SOCIOLOGICKÁ KNIHOVNA

  Bibliografie sociologická
   

Abeceda prosperity / Keller / DOPLNĚK
Kdo jsou "kornukopiáni"? Co je "kargo"? A jak souvisí jedno či druhé s tyttytainmentem"?... další
Cena: 94,- Kč


Česká společnost / Možný / PORTÁL
Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života... další
Cena: 224,- Kč


Česká společnost 1998 / Hartl, Huk, Haberová / MANAGEMENT PRESS
 Cena: 116,- Kč


Česká společnost v transformaci / Machonin / SLON
Sociologická studie opírající se o výzkum sociální stratifikace a mobility, jakož i o výzkum postojů a chování obyvatelstva,... další
Cena: 176,- Kč


Československá demokracie / Broklová / SLON
Koncepce státu - ústava - systém politických stran - krize demokracie: v rámci těchto čtyř okruhů autorka kriticky analyzuje politický systém první Československé republiky.... další
Cena: 54,- Kč


Československá sociologie / Bláha / DOPLNĚK
 Cena: 68,- Kč


Češi na prahu nového tisíciletí / Tuček a kol. / SLON
Dostává se Vám do rukou kniha, která hledá empiricky podloženou odpověď na řadu více či méně obecných otázek spojených s životem současné české společnosti.... další
Cena: 207,- Kč


Čtení o veřejném mínění / Vacek / OREGO
 Cena: 68,- Kč


Demografie nejen pro demografy / Kolektiv / SLON
Přehled základních demografických pojmů sestavený z hlediska potřeb studentů a odborníků všech společenských věd, doplněný o úzce korespondující sociologické pojmy a nejnovější ukazatele vývoje světové populace.... další
Cena: 80,- Kč


Deset rodin po 10 letech / Hraba a kol. / ACADEMIA
Na otázky, které napadají každého z nás, odpovídají členové deseti rodin po deseti letech, znamenajících zásadní proměnu společnosti České republiky.... další
Cena: 133,- Kč

  
  
Československá sociologie / Bláha / DOPLNĚK
 Cena: 68,- Kč


Myslet sociologicky / Bauman / SLON
Každá kapitola této netradiční učebnice se věnuje nějaké stránce všedního života, dilematům a volbám, s nimiž se vyrovnáváme rutinním způsobem, ... další
Cena: 170,- Kč


Základy psychologie a sociologie / Gillernová, Buriánek / FORTUNA
Základní uvedení do obou oborů pro středoškoláky.... další
Cena: 69,- Kč

  

 
Obor: Obecná sociologie
 
 Dívčí válka s ideologií / Indruchová / SLON
Čtrnáct textů z feministické teorie, politické filozofie, filozofie vědy, antropologie, kulturní, filmové a literární teorie, sociolingvistiky a psychoanalýzy představuje počátky feministického myšlení v těchto vědeckých disciplínách.... další
Cena: 220,- Kč


Proměny současné české rodiny - Rodina - gender - stratifikace / Maříková / SLON
Studie kombinuje sociologický a ekonomický pohled na českou rodinu s genderovým přístupem, což umožňuje zachytit některé její proměny v průběhu posledního desetiletí z jiných zorných úhlů, než bývá obvyklé.... další
Cena: 161,- Kč


Úrodná půda / Malečková / ISV
Žena ve službách národa... další
Cena: 161,- Kč


Věrnost v pohybu / Pachmanová / ONE WOMAN PRESS
Hovory o fenimismu, dějinách a vizualitě.... další
Cena: 222,- Kč


Žena v době katedrál / Pernoudová / VYŠEHRAD
Navzdory dosud stále dosti rozšířeným představám nebyl středověk obdobím, které ženám nepřálo - spíše naopak.... další
Cena: 232,- Kč


Životy mladých pražských žen / Heitlingerová, Trnková / SLON
Kniha pojednává o životech čtrnácti |obyčejných" mladých pražských žen, které dosáhly zletilosti v době |sametové revoluce" v roce 1989. Sestává z rozhovorů s těmito ženami, z teoreticko-metodologické části a závěrečného shrnutí.... další
Cena: 134,- Kč

Hranice / Cloud, Townsend / NÁVRAT DOMU
Jaké jsou přirozené hranice naší osobnosti? Víme, jak je vymezit, aniž by nás nedostatek či nadbytek |vymezení se" vůči druhým neničil?... další
Cena: 198,- Kč


Hranice práva / Přibáň / SLON
Kniha vychází z předpokladu, že postmoderní situaci není možno chápat zcela relativisticky a že i tato situace předpokládá jistá obecně platná omezení a hranice.... další
Cena: 71,- Kč


Jak se dobře cítit mezi lidmi / Honzák, Novotná / GRADA
Psychosociální problematika z hlediska transakční analýzy.... další
Cena: 71,- Kč


Osudná domýšlivost / Hayek / SLON
Poslední kniha nositele Nobelovy ceny, v níž jsou shrnuty výsledky jeho sociálních a ekonomických studií, především jeho originální důkazy o nemožnosti vybudovat dokonalý společenský řád. ... další
Cena: 86,- Kč


Peníze nebo život / Haisová, Hauserová / AGENTURA GAIA
Kudy ven z pasti konzumerismu.... další
Cena: 88,- Kč


Spor o ekonomický růst / Mishan / SLON
Jedna z nejslavnějších knih, která začala velkou diskusi o mezích ekonomického růstu. ... další
Cena: 36,- Kč


Tváří v tvář obrazovce / Blažek / SLON
Jak se lze bránit tlaku médií? ... další
Cena: 79,- Kč


Unikající svět / Giddens / SLON
"Globalizace není pouhým průvodním, bezvýznamným jevem našeho života. Je posunem v našich životních poměrech jako takových. Je to způsob, jakým dnes žijeme." Kniha vznikla ze série přednášek z roku 1999 pro Rádio 4 BBC. Je dobrým příspěvkem do mnohdy kontroverzní, nicméně stále sílící diskuse o globalizaci. Autor v jednotlivých kapitolách sleduje, jak globální změny, dotýkající se všech oblastí a aspektů lidského i společenského života. Na rozdíl od jednoznačných kritiků vnímá Giddens globalizační proces ambivalentně - vidí, jak na jedné straně lidé nad současným světem stále více ztrácejí kontrolu a jak na druhé straně tento proces podporuje například demokratizaci společnosti či osvobození žen.... další
Cena: 143,- Kč

Jak se vyrábí sociologická znalost / Disman / KAROLINUM
 Cena: 140,- Kč


Kapitoly ze sociologie veřejného mínění - Teorie a výzkum / Šubrt / KAROLINUM
Soubor textů k tématu sociologie veřejného mínění.... další
Cena: 88,- Kč


Metodologie, sociologie a politika / Weber / OIKOYMENH
Výbor z díla velkého německého sociálního myslitele je rozdělen do tří tematických částí: metodologické, sociologické a politologické. ... další
Cena: 215,- Kč


Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie / Šubrt / ISV
Kniha je věnována teoretickým koncepcím, které se v sociologii prosazovaly během posledních padesáti let.... další
Cena: 194,- Kč


Sociální stratifikace - Problém, vybrané teorie, výzkum / Šanderová / KAROLINUM
Autorka se v knize věnuje problému společenského rozvrstvení obyvatel, teoriím stratifikace a výzkumu tohoto jevu.... další
Cena: 144,- Kč


Současná filosofie sociálních věd / Fay / SLON
Multikulturní přístup... další
Cena: 248,- Kč


V hlavní roli otázka / Mišovič / MIŠOVIČ
Průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových výzkumech.... další
Cena: 62,- Kč


Základy sociologického výzkumu / Surynek a kol. / MANAGEMENT PRESS
Cílem publikace je poskytnout přehled o sociologickém a sociálně psychologickém výzkumu, o jeho zaměření a specifičnosti předmětu, jímž se zabývá.... další
Cena: 189,- Kč


Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor / Kolektiv / FILOSOFIA
Sborník prací z mezioborového symposia konaného ve dnech 2.-3.října 1998 v Táboře u příležitosti čtyřicátého výročí úmrtí tohoto významného představitele československé sociologie.... další
Cena: 234,- Kč


Homosexualita v názorech současné společnosti / Janošová / KAROLINUM
Tématem této knihy je problém homosexuality a celkového postavení dané sexuální minority v kontextu naší společnosti.... další
Cena: 162,- Kč


Nezaměstnanost jako sociální problém / Mareš / SLON
Kniha mapuje nezaměstnanost jako složitý sociální jev.... další
Cena: 140,- Kč


Přerody / Kabele / KAROLINUM
Studie o sociálním dění vedená hlavní myšlenkou, že toto dění ovlivňují také události, které se buď vůbec neopakují, anebo se sice opakují, ale bez určité pravděpodobnosti.... další
Cena: 360,- Kč


Rolník a krajina - Kapitoly ze života soukromých rolníků / Lapka, Gottlieb / SLON
Osudy soukromě hospodařících rolníků po roce 1989, ale i před ním, jejich názory, hodnoty a postoje se ocitly neprávem na okraji zájmu naší společnosti. Právě těmto tématům se kniha věnuje.... další
Cena: 130,- Kč


Sex a tabu v české kultuře 19.století / Kolektiv / ACADEMIA
Bezmála tři desítky studií od renomovaných badatelů sledují, jak se v průběhu 19.století vyvíjel pohled na erotiku.... další
Cena: 151,- Kč


Sociální deviace, sociologie nemoci.. / Vodáková a kol. / SLON
Publikace přehledným způsobem seznamuje s okruhem základních pojmů a disciplín souvisejících se studiem sociálních příčin a důsledků fyziologických i psychických poruch, nemocí, odchylek od "normálu" a jejich léčení. ... další
Cena: 69,- Kč


Sociální hnutí / Znebejánek / SLON
Kniha je analýzou teorií a koncepcí zabývajících se zrodem, růstem a pádem sociálních hnutí. ... další
Cena: 76,- Kč


Sociální konstrukce reality / Berger, Luckmann / CDK
Pojednání o sociologii vědění.... další
Cena: 179,- Kč


Sociální stát - Východiska a přístupy / Večeřa / SLON
Kniha je přehledným výkladem základních východisek a přístupů k sociálnímu státu.... další
Cena: 121,- Kč

Evropský duch / Brunschvicg / VYŠEHRAD
Základem knihy je soubor přednášek pronesených v Paříži v zimě 1939-1940.... další
Cena: 205,- Kč


Hospodářská hrůza / Forresterová / DOPLNĚK
Proměnila se práce v pouhé zaměstnání? Je možné, že politici zneužívají fenoménu nezaměstnanosti?... další
Cena: 132,- Kč


Nadvláda mužů / Bourdieu / KAROLINUM
Na základě dlouholetých antropologických studií původního společenství kabylských kmenů hledá známý francouzský sociolog Pierre Bourdieu odpověď na otázku, v čem historicky spočívá mužská dominace nad ženou. ... další
Cena: 198,- Kč


Nová civilizace / Toffler, Tofflerová / DOKOŘÁN
Třetí vlna a její důsledky... další
Cena: 158,- Kč


Osm smrtelných hříchů / Lorenz / ACADEMIA
V knize autor varuje před dosavadním jednáním současného člověka, které může znamenat bezprostřední ohrožení existence lidstva.... další
Cena: 44,- Kč


Ostrůvky svobody / Vaněk a kolektiv / VOTOBIA
Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu... další
Cena: 224,- Kč


Peníze a trh / Ježek / PORTÁL
Kolem peněz vzniklo nesrovnatelně více falešných představ a naordinovalo se více všemožných léků než kolem kteréhokoli jiného jevu hospodářského života.... další
Cena: 176,- Kč


Původ ctnosti / Ridley / PORTÁL
Zákonitosti chování jedince ve společnosti ... další
Cena: 194,- Kč


Romano džaniben - 4/2000 / / Společnost přátel čas. Rom. dž
Časopis romistických studií.... další
Cena: 63,- Kč


Zdeněk Ullrich (příspěvek k dějinám) / Janišová / SLON
Kniha o Zděnku Ullrichovi a poválečných osudech československé sociologie není historickou prací v pravém slova smyslu, ale spíše svědectvím jeho studentky o tom, jak se události let 1945-1949 promítaly do osudů českých sociologů a sociologie samotné.... další
Cena: 161,- Kč


Češi na prahu nového tisíciletí / Tuček a kol. / SLON
Dostává se Vám do rukou kniha, která hledá empiricky podloženou odpověď na řadu více či méně obecných otázek spojených s životem současné české společnosti.... další
Cena: 207,- Kč


Kultura a každodenní život v raném novověku / Dülmen / ARGO
Jedinečný pokus o syntetické shrnutí poznatků o světě obyčejných lidí v 16. - 18. století ve středoevropském prostoru. ... další
Cena: 268,- Kč


Navždy tátovo děvče / Wright / NÁVRAT DOMU
Jak velký vliv má otec a jeho funkce v rodině na život dcery? ... další
Cena: 169,- Kč


Nyní jsme jedna rodina / Novák / MOTTO
Kniha pro tchyně a snachy, tchány a zetě.... další
Cena: 107,- Kč


Proměny současné české rodiny - Rodina - gender - stratifikace / Maříková / SLON
Studie kombinuje sociologický a ekonomický pohled na českou rodinu s genderovým přístupem, což umožňuje zachytit některé její proměny v průběhu posledního desetiletí z jiných zorných úhlů, než bývá obvyklé.... další
Cena: 161,- Kč


Prosím tě, mami... - Jak nás ovlivnily naše matky / Cloud, Townsend / NÁVRAT DOMU
Známá dvojice autorů se zabývá vlivem maminek na životy jejich dětí.... další
Cena: 188,- Kč


Představy mladých lidí o manželství a rodičovství / Fialová a kol. / SLON
Kniha seznamuje čtenáře jednak se závažnými změnami v reprodukčním chování obyvatelstva České republiky, které nastaly po roce 1992, a jednak s názory mladých lidí na manželství a rodičovství.... další
Cena: 158,- Kč


Rodina jako instituce a vztahová síť / Matoušek / SLON
Kniha podává přehled kulturní historie rodiny jako instituce, výklad psychologického pojmosloví a metod sloužících k popisu dnešní rodiny, ... další
Cena: 116,- Kč


Sociologie rodiny / Možný / SLON
Kniha přináší jedinečný přehled o stavu a vývoji sociologických teorií rodiny.... další
Cena: 171,- Kč


Sociologie současné rodiny / Singly / PORTÁL
Rodina prý každý měsíc, rok nebo desetiletí prožívá krizi, ale rysy, které jsou charakteristické pro rodinu konce 19. století, nacházíme i o sto let později. ... další
Cena: 112,- Kč

Hranice / Cloud, Townsend / NÁVRAT DOMU
Jaké jsou přirozené hranice naší osobnosti? Víme, jak je vymezit, aniž by nás nedostatek či nadbytek |vymezení se" vůči druhým neničil?... další
Cena: 198,- Kč


Hranice práva / Přibáň / SLON
Kniha vychází z předpokladu, že postmoderní situaci není možno chápat zcela relativisticky a že i tato situace předpokládá jistá obecně platná omezení a hranice.... další
Cena: 71,- Kč


Jak se dobře cítit mezi lidmi / Honzák, Novotná / GRADA
Psychosociální problematika z hlediska transakční analýzy.... další
Cena: 71,- Kč


Osudná domýšlivost / Hayek / SLON
Poslední kniha nositele Nobelovy ceny, v níž jsou shrnuty výsledky jeho sociálních a ekonomických studií, především jeho originální důkazy o nemožnosti vybudovat dokonalý společenský řád. ... další
Cena: 86,- Kč


Peníze nebo život / Haisová, Hauserová / AGENTURA GAIA
Kudy ven z pasti konzumerismu.... další
Cena: 88,- Kč


Spor o ekonomický růst / Mishan / SLON
Jedna z nejslavnějších knih, která začala velkou diskusi o mezích ekonomického růstu. ... další
Cena: 36,- Kč


Tváří v tvář obrazovce / Blažek / SLON
Jak se lze bránit tlaku médií? ... další
Cena: 79,- Kč


Unikající svět / Giddens / SLON
"Globalizace není pouhým průvodním, bezvýznamným jevem našeho života. Je posunem v našich životních poměrech jako takových. Je to způsob, jakým dnes žijeme." Kniha vznikla ze série přednášek z roku 1999 pro Rádio 4 BBC. Je dobrým příspěvkem do mnohdy kontroverzní, nicméně stále sílící diskuse o globalizaci. Autor v jednotlivých kapitolách sleduje, jak globální změny, dotýkající se všech oblastí a aspektů lidského i společenského života. Na rozdíl od jednoznačných kritiků vnímá Giddens globalizační proces ambivalentně - vidí, jak na jedné straně lidé nad současným světem stále více ztrácejí kontrolu a jak na druhé straně tento proces podporuje například demokratizaci společnosti či osvobození žen.... další
Cena: 143,- Kč


Abeceda prosperity / Keller / DOPLNĚK
Kdo jsou "kornukopiáni"? Co je "kargo"? A jak souvisí jedno či druhé s tyttytainmentem"?... další
Cena: 94,- Kč


Česká společnost 1998 / Hartl, Huk, Haberová / MANAGEMENT PRESS
 Cena: 116,- Kč


Česká společnost v transformaci / Machonin / SLON
Sociologická studie opírající se o výzkum sociální stratifikace a mobility, jakož i o výzkum postojů a chování obyvatelstva,... další
Cena: 176,- Kč


Češi na prahu nového tisíciletí / Tuček a kol. / SLON
Dostává se Vám do rukou kniha, která hledá empiricky podloženou odpověď na řadu více či méně obecných otázek spojených s životem současné české společnosti.... další
Cena: 207,- Kč


Čtení o veřejném mínění / Vacek / OREGO
 Cena: 68,- Kč


Deset rodin po 10 letech / Hraba a kol. / ACADEMIA
Na otázky, které napadají každého z nás, odpovídají členové deseti rodin po deseti letech, znamenajících zásadní proměnu společnosti České republiky.... další
Cena: 133,- Kč


Dialogy o občanské společnosti / Alan / SLON
Kniha představuje soubor rozhovorů, které v rozhlasovém pořadu uvedl Josef Alan s významnými politiky, publicisty, ekonomy, historiky, politology a soiology.... další
Cena: 122,- Kč


Důsledky modernity / Giddens / SLON
Anthony Giddens, významný britský sociolog, vstoupil touto knihou výrazně do soudobé diskuse o povaze doby, v níž žijeme.... další
Cena: 134,- Kč


Homosexualita v názorech současné společnosti / Janošová / KAROLINUM
Tématem této knihy je problém homosexuality a celkového postavení dané sexuální minority v kontextu naší společnosti.... další
Cena: 162,- Kč


Kulturní rozpory kapitalismu / Bell / SLON
Dnes již klasická kniha amerického sociologa, který proslul svou analýzou postindustriální společnosti a tzv. konce ideologie.... další
Cena: 220,- Kč


Malý český člověk a velký český národ / Holý / SLON
Národní identita a postkomunistická transformace společnosti.... další
Cena: 266,- Kč


Nedomyšlená společnost / Keller / DOPLNĚK
Autor, známý brněnský sociolog, ve své knize kriticky hodnotí současnost a "moderní" společnost.... další
Cena: 76,- Kč


Nejen trh / Potůček / SLON
Role trhu, státu a občanského sektoru (neziskových organizací) v proměnách české společnosti.... další
Cena: 112,- Kč


O demokracii / Dahl / PORTÁL
Průvodce pro občany... další
Cena: 242,- Kč


Společnost v přerodu / Kolektiv / MASARYKUV ÚSTAV AV ČR
Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000, kterou pořádal Masarykův ústav AV ČR.... další
Cena: 153,- Kč


Systém politických stran / Novák / SLON
Úvod do jejich srovnávacího studia... další
Cena: 212,- Kč


Transformace české společnosti / Šafaříková a kol. / DOPLNĚK
 Cena: 113,- Kč


Úhel pohledu / Höschl / GALÉN
Úhel pohledu aneb všechno je jinak... další
Cena: 198,- Kč


Unikající svět / Giddens / SLON
"Globalizace není pouhým průvodním, bezvýznamným jevem našeho života. Je posunem v našich životních poměrech jako takových. Je to způsob, jakým dnes žijeme." Kniha vznikla ze série přednášek z roku 1999 pro Rádio 4 BBC. Je dobrým příspěvkem do mnohdy kontroverzní, nicméně stále sílící diskuse o globalizaci. Autor v jednotlivých kapitolách sleduje, jak globální změny, dotýkající se všech oblastí a aspektů lidského i společenského života. Na rozdíl od jednoznačných kritiků vnímá Giddens globalizační proces ambivalentně - vidí, jak na jedné straně lidé nad současným světem stále více ztrácejí kontrolu a jak na druhé straně tento proces podporuje například demokratizaci společnosti či osvobození žen.... další
Cena: 143,- Kč


Úvahy o postmoderní době / Bauman / SLON
Autor se v pěti esejích zabývá sociálním smyslem a podstatou sporu o postmodernitu, ... další
Cena: 140,- Kč


Úvod do teorie masové komunikace / Quail / PORTÁL
Rozsáhlá učebnice základů masové komunikace s přesahem do praxe.... další
Cena: 359,- KčČeská společnost / Možný / PORTÁL
Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života... další
Cena: 224,- Kč


Disidenti práva / Pribáň / SLON
O revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi společenské smlouvy... další
Cena: 224,- Kč


Globalizace, etika, ekonomika / Rolný, Lacina / ALBERT
Autoři knihy se zaměřili na problematiku ekonomické globalizace, kterou se snaží postihnout v širších filozofických, kulturních a sociálních souvislostech.... další
Cena: 225,- Kč


Jak přežít blahobyt / Klíma / DOPLNĚK
Kniha esejů, v nichž se známý česko-celosvětový autor zamýšlí nad naším světem a nad naší budoucností.... další
Cena: 86,- Kč


Ježíš v Disneylandu / Lyon / MLADÁ FRONTA
Náboženství v posmoderní době... další
Cena: 205,- Kč


Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze / Nohejl / SLON
Pojednání o východiscích fenomenologické sociologie.... další
Cena: 179,- Kč


O televizi / Bourdieu / DOPLNĚK
Knížka obsahuje několik prací významného francouzského sociologa Pierre Bourdieu.... další
Cena: 132,- Kč


Politika s ručením omezeným / Keller / ELK
Proměny moci na prahu 21. století... další
Cena: 130,- Kč


Postižitelné proudy dějin / Krejčí / SLON
Civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy... další
Cena: 356,- Kč


Průvodce po demokracii / Kohák / SLON
Svěží a neotřelá knížka, jež má sloužit jako východisko diskuse nad jednotlivými situacemi, které demokracie přináší, a nad problémy, které řeší.... další
Cena: 134,- Kč

Česká společnost v transformaci / Machonin / SLON
Sociologická studie opírající se o výzkum sociální stratifikace a mobility, jakož i o výzkum postojů a chování obyvatelstva,... další
Cena: 176,- Kč


Češi na prahu nového tisíciletí / Tuček a kol. / SLON
Dostává se Vám do rukou kniha, která hledá empiricky podloženou odpověď na řadu více či méně obecných otázek spojených s životem současné české společnosti.... další
Cena: 207,- Kč


Čtení o veřejném mínění / Vacek / OREGO
 Cena: 68,- Kč


Demografie nejen pro demografy / Kolektiv / SLON
Přehled základních demografických pojmů sestavený z hlediska potřeb studentů a odborníků všech společenských věd, doplněný o úzce korespondující sociologické pojmy a nejnovější ukazatele vývoje světové populace.... další
Cena: 80,- Kč


Homosexualita v názorech současné společnosti / Janošová / KAROLINUM
Tématem této knihy je problém homosexuality a celkového postavení dané sexuální minority v kontextu naší společnosti.... další
Cena: 162,- Kč


Jak se vyrábí sociologická znalost / Disman / KAROLINUM
 Cena: 140,- Kč


Kapitoly ze sociologie veřejného mínění - Teorie a výzkum / Šubrt / KAROLINUM
Soubor textů k tématu sociologie veřejného mínění.... další
Cena: 88,- Kč


Kde ty všechny děti jsou? / Rabušic / SLON
Porodnost v sociologické perspektivě... další
Cena: 266,- Kč


Nerovnost, spravedlnost, politika / Matějů, Vlachová a kol. / SLON
Česká republika 1991 - 1998.... další
Cena: 266,- Kč


Proč stárneme / Austad / MLADÁ FRONTA
Proměny lidského těla.... další
Cena: 161,- Kč

Proměny české mládeže / Sak / PETRKLÍČ
Česká mládež v pohledu sociologických výzkumů.... další
Cena: 225,- Kč


Představy mladých lidí o manželství a rodičovství / Fialová a kol. / SLON
Kniha seznamuje čtenáře jednak se závažnými změnami v reprodukčním chování obyvatelstva České republiky, které nastaly po roce 1992, a jednak s názory mladých lidí na manželství a rodičovství.... další
Cena: 158,- Kč


Rolník a krajina - Kapitoly ze života soukromých rolníků / Lapka, Gottlieb / SLON
Osudy soukromě hospodařících rolníků po roce 1989, ale i před ním, jejich názory, hodnoty a postoje se ocitly neprávem na okraji zájmu naší společnosti. Právě těmto tématům se kniha věnuje.... další
Cena: 130,- Kč

Achilleus / Machovec / Akropolis
Výňatky z Homérovy Iliady volně převádí a komentuje Milan Machovec.... další
Cena: 101,- Kč


Alkibiadés I., Alkibiadés II. -19. / Platón / OIKOYMENH
 Cena: 72,- Kč


Alternativní teorie jednání / Weinberger / FILOSOFIA
 Cena: 199,- Kč


Andragogika - filosofie - věda / Beneš / EUROLEX BOHEMIA
Kniha se zabývá oborem vzdělání a výchovy.... další
Cena: 112,- Kč


Antikrist / Nietzsche / VOTOBIA
Další vydání dle vydání v nakladatelství Alois Srdce v Praze roku 1929.... další
Cena: 89,- Kč


Antológia - Presokratovci a Platón / Martinka / IRIS
První díl z destisvazkové antologie z děl filozofů, který je věnovaný antické filozofii.... další
Cena: 308,- Kč


Aristotelova Metafyzika IX, 1-3 / Heidegger / OIKOYMENH
O bytí a skutečnosti síly... další
Cena: 214,- Kč


Aristotelova politická teorie / Mulgan / OIKOYMENH
Se svrchovanou znalostí sepsaný úvod do Aristotelova politického myšlení, jež dodnes zůstává neotřeseným základem západní politické kultury.... další
Cena: 205,- Kč


Aurikulotherapie 1. díl - Toulky řádem / Debef / VOTOBIA
Kniha je vyznáním starého lékaře, který při bloudění po světě plném hodnot i neřádu znovu našel krásu a dobro v řádu.... další
Cena: 179,- Kč


Bibliografie 1928-1996 Jan Patočka / Kolektiv / OIKOYMENH
Kniha představuje bibliograficky uspořádané dílo Jana Patočky ... další
Cena: 178,- Kč


Bída historicismu / Popper / OIKOYMENH
Druhé, revidované vydání knihy známého rakousko-britského filosofa.... další
Cena: 178,- Kč


Bioetika / Ondok / TRINITAS
Kniha je pokusem informovat zájemce o bioetice jakožto novém odvětví etické teorie, seznámit s jejími principy i současným stavem diskuze o problémech, z nichž řada nenašla své definitivní řešení.... další
Cena: 94,- Kč


Biomoc / Neubauer / MALVERN
Kniha přibližuje dílo prof. Zdeňka Neubauera na pomezí filosofie, kybernetiky a biologie.... další
Cena: 252,- Kč


Bůh a filosofie / Gilson / OIKOYMENH
Čtyři přednášky o metafyzickém problému Boha od nejvýznamnějšího představitele francouzského tomismu a velkého historika středověké filosofie.... další
Cena: 58,- Kč


Bůh v dialogu / Poláková / VYŠEHRAD
K hledání živého základu filosofické teologie.... další
Cena: 59,- Kč


Bytí a čas / Heidegger / OIKOYMENH
Nejdůležitější dílo německého filosofa a teologa Martina Hedeggera, ve kterém se věnuje tradiční filosofické otázce bytí.... další
Cena: 448,- Kč


Bytí a někteří filosofové / Gilson / OIKOYMENH
Výklad vývoje pojetí jsoucna a jeho vztahu k bytí od předsókratiků až po Kierkegaarda.... další
Cena: 178,- Kč


Citadela / Exupery / VYŠEHRAD
Básnická meditace o smyslu života a světa, proud úvah a fiktivních rozhovorů a lidském údělu, podobenství o lásce, přátelství, řádu, svobodě a naději.... další
Cena: 223,- Kč


Co je filosofie ? / Michálek / OIKOYMENH
 Cena: 50,- Kč


Co je filosofie? / Deleuze, Guattari / OIKOYMENH
Jedna z nejpozoruhodnějších knih dvojice francouzských autorů, která novým způsobem vymezuje místo filosofie na konci 20. století ve vztahu k vědě a umění.... další
Cena: 214,- Kč
Co je neostrukturalismus? / Frank / SOFIS
Dvacet sedm přednášek německého filosofa se z perspektivy zrozené hermeneutikou obrací k současné francouzské filosofii a k neostrukturalismu.... další
Cena: 225,- Kč


Corpus Organicum / Michálek / OIKOYMENH
 Cena: 115,- Kč


Čas a etika / Kol. autorů / SOFIS
 Cena: 122,- Kč


Čas a vyprávění I. / Ricoeur / OIKOYMENH
Zápletka a historické vyprávění.... další
Cena: 351,- Kč


Člověk a příroda / Ondok / KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ
 Cena: 88,- Kč


Člověk a řeč / Gadamer / OIKOYMENH
Práce jednoho z nejvýznamnějších německých filosofů 20. století.... další
Cena: 179,- Kč


Člověk a technika / Spengler / NEKLAN
 Cena: 99,- Kč


Člověk, dobro a zlo / Kohák / JEŽEK
O smyslu života v zrcadle dějin (kapitoly z dějin morální filosofie).... další
Cena: 178,- Kč


Čtyři eseje o svobodě / Berlin / PROSTOR
Dnes již klasické dílo autor sestavil ze svých starších textů, vybavil jej rozsáhlým úvodem a poprvé vydal v roce 1969.... další
Cena: 269,- Kč


De gracia et pecato / de Znoyma / OIKOYMENH
Traktát o milosti a hříchu je poslední z velkých prací filosofa a theologa, který žil na přelomu 14. a 15. stol. ... další
Cena: 251,- Kč

Dějiny filosofie I. / Rádl / VOTOBIA
 Cena: 269,- Kč


Dějiny filosofie II. Novověk / Rádl / VOTOBIA
 Cena: 332,- Kč


Dějiny vesmíru a smysl stvoření / Tresmontant / ACADEMIA
Soubor sedmi autorových přednášek z let 1977 - 1985.... další
Cena: 151,- Kč


Dialog / Tondl / FILOSOFIA
 Cena: 108,- Kč


Dialog s Bohem a filosofie / Poláková / JEŽEK
Prolegomena k dialogické filosofické teologii.... další
Cena: 152,- Kč


Dionýské dithyramby a jiné básně / Nietzsche / AURORA
Dvojjazyčné, česko-německé vydání básní F. Nietzscheho.... další
Cena: 134,- Kč


Dobrodružství idejí / Whitehead / OIKOYMENH
Název knihy má dva významy a každý z nich odpovídá obsahu.... další
Cena: 268,- Kč


Dokonalý zločin / Baudrillard / PERIPLUM
Autor v knize rozebírá příběh jednoho zločinu, a sice zločinu zavraždění reality.... další
Cena: 152,- Kč


Dopisy Václavu Richterovi / Patočka / OIKOYMENH
Soubor korespondence z pozůstalosti.... další
Cena: 223,- Kč


Dostojevského pojetí světa / Berďajev / OIKOYMENH
Celým dílem tohoto významného ruského filosofa se jako červená nit vine jeho silná duchovní inspirace - Dostojevský.... další
Cena: 170,- Kč


CERVENA KNIHOVNA
SOCIOL. KNIHOVNA
POLIT. KNIHOVNA 2
E-KNIHY
xxx
xxx
gradapublishing.cz
bibliografie HZPD
HOME ZVON

DARIUS.CZ
CLANKY
ARCHIV CLANKU
POLIT. LINKY

xxx
NAPISTE REDAKCI

NAPIŠTE REDAKCI