Bibliografie HZPD

 
Informace o projektu
    Bibliografie knih a článků k přímé demokracii

Bibliografie HzPD
Následující seznam obsahuje knihy a další texty, jež se, ať již ve své části, nebo celé, pozitivně, nebo kriticky, věnují
otázkám přímé účasti občanů na rozhodování. Přitom se hodláme věnovat i těm textům, které diskutují otázku lidské
svobody v ekonomické sféře.
Budeme vděční všem čtenářům, kteří nám zašlou informace o takovýchto knihách a textech. Uveřejnit zde ale můžeme
jen ty informace, které si budeme moci sami ověřit. Doufáme, že s vaší pomocí společně přispějeme i tímto způsobem
k šíření idejí svobody a k rozvíjení demokracie, kterou chápeme více jako proces jejího nepřetržitého zdokonalování,
než jako nějaký, jednou provždy daný, ideální stav.

Auer, A. a Bützer, M. (eds.): Direct Democracy - Eastern and Central European democratic experience (anglicky;
Přímá demokracie - demokratická zkušenost střední a východní Evropy)
Londýn: Ashgate, 400 s. (červen) 2001

Bauman, Z.: Globalizace - Důsledky pro člověka
Praha, Mladá fronta 1999
Autor zde pojímá globalizaci jako rozporný proces, v němž se vlastnická elita zmocňuje jejích výhod - to jsou globálové,
jiní jsou vězni jednoho místa - lokálové. V procesu globalizace dochází k enormnímu růstu moci nadnárodní finanční
oligarchie, jejíž moc je větší než moc národních vlád. Tím dochází k vyvlastnění demokracie. Z toho pro nás vyplývá,
že pokud má mít demokracie šanci, musí překročit národní rámec.

Downe W.: Canada at the Crossroads (anglicky, Kanada na rozcestí)
Londýn, Ontario 1992
Autor se zabývá situací v Kanadě, a dochází ke stejným závěrům jako my v Evropě - prosazuje přímou demokracii.

Drucker, P.: Management, budoucnost začíná dnes
Praha, Management Press 1992
Drucker, P.: Post/kapitalistická společnost
Praha, Management Press 1993
Tyto Druckerovy knihy poukazují na nové trendy v managementu. Zahrnuty jsou rovněž otázky podílu - participace
zaměstnanců na řízení firmy, a to zejména v souvislosti s růstem významu jejich jedinečných znalostí a jejich motivace
k inovativnímu chování. Takto se teorie managementu v současné době vysoce dynamických a globálních trhů dotýkají
i otázek rozdělení moci uvnitř firem.

Frey, B.S.: Ein neuer Föderalismus für Europa - Die Idee der FOCJ(německy, Nový federalismus pro Evropu - Idea
FOCJ)
Mohr Siebeck 1997, ISBN 3-16-146790-6
http://www.mohr.de
Frey, B.S. and Eichenberger, R.: The New Democratic Federalism for Europe - Functional, Overlapping and Competing
Jurisdictions(anglicky, Nový federalismus pro Evropu - Funkcionální, překrývající se a soutěžící jurisdikce)
Cheltenham (UK) and Northampton, M.A. (USA), Edward Elgar Publishing 1999, ISBN 1-84064-004-9
http://www.e-elgar.co.uk
Part I: The Idea
-
1. Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions (FOCJ)
2. The Advantages of FOCJ
3. FOCJ Implemented
4. FOCJ Compared
5. Bastard FOCJ

Part II: FOCJ for Europe

6. Federalism in Today's Europe
7. FOCJ in Europe

Part III: Beyond Europe

8. Europe and the World
9. FOCJ and Developing Countries
10. Conclusions
viz také: A Proposal for a Flexible Europe, working paper IEW ETHZ

Fromm, E.: Mít nebo být?
Praha, Naše vojsko 1992
Slavná kniha světově proslulého autora poukazující na devastující účinky konzumní společnosti na mezilidské vztahy,
stejně jako na vlastní život jednotlivého člověka. Ukazuje současný kapitalismus jako systém založený na manipulaci
a ovládání. Východisko spatřuje, mimo jiného, v rozvíjení zaměstnaneckého vlastnictví a participativní demokracie.

Gibson, R. ed.: Nový obraz budoucnosti
Praha, Management Press 1998
Tato kniha, podobně jako práce Druckerovy, je vlastně sborníkem sestávajícím ze statí napsaných jednotlivými předními
odborníky na management. I v ní se v několika statích pojednává o participativním řízení jako o nutnosti v soudobém
světě, kde moderní technologie kladou zvýšený důraz na motivaci, vědomosti a tvořivost pracovníků.

Gottlieb L.: Let's Take Over the Government - A Plea for Direct Democracy (anglicky, Převezme vládu - za přímou
demokracii)
Kniha není tištěná, ale lze ji číst a/nebo stáhnout na website: http://www.gotworld.net/book/book.htm (potřebujete acrobat
reader, je ke stáhnutí zdarma zde: acrobat download)

Hayek, F.A.: Cesta do otroctví
Praha, ACADEMIA 1990
Tato kniha není o přímé demokracii. Přesto je však pro nás neobyčejně užitečná. V diskusích o demokracii v České
republice se stále objevuje argument, že rozhodovat mají odborníci, kteří díky svým vědomostem znají jedině správné -
pravdivé - řešení. Mnozí obhájci tohoto stanoviska si jistě neuvědomují, že jejich argumentace je nejen mylná, ale rovněž
totalitní. Důkazu tohoto tvrzení je věnována právě Hayekova kniha (viz rovněž Popper).

Kirchgässner, G., Feld L.P., Savioz, M.R.: Die direkte demokratie - Modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig
(německy, Přímá demokracie - moderní, úspěšná, vývoje a exportu schopná)
Basel - Genf - München, Helbing & Lichterhahn / München, Franz Wahlen 1999 Přímá demokracie vede jak ekonomicky t
ak politicky k úspěšné společnosti - politická kniha tří ekonomů university St. Gallen, východní Švýcarsko. "Demokracie
je lepší než její (absolutní) neznalost", překlad recenze >>
Překlad knihy do češtiny připravuje HzPD

Kočí, J., Polák, J.: Direct democracy of Tomorrow
Praha 1996. 64 stran. Cena 100 Kč
Kniha popisuje pravděpodobný vývoj politických systémů vyspělých zemí z hlediska odborníka na ekonomii a technologii
(Kočí) a z hlediska politologa (Polák). Jejich předpovědi jsou současným vývoje stále více potvrzovány. V knize je rovněž
publikováno provolání tehdy založeného českého hnutí za přímou demokracii.
Ing.Jaroslav Kočí, CSc. byl absolventem ČVUT v Praze a Vysoké školy ekonomické tamtéž. Uveřejnil řadu publikací
v ČSR i v zahraničí.
Jiří Polák, Ph.D. má švédský doktorát z politické vědy (Lund 1986).

Langer J.: Grenzen der Herrschaft - Empirische Studie moderner Herrschaftsstrukturen, Entwurf einer herrschaftsfreien
Staatsstruktur (německy, Meze nadvlády - Soumrak mocenských hierarchií - Empirická studie moderních mocenských
struktur, Návrh "bezmocenské" struktury státu)
Opladen, Westdeutscher Verlag, 334 S., 1988, pro členy Mehr Demokratie(>Odkazy / "Links" Evropa) zvláštní cena
DM 33,- (objednávky poštou: Mehr Demokratie e.V., Landesverband NRW, Mühlenstr. 18, D-51143 Köln-Porz / mailem: >Odkazy / "Links" Evropa)
Autor českého původu pracoval pro Římský klub, podporuje i Hnutí za přímou demokracii v ČR, překlad recenze >>

Mautner, M. N.: A Constitution of Direct Democracy
Christchurch, Legacy Books Ltd., s. 184.
Visit: http://www.legacy-books.com

Patočka, J.: Co jsou Češi
Praha, Panorama 1992
Známý český filozof poukazuje v této práci na některé historicky vzniklé rysy české povahy, které stojí v cestě rozvoji
demokracie. Zde máme na mysli především "lokajskou" mentalitu českých středostavovských vrstev. V knize je dobře
ukázano, s čímž musíme bojovat v našem zápasu o přímou demokracii v ČR.

Platón: Ústava (anglicky vydáno jako: Republica)
Praha, Svoboda 1993
Platón je znám jako první teoretik totalitního státu. Zkušenost z diskusí s českou veřejností ukazuje, že mezi námi
je nesmírně živé a vlivné přesvědčení o odborné povaze moci, vyjadřované v postoji, že vládnout mají ti, kteří jsou
k tomu odborně kvalifikováni. U Platóna se můžeme dočíst, že toto přesvědčení je první větou brutálního totalitního
systému. Kritice této totalitní teorie je věnována především kniha Popperova "Otevřená společnost ..." a Hayekova
"Cesta do otroctví" (viz výše a níže).

Polák, J.: Democracy - Direct or Indirect? Essays on Politics
Praha 1993. 62 stran. Cena 100 Kč (omezený počet výtisků dosud na skladě)
Kniha má 3 části. První část obsahuje kritiku dosud existujících politických systémů založených na vládě stran. Druhá
část navrhuje nový model založený na přímé účasti jednotlivých občanů na rozhodování. Třetí část shrnuje vývoj švédského
stranického systému, který se dostává do slepé uličky.

Popper, K.R.: Otevřená společnost a její nepřátelé. I. a II.
Praha, ISE 1994, s.354 a 386.
Tato kniha, stejně jako práce Hayekova, se ukázala být neobyčejně významná pro diskuse o demokracii v České republice.
Popper podrobně zkoumá původ totalitních idejí v evropské kultuře, a to včetně víry v jedinou možnou pravdu poznávanou
odborníky. Od něj pochází brilantní poznání, obsažené v této knize, že věta tvrdící, že "někdo jiný ví lépe než my sami,
co je pro nás dobré", je první větou totality. Jinak řečeno, cesta k demokracii se otevírá až s poznáním, že vláda není věcí
odborníků.

Postman, N.: Ubavit se k smrti
Mladá fronta, 1999
Postmanova kniha popisuje vliv médií na veřejnost, především vliv televize na úpadek teoretického myšlení. Autor podle
mého názoru přeceňuje technickou stránku fungování médií a přehlíží otázky vlastnictví a moci. Přesto upozorňuje
na důležité momenty ve vývoji konzumní společnosti, které rozkládají demokracii jako takovou a činí přímou demokracii
mnohem obtížněji dosažitelnou.

Sartori, G.: Teória demokracie
Bratislava, Archa 1993, s. 512
Klasická práce světového autora na téma demokracie. Obsahuje i podkapitoly o participační a referendové demokracii.

Seifel M. a Mayer T.: Triumph der Bürger (německy, Triumf občanů)
Mehr Demokratie e.V., Mnichov 1998
Kniha popisuje dlouholeté úsilí organizace Mehr Demokratie o zavedení práva na iniciativu a referendum v Bavorsku, úsilí,
které bylo, přes odpor politických stran, korunováno úspěchem r. 1995. Hnutí Mehr Demokratie slavilo další úspěchy
v Hamburku a nejnověji v Thüringen - viz WDD Newsletter, březen 2001(jiri.polak@swipnet.se), dále i >Odkazy / "Links"
Evropa.

Svensson, P.: Teorie demokracie
Brno, CDK1995, s. 287
Tato kniha, vedle klasických témat teorie demokracie, obsahuje pro nás důležité kapitoly a ekonomické a participativní
demokracii.

Šamalík, F.: Občanská společnost v moderním státě
Brno, Doplněk 1995
Z našeho hlediska velmi důležitá kniha pojednávající o vztahu občanské společnosti a státu. Je zde rovněž analyzován
vztah mezi centrální mocí a místní samosprávou, což je velice důležité i z hlediska uvažování o možnostech a mezích
místních referend a jejich vztahu k celku společnosti.

Toffler, A., Tofflerová, H.: Utváranie novej civilizácie
Bratislava, Open Windows 1996, s. 116
Stručný souhrn myšlenek obou autorů z jejich předcházejících knih. Obsahuje velice důležitou ideu "polopřímé
demokracie", jako odpověď na výzvy globálního světa.

Valach, M.: Svět na předělu. Studie o krizi současné společnosti
Brno, Doplněk 2000, 324 s., 189 Kč (k dostání rovněž na http://www.vltava.cz)
Autor zkoumá krizové jevy současné společnosti a jejich historické a kulturní kořeny. Analyzuje komunistický totalitní
systém, objasňuje jeho podstatu, ekonomické příčiny pádu a kritizuje konzumní společnost. Podává nástin filozofické
koncepce - základu pro návrh praktické reformy, jejíž podstatu spatřuje v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického
a politického systému. Tím má na mysli především nový model ekonomického systému založený na zaměstnaneckém
vlastnictví podniků společně se zavedením maximálně možného počtu prvků přímé demokracie do stávajícího systému
zastupitelské demokracie.
Kniha vyšla s příspěvkem Nadace Český literární fond. Autor knihy přispívá pravidelně do literárního čtrnáctideníku TVAR.


Vymětalík, B., Hegensbach, F., Adams, F. T., Hansen, G.B.: Cesta k člověku Praha, SCRIPTUM 1993
Křesťanský pohled na význam zaměstnaneckého vlastnictví s popisem vzniku a fungování slavného baskického výrobního
družstva v Mondragonu (asi 22 000 zaměstnanců-vlastníků).


Walker, Geoffrey de Q.: Initiative and Referendum - The People's Law(anglicky, Iniciativa a referendum - Právo lidu)
Centre for Independent Studies (Australia), ISBN No: 0 949769, http://cis.org.au

Zelený, M.: ČSFR očima exilového ekonoma
Praha, Alternativa a Polarita 1990, s. 73
Autor, žijící trvale v USA, zde doporučoval alternativní metodu privatizace ke kupónové privatizaci, a to prodejem podniků
jejich zaměstnancům - z USA známý ESOP.
Zdůrazňoval význam této metody pro ekonomiku, demokracii i ekologické nasměrování ekonomiky v postkomunistických
zemích. Byl zesměšňován a ignorován polistopadovými estébáckými a mafiánskými vládami.


ke studiu politická filozofie
Charles Taylor (A. Gutmannová, ed.): Multikulturalismus aneb politika uznání. Zkoumání politiky uznání (Filosofia)
Kanadský filozof Charles Taylor (* 1931) se ve svém eseji Politika uznání zabývá problémy, jejichž skutečnému řešení se ani
v Česku dříve či později nevyhneme. A nejde jen o otázky vyplývající ze soužití s příslušníky etnických menšin a imigranty,
ale například také o osnovy škol, které by měly (nebo podle jiných názorů neměly) odrážet skutečnost, že v naší zemi pobývá
množství lidí, jejichž tradice se od té naší zásadně liší. Taylorův text, který tvoří jádro sborníku Multikulturalismus.
Zkoumání politiky uznání, je však pro nás zajímavý i z daleko obecnějšího hlediska. Je příkladem politického uvažování, jež
zatím u nás není příliš běžné: opírá se o filozofickou tradici a staví na hodnotách, které se zkrátka uznávají - i když je to třeba
aktuálně nevýhodné. Autor konkrétně vychází z tradic politického liberalismu a z úvah Rousseaua, Kanta a Hegela (který
je mu nejbližší), ale svou představu o uspořádání společnosti sdružující občany různých kultur vysvětluje na obecně
známých, aktuálních příkladech. Zmiňuje situaci ve dvojjazyčné Kanadě, jejíž provincie Québec usiluje o uznání a větší
autonomii - Taylor je ostatně synem anglofonního otce a frankofonní matky - či připomíná Satanské verše. Domnívá se, že
jádrem sporu kolem Rushdieho románu je skutečnost, že ve státech respektujících soubor demokratických svobod osob
a jejich rovnost ve veřejné oblasti žije stále více lidí, centrum jejichž kultury leží někde jinde. Jsou sice našimi spoluobčany,
ale uznávají naprosto odlišné hodnoty. To představuje výzvu, píše Taylor, abychom reagovali na jejich pocit marginalizace,
aniž bychom dali v sázku naše základní politické názory. Jak Taylor připomíná, touha po uznání je jednou z hybných sil
dnešního světového dění - je např. v pozadí všech nacionalistických snah. Souvisejí totiž s identitou, která je zčásti
charakterizována uznáním, neuznáním nebo zneuznáním ze strany druhých. Tím, co je dnes - na rozdíl od předmoderní doby
- nové, není potřeba uznání, ale to, že žijeme v poměrech, v nichž úsilí o uznání může selhat. Původní zveřejnění Taylorova
eseje vyvolalo širokou diskusi, z níž editorka A. Gutmannová vybrala pro další vydání několik textů (mj. J. Habermase,
K. A. Appiaha či S. Wolfové) a celek doplnila svou věcnou a inspirativní předmluvou.
(In LN 02.11.2002)

Udo Becker
Slovník symbolů
(Portál)
Pojem symbol má tolik významů, že se v zacházení s ním těžko shodnou i dva představitelé jednoho vědního oboru - a to
nebereme v potaz zakotvení tohoto slova v uplynulých historických epochách. Moderní teorie znaků se snaží této významové
hemživosti symbolu učinit přítrž, je ovšem otázka, kdy její výsledky nějak významně zasáhnou praktické zacházení s ním.
Alespoň doposud je tento pojem zajímavým průsečíkem nejrůznějších myšlenkových proudů a světonázorů a vizí a už jen
snaha o jeho definici nutí k vykročení z přísně střežených hranic jedné disciplíny. Slovník symbolů Uda Beckera, jehož
český překlad právě vydalo nakladatelství Portál, ukazuje na jedné straně bezvýchodnost snahy o syntetické uchopení
symbolu, na druhé straně mu však nelze upřít poměrně úspěšnou snahu o zobecnění a co nejobsáhlejší shrnutí problematiky.
Mezi osmnácti stovkami hesel najdeme základní vstupy do symboliky barev, čísel, figur, ale i přehled uměleckých zobrazení
od prehistorie až po modernu. Ten, kdo čeká od slovníku základní informaci, obohacenou zde víc než kde jinde důležitým
výtvarným doprovodem, nebude zklamaný. Kdo by si však chtěl udělat jasno v terminologii, popřípadě se v rámci vlastního
studia symbolů poučit o zacházení s tímto pojmem v jiných humanitních oborech, měl by se obrátit k jinému zdroji. Tato
kniha je příručka pro školu a dům.

(In LN 02.11.2002)


CERVENA KNIHOVNA
SOCIOL. KNIHOVNA
POLIT. KNIHOVNA 2
E-KNIHY
MULTIKULTURALISMUS

POLIT. KNIHOVNA
gradapublishing.cz
bibliografie HZPD
HOME ZVON

DARIUS.CZ
CLANKY
ARCHIV CLANKU
POLIT. LINKY

xxx
NAPISTE REDAKCI

NAPIŠTE REDAKCI