Manifest: SVOBODA A UDRŽITELNOST


IPICREU
Manifest ke stazeni (.doc)
priloha ke stazeni (.doc)

SVOBODA A UDRŽITELNOST

MANIFESTInstitut pro integraci České republiky do Evropské unie v souladu se závěry mezinárodní konference v Johannesburgu a s ohledem na stav společnosti i životního prostředí v ČR předkládá občanům následující manifest.
Navrhujeme vytvořit komplexní soubor strategií, které pomocí ekonomických, legislativních a administrativních nástrojů umožní uspokojovat sociální, materiální a duchovní potřeby lidí, při plném respektování objektivních environmentálních limitů (dále jen „udržitelný rozvoj"). Je nezbytné vytvořit volný prostor k seberealizaci pro všechny, kteří svou životní filozofií i praxí neustále pracují na obnovení žebříčku trvalých hodnot. Tento kladný potenciál společnosti nesmí být pohlcen praktikami, jejichž jedinou motivací je zisk a mocenské ambice. Je nutné vytvořit solidní podmínky pro svobodný rozvoj člověka, který svým postojem k tradičním hodnotám (rodina, láska, sociální cítění…) udržuje kontinuitu toho, co je pro lidskou společnost nejdůležitější – vědomí sounáležitosti člověka s člověkem a člověka s životním prostředím.
Výzvy Johannesburské deklarace o udržitelném rozvoji, nastolené ve čtyřech pilířích, vnímáme takto:

I. SOCIÁLNÍ ROZMĚR UDRŽITELNÉHO ROZVOJEZákladní cíle:

- vytvoření vějíře společensky a ekologicky přijatelných alternativ životních stylů založených na lidské tvořivosti a aktivitě jakožto podmínek svobody, tj. možnosti skutečné volby člověka (tvůrčí práce, seberealizace a osobní identita se napříště nesmí spojovat pouze s placeným zaměstnáním a tržním mechanizmem),
- zajištění politické stability založené na snižování nezaměstnanosti a zabezpečení prostředků na veřejné výdaje,
- celková politická, ekonomická a sídelní decentralizace,
- zastavení populačního poklesu,


Hlavní nástroje:

- rozšířit aktivní politiku zaměstnanosti o ekologický rozměr; podpora vytváření nových pracovních míst v oborech s příznivým dopadem na životní prostředí,
- realizovat program podpory tvůrčí a angažované práce v politických stranách, samosprávách, školách, církevních institucích, občanských sdruženích a jiných neziskových organizacích za předpokladu, že:
1. jejich činnost je rozvíjena ve prospěch veřejných zájmů, zejména ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv a svobod, vzdělávání nebo sociální pomoci,
2. účastník takového programu provádí v této organizaci svou práci mimo placené zaměstnání a zároveň je jinde zaměstnán nejvýše na poloviční pracovní úvazek nebo není zaměstnán a není evidován na úřadech práce jako nezaměstnaný,
- realizovat program podpory vícedětných rodin; tj. podpora rodičům věnujících se určenému počtu dětí v čase, který by jinak trávili v zaměstnání, pokud zároveň nejsou evidováni na úřadech práce jako nezaměstnaní,
- realizovat program podpory samozásobitelství, tj. ekologické hospodaření v krajině za jiným účelem než podnikáním, pokud účastník tohoto programu je jinde zaměstnán nejvýše na poloviční pracovní úvazek nebo není zaměstnán a není evidován na úřadech práce jako nezaměstnaný,
- realizovat program podpory moderního vzdělávání formou příspěvků školám, které přizpůsobily své studijní programy zaměstnancům na zkrácený pracovní úvazek a jako podmínku přijetí ke studiu vyloučily přijímací řízení,
- snížit fiskální zatížení pracovní síly (plateb sociálního zabezpečení) za předpokladu kompenzace zdaněním neobnovitelných přírodních zdrojů (viz též bod III., hlavní nástroje, odrážka druhá),
- realizovat takovou strukturální politiku, která povede k posilování identity a soběstačnosti venkovských lokálních komunit.

II. EKOLOGICKÝ ROZMĚR UDRŽITELNÉHO ROZVOJEZákladní cíle:

- zachování a zlepšení stavu životního prostředí a všech jeho funkcí,
- zajištění vymahatelnosti práva životního prostředí a jeho složek na existenci a potažmo práva na zachování a obnovu všech jejich funkcí (produkčních i mimoprodukčních),
- zefektivnění a objektivizace řízení o umísťování staveb v prostředí,
- vytvoření podmínek pro ekologicky, esteticky a demograficky vyvážený rozvoj kulturní krajiny.


Hlavní nástroje:

- zajistit v řízeních před nezávislými orgány vymahatelnost ekologické újmy formou přímé či náhradní naturální restituce,
- vytvořit regionální sdružení životního prostředí jako právních subjektů s jejich aktivní legitimací zastupovat zájmy životního prostředí ve správních a soudních řízeních,
- propojit posuzování vlivů projektů na životní prostředí, integrované povolování a územní řízení v jeden proces s obecnou platností pro všechna zařízení (včetně aplikace nejlepších dostupných technik),
- přenechat rozhodovací pravomoci v odvolacích řízeních ve věcech upravených právem životního prostředí nezávislým orgánům (správním tribunálům, popř. soudům) jakožto předpoklad pro rozhodování v prvním stupni na úrovni obcí nebo krajů v jejich samostatné působnosti,
- upřednostnit nájemce státní půdy, kteří ji používají výhradně k ekologickému hospodaření, popř. k pěstování biomasy pro energetické využití; po uplynutí stanovené doby tyto pozemky na takto hospodařící nájemce bezúplatně převést.

III. EKONOMICKÝ ROZMĚR UDRŽITELNÉHO ROZVOJEZákladní cíle:

- využití obnovitelných přírodních zdrojů takovým způsobem, aby míra jejich spotřeby nepřekročila míru jejich obnovy,
- využití neobnovitelných přírodních zdrojů takovým způsobem, aby byly stále v oběhu (zejména recyklací a opakovaným užitím výrobků z nich) a míra jejich spotřeby klesala s růstem možnosti jejich nahraditelnosti obnovitelnými zdroji anebo v důsledku zavádění nejlepších dostupných technik,
- produkce odpadů, včetně emisí, pouze v takové míře a kvalitě, která:
a) umožňuje v maximální míře nahrazení primárních surovin
b) v případě že odpady nelze využít podle bodu a) je vstřebávána životním prostředím bez vedlejších účinků na zdraví a pohodu člověka a ostatních forem života.


Hlavní nástroje:

- zákonem garantovat návratnost investic do zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie tak, aby byla odstraněna tržně-ekonomická diskriminace z využívání obnovitelných zdrojů energie, popř. úspor energií,
- zdanit neobnovitelné přírodní zdroje daní z energií vyrobených z neobnovitelných zdrojů a daní z neobnovitelných přírodních surovin a zreálnit existující daně ve formě daní z uhlovodíkových paliv a minerálních olejů, tak, aby výše jejich sazeb z dlouhodobého hlediska odpovídala nákladům na odstraňování negativních externalit vznikajících při využívání těchto zdrojů; předpokladem zavedení těchto daní je fiskální neutralita zajištěná odpovídajícím snížením plateb pojistného na sociální zabezpečení (viz též bod I., hlavní nástroje, odrážka šestá),
- osvobodit výnosy ekologických investičních fondů od daní,
- spolupodílení se výrobců a dovozců na financování zpětného odběru odpadu z jejich výrobků a na následném materiálovém využití,
- vedle národního produktu zavést další ukazatel stavu ekonomiky, který zohlední též legální tvůrčí aktivitu vznikající mimo tržní mechanizmy a dále vynaložené investice na obnovu a zachování funkcí životního prostředí projevující se jako pozitivní externalita,
- motivovat zvýšení výdajů na výzkum a vývoj eko-technologií.

IV. ZAHRANIČNĚ–POLITICKÝ ROZMĚR UDRŽITELNÉHO ROZVOJEZákladní cíle:

- zajištění udržitelného rozvoje v globálním měřítku.


Hlavní nástroje:

- realizovat takovou zahraniční politiku ČR, která podporuje mezinárodní procesy a organizace, jejichž cílem je překonat negativní důsledky ekonomické globalizace a jiné překážky udržitelného rozvoje,
- podporovat opatření přijatá mezinárodní konferencí v Johanesburgu a opatření vyplývající z Lisabonského procesu, např. snížení emisí skleníkových plynů o 30% do roku 2020,
- iniciovat rozšíření projektu „Svoboda v udržitelném rozvoji" na státy středoevropského regionu se zvláštním zaměřením na státy Visegradské čtyřky; trvale sledovat vývojové trendy v Evropské unii a iniciovat legislativní změny, vedoucí k většímu zajištění politiky udržitelného života,
- trvale podporovat chudé a zadlužené země třetího světa, neboť v dnešním globalizovaném světě není možné realizovat politiku směřující k zajištění udržitelného rozvoje v rámci hranicemi vymezeného teritoria.Příloha: Předpokládané vlivy implementace hlavních nástrojů (cca pro rok 2020) ve srovnání se současným stavem.V Praze dne: 12. 4. 2003 Autorský tým ekologické sekce IPICREU


Příloha manifestu

Předpokládané vlivy implementace hlavních nástrojů
(cca pro rok 2020) ve srovnání se současným stavem.
Ad. I Sociální rozměr

INDIKÁTOR STATUS QUO SROVNEJ ODHAD VLIVU
Nezaměstnaní (ILO) 7,3% 1 7,9% EU 3 3%
Částečně autonomní 3% 2 - 25%
Plně autonomní 2% 2 - 10%
Tvůrčí zaměstnanci 20% 2 - 30%
Středoškoláci 6,3% 1 - 13%
Vysokoškoláci 2,2% 1 - 7%
_ zatížení mzdy ve prospěch veřejných rozpočtů 41,6% 1 EU 37,8% 3
30%


Ad. II Ekologický rozměr

INDIKÁTOR STATUS QUO SROVNEJ ODHAD VLIVU
Nutné investice do ŽP (závazky EU + „staré zátěže" v mld. Kč) 385 4 - 0
Náklady na nápravu ekologické újmy
(v mld. Kč/rok)
0 - _ 2
Ekologicky obhospo- dařovaná půda 5,5% 1 EU 4% 3 35%


Ad. III Ekonomický rozměr

INDIKÁTOR STATUS QUO SROVNEJ ODHAD VLIVU
Roční míra růstu HDP 2% 3 EU 0,9% 1 2%
Roční míra růstu čistého ekonomického blahobytu 1,8% 5 - 5%
Energetická náročnost ekonomiky (MJ/EUR) 38 6 20 6
18
Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energetických zdrojů
a) při výrobě energie
b) ve spotřebě pohonných hmot
c) ve spotřebě surovin2% 6

4,2% 7
34% 88% 6

-
-20%

40%
70%
Odpad
a) celkem
-produkce (kg/obyv/rok)
- mat. využití
b) komunální
- produkce (kg/obyv/rok)
- mat. využití
c) obalový
- produkce (kg/obyv/rok)
- mat. využití


3 803,2 9
37,5% 9

420,7 9
20,1 % 9

837 11

37% 13


RAK. 6 078,8 10
-

RAK. 562 10
RAK. 50% 10

RAK. 1 000 10

RAK. 58% 10Zabránění nárůstu
55%


Zabránění nárůstu
60%


Zabránění nárůstu
75%
Investice na výzkum
podíl HDP
0,58% 1 EU 1,94% 3 2%


Ad. IV Zahraničně-politický rozměr

INDIKÁTOR STATUS QUO SROVNEJ ODHAD VLIVU
Rozvojová pomoc
podíl HDP
0,016% 1 EU 0,2% 3 0,7% (dopor. OSN)
(konec Manifestu)


NAZORY-KOMENTARE

NAZORY-KOMENTARE II
LINKY GLOBALIZACE