Občanské sdružení ZVON a AGENTURA NIKOLA informujíPříruční knihovnička bojovníků za svobodu a demokracii bez ohledu na věk, pohlaví a stranickou příslušnost

Kol.: Problém tolerance v dějinách a perspektivě, Academia, Praha 1995

Gunter Hole: Fanatismus, sklon k extrému a jeho psychologické kořeny

PhDr. Miroslav Jodl, CSc.: Teorie elity a problém elity, Victoria publishing a.s., Praha 1994

Tomáš Koudela a spol.: Tak pravil Petr Cibulka, Votobia, 1999

Alexandr Solženicin: Rusko v troskách, Práh, Praha 1999

Jiří Buriánek: Systémová sociologie, Univerzita Karlova, Praha 1981

Jan Keller: Úvod do sociologie, 1992

Jan Keller: Sociologie a ekologie, Sociologické nakladatelství, Praha 1997

Jan Keller: Nedomyšlená společnost, 1992

Jan Keller: Až na dno blahobytu, Hnutí Duha, Brno 1995

Robert Laža: Jaderná energie a náš svět, tamtéž, 1993

Konrad Lorenz: Osm smrtelných hříchu, Panorama, Praha 1993

Karel Mundl: Zachraňme naději, tamtéž 1993 (rozhovory s ekologem Konradem Lorenzem)

Jan Keller: Dvanáct omylů sociologie, Slon, Praha 1995

Daniel Bell: Kulturní rozpory kapitalismu, Slon, Praha 1999

Věra Jirásková: Občan v demokratické společnosti, Slon, Praha 1999

Bohuslav Blažek: Tváří v tvář obrazovce, tamtéž

Zygmunt Bauman: Úvahy o postmoderní době, tamtéž

Friedrich A. Hayek: Osudová domýšlivost, tamtéž

Josef Alen: Dialogy o občanské společnosti, tamtéž

Sociologické školy, směry, paradigmata, tamtéž

Jan Keller: Sociologie byrokracie a organizace, Sociologické nakladatelství, Praha 1996

Jan Keller: Abeceda prosperity, Nakladatelství Doplňek, Brno 1997

Erazim Kohák, Čechy krásné, Čechy mé, tamtéž

E. F. Schumacher: Malé je krásné, tamtéž

Jerry Mander: V nepřítomnosti posvátného

Jerry Mander: Čryři důvody pro odstranění televize

Neil Postman: Ubavte se k smrti, Souvislosti, 1999 (media, komunikace, volby)

Politická komunikace a média, vydana na konci toku 2000 Univerzitou Karlovou v Praze, nakladatelstvím
Karolínum v rozsahu 164 stran (jen 90 Kc)

Média - internet - tv Nova a já - v rozsahu 231 stran vydalo nakladatelství ISV v roce 2000 (media a moc)

Jaroslav Nenadál: IMS, systémy integrovaného managementu, Dům techniky Ostrava 1999

Ivan Bureš: Praktická škola Marketingu 1 až 10, Genezis, Bratislava

Ján Pichňa: Sociológia podniku, Petrus a TU, Trnava 1998

Dušan Čunderlík: Terminologický slovník pre managerov a podnikateľov, Martis, Martin 1991

Petr Němec: Public relations. Komunikace v konfliktních a krizových situacích, Management Press, Praha 1999

Milton D. Rosenau: Řízení projektů, Computer press, Praha 2000

Řízení neziskových organizací, Nadace Lotos, Praha 1996

Martina Schaad: Neziskové organizace v ekonomické teorii, Masarykova univerzita, Brno 1998

Ing. Jaroslav Kočí, CSc.: Česká manažerská škola, Praha 1993

Libor Berný, Informatika, Svoboda servis, Praha 1997

Cliff Bowman: Strategický management, Grada Publishing, 1996

Stanislav Adamčík: Regionální politika a management regionů, obcí a měst, VŠ BÁŇSKÁ, Ostrava 2000

Stanislav Adamčík: Zdroje regionální politiky a regionálního rozvoje, tamtéž, 1997

Dalibor Vlček: Modely a modelování, podpora strategických rozhodovacích procesů, tamtéž 1999

Filosofie, základní problémy, Nakladatelství Fin, Olomouc 1996

Susanna Mastroberti: Stručné dějiny filozofie, Knižní klub

František Petrášek: Základy hospodářské prognostiky, VŠE, Praha 1992 V. V. Žirinovskij: Poslední výpad na jih
http://home.talkcity.com/capitoldr/jirisoler/ZIRINOV.html

Ezra J. Mishan: Spor o ekonomický růst, Slon, Praha 1994

Philip Agee: Byl jsem agentem CIA, Panorama, 1975

Stewart Steven: Výbušnina, Sakko, Praha 1991

S. S. Sergejev: Totální spionáž, Naše vojsko, 1986

V. P. Borovička: Vyzvědačky století, Knižní klub

Gerald Reischel: Sběratelé elektronických dat, Knižní klub, Praha 2001

Ludmila Čírtková: Policejní psychologie, Portál, Praha 2000

Praskovja Mošenceva: Třicet let chirurgem v Kremlu, Nakladatelství brána, Knižní klub

Mark Lloyd: Guinnesova špionážní kniha, Olympia, Praha 1994

Přemysl Vachalovský, John Bok: Špion vypovídá II., J. W. Hill 2000

Jiří Dienstbier, Snění o Evropě, Lidové noviny, Praha 1990

Vaclav Havel: Do různých stran, Lidové noviny 1990

Karel Žaloudek, Encyklopedie politiky, Nakladatelství Libri, Praha 1999

Michail Gorbačov a Zdeněk Mlynář: Reformátoři nebývají šťastni, Victoria Publishing, Praha 1995

Preston Gralla: Jak pracuje životní prostředí, Unis Publishing 1995

Pavla Kočíková: Evropská unie a životní prostředí , Montanex 1998

Jan Haverkamp: Aktívne pre Zem, Nadácia Zelená nádej, Prešov 1994 (příručka pro efektivní ochranářskou práci,
metody použitelné i v politice)

Životní prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí a Academia Praha 1990

Josef Šmajs: Ohrožená kultura, (Od evoluční ontologie k k ekologické politice/přednášky z ekologické filozofie)

Kol.: Mozaika budoucnosti, Dobromysl 1995 (sbornik studentske konference - vývoj společenských a přírodních
věd)

Jozef Mistrík: Rétorika, SPN, Bratislava 1987

Ewald Rahn: Psychiatrie, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Ivan Slaměník: Aplikovaná sociální psychologie II, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Jaromír Janata: Agrese, tolerance a intolerance, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Ján Praško, Asertivitou proti stresu, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Jaro Křivohlavý, Jak zvládat depresi, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Tomáš Novák: Jak se prosadit asertivně, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Věra Capponi: Asertivně do života, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Arnon Bentovim: Týrání a sexuální zneužívání v rodinách, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Eva Rheinwaldová: Novodobá péče o seniory, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Helena Horáková: Strategický merketing, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

John Cooper: Marketingové plánování: Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Růžena Komárková: Psychologie reklamy, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Ivan Crha: Jak psát reklamní text, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Danuše Rodryčová: Jak prezentovat firmu, produkt, sebe, názor...

J. H. Donelly: Management, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Richard Hindls: Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Danuše Rodryčová: Bezpečnost informací, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Rolf H, Bay: Účinné vedení týmů, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Andrej Kopčaj: Řízení proudu změn, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Mik Wisniewski: Metody manažerského rozhodování, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Zbyněk Pitra: Příprava a provádění organizačních změn: Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Václav Hrala: Politická geografie, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Ivan Šroněk: Hospodářské styky se zahraničím, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Dudley Lynch: Strategie delfína, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Joseph E. Stiglitz: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Michael Armstrong: Personální management, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Di Kamp: Manažer 21. století, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Marek Marějka: Jak poznat druhou stranu, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Olga Hanzlíková: Jak uspět v prvním zaměstnání, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Eva Šotolová: Vzdělávání Romů, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Milena Tvrdíková: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Zdeněk Molnár: Efektivnost informačních systémů, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Karel Maier: Ekonomika územního rozvoje, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Ludmila Janečková: Marketing měst a obcí, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Martin Lukáš: Městský informační management, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Ros Taylor: Změň sám sebe, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Vladimíra Khelerová: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Vladimír Provazník: Psychologie pro ekonomy, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Vladimír Smejkal: Lexikon společenského chování, Grada Publishing, Praha, 2000/2001
( www.gradapublishing.cz )

V edici Světové dokumenty vyšly v nakladatelství Aries Ostrava tyto dokumenty:
- Úmluva o právním postavení uprchlíků
- Úmluva proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
- Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
- Charta organizace spojených národů a statut mezinárodního soudního dvora
- Všeobecná deklarace lidských práv
- Listina základních práv a svobod

Miroslav Soukup: Strategie rozvoje zemské civilizace, Svoboda, Praha 1984

Peter F. Drucker: Věk diskontinuity, Obraz měnící se společnosti, Management Press, Praha 1994

Karel Hvížďala: První zpráva, Rozhovor s Václavem Klausem, Cartoonia, Praha 1992

Bohumír Bartoš: Psychologie propagandy, Univerzita Karlova, Praha 1980

Michal Klapač: Psychologie v praxi, Praha 1994

Konrad Liessmann: O myšlení, Votobia, Olomouc 1994

František Gahér: Logika pre každého, Iris, Bratislava 1996

Bauman Zygmunt: GLOBALIZACE / Důsledky pro člověka Kniha známého sociologa polského původu.

Brandes Detlef:  Česi pod německým protektoratem Výborný zdoj informací o době protektorátu od německého
autora.

Brzezinsky Zbigniew Velká šachovnice Poutavý rozbor zahraniční politiky Spojených států od politologa
polského původu.

Čapek Karel  Hovory s T.G.Masarykem Jaký byl náš první prezident? To se dozvíte z jeho vlastních
vzpomínek. 

Čapek Karel  O věcech obecných čili  ZÓON POLITIKON Nadčasové úvahy o politice, které jsou i po tolika
letech aktuální a svěží.

Čapka František  Dějiny zemí Koruny české v datech Velmi dobře napsahý průvodce po událostech v českých
dějinách.

Miroslav Novák Systémy politických stran  Úvod do problematiky systémů politických stran a moderních
politických režimů.

Pekař Josef Dějiny Československé Toto mistrovsky napsané dílo vám nejlépe vysvětlí souvislosti v českých
dějinách. 

Tigrid Pavel  Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu Skvělý průvodce dějinami naší republiky
v tomto století.

Tigrid Pavel  Glosy o české politice Knižní podoba autorových nedělních poznámek v rozhlase. Připomíná řadu
událostí z let 1996 - 1999.

Tigrid Pavel   Jak to šlo Komentáře k událostem 1992 - 1993.

Veselý Zdeněk Dějiny českého státu v dokumentech Obsahově i graficky mimořádně dobře zpracovaná kniha.

Viewegh Michal Švédské stoly aneb Jací jsme  Humorně napsané fejetony známého autora o české povaze.

Zach Aleš Kniha a český exil Mapa knižní produkce českého exilu.

Dějiny Univerzity Karlovy  Málokterá instituce ovlivňovala české dějiny tak významně a po tak dlouhou dobu.
Dějiny Univerzity Karlovy odrážejí jako zrcadlo osud naší země.

Romové - reflexe problému Kniha s příspěvky pěti autorů, kteří se snaží podívat na romskou problematiku 
z různých pohledů.

Jan Jandourek: Tomáš Halík, Ptal jsem se cest

Otec Bohuslav: Páter Pius, Muž bolesti a lásky, Matice Cyrilometodějská, Olomouc 1992

Koloman Ivanička: Synergetika a civilizácia, Alfa, Bratislava 1988

Josef Čermák: Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě, Ateliér Zlín 2000

Luděk Frýbort: Češi očima exulanta aneb Osmdesát pohledů zvenku, Annonce k.s., Praha 2000

Ludwig von Mises: "Byrokracie" Murray N. Rothbard: Ekonomie státních zásahů, Liberární institut, Praha
To nejlepší o ekonomii a pustošivých důsledcích státních zásahů!

Murray Rothbard:Peníze v rukou státu aneb Jak vláda zničila naše peníze, Liberární institut, Praha

David Boaz: Liberalismus - v teorii a politice, Liberární institut, Praha

Russell Roberts: O věčné hlouposti aneb Příběh o mýtech protekcionismu a svobodném obchodě, Liberární
institut, Praha

E. Kohák: "Poutnk po hvězděch" nakl. Portál, Praha 2001

Naom Chomski: Tajnosti, lěi a demokracie (interview s Davidem Barsamianem), Votobia, Olomouc 1999

------------------------------------------------------------------------

Všechny zájemce o přímou demokracii si dovoluji upozornit na dvě nové
publikace, které tuto myšlenku propagují. Jedná se o:
Giddens, A.: Třetí cesta. Mladá Fronta, Praha 2001, s. 150, 169 Kč.
Toffler, A., Tofflerová H.: Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky.
Dokořán, Praha 2001, s. 125, 175 Kč.
Giddens je nejvýznamnější současný britský sociolog, manželé Tofflerovi
jsou světově proslulí američtí futurologové.
Obě knihy mohu vřele doporučit.
Milan Valach

------------------------------------------------------------------------


KNIHY ZASILATELSTVI WWW.KOSMAS.CZ


Lidská práva
Hanuš Jiří nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Sborník textů věnovaných aktuální problematice lidských práv.

Doporučená cena: 129,-
Naše cena: 116,- (sleva 10%, ušetříte 13,-)

------------------------------------------------------------------------

Zásady liberálního řádu
Ježek Tomáš nakl./vyd. Academia

Antologie liberálního myšlení obsahuje eseje významných evropských a amerických liberálních myslitelů
posledního půlstoletí

Doporučená cena: 187,-
Naše cena: 168,- (sleva 10%, ušetříte 19,-)

------------------------------------------------------------------------

Třetí cesta
Giddens Anthony nakl./vyd. Mladá fronta

Kniha o politiké budoucnosti sociální demokracie a hledání třetí cesty.

Doporučená cena: 169,-
Naše cena: 144,- (sleva 15%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

KBSE / OBSE minulost, přítomnost, perspektivy
Leška Vladimír nakl./vyd. Karolinum

Kniha mapující historii a činnost této organizace

Doporučená cena: 185,-
Naše cena: 166,- (sleva 10%, ušetříte 19,-)

------------------------------------------------------------------------

Srovnávací ústavní inženýrství
Sartori Giovanni nakl./vyd. Sociologické nakladatelství (SLON)


Doporučená cena: 330,-
Naše cena: 297,- (sleva 10%, ušetříte 33,-)

------------------------------------------------------------------------

Právo a politika konverzace
Přibáň Jiří nakl./vyd. G plus G

Soubor esejů na téma právního státu, lidských práv, spravedlnosti a politiky v postmoderní pluralitní situaci.

Doporučená cena: 169,-
Naše cena: 152,- (sleva 10%, ušetříte 17,-)

------------------------------------------------------------------------

Opium intelektuálů
Aron Raymond nakl./vyd. Mladá fronta

Kniha renomovaného francouzského sociologa a politologa věnovaná podstatě komunismu.

Doporučená cena: 279,-
Naše cena: 237,- (sleva 15%, ušetříte 42,-)

------------------------------------------------------------------------

S RECENZÍ
AKČNÍ SLEVA
Znečištěný pramen
Laughland John nakl./vyd. Prostor

Práce Johna Laughlanda odpovídá směru uvažování, který vůči projektům Evropské unie zastává euroskeptické
křídlo britských konzervativců.

Doporučená cena: 399,-
Naše cena: 315,- (sleva 21%, ušetříte 84,-)

------------------------------------------------------------------------

Týden po týdnu 1.
Veis Jaroslav, Růžička Michal, Hanák Jiří nakl./vyd. Ježek

Tři roky vývoje české politiky očima tří žurnalistů.

Doporučená cena: 149,-
Naše cena: 134,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

O původu totalitní demokracie
Talmon Jacob L nakl./vyd. Sociologické nakladatelství (SLON)

Kniha sleduje vývoj idejí totalitní demokracie v rozjitřené atmosféře Francouzské revoluce.

Doporučená cena: 275,-
Naše cena: 248,- (sleva 10%, ušetříte 27,-)Politika
Lord Christopher nakl./vyd. Karolinum

Originální teorie o vývoji politických idejí na konci 20. století.

Doporučená cena: 150,-
Naše cena: 135,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

Přísně tajné
Žáček Pavel nakl./vyd. Votobia

Studie zveřejňuje vybrané směrnice a metodické pokyny Stb z let 1978-1989.

Doporučená cena: 149,-
Naše cena: 134,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

Občanská společnost v moderním státě
Šamalík František nakl./vyd. Doplněk

Zasvěcená a čtivě napsaná politologická studie, v níž autor nabízí teoretický, historický i zcela současný pohled
na aktuální problematiku.

Doporučená cena: 126,-
Naše cena: 113,- (sleva 10%, ušetříte 13,-)

------------------------------------------------------------------------

Nová Evropa
Masaryk Tomáš Garrigue nakl./vyd. Doplněk

Na přelomu věků, kdy Evropa směřuje k nové jednotě, dostane čtenář knihu pozoruhodně aktuální, obohacenou
předmluvou Jaroslava Šabaty.

Doporučená cena: 126,-
Naše cena: 113,- (sleva 10%, ušetříte 13,-)

------------------------------------------------------------------------

Zrazená revoluce
Trockij Lev Davidovič nakl./vyd. Doplněk

Klíčová práce doplňující pohled na dějiny první poloviny 20. století o důležitý rozměr. Vychází u nás poprvé
od roku 1937, doplněná doslovem P. Uhla.

Doporučená cena: 126,-
Naše cena: 113,- (sleva 10%, ušetříte 13,-)

------------------------------------------------------------------------

Sokratův stín
Michnik Adam nakl./vyd. Doplněk

Výbor z publicistické tvorby Adama Michnika obsahuje nejvýznamnější společenské a politické eseje a články
této významné osobnosti středoevropské esejistiky a polského veřejného života.

Doporučená cena: 200,-
Naše cena: 180,- (sleva 10%, ušetříte 20,-)

------------------------------------------------------------------------

Studená válka 1954—1964
Reiman Michal, Luňák Petr nakl./vyd. Doplněk

Kniha se zabývá dobou, kdy se USA a SSSR mění v supervelmoci, které mohou svým jediným rozhodnutím
změnit, ba zničit mezinárodní systém.

Doporučená cena: 231,-
Naše cena: 208,- (sleva 10%, ušetříte 23,-)

------------------------------------------------------------------------

Kořeny československé reformy 1968
Kaplan Karel nakl./vyd. Doplněk

V analýze kořenů Československé reformy 1968 se autor opírá o většinou dosud neznámé nebo nezveřejněné
archivní dokumenty.

Doporučená cena: 252,-
Naše cena: 227,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu
Otáhal Milan nakl./vyd. Doplněk

Studie se soustřeďuje na umělce a vědce, kteří svými vystoupeními na počátku roku 1989 významně ovlivnili
část obyvatelstva.

Doporučená cena: 139,-
Naše cena: 125,- (sleva 10%, ušetříte 14,-)

------------------------------------------------------------------------

Cena svobody
Kavanová Rosemary nakl./vyd. Doplněk

Osobní příběh R. Kavanové se prolíná s příběhem Československa od konce druhé světové války do počátku
sedmdesátých let. Předmluva Arthura Millera.

Doporučená cena: 175,-
Naše cena: 158,- (sleva 10%, ušetříte 17,-)Nebezpečná bezpečnost
Kaplan Karel nakl./vyd. Doplněk

Kniha popisuje způsob "výroby" politických procesů a příčiny i důsledky role, kterou StB sehrála v dějinách
naší země.

Doporučená cena: 252,-
Naše cena: 227,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Informace o Chartě 77
Gruntorád Jiří nakl./vyd. Doplněk

Cenná práce, jež bude jistě sloužit nejen celým generacím historiků zabývajících se moderními dějinami naší
země, ale i široké veřejnosti.

Doporučená cena: 357,-
Naše cena: 321,- (sleva 10%, ušetříte 36,-)

------------------------------------------------------------------------

Rusko obtížná vlast
Kopelev Lev nakl./vyd. Doplněk

Esej, která není jen výčtem nesčetných krizí, vlády zvůle, násilí a teroru.

Doporučená cena: 39,-
Naše cena: 35,- (sleva 10%, ušetříte 4,-)

------------------------------------------------------------------------

Proč jsme v Listopadu vyšli do ulic
Procházka Jaromír nakl./vyd. Doplněk

Sedm autorů vydává svědectví z let 1960—1989 pod úhlem oboru, kterým se zabývají.

Doporučená cena: 147,-
Naše cena: 132,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

Čtyři důvody pro zrušení televize
Mander Jerry nakl./vyd. Doplněk

Zásadní, myšlenkově převratná kniha, která pečlivě, argument za argumentem, vyvrací nebezpečně zakořeněné
předsudky typu

Doporučená cena: 294,-
Naše cena: 265,- (sleva 10%, ušetříte 29,-)

------------------------------------------------------------------------

Filozof T. G. Masaryk
Nový Lubomír nakl./vyd. Doplněk

Soubor studií z let 1989—1994 završuje a významně doplňuje autorovu letitou badatelskou práci

Doporučená cena: 63,-
Naše cena: 57,- (sleva 10%, ušetříte 6,-)

------------------------------------------------------------------------

Svět na předělu
Valach Milan nakl./vyd. Doplněk

Analýza krizových jevů současné společnosti, jejich historických a kulturních kořenů obsahuje také nástin
filozofické koncepce pro praktickou reformu.

Doporučená cena: 189,-
Naše cena: 170,- (sleva 10%, ušetříte 19,-)

------------------------------------------------------------------------

Česká přináležitost k Západu v letech 1815—1878
Pfaff Ivan nakl./vyd. Doplněk

Autor zpochybňuje tradiční představu o českém obrození ovlivňovaném slavistickými proudy.

Doporučená cena: 168,-
Naše cena: 151,- (sleva 10%, ušetříte 17,-)

------------------------------------------------------------------------

Pod rudou vlajkou proti KSČ
Pečinka Pavel nakl./vyd. Doplněk

Autor knize sleduje osudy radikální levice v Československu.

Doporučená cena: 96,-
Naše cena: 86,- (sleva 10%, ušetříte 10,-)

------------------------------------------------------------------------

Neklid v Česku
Švanda Pavel nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha se zabývá vznikem politických sil a utvářením české vnitropolitické scény po roce 1989.

Doporučená cena: 129,-
Naše cena: 116,- (sleva 10%, ušetříte 13,-)


Imanence a sociální pouto
Barša Pavel nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha rozebírá dva opačné typy motivace - nagativní a afirmativní vůli.

Doporučená cena: 139,-
Naše cena: 125,- (sleva 10%, ušetříte 14,-)

------------------------------------------------------------------------

Vlajka
Nakonečný Milan nakl./vyd. Chvojkovo nakladatelství

Kniha přináší množství politických a dalších údajů o činnosti české fašistické organizace Vlajka.

Doporučená cena: 269,-
Naše cena: 242,- (sleva 10%, ušetříte 27,-)

------------------------------------------------------------------------

T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882-1910
Doubek Vratislav nakl./vyd. Academia

Kritická studie mapující aktivity a postoje velké osobnosti českých dějin na přelomu století.

Doporučená cena: 185,-
Naše cena: 166,- (sleva 10%, ušetříte 19,-)

------------------------------------------------------------------------

Americana 2
Preisner Rio nakl./vyd. Atlantis

Ve druhém dílu svého zamyšlení nad soudobou Amerikou a nad základními otázkami lidstva prohlubuje Rio
Preisner svůj zaujatý pohled.

Doporučená cena: 147,-
Naše cena: 132,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

Islámská výzva
Mendel Miloš nakl./vyd. Atlantis

Kniha se pokouší zpřístupnit složité sociální a kulturní zázemí, z něhož vyrůstá soudobý politický islám.

Doporučená cena: 91,-
Naše cena: 82,- (sleva 10%, ušetříte 9,-)

------------------------------------------------------------------------

Do exilu s převaděči
Slabotinský Radek nakl./vyd. Prius


Doporučená cena: 95,-
Naše cena: 86,- (sleva 10%, ušetříte 9,-)

------------------------------------------------------------------------

Majáles 1956
Matthews John nakl./vyd. Prius

Kniha je příspěvkem k poznání průběhu a projevů krize komunistického režimu v Československu v letech
1953-1957.

Doporučená cena: 95,-
Naše cena: 86,- (sleva 10%, ušetříte 9,-)

------------------------------------------------------------------------

Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953
Pernes Jiří nakl./vyd. Prius

Studijní materiál výzkumného projektu Krize komunistického systému v Československu 1953 - 1957.

Doporučená cena: 105,-
Naše cena: 94,- (sleva 10%, ušetříte 11,-)

------------------------------------------------------------------------

Koncil a česká společnost
Hanuš Jiří, Fiala Petr nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě.

Doporučená cena: 149,-
Naše cena: 134,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní organizace
Baňouch Hynek, Fedorko Martin nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Publikace věnovaná problematice mezinárodních organizací.

Doporučená cena: 210,-
Naše cena: 189,- (sleva 10%, ušetříte 21,-)Národnostní politika v postkomunistických zemích
Dančák Břetislav, Fiala Petr nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Sborník ukazuje hlavní trendy národnostní politiky v regionu střední a východní Evropy.

Doporučená cena: 220,-
Naše cena: 198,- (sleva 10%, ušetříte 22,-)

------------------------------------------------------------------------

Demokracie v Americe
de Tocqueville Alexis nakl./vyd. Academia

Kniha francouzského historika tvořící základ moderní historiografie a politologie.

Doporučená cena: 245,-
Naše cena: 220,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Americana 1
Preisner Rio nakl./vyd. Atlantis

Pronikavá analýza levicově liberální americké inteligence a politiky.

Doporučená cena: 147,-
Naše cena: 132,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

Nemoc století
Besancon Alain nakl./vyd. Themis

Kniha porovnává dvě ideologie, které poznamenaly 20. století.

Doporučená cena: 105,-
Naše cena: 94,- (sleva 10%, ušetříte 11,-)

------------------------------------------------------------------------

Němci v Praze 1861-1914
Cohen Gary B nakl./vyd. Karolinum

Americký historik stopuje politické, sociální a kulturní dějiny pražských Němců od roku 1861 do první světové
války.

Doporučená cena: 290,-
Naše cena: 261,- (sleva 10%, ušetříte 29,-)

------------------------------------------------------------------------

Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických systémech
kolektiv nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Kniha je věnována osudům exkomunistických stran v 90. letech v postsovětském teritoriu.

Doporučená cena: 80,-
Naše cena: 72,- (sleva 10%, ušetříte 8,-)

------------------------------------------------------------------------

Nová věda o politice
Voegelin Eric nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha rakousko-amerického myslitele přináší bohatství originálních konceptů a symbolů, které mohou trvale
obohatit lidské uvažování o dějinách i o současnosti.

Doporučená cena: 169,-
Naše cena: 152,- (sleva 10%, ušetříte 17,-)

------------------------------------------------------------------------

Blackwellova encyklopedie politického myšlení
Miller David nakl./vyd. Barrister & Principal

Nové vydání úspěšné encyklopedie politického myšlení.

Doporučená cena: 550,-
Naše cena: 495,- (sleva 10%, ušetříte 55,-)

------------------------------------------------------------------------

Česká konzervativní a liberální politika
Fiala Petr, Mikš František nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Sborník k desátému výročí založení revue Proglas.

Doporučená cena: 350,-
Naše cena: 315,- (sleva 10%, ušetříte 35,-)

------------------------------------------------------------------------

S RECENZÍ
Josef Lux - Muž se světlem v srdci
Mann Heinrich nakl./vyd. Gutenberg

Osobitá výpověď o nejen politickém životě Josefa Luxe od roku 1990 až po smrt v americkém Seattlu 21. listopadu 1999.

Doporučená cena: 159,-
Naše cena: 143,- (sleva 10%, ušetříte 16,-)Teorie mezinárodních vztahů
Hollis Martin, Smith Steve nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha se s bravurou pohybuje na pomezí filozofie a mezinárodních vztahů.

Doporučená cena: 199,-
Naše cena: 179,- (sleva 10%, ušetříte 20,-)

------------------------------------------------------------------------

Čečensko - vítězství a prohry
Gallová Carlotta, de Waal Thomas nakl./vyd. Themis

Kniha líčí rusko-čečenský konflikt do přelomu let 1996-97.

Doporučená cena: 252,-
Naše cena: 227,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Světová politika ve 20. století II.
Nálevka Vladimír nakl./vyd. Aleš Skřivan

Druhý díl publikace o politických dějinách 20. století.

Doporučená cena: 184,-
Naše cena: 166,- (sleva 10%, ušetříte 18,-)

------------------------------------------------------------------------

Kontinent Evropa
Pöttering Hans-Gert, Kühnhardt Ludger nakl./vyd. ISE-Institut pro středoevropskou kulturu a politiku


Doporučená cena: 231,-
Naše cena: 208,- (sleva 10%, ušetříte 23,-)

------------------------------------------------------------------------

Původ totalitarismu I-III
Arendtová Hannah nakl./vyd. Oikoymenh

Třísvazkové dílo slavné politické myslitelky, která zkoumá kořeny totalitarismu 20. století.

Doporučená cena: 358,-
Naše cena: 322,- (sleva 10%, ušetříte 36,-)

------------------------------------------------------------------------

Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995
Plechanovová Běla, Fidler Jiří nakl./vyd. ISE-Institut pro středoevropskou kulturu a politiku

Čtvrtý díl studijních textů pokračuje výkladem mezinárodního vývoje od léta roku 1941 až do roku 1995.

Doporučená cena: 189,-
Naše cena: 170,- (sleva 10%, ušetříte 19,-)

------------------------------------------------------------------------

Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900-1939
Cabada Ladislav nakl./vyd. ISE-Institut pro středoevropskou kulturu a politiku

Kniha sleduje vývoj komunistického hnutí v Československu a vývoj levicové kultury, která se k tomuto hnutí
přihlašuje.

Doporučená cena: 199,-
Naše cena: 179,- (sleva 10%, ušetříte 20,-)

------------------------------------------------------------------------

Komunismus v České republice
Fiala Petr, Holzer Jan, Mareš Miroslav, Pšeja Pavel nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Publikace se z politologického hlediska zabývá specifickou rolí komunismu v českém politickém systému v 90.
letech.

Doporučená cena: 220,-
Naše cena: 198,- (sleva 10%, ušetříte 22,-)

------------------------------------------------------------------------

Volební kampaň v České republice
kolektiv nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Problematika volební kampaně v České republice, která je nahlížena především z právního hlediska.

Doporučená cena: 80,-
Naše cena: 72,- (sleva 10%, ušetříte 8,-)

------------------------------------------------------------------------

S RECENZÍ
Inventura dospělosti
Příhoda Petr nakl./vyd. Academia

Výbor komentářů vysílaních Rádiem Svobodná Evropa i tištěné texty z několika posledních let.

Doporučená cena: 168,-
Naše cena: 151,- (sleva 10%, ušetříte 17,-)Stranické systémy v re/konstrukci
Kunc Jiří nakl./vyd. Sociologické nakladatelství (SLON)

Kniha se zabývá tématy z oboru srovnávací politologie a mezinárodních teritoriálních studií.

Doporučená cena: 259,-
Naše cena: 233,- (sleva 10%, ušetříte 26,-)

------------------------------------------------------------------------

Konzervativní smýšlení
Kirk Russell nakl./vyd. Občanský institut

Obšírný exkurs do dějin idejí.

Doporučená cena: 385,-
Naše cena: 346,- (sleva 10%, ušetříte 39,-)

------------------------------------------------------------------------

Moderní analýzy politiky
Fiala Petr, Schubert Klaus nakl./vyd. Barrister & Principal

V knize představují oba autoři české veřejnosti politologickou disciplínu, jež bývá označována pojmem policy
analysis.

Doporučená cena: 199,-
Naše cena: 179,- (sleva 10%, ušetříte 20,-)

------------------------------------------------------------------------

Holandská zkušenost
Kabela Miroslav nakl./vyd. Barrister & Principal

Jak malá země řeší aktuální společenské a politické problémy. Druhé vydání.

Doporučená cena: 199,-
Naše cena: 179,- (sleva 10%, ušetříte 20,-)

------------------------------------------------------------------------

Světová politika ve 20. století I.
Nálevka Vladimír nakl./vyd. Aleš Skřivan

Publikace o politických dějinách 20. století od autora, který v roce 1998 získal literární cenu E. E. Kische KALF.

Doporučená cena: 179,-
Naše cena: 161,- (sleva 10%, ušetříte 18,-)

------------------------------------------------------------------------

Lidské vášně a osobní zájmy
Hirschman Albert O nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Studium intelektuálních debat minulosti sleduje zrození současného politického a ekonomického světa.

Doporučená cena: 139,-
Naše cena: 125,- (sleva 10%, ušetříte 14,-)

------------------------------------------------------------------------

Institucionální struktura Evropské unie
Pitrová Markéta nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Kniha je zaměřená na historický vývoj institucionální struktury Unie a na vazby mezi jednotlivými orgány
a na analýzu jejich činnosti.

Doporučená cena: 99,-
Naše cena: 89,- (sleva 10%, ušetříte 10,-)

------------------------------------------------------------------------

Franco
Bachoudová Andrée nakl./vyd. Themis

Podrobný rozbor kontroverzní osobnosti v politickém a historickém kontextu Španělska.

Doporučená cena: 483,-
Naše cena: 435,- (sleva 10%, ušetříte 48,-)

------------------------------------------------------------------------

Úvod do politické vědy
Berg-Schlosser Dirk, Stammen Theo nakl./vyd. ISE-Institut pro středoevropskou kulturu a politiku

Kniha prezentuje základní rysy politické vědy.

Doporučená cena: 281,-
Naše cena: 253,- (sleva 10%, ušetříte 28,-)

------------------------------------------------------------------------

S RECENZÍ
Náboženství v boji o Palestinu
Mendel Miloš nakl./vyd. Atlantis

Kniha se soustřeďuje na střet náboženství v souvislosti se současným etnicko-politickým konfliktem na území
historické Palestiny.

Doporučená cena: 189,-
Naše cena: 170,- (sleva 10%, ušetříte 19,-)


------------------------------------------------------------------------

Edvard Beneš /diplomat na cestách/
Čechura Jaroslav, Čechurová Jana nakl./vyd. Karolinum

Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše (1919-1928).

Doporučená cena: 180,-
Naše cena: 162,- (sleva 10%, ušetříte 18,-)

------------------------------------------------------------------------

Česko - Slovensko
Stein Eric nakl./vyd. Academia

Zatím nejrozsáhlejší a nejpodrobnější, v češtině navíc stále ještě jediná monografie věnovaná rozpadu
Československa.

Doporučená cena: 255,-
Naše cena: 230,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

S RECENZÍ
Zpráva o putování v komunistických archivech
Bartošek Karel nakl./vyd. Paseka

Kniha o tajuplné činnosti mezinárodního komunistického aparátu.

Doporučená cena: 249,-
Naše cena: 224,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Evropská politika sjednoceného Německa 1990-1999
Moravcová Dagmar, Plechanovová Běla, Kreidl Jan nakl./vyd. ISE-Institut pro středoevropskou kulturu
a politiku

Studie rozebírající nejnovější vývoj evropské politiky Německa.

Doporučená cena: 168,-
Naše cena: 151,- (sleva 10%, ušetříte 17,-)

------------------------------------------------------------------------

S RECENZÍ
Kultura lži
Ugrešićová Dubravka nakl./vyd. Mladá fronta

Svazek esejů reagujících na zánik Jugoslávie a následující válečný konflikt v Chorvatsku a Bosně.

Doporučená cena: 189,-
Naše cena: 161,- (sleva 15%, ušetříte 28,-)

------------------------------------------------------------------------

Nacionalistické politické strany v Evropě
Dančák Břetislav, Fiala Petr nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Publikace představuje různé podoby různé podoby nacionalismu v současné Evropě.

Doporučená cena: 150,-
Naše cena: 135,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí
Reiman Michal nakl./vyd. Karolinum

Studie věnovaná historii a genezi sovětského komunistického totalitarismu.

Doporučená cena: 100,-
Naše cena: 90,- (sleva 10%, ušetříte 10,-)

------------------------------------------------------------------------

Aktuálnost změn Ústavy ČR
nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Sborník je věnován komplexu problémů spojených s podobou základního zákona státu.

Doporučená cena: 220,-
Naše cena: 198,- (sleva 10%, ušetříte 22,-)

------------------------------------------------------------------------

Národy a nacionalismus od roku 1780
Hobsbawm Eric nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha na řadě historických a aktuálních příkladů seznamuje se genezí pojmu nacionalismus.

Doporučená cena: 169,-
Naše cena: 152,- (sleva 10%, ušetříte 17,-)

------------------------------------------------------------------------

Světový étos pro politiku a hospodářství
Küng Hans nakl./vyd. Vyšehrad

Autor zkoumá roli etiky v dnešním čím dál provázanějším světě velké politiky a velkých ekonomických podniků.

Doporučená cena: 230,-
Naše cena: 207,- (sleva 10%, ušetříte 23,-)Politika I.
Aristotelés nakl./vyd. Oikoymenh

Spolu s Platónovou Ústavou nejdůležitější kniha evropské tradice politické filosofie v zrcadlovém řecko-českém
vydání.

Doporučená cena: 198,-
Naše cena: 178,- (sleva 10%, ušetříte 20,-)

------------------------------------------------------------------------

Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita
nakl./vyd. Masarykova univerzita-Vydavatelství

Publikace přináší čtyři studie, jež nabízejí diferencovaný pohled na vývoj politických stran v postkomunistických
zemích.

Doporučená cena: 99,-
Naše cena: 89,- (sleva 10%, ušetříte 10,-)

------------------------------------------------------------------------

Peklo na zemi
Bagdo nakl./vyd. DharmaGaia

Stručná biografie tibetského politického vězně s úvodem J. S. dalajlámy

Doporučená cena: 59,-
Naše cena: 53,- (sleva 10%, ušetříte 6,-)

------------------------------------------------------------------------

Revoluce a církev
Maier Hans nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

V souvislosti se zachycením událostí Velké francouzské revoluce autor studuje vazby mezi vznikající demokracií
a katolickou církví.

Doporučená cena: 220,-
Naše cena: 198,- (sleva 10%, ušetříte 22,-)

------------------------------------------------------------------------

Esej o politickém harémisku
Vodrážka Mirek nakl./vyd. Zvláštní vydání

Kritická zpráva o stavu feminismu v Čechách.

Doporučená cena: 69,-
Naše cena: 62,- (sleva 10%, ušetříte 7,-)

------------------------------------------------------------------------

10 let na straně svobody
Hamerský Milan, Dimun Petr nakl./vyd. Brána

Kronika deseti let existence Občanské demokratické aliance.

Doporučená cena: 259,-
Naše cena: 233,- (sleva 10%, ušetříte 26,-)

------------------------------------------------------------------------

S RECENZÍ
Václav Havel – Politická tragédie v šesti dějstvích
Keane John nakl./vyd. Volvox Globator

Kniha renomovaného britského novináře zachycuje všechna významná životní údobí Václava Havla včetně
rodinného zázemí, prvních literárních pokusů a divadelních počátků až k dnešku.

Doporučená cena: 249,-
Naše cena: 224,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Veřejný muž, soukromá žena
Elshtainová Jean Bethke nakl./vyd. ISE-Institut pro středoevropskou kulturu a politiku

Kniha přibližuje vývoj postavení ženy ve společenském a politickém myšlení od Platóna až k liberálnímu
feminismu.

Doporučená cena: 252,-
Naše cena: 227,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Národní stát a etnický konflikt
Barša Pavel, Strmiska Maxmilián nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha je věnována tématu národnostních a etnických konfliktů moderní doby.

Doporučená cena: 198,-
Naše cena: 178,- (sleva 10%, ušetříte 20,-)

------------------------------------------------------------------------

S RECENZÍ
Encyklopedie politiky
Žaloudek Karel nakl./vyd. Libri

Druhé, přepracované a aktualizované vydání knížky, která v téměř 2 000 heslech podává základní informace
o politických směrech, stranách, státních a vládních systémech, atd.

Doporučená cena: 250,-
Naše cena: 225,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)
------------------------------------------------------------------------

Velký převrat či snad Revoluce sametová
Měchýř Jan nakl./vyd. Progetto

Kniha přibližuje výchozí podmínky a průběh "sametové" revoluce v roce 1989 a sleduje vývoj československé
politické scény až do voleb v roce 1992.

Doporučená cena: 245,-
Naše cena: 220,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Antimachiavell
Fridrich II. Veliký nakl./vyd. Eko-konzult

Autor - osvícenecký vladař a jeden z nejvýznamnějších politiků 18. století - v knize polemizuje s klasickým
Machiavelliho dílem Vladař.

Doporučená cena: 79,-
Naše cena: 71,- (sleva 10%, ušetříte 8,-)

------------------------------------------------------------------------

Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938
Broklová Eva nakl./vyd. Karolinum

Studie o politické kultuře německých aktivistických stran v ČSR uvádí problematiku politické kultury
do historického bádání zabývajícího se dějinami meziválečného českolsovenského státu.

Doporučená cena: 150,-
Naše cena: 135,- (sleva 10%, ušetříte 15,-)

------------------------------------------------------------------------

Vladař
Machiavelli Niccolo nakl./vyd. Ivo Železný

Vojensko-politické úvahy duchovního otce

Doporučená cena: 119,-
Naše cena: 107,- (sleva 10%, ušetříte 12,-)

------------------------------------------------------------------------

Česká společnost na konci tisíciletí 1. a 2.
nakl./vyd. Karolinum

Dvousvazkový sborník přednášek přednesených na konferenci pořádané pod Fakultou sociálních věd Univerzity
Karlovy.

Doporučená cena: 320,-
Naše cena: 288,- (sleva 10%, ušetříte 32,-)

------------------------------------------------------------------------

Politická teorie multikulturalismu
Barša Pavel nakl./vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury

Kniha seznamuje se základními fakty a pojmy spjatými s mnohoznačným termínem multikulturalismus.

Doporučená cena: 198,-
Naše cena: 178,- (sleva 10%, ušetříte 20,-)

------------------------------------------------------------------------

Asie - dynamický kontinent
Kovář Jindřich nakl./vyd. Karolinum

Publikace přináší společenské, politické a ekonomické charakteristiky současné Asie a jejích dílčích regionů.

Doporučená cena: 220,-
Naše cena: 198,- (sleva 10%, ušetříte 22,-)

------------------------------------------------------------------------

Evropa na prahu 21. století
Rinsche Günter, Friedrich Ingo nakl./vyd. ISE-Institut pro středoevropskou kulturu a politiku

Kniha se zaměřuje na přínos křesťanských demokratů v Evropském parlamentu ke sjednocení Evropy.

Doporučená cena: 250,-
Naše cena: 225,- (sleva 10%, ušetříte 25,-)

------------------------------------------------------------------------

Liberalismus
Gray John nakl./vyd. Občanský institut

Kniha se zabývá otázkami liberalismu - jeho definicí, vznikem a možnou budoucností, ale také jeho problémy
a mezemi.

Doporučená cena: 80,-
Naše cena: 72,- (sleva 10%, ušetříte 8,-)

------------------------------------------------------------------------

Slovník politického myšlení
Scruton Roger nakl./vyd. Atlantis

Slovník, obsahující přes 300 hesel, představuje čtivý vhled do politického myšlení.

Doporučená cena: 168,-
Naše cena: 151,- (sleva 10%, ušetříte 17,-)


Český liberalismus
Doporučená cena:     175 Kč
Naše cena: 158 Kč
ušetříte 10% -17 Kč
Cena je včetně DPH 5%
Expedujeme do 3 dnů
Další informace
ISBN
80-85639-49-1

FORMÁT
524 stran
20,5 x 14,5
česky
vázaná vazba
670 gr.

Moravcová Dagmar:
Československo, Německo a Evropská hnutí 1929-1932

Kniha je výsledkem dluholetého původního archivního výzkumu a zkoumá československo - německé vztahy
v období 1929-1932.
Doporučená cena: 326 Kč
Naše cena: 293 Kč
sleva 10%
Kubát Michal:
Východní rozšíření Evropské unie

Sborník nabízí politologický a právní pohled na problematiku rozšiřování Evropské unie.
Doporučená cena: 220 Kč
Naše cena: 198 Kč
sleva 10%

------------------------------------------------------------------------
Fiala Petr, Pitrová Markéta:
Rozšiřování ES/EU

Tématem publikace je aktuální otázka rozšiřování Evropské unie.
Doporučená cena: 200 Kč
Naše cena: 180 Kč
sleva 10%
Dančák Břetislav, Mareš Miroslav:
Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku
Doporučená cena: 100 Kč
Naše cena: 90 Kč
sleva 10%

------------------------------------------------------------------------
Suchý Petr:
Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století

Publikace se zaměřuje na pokusy amerických vlád konce minulého století vytvořit konsistentní koncepci
zahraniční politiky.
Doporučená cena: 120 Kč
Naše cena: 108 Kč
sleva 10%
Kučera Jan P:
... je hodně Hitlera ve Wagnerovi

Politologická studie o slavném skladateli Richardu Wagnerovi.
Doporučená cena: 378 Kč
Naše cena: 340 Kč
sleva 10%

------------------------------------------------------------------------
Johnson Paul:
Nepřátelé společnosti

Další esej neúnavně píšícího britského historika a žurnalisty.
Doporučená cena: 125 Kč
Naše cena: 112 Kč
sleva 10%
Reiniš Stanislav:
Největší omyl dějin

Zamyšlení českého emigranta nad myšlenkami komunismu a marxismu.
Doporučená cena: 91 Kč
Naše cena: 82 Kč
sleva 10%

------------------------------------------------------------------------
Hanuš Jiří:
Lidská práva

Sborník textů věnovaných aktuální problematice lidských práv.
Doporučená cena: 129 Kč
Naše cena: 116 Kč
sleva 10%
Ježek Tomáš:
Zásady liberálního řádu

Antologie liberálního myšlení obsahuje eseje významných evropských a amerických liberálních myslitelů
posledního půlstoletí
Doporučená cena: 187 Kč
Naše cena: 168 Kč
sleva 10%

------------------------------------------------------------------------

NAKLADATEL
Torst


VYŠLO: 1995

KATEGORIE
politologie a politika

ZEMĚ PŮVODU: ČR
Hledání podle stejných klíčových slov
liberalismus
Československo
politologie
politika
první republika
Hledej
Anotace
Obsáhlá antologie nejdůležitějších textů českého liberálního myšlení od 19. století do roku 1948. Palacký,
Havlíček, Bráf, Kaizl, Peroutka, Engliš... Kniha obsahuje kromě vlastních textů i portréty a biografické
medailony těchto autorů. Jde o publikaci základního významu, koncipovanou podobně jako Spor o smysl
českých dějin 1895-1938.

------------------------------------------
KNIHY, ktere si muzete objednat na www.e-gold.com (ze stranek www.libinst.cz)

Josef Šíma: Evropské sjednocování:O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic
Cena: (150 str.)

Pouze on-line verze

Murray N. Rothbard: Ekonomie státních zásahů
Cena: 420 Kč (464 str.)
1,05 g Au
Další informace

Josef Šíma: Trh v čase a prostoru
Cena: 70 Kč (112 str.)
0,175 g Au
Další informace

Jiří Schwarz (ed.): Hayek semper vivus
Cena: 130 Kč (159 str.)
0,325 g Au
Další informace

Josef Šíma (ed.): Liberální ekonom Grigorij Javlinskij
Cena: 100 Kč (53 str.) (50% sleva pro členy KPLL)
0,25 g Au
Další informace

Miroslav Zajíček: Konkurence v českém plynárenství
Cena: 220 Kč (100 str.)
0,55 g Au


Dominick Armentano: Proč odstranit antimonopolní zákonodárství?
Cena: 150 Kč (122 str.)
0,375 g Au
Další informace
Recenze v časopise TERRA LIBERA (na 4. straně)

Roger E. Meiners a Bruce Yandle: Jak common law chrání životní prostředí
Cena: 60 Kč (39 str.)
0,15 g Au
Další informace
Recenze v časopise TERRA LIBERA (na 4. straně)

Jerry Jordan: Změněná úloha centrálních bank v XXI. století
Cena: 65 Kč (36 str.)
0,1625 g Au
Další informace
Recenze v časopise Laissez-Faire

Hans Tietmeyer: Euro a ekonomiky v transformaci
Cena: 100 Kč (39 str.)
0,25 g Au
Další informace
Doslov Detmara Doeringa v PDF formátu

Josef Šíma (ed.): Právo a obrana jako zboží na trhu
Cena: 110 Kč (112 str.)
0,275 g Au
Další informace
Recenze v časopise Laissez-Faire

Ken Schoolland: Podivuhodná dobrodružství Jonatána Gullibla
Cena: 90 Kč (158 str.)
0,225 g Au
Další informace
Recenze v časopise Laissez-Faire

F.A.Hayek: Soukromé peníze - Potřebujeme centrální banku?
Cena: 135 Kč (164 str.)
0,3375 g Au
Další informace
Recenze v časopise Laissez-Faire

Henry Hazlitt: Ekonomie v jedné lekci
Cena: 199 Kč (208 str.)
0,4975 g Au
Další informace
Recenze v časopise Laissez-Faire

Josef Šíma (ed.): Roger Douglas - Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století (též v anglickém
jazyce)
Cena: 100 Kč
0,25 g Au
Recenze v časopise Laissez-Faire

Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět
Cena: 165 Kč (181 str.)
0,4125 g Au
Recenze v časopise Laissez-Faire

Israel Kirzner: Jak fungují trhy
Cena: 99 Kč (90 str.)
0,2475 g Au


Ludwig von Mises: Liberalismus
Cena: 168 Kč (185 str.)
0,42 g Au
Doslov ke knize Ludwiga von Misese - Liberalismus

Ján Pavlík (ed.): Milton Friedman v Praze (též v anglickém jazyce)
Cena: 100 Kč
0,25 g Au
Josef Šíma: Za vším hledej (vždy) peníze, Hospodářské noviny - Do vaší knihovny, 25.března 1997

Gary Becker: Teorie preferencí
Cena: 190 Kč
0,425 g Au


Milton Friedman: Metodologie pozitivní ekonomie
Cena: 25 Kč (20 str.)
0,0625 g Au


Milton Friedman: Za vším hledej peníze
Cena: 170 Kč (263 str.)
0,425 g Au


Ján Pavlík (ed.): Gary Becker v Praze, březen 1995 (též v anglickém jazyce)
Cena: 89 Kč
0,2225 g Au


Milton Friedman: Kapitalismus a svoboda
Cena: 98 Kč (182 str.)
0,245 g Au


Friedrich A. Hayek: Kontrarevoluce vědy
Cena: 119 Kč
0,2975 g Au


Milton Friedman: Svoboda volby
Cena: 190 Kč
0,475 g Au


Detmar Doering: Liberalismus v kostce
Cena: 59 Kč
0,1475 g Au


Paul Heyne: Ekonomický styl myšlení
Cena: 220 Kč
0,55 g Au


Robert Holman: Vývoj ekonomického myšlení
Cena: Vyprodáno (45 Kč)
(0,1125 g Au)


ROZVOJ MYŠLENÍ A INTUICE:

Laura Dayová: Praktická intuice, vydavatelství Práh

Melita Denning: Tvůrčí představivost, Aurora, Praha

John. S. Dacey: Kreativita, Grada Publishing, Praha, 2000/2001

Sestavil D. Nosreti

(Uvedením knih se vždy nestotožňuji s jejich obsahem, některé tu jsou, aby vyvolaly polemiku, u jiných,
zejména vydaných před rokem 89 si musí čtenář mnohé přefiltrovat)OHLASy, RECENZE


From: "Ivan Turnovec"<.........>
Date: Sat, 9 Jun 2001 21:33:24 +0200
To:
Subject: Dve recenze

Informovat o zajimavych publikacich pokladam za uzitecne a tak pridvam svou trochu do mlyna:
Média - internet - tv Nova a já

Uvádet recenzi podobné publikace není tak zcela bezné. Vyjimku ciním vzhledem k tomu, ze v práci Milana Smída
jsou data, která umozní orientovat se lépe v soucasné situaci kolem CT díky dobovym komentárum a dokladum
o desetiletém nejen legislativním vyvoji mediální politiky u nás. Publikaci by meli velmi peclive prostudovat
vsichni politici, publicisté i právníci zab?vající se soucasnou kauzou Ceské televize. Prístup mnohych, hlavne
z parlamentu, svedcí o tom, ze o duvodech postupne se prohlubujícího napetí na mediální scéne, a v televizi
zvlást, mnoho nevedí. Jde o souhrn internetovych textu doplnenych krátkymi komentári a dalsími doklady, ktere
informuje ctenáre o funkci médií hlavne televize v soucasném svete, seznamuje s legislativními postupy
parlamentu od roku 1990. Dovíme se také o roli Rady pro rozhlasové a televizní vysílání i problematice volby
ejích clenu.
Politické hrátky kolem televize jako média nejvyrazneji ovlivnujícího obcany - volice jsou velmi dobre
dokumentovány. Velká pozornost je venována televizi Nova od jejího vzniku az po soucasny právní spor
Vladimíra Zelezného s americkymi partnery.
Milan Smíd díky svym pedagogickym zkusenostem na Fakulte sociálních ved UK vytvoril spojením jednotlivych
v desetiletém období vznikajících dokumentu, pusobiv? obraz o tom, jak se vlastne stále bojuje o ovládnutí médií
nejen pro získávání penez, ale hlavne jako prostredku pro získávání osobní (v prípade soukromych TV, snaha
o vliv Novy je jednoznacná), nebo politické moci. Stret ke kterému doslo na prelomu roku v CT je jen logickym
dusledkem predchozího vyvoje na poli mediální legislativy.
Publikaci Média - internet - tv Nova a já - v rozsahu 231 stran vydalo nakladatelství ISV v roce 2000, jako svou
70, publikaci. Získat jí snad lze alespon v nekterych knihkupectvích. Jak jsem se presvedcil, není to zcela
jednoduché.

Politická komunikace a média

Jde o publikaci sestavenou z clánku vyznacnych svetovych sociologu a politologu venovanych problematice
komunikace. Editory, a soucasne prekladateli, jsou Jan Jirák a Blanka Ríchová, kterí texty uvádejí svou úvahou
Politická komunikace a média (odsud název publikace) a údaji o sesti autorech sedmi prelozenych a do souboru
zarazenych prací. Na tomto míste lze uvést pouze prehled jmen s uvedením autorovy profese a název state:
1) W.Schulz (vedoucí katedry politickych ved na universite v Erlange-Nürnberg): Funkce a dusledky politické
komunikace.
2) K.W.Deutsch (americky politolog ceského puvodu, od roku 1942 prednásel na rade universit, venoval
se kybernetice a moznostem jejího vyuzití pri studiu politického procesu. Do vyboru jsou zarazeny dve kapitoly
z jeho nejznámejsí knihy The Nerves of Government z roku 1963): Politické sebeuvedomení, autonomie
a suverenita.
3) K.W.Deutsch: Komunikacní modely a systémy rozhodování; nekteré dusledky pro vyzkum.
4) D. Bell (americky sociolog a zurnalista, od roku 1969 profesor na Hardvardské universite. Venuje se studiu
zpusobu jimiz instituce ovlivnují jednotlivce.): poznámky k autoritárskému a demokratickému vudcovství.
5) E. Katz (v letech 1966-1980 reditel institutu pro komunikaci na Hebrejské universite v Jeruzaléme, pozdeji
pusobí v USA. Podílel se na formulování hypotézy o vícestupnovém komunikacním toku): Dvoustupnovy tok
komunikace; nejnovejsí zpráva o hypotéze.
6) D. McQuail (do roku 1997 byl profesorem masové komunikace na Amsterodamské universite. Vyznamnym
zpusobem prispel k rozpracování analyzy "normativních teorií" nároku spolecnosti a jejích slozek na chování
médií.): Masová média ve verejném zájmu; hledání rámce norem chování médií.
7) J.Curran (sociolog a profesor komunikace na Goldschmidt College Londynské university. Studoval vztah
mezi masov?mi médii a spolecností, zvláste pak vliv médií na spolecnost.): Novy pohled na masová média
a demokracii. Dovolím si jen kratickou citaci J.Currana: "Tradicní definice médií jako hlídacího psa má v kontextu
rozsirujícího se systému vysílání zjevne podmanivou logiku. Ospravedlnuje prípady související s reformou
volného trhu vysílání ." Ke skode vsech není na víc místo. Osobne jsem se seznámil s mnoha fakty
vysvetlujícími i zdánlive nepochopitelné chování politiku i novináru a jejich prostrednictvím médií. V kazdém
prípade doporucuji tuto publikaci, vydanou na konci toku 2000 Universitou Karlovou v Praze nakladatelstvím
Karolínum v rozsahu 164 stran a prodávanou za 90,- Kc, pozornosti vsech kolegu.

Jinak preju hezky vikend
.....@..... (Ivan Turnovec)


From: "Ales Musil"<.......>
Date: Sun, 10 Jun 2001 19:27:28 +0200
To:
Subject: dopis

Vážení,

při pročtení seznamu knih mne velmi zaujalo, že nikde se nezmiňujete o vysloveně středoevropském impulsu
k řešení problémů chodu společnosti - a tím je Sociální trojčlennost.
V čem se nyní liší jedna koncepce od druhé? V čem se liší nynější tzv. pravice od tzv. levice?
Tzv. levice má programy tzv. pravicové a naopak.
Mnohá "řešení" jsou spíše jen kosmetickými doplňky současného stavu.

Skutečné řešení problému však nedocílí nikdo tím, že vyhlásí ústavu spojených států evropských, ani tím, že bude
chtít referendum např. o vstupu do EU.

To jsou až následky příčin.
A jaksi se stalo zvykem nejít ke kořenům, ale řeší se většinou pouze následky.

Sociální trojčlennost vnáší kvalitativně nový impuls do vývoje lidstva.

Otevřeně se zde hovoří, že boj politických stran je něčím, co zavede občany a vývoj sociálních vztahů do úpadku.
Hlasování o pravdě v parlamentu a to nejlépe dle politické příslušnosti je něčím, co je přímo v rozporu se
svobodou individuality. Partaj je tím, koho musím poslouchat - jejího vůdce. Nepříčí se to snad svobodnému
duchu člověka vůbec vyslovit?
O tzv. svobodě masmédií a jejich údajným nemanipulování s veřejným míněním asi víte svoje lépe než já.

Chci Vám říci, že jsou u nás k dostání některé překlady díla Rudolfa Steinera:

1 - Sociální trojčlennost, nakladatelství Michael, Lumierů 33, Samotišky 783 51, tel 068 -53 83 120, mail:
nakladatelstvi.michael@atlas.cz

2 - Hlavní body sociální otázky ( k dostání tamtéž)

3 - Udo Hermansdorfer -Jedinec a stát ( k dostání tamtéž)

Existuje i několik dalších publikací, které se touto problematikou zabývají. Na podzim se v ČR bude konat
setkání věnované sociální trojčlennosti

Informační text připojuji

S pozdravem

Aleš Musil


Po usi v postkomunismu

Vzpominky Jana Drabka pojednavaji o deviti letech ktera stravil po roce 1989 v Cechach. Jde o velmi zajimave
texty mapujici klima vrcholove casti nasi politiky. Drabek totiz pracoval nejprve jako lektor anglickeho jazyka
na ministerstvu zahranici, dale jako diplomat Keni a Albanii (jmenovan byl svym spoluzakem Vaclavem Havlem)
a nakonec jako reditel ceskeho diplomatickeho protokolu. Nicmene v roce 1998 se vratil znovu do Kanady kde
zil od malicka (emigroval s rodici jiz v roce 1948). Vysvetluje i duvody sveho odchodu, ostatne o rade nasich
vrcholovych politiku se vyjadruje velmi kriticky. Knihu vydal knizni klub IKAR v roce 2000, jde o 214
textovych stran a 11 fotografickych priloh.
Pokladam za uzitecne seznamit potencionalni ctenare s nekolika uryvky ze zaverecne kapitoly.
"V Ceske republice prevzali vladu v roce 1989 z velke casti ekonomove. Vysledky byly hruzostrasne. Ano,
je nesporne, ze ekonomika je husou, ktera nese zlata vejce. Ale aby to mohla delat, potrebuje dobre hnizdo. .
Co mi nejvice vadilo na ceske spolecnosti? Trvalo nekolik let, nez jsem si to uvedomil, a sice fakt, ze fungovala
jako vertikalni system. .

Fungujici demokracie neni jen zeme bez politickych veznu. Je to dosti komplikovana masinka, ktera pouziva jako
palivo zainteresovanost svych lidi. Ti v ni vyvolavaji potrebne kvaseni, poskytuji ji dynamismus, ktery pak
vysila potrebne signaly nahoru k zastupcum a vedoucim spolecnosti. Dela se to nejen prostrednictvim
obcanskych skupin, politickych stran, voleb, fungujiciho soudniho systemu, schopne policie a tisku, ale tez
tisicu angazovanych jednotlivcu. ..

v roce 1989 se lide u nas ptali, jak zacit budovat demokracii zapadniho stylu. . disidenti nakonec vyhrali volby
v roce 1990 a vzapeti se ukazalo, ze to byla vlastne katastrofa. Castecne protoze neumeli vladnout - ponekud si
vladnuti pletli s kvetnatou debatou. .

Tento vyvoj ovsem neunikl pozornosti mazanejsich politiku. Ti vyuzili casu, ktery jim poskytli disidenti, kdyz
byli u vesla, aby se patricne zorganizovali v partaje. Taky k tomu, aby poslechli rad profesionalnich politickych
poradcu ze Zapadu. Ti jim ukazali, jak nejlepe nastylizovat sve sliby a jak je pak nejefektivneji rozsirovat. Dalsi
volby pak uz disidenti a diletanti na cele care prohrali a ve vedeni je vymenili prohnani profesionalove.
Nezatizeni prilisnou sentimentalitou prisli s mazanou kuponovou privatizaci a vzapeti hodili pres palubu
hospodarsky zaostale Slovensko.

Novi vladci byli vsak uz podstatne pomalejsi, kdyz prislo na reorganizaci a utuzovani instituci, bez kterych se
zadny skutecne demokraticky stat neobejde - soudnictvi, policie a jinych statnich ridicich systemu. . Personal
ministerstev byl sice z velke casti vymenen, ale ministerstva samotna fungovala dal podle stareho systemu.
Nadale v nich a kolem nich byli u moci mistri utajovani, autoritativni byrokrati, Moskvou vyskoleni oficiri nebo
zkorumpovani advokati a soudci. Ti nejenze prosperovali, ale ziskali cas k tomu, aby se mnohem lepe opevnili
ve svych postech."

Skutecnosti ktere nam ve sve knize pan Drabek predklada jsou natolik alarmujici, ze si zaslouzi sumarni shrnuti.
Zivotni potrebou teto spolecnosti je slusnost. Ztraceli jsme ji postupne cela desetileti, a ani polistopadovy vyvoj
na veci mnoho nezmenil. Mozna dokonce to ztraceni jeste urychlil, kdyz se za normu jednani a mezilidskych
vztahu zacaly znovu prosazovat nadutost a povysenost, intolerance a neochota k domluve. A to mezi politiky
i podnikateli. Ukazuje se, ze slusnost je proti drzosti opravdu v nevyhode. Mnozi nasi politici si navic drzost
zvolili za jediny program. Misto aby se snazili lidem naslouchat, jsou arogantni, nejsou ochotni nazory obcanu
ani poslouchat, natoz se jimi ridit. Jan Drabek ma pravdu, ze jsme stale jeste po usi v postkomunismu. Nemame
ale moznost odejit do sveho druheho domova, kterym je pro neho Kanada, a proto zalezi jen na nas, jaky zivot si
zde doma zvolime. I kdyz to zni jako fraze, skutecne zalezi na obcanech jaky bude dalsi vyvoj nasi zeme. Byt
sami slusnymi a slusnost dusledne vyzadovat vsude kolem sebe je prvni predpoklad.
ivan.turnovec@centrum.cz

(Ohlas)
From:
Reply-To: cs-club@humintel.com
Date: Thu, 14 Jun 2001 06:12:59 +0200
To:
Subject: FW: Recenze.
http://www.writersunion.ca/d/drabek.htm

Jan Drabek was born in Prague in 1935; he came to Canada in 1965, after 17 years in the U.S., India, Austria, and Germany. He received a B.A. in English literature from American University in Washington, D.C. He taught high school in Vancouver for 10 years during the 1960s and 1970s, then wrote fiction and non-fiction until 1989. Since 1990, he has been working for the Foreign Ministry of Czechoslovakia and then of the Czech Republic as an ambassador to Kenya, advisor to the Minister and Chief of Protocol. In the late 1990s he served as the Czech ambassador in Tirana, Albania, but has now returned to Vancouver where he devotes all his time to writing.
Selected Publications:

Thirteen. Prince George, B.C.: Caitlin Press Inc., 1992.
The Exotic Canadians. Ottawa: Borealis Press Ltd., 1991.
The Golden Revolution. Toronto: Macmillan Canada, 1989.
The Lister Legacy. North York, Ontario: General Publishing Co. Limited, 1980.
Report on the Death of Rosenkavalier. Toronto: McClelland & Stewart, 1977.


Nove e-texty Liberárního institutu:
Josef Sima: Sjednocování Evropy - O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic http://www.libinst.cz/etexts/sima_evropa.pdf
150 strankova prace, ktera ukazuje na zhoubnost politicke centralizace Evropy v ramci projektu EU, poukazuje na koreny "evropskeho zazraku", jimiž byla konkurence na vsech urovnich, a predstavuje vizi sjednocene mirove Evropy, jez spociva na politicke decentralizaci.http://www.muni.cz/iips/
Mezinárodní politologický ústav
Údolní 53, 602 00 Brno
Telefon: 541 146 255, Fax: 541 146 255, E-mail: iips@fss.muni.cz

Publikační činnost:
http://wwwdata.muni.cz/research/publications.asp?Subjekt=iips
Titulů v roce 2003 je celkem: 22

80-210-3195-6 Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie
HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Vyd. 1. Brno :
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-
3195-6.

HLOUŠEK
Vizitkové URL http://www.muni.cz/iips/people/Vit.Hlousek, http://www.muni.cz/soc/people/Vit.Hlousek
 
Fakulta/Ústav Fakulta sociálních studií
Katedra/Oddělení Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Kancelář U028 (Údolní 53, 602 00 Brno)
Telefon 541 146 257
E-mail hlousek@fssmunicz
Fakulta/Ústav Mezinárodní politologický ústav

KOPEČEK Osobní informace
Vizitkové URL http://www.muni.cz/soc/people/Lubomir.Kopecek
 
Fakulta/Ústav Fakulta sociálních studií
Katedra/Oddělení Katedra politologie
Kancelář G207, J207 (Gorkého 7, 602 00 Brno)
Telefon 549 49 4062, 4331
E-mail kopecek@fssmunicz
 
MAREŠ
Vizitkové URL http://www.muni.cz/soc/people/Miroslav.Mares
 
Pracoviště
Fakulta/Ústav Fakulta sociálních studií
Katedra/Oddělení Katedra politologie
Kancelář G208 (Gorkého 7, 602 00 Brno)
Telefon 549 49 5143
E-mail mmares@fssmunicz

FIALA (viz níže)
80-210-3041-0 Dokončování příprav na východní rozšíření EU
FIALA, Petr - PITROVÁ, Markéta.
Dokončování příprav na východní rozšíření EU. In Rozšiřování ES/EU. Brno : Mezinárodní politologický ústav,
2003. Studie, č. 19, ISBN 80-210-3041-0, s. 225 - 236.
80-210-3195-6 Elity a demokracie
KOPEČEK, Lubomír.
Elity a demokracie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie.
Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. Sborníky, svazek č. 16, ISBN
80-210-3195-6, s. 149-177.
1212-7817 Evropa a její místo v dějinách - reflexe Oskara Haleckého
HLOUŠEK, Vít.
Evropa a její místo v dějinách - reflexe Oskara Haleckého. Středoevropské politické studie. ISSN 1212-7817,
2003, vol. V, no. 4, s. 7.
80-7325-015-2 Evropská unie
PITROVÁ, Markéta - FIALA, Petr.
Evropská unie.. Brno : CDK, 2003. 737 s. ISBN 80-7325-015-2.
80-2103195-6 Fenomén demokracie
HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Fenomén demokracie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy
demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. Sborníky, svazek č.
16, ISBN 80-2103195-6, s. 15-48.
80-210-3195-6 Hybridní demokracie
KOPEČEK, Lubomír - HLOUŠEK, Vít.
Hybridní demokracie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie.
Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-3195-6, s. 285-296.
80-210-3195-6 Klasická liberální teorie demokracie
HLOUŠEK, Vít.
Klasická liberální teorie demokracie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé
a perspektivy demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003.
Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-3195-6, s. 57-83.
80-210-3195-6 Koncept demokracie J. Schumpetera
Koncept demokracie J. Schumpetera. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé
a perspektivy demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003.
Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-3195-6, s. 178-192.
80-210-3195-6 Konsensuální a konkurenční demokracie
KOPEČEK, Lubomír - HLOUŠEK, Vít.
Konsensuální a konkurenční demokracie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé
a perspektivy demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003
. Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-3195-6, s. 203-231.
1212-7817 Konsolidace demokracie a hybridní režimy - slovenský a chorvatský případ
HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Konsolidace demokracie a hybridní režimy - slovenský a chorvatský případ. Středoevropské politické studie. ISSN 1212-7817, 2003, vol. 5, no. 4.
1212-365X Organizace etnických menšin a prosazování jejich zájmů
FIALA, Petr - MAREŠ, Miroslav - STRMISKA, Maxmilián.
Organizace etnických menšin a prosazování jejich zájmů. Sociální studia. ISSN 1212-365X, 2003, vol. 9, no. 1, s. 65-85.
80-210-3195-6 Parlamentní a prezidentské demokracie
HLOUŠEK, Vít.
Parlamentní a prezidentské demokracie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé
a perspektivy demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003.
Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-3195-6, s. 193-202.
1212-7817 Parlamentní volby v Rakousku 2002
HLOUŠEK, Vít.
Parlamentní volby v Rakousku 2002. Středoevropské politické studie. ISSN 1212-7817, 2003, vol. V, no. 1.

80-210-3195-6 Pluralismus a (neo)korporatismus
MAREŠ, Miroslav - FIALA, Petr.
Pluralismus a (neo)korporatismus. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé
a perspektivy demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003.
Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-3195-6, s. 232-250.

MARES
Vizitkové URL http://www.muni.cz/soc/people/Miroslav.Mares
 
Fakulta/Ústav Fakulta sociálních studií
Katedra/Oddělení Katedra politologie
Kancelář G208 (Gorkého 7, 602 00 Brno)
Telefon 549 49 5143
E-mail mmares@fssmunicz

FIALA
Vizitkové URL http://www.muni.cz/iips/people/Petr.Fiala, http://www.muni.cz/soc/people/Petr.Fiala
 
Univerzita/Fakulta Fakulta sociálních studií
Funkce Proděkan pro zahraniční styky a doktorske studium
Univerzita/Fakulta Mezinárodní politologický ústav
Funkce ředitel
Pracoviště Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Fakulta sociálních studií)
Funkce vedoucí katedry, ústavu, semináře
 
Vědecká rada Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
Oborová rada Politologie
Oborová komise Teorie areálových studií, Historie - české dějiny, Historie - obecné dějiny
 
Fakulta/Ústav Fakulta sociálních studií
Katedra/Oddělení Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Kancelář U039 (Údolní 53, 602 00 Brno)
Telefon 541 146 245
E-mail pfiala@fssmunicz
Fakulta/Ústav Mezinárodní politologický ústav
Telefon 541 146 255

80-210-3195-6 Polyarchie
MAREŠ, Miroslav.
Polyarchie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Vyd. 1.
Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-
3195-6, s. 251-258.
80-210-3195-6 Socialně politické podmínky demokracie
KOPEČEK, Lubomír.
Socialně politické podmínky demokracie. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a
perspektivy demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003
. Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-3195-6, s. 109-148.
80-210-3091-7 Stranický systém České republiky
FIALA, Petr - HLOUŠEK, Vít.
Stranický systém České republiky. In Středoevropské systémy politických stran. Vyd. 1. Brno : Masarykov
a univerzita v Brně, 2003. Sborníky, svazek č. 15, ISBN 80-210-3091-7, s. 13-54.
80-210-3091-7 Středoevropské systémy politických stran
FIALA, Petr - HERBUT, Ryszard.
Středoevropské systémy politických stran. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 255 s. Edičn
í řada Sborníky, sv. č.15. ISBN 80-210-3091-7.
80-210-3195-6 Teorie extremismu
MAREŠ, Miroslav.
Teorie extremismu. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie.
Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. Sborníky, svazek č. 16, ISBN
80-210-3195-6, s. 297-326.
80-210-3036-4 Totalitní a autoritativní režimy
BALÍK, Stanislav.
Totalitní a autoritativní režimy. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy
demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. ISBN 80-
210-3036-4, s. 259-284.
80-210-3195-6 Vize role liberální demokracie ve světě na přelomu 20. a 21. století
KOPEČEK, Lubomír.
Vize role liberální demokracie ve světě na přelomu 20. a 21. století. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti,
podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy
univerzity, 2003. Sborníky, svazek č. 16, ISBN 80-210-3195-6, s. 327-348.

Publikace vydané Vydavatelstvím MU v roce 2002
Titulů v roce 2002 je celkem: 26

80-210-2835-1 Areálovost - postsovětský kontext
HOLZER, Jan.
Areálovost - postsovětský kontext. In Areál - sociální vědy - filologie. Brno : FF MU, 2002. ISBN 80-210-2835-1, s. 68-74.
80-903089-7-X Archaismus a modernita současné české politiky
HOLZER, Jan.
Archaismus a modernita současné české politiky. In Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Brno : VŠKE, 2002. ISBN 80-903089-7-X, s. 13-19.
80-210-3036-4 Bosna a Hercegovina
ŠEDO, Jakub.
Bosna a Hercegovina. In Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-3036-4, s. 65-81.
1232-0447 Czesko-austriackie stosunki w cieniu Temelína
DANČÁK, Břetislav - HLOUŠEK, Vít.
Czesko-austriackie stosunki w cieniu Temelína. Przeglad Środkowoeuropejski. ISSN 1232-0447, 2002, vol. 10, no. 1, s. 9-13.
1211-0353 Česká republika - konsensuální nebo majoritní model demokracie?
HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Česká republika - konsensuální nebo majoritní model demokracie?. Politologická revue. ISSN 1211-0353, 2002, vol. VIII, no. 1, s. 3-21.
3-7890-8194-9 Der tchechische Diskurs über eine EU-Verfassug
FIALA, Petr.
Der tchechische Diskurs über eine EU-Verfassug. In The Post-Nice Process: Towards a European Constitution?. Baden-Baden : Nomos, 2002. ISBN 3-7890-8194-9, s. 197;203-7.
1212-7817 Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority. Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích
STRMISKA, Maxmilián - FIALA, Petr.
Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority. Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích. Středoevropské politické studie. ISSN 1212-7817, 2002, vol. 4, no. 4, s. 40-48.
1211-3247 Koncept konfliktních linií v západní politické vědě a jeho proměny
HLOUŠEK, Vít.
Koncept konfliktních linií v západní politické vědě a jeho proměny. Politologický časopis. ISSN 1211-3247, 2002, vol. IX, no. 4, s. 398-414.
1212-7817 Koncept konfliktních linií ve střední a jihovýchodní Evropě: Tři roviny analýzy
HLOUŠEK, Vít.
Koncept konfliktních linií ve střední a jihovýchodní Evropě: Tři roviny analýzy. Středoevropské politické studie. ISSN 1212-7817, 2002, vol. IV, no. 2-3.
80-85959-98-4 Křesťanství a politický extremismus v České republice
MAREŠ, Miroslav.
Křesťanství a politický extremismus v České republice. In Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. ISBN 80-85959-98-4, s. 161-190.
80-210-2990-0 Nástupnické komunistické strany a jejich typologizace
KOPEČEK, Lubomír - HLOUŠEK, Vít.
Nástupnické komunistické strany a jejich typologizace. In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. ISBN 80-210-2990-0, s. 10-39.
80-246-0378-0 Pokusy o reformu komunistické strany a postkomunistické subjekty v České republice
MAREŠ, Miroslav.
Pokusy o reformu komunistické strany a postkomunistické subjekty v České republice. In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-246-0378-0, s. 83-99.
80-210-2990-0 Postkomunistická levice na Litvě
HLOUŠEK, Vít.
Postkomunistická levice na Litvě. In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. Sborníky, svazek č. 7, ISBN 80-210-2990-0, s. 202-229.
80-210-3009-7 Problém právní definice terorismu
MAREŠ, Miroslav.
Problém právní definice terorismu. In Bezpečnost České republiky. Právní aspekty po 11. září 2001. Vyd. 1. Brno : Masarykova iniverzita v Brně, 2002. ISBN 80-210-3009-7, s. 162-168.
80-210-3036-4 Republika Bulharsko
CHYTILEK, Roman.
Republika Bulharsko. In Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2002. Edice Sborníky, svazek č.10, ISBN 80-210-3036-4, s. 82-105.
80-210-3036-4 Republika Chorvatsko
HLOUŠEK, Vít.
Republika Chorvatsko. In Politické strany ve střední a východní Evropě. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. ISBN 80-210-3036-4, s. 172-191.
80-210-3036-4 Republika Makedonie
ŠEDO, Jakub.
Republika Makedonie. In Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-3036-4, s. 249-267.
80-210-3036-4 Republika Slovinsko
HLOUŠEK, Vít.
Republika Slovinsko. In Politické strany ve střední a východní Evropě. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. Sborníky, sv. č. 10, ISBN 80-210-3036-4, s. 382-399.
80-210-3036-4 Republika Srbsko
BALÍK, Stanislav.
Republika Srbsko. In Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. ISBN 80-210-3036-4, s. 400-419.
80-210-2990-0 Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran
KOPEČEK, Lubomír - HLOUŠEK, Vít.
Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Vyd. 1. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. . ISBN 80-210-2990-0.
0094-3037 Similarities in Differences
HLOUŠEK, Vít.
Similarities in Differences. East Central Europe - L'Europe du Centre-Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift. ISSN 0094-3037, 2002, vol. 29, no. 1-2, s. 341-343.
1212-7817 Stranické systémy pobaltských států v první fázi demokratické politiky
HLOUŠEK, Vít.
Stranické systémy pobaltských států v první fázi demokratické politiky. Středoevropské politické studie. ISSN 1212-7817, 2002, vol. IV, no. 1.
1211-3247 Strany občanské pravice v rakouském stranickém systému po roce 1986
HLOUŠEK, Vít.
Strany občanské pravice v rakouském stranickém systému po roce 1986. Politologický časopis. ISSN 1211-3247, 2002, vol. IX, no. 1, s. 29-49.
1212-7817 The Governmental Crisis in Austria and the Austrian Party System
HLOUŠEK, Vít.
The Governmental Crisis in Austria and the Austrian Party System. Středoevropské politické studie. ISSN 1212-7817, 2002, vol. IV, no. 4.
80-86473-27-9 The Green Parties in the Central and Eastern Europe. Post-Materialistic Issues and Political Relevance
HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
The Green Parties in the Central and Eastern Europe. Post-Materialistic Issues and Political Relevance. In Contemporary Questions of Central European Politics. Vyd. 1. Dobrá Voda u Pelhřimova : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-27-9, s. 221-233.
80-210-3036-4 Ukrajina
KOPEČEK, Lubomír.
Ukrajina. In Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-3036-4, s. 420-450.Doporucuji take knihu:
Seymour Martin Lipset: Dvousečná zbraň: Rub a líc americké výjimečnosti, nykladatelství Prostor, Praha 2003


ruzne aspekty demokracie viz
http://www.darius.cz/ag_nikola/index_slov.html


Náboženství, duchovní otázky:

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností, CAD PRESS, Bratislava 1998

David V. Barrett: Sekty, kulty, alternativní náboženství, Ivo Železný, Praha 1998

F. Konig, H. Waldenfels: Lexikon Náboženství, Victoria Publishing, Praha 1994


PRVOTNÍ TEXTY (E-KNIHY, STUDIE, SOUBORY ČLÁNKŮ):

SVYCARSKA DEMOKRACIE
BREVIAR DEMOKRACIE
ZASADY EKONOMIE

MANKIW

ZASADY EKONOMIE II

MANKIW

GLOBALNI PROBLEMY

ARCHIV CLANKU
JAN KELLER

ARCHIV CLANKU
M.ZELENY

STUDIE
BOOKCHIN

xxx
HAVEL

PROJEVY
KROH

Ročníková práce
dokumenty Snemovny

xxx
PORTAL EKONOMIE

xxx
EKON. UDALOSTI

Vyzvy, akce
liberalismus

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

EXTERNÍ BIBLIOGRAFIE A VYDAVATELSTVÍ

bibliografie HZPD
kopie bibliografie HZPD
dokumenty Snemovny
Rusko, KGB
Rusko, KGB
Rusko, KGB
Rusko, KGB
xxx
politika
sociologie
ekonomie
anglicke tituly
gradapublishing.cz
KOSMAS.cz

POZNÁMKA: Co mimo politologie by měl číst a studovat politik


Aby se politik vyhnul chybným úsudkům a tvrzením, musí se především dobře vyznat v zákonitostech myšlení, tedy
zejména v logice, musí ovládat logickou metodu tvorby úsudků a tvrzení, která definuje obsah pojmů smysl a denotát výrazu, pojem, a také pravidla, jak pomocí pojmů operovat, pomáhá vysvětlit různé paradoxy a antinomie a zjistit správnost úsudku. Demagogie mnohých politiků záměrně popírá zákony logiky tvorby pojmů a operace s nimi, ale i tito politici se mohou jednou spálit nejen následkem své demagogie, ale i následkem úsudku, který byl chybný nezáměrně, jen z důvodu neznalosti logiky.
Aby politik dokázal myslet systémově, komplexně a systematicky a aby dokázal realitu systémově analyzovat a své kroky a různé projekty systémově plánovat, musí ovládat teorii systémů.
Aby dokázal myslet tvůrčím způsobem, mohou se mu hodit vědomosti o rozvoji kreativního myšlení a intuice.
Aby se mohl vyjadřovat k novým zákonům, měl by ovládat zejména právo i ekonomii, jedna z těchto dvou oblastí na to určitě nestačí.
Aby dokázal působit na lidi, měl by si nastudovat něco o slušném chování, asertivitě, diplomatickém protokolu, rétorice, marketingu, managementu, psychologii reklamy a propagandy atd. atd. Hitler věděl od všeho trochu, a to se mu nevyplatilo. Dnešní politik musí vědět od všeho mnoho. Ale ani to nemusí stačit k tomu, aby mu nehrozilo, že se stane novým Hitlerem. Ani v novém tisíciletí nepřestalo platit, že má mít politik nejen vůli a vědomosti, ale zejména zdravý rozum a cit. A to se v knihách nastudovat nedá. Vyplatí se ovšem (mimo jiné i pomocí příslušné literatury) rozvíjet svou intuici, smysl pro krásu, schopnost tvořivě myslet a inovovat, rozvíjet svůj společenský a estetický cit.
DN

CERVENA KNIHOVNA
SOCIOL. KNIHOVNA
POLIT. KNIHOVNA 2
E-KNIHY
xxx
xxx
gradapublishing.cz
bibliografie HZPD
HOME ZVON

DARIUS.CZ
CLANKY
ARCHIV CLANKU
POLIT. LINKY

xxx
NAPISTE REDAKCI

NAPIŠTE REDAKCI