalizace na budoucnost středních vrstev.

Údaje o působení v zahraničí:

Jan Keller absolvoval ve druhé polovině osmdesátých a počátekm devadesátých let tři šestiměsíční
studijní pobyty na univerzitách ve Francii.
V roce 1985 šestiměsíční pobyt na katedře sociologie Univerzity v Bordeaux.
V roce 1988 pobyt na katedře historie Univerzity v Aix-en-Provence.
V roce 1991 pobyt na katedře moderních dějin na Sorbonně v Paříži.
V letech 1991 až 1992 působil jako člen francouzsko-českého výzkumného týmu vedeného 
prof.A.Tourainem a zúčastnil se mezinárodního výzkumu transformace postkomunistických zemí.
V roce 1999 spolupracoval s Univerzitou v Rennes v rámci vzdělávání studentů se zaměřením
na činnost ve státní správě v podmínkách sjednocující se Evropy. V rámci této spolupráce
studijní pobyt na Univerzitě v Rennes v listopadu 1999.
Jan Keller byl v roce 1992 jmenován docentem v oboru sociologie. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor sociologie.

Některé ohlasy na publikační činnost:

1. Jan Sedláček - recenze na knihu Úvod do sociologie. In: Sociologický časopis 3/1992, str.412-416.

2. Ladislav Hohoš in: Ekofilozofické koncepcie. Bratislava 1994. str.91.94.98.

3. Jan Kamarýt - recenze na knihu Až na dno blahobytu. in: Sociologické aktuality 6/1994.
str.21-22.

4. Jiří Ogrocký - recenze na knihu Dvanáct omylů sociologie. in: Proglas 8/1995, str.47-48.

5. Jaroslava Hájková - recenze na knihu Dvanáct omylů sociologie. in:Literární noviny 20.7.95

6. Jean-Paul Hautecoeur in: Alpha 96, Toronto Canada, UNESCO Institute for Education. 1996 str.332. Reakce na příspěvek in.Patrick Gaboriau: Rupture du lien social. Paris 1994. str.21-22.

7. Michal Buchowski - ohlas na knihu Dvanáct omylů sociologie. in:Kultura wspělczesna, 1-2/1996, str.226.

8. Ivan Vágner - recenze na knihu Sociologie byrokracie a organizace. in: Nové knihy 42/1996.

9. Oldřich Kvasnička - recenze na knihu Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. in: Labyrint 1/1996.

10. Vladimír Karfík - recenze na knihu Abeceda prosperity. in: Literární noviny 10/1998, str.16.

11. Miloš Uhlíř - recenze na knihu Sociologie a ekologie. in: Lidové noviny 24.4.1998.

12. Pavel Hlavatý - recenze na knihu Sociologie a ekologie. in:Planeta EKOjournal 1/1998, str. 24.

13. Libor Musil - recenze na knihu Sociologie a ekologie. in:Veronica 1/1998. str.12-15.

14. Peter Krchnák - recenze na knihu Přemýšlení s J.Vavrouškem. in: Životné prostredie č.6/1996, str. 329-331.

15. Pavel Machonin a kol - ohlas na knihu Naše cesta do prvohor. in: Machonin, P.(a kol), Vývoj sociální struktury v české společnosti 1988-1999, Sociologické texty, Sociologický ústav Akademie věd, Praha 2000, str.12.