VÁLKA A KARMA

část B


Válka, intolerance a násilná smrt z hledika zákona karmy

(Úryvky z knihy PhDr. Marty Foučkové napsané na základě výpovědí pacientů při sezeních hlubinné terapie vybral Darius Nosreti)

Lidé se navzájem zabíjejí, aby si pak podali ruce a společně jako přátelé oslavovali výročí, kdy se přestali pobíjet. Pro zdravý rozum normálního člověka je to nepochopitelné. Je to však jen jejich nevědomost. Nejsou na takové výši, aby viděli, že vlastně zabíjejí sami sebe.
V celém vesmíru není místa, kam by se člověk mohl schovat před svým svědomím a skutky. Vytoužený mír je nejen klidem zbraní, ale především klidem v duši a čistým svědomím. Každý má možnost prověřit své zpracované "já", objevit v sobě touhu po solidaritě s trpícími, nebo se naopak nechat ovládnout lhostejností a hloupostí.

Procházíme životem indického poutníka:
"..Proč jen jsou lidé stále tak omezení, schovaní jakoby v ulitě hlemýždě nebo skryti v bezejmenném davu? Nechápou a asi ani nechtějí chápat. Jak mohou hledat uspokojení ve válkách? Ničíécí a pustošící války! Vždyť v nich stejně není nikdy vítěze. Všichni jsou jen poražení..
Ať je jim to vysvětlováno jakkoli, stále nechápou.. Pokrok a vzdělanost nastane, až pochopí, že se mají mít rádi.. Dříve ne.. Proč jsou ale stále hluší, slepí, omezení?

A co atomová nebo biologická válka? Chystáme zničení své i celé země? Dnes je jistě každému jasné, že by nebylo vítězů ani poražených. Zůstala by zde jen hrstka lidí. Nacházíme-li zdravotní problémy jako důsledek úrazů v minulých životech, jak by asi vypadali naše nové životy po takové katastrofě?

Nejsou to ale jen války, které decimují lidstvo, jsme nebezpeční sami sobě ve zneužití všech nových poznatků. Před lidstvem se otevírá nebezpečí zneužití genového inženýrství či biologických výzkumů.

Denně je nám nabízena smrt. V televizi, tisku.. sledujeme vraždy, utrpení, války a neštěstí, které nás pak činí lhostejnými k utrpení druhých. Na tento jev si zvykáme jako na samozřejmost, ale o to víc to přináší utrpení i nám, protože zvětšujeme i svůj vlastní strach. Podvědomé zážitky se restimulují a ohrožují naše zdraví. Mnoho lidí se stává agresivními, patologickými a psychopatickými.

Vyvinutá duše nahlíží na všechny války a veškerou výrobu zbraní jako na porušení zákonů vesmíru, v němž nás všechny spojuje jedno náboženství lásky.

Na Zemi lze skončit se všemi válkami tím, že každý začne sám u sebe. Nestačí vědět, že nejsme pouze hmotou a naše energie je stálá a nesmrtelná. Je třeba pochopit i zákon karmy, který nám dává svědectví o tom, že je nutné se změnit a vyvíjet lásku, neboť ta je hybnou silou všeho. Je třeba, aby matky vychovávaly své děti k lásce ke všemu živému i neživému a ovlivňovaly tak jejich postoje v dospělosti. Mohou pomoci vyvinout vnitřní odpor ke každému násilí, zabíjení, ke všem válkám a zbraním. To nejdůležitější a první, co musíme udělat, je správná výchova.

Bytosti před zrozením neznají hranice na zemi ani ve vesmíru. Jsou vymezeni jen svým duchovním vývojem.

Jsme všichni dětmi jedné Země, jedné Kosmické inteligence a částí jednoho vesmíru. Nesmíme zapomínat na to, že jsme vyšli z jednoho zdroje. Rodíme se do kterékoli rasy či národa, podle prostředí, jež potřebujeme pro náš vývoj. Nezáleží na tom, v které zemi se narodíme a žijeme, důležté však je naučit se žít v láskyplné sounáležitosti se všemi a všem pomáhat.

Sledujeme-li současnou migraci lidí, stěhování jednotlivců i celých skupin do všech možných zemí světa, musíme uznat, že naší vlastí je už nyní celá planeta, bez ohledu na to, kam se znovu narodíme. Také proto je nutné skončit s nacionálními paradoxy, kdy jednou jsme přáteli a podruhé se pronásledujeme.

Změnit myšlení je jediným východiskem z krize, do které jsme se jako lidstvo dostali. Lásku, ne nenávist. Soucit, ne pomstu. Odpuštění, ne agresivitu. Kdyby člověk celý svět pokořil, ale na duši škodu utrpěl, nic by nezískal. Jen všechno ztratil a musel by začít znovu od začátku. Zeptejte se swenzitivních lidí, kde vidí Hitlera nebo Stalina. Těm ještě dlouho nebude dovoleno narodit se do podoby člověka.

xxx

Jsme stálými poutníky z jednoho břehu na druhý. Stále se však vracíme - a ptáme se proč?
Proč v sobě někdo násilně zabíjí božství? Bůh nás stvořil krásné, ale my si této krásy nevážíme a dokonce ji i ničíme. Právě tak nás učinil vnitřně božskými a my jeden druhého i sebe psychicky mrzačíme tím, že zabíjíme, mučíme, týráme…
Proč jsme se vzdálili Bohu a jeho podstatě v nás? Proč nechceme znát své božské "Já" a slavit jeho přítomnost láskou k sobě i druhým? Láska jako síla dobra je na této Zemi nejpotřebnější. Plodí toleranci, moudrost, shovívavost, soucit, pokoru, porozumění a odpuštění.

Proč si nechceme uvědomit, že jsme bratrem a sestrou jeden druhému a nechápeme, že bolest, kterou učiníme druhému, působíme zároveň sami sobě? Proč nechápeme jednoduchý zákon Vesmíru, že dobro je spláceno dobrem a zlo zlem a každému se dostane za každý čin spravedlivé odměny či trestu?

Stovky životů pácháme křivdy a nespravedlnosti sobě navzájem. Když nás pak ale najde zákon odplaty, křičíme zlostí, spíláme Bohu a nechceme pochopit, že jsme sami vinni, že je to jen Jeho moudrá spravedlnost, která nás vrací zpět sobě samému do pochopení, zastavení nebo zabrzdění našich nedokonalostí.

Proč nechceme pochopit, že válka vyvolá válku, nenávist zase jen nenávist, odpuštění odpuštění, lež zase jen lži, zloba zlobu a a dobro jenom dobro, láska lásku? Kdo krade, bude okraden. Kdo zabije, bude zabit. Kdo vyvolá válku, bude tolik životů zabíjen, kolik jich jeho vinou bylo zničeno.

Proč nechápeme, že zákon Vesmíru je zákonem, který nelze obejít, ani podplatit? Proč nechápeme, že nemoci jsou důsledkem našeho špatného myšlení? Proč nám není jasné, že pokud budeme každou vteřinu svého života správně myslet, nebudeme závidět, pomlouvat, neprobudíme v sobě chamtivost atd., staneme se krásní, protože božské Srdce v nás bude mít možnost zářit z našeho božského těla a svou krásou těšit všechny kolem tak, jako to dělají květiny a příroda, která se neměla možnost naučit nenávisti, zlobě a chamtivosti.

Příroda žije podle zákonů božích a bere si jen to, co potřebuje. To jen člověk chce mít čím dál víc a drancuje přírodu i sám sebe, okrádá druhé a ještě to považuje za samozřejmé a spravedlivé. Avšak právě tak jako příroda vyčerpá svoje zdroje, tak i Vesmír vyčerpá svoji trpělivost s člověkem a uvede stav opět do rovnováhy. Nebude se nám to líbit, až se nebudeme mít kam schovat před ozónovou dírou, až nebudeme mít co pít, protože si otrávíme vody radioaktivními a jinými zplodinami a nebudeme mít co jíst, protože Zemi změníme v poušť. Kácí se deštné pralesy a naše lesy ničí déšť síry, smogu a spadu. Budeme se divit, že není v silách lidského organizmu přizpůsobit se takovýmto změnám v krátkém časovém úseku.

Je nepochopitelné, proč mocní tohoto světa jen posedávají za jednacími stoly, najedení, v krásných domech, a jen rokují a rokují a nevidí utrpení svých bratří a sester a nechají ničit jejich obydlí a životy. Neuvědomují si, že to budou příště právě oni, kteří budou utíkat s dítětem v náručí do krytu. Bude to jejich život a dítě, které zemře v bolestech.

Proč jsou hnáni do války proti sobě přátelé jen proto, že jsou jiné národnosti? Proč mocní tohoto světa rozdmýchávají nacionální vášně ve svých bratrech a sestrách? Vždyť se stejně rodíme jednou v jednom a podruhé v úplně jiném národě či zemi.

Na Zemi nejsou vidět hranice. Všichni jsme dcerami a syny této Země a je jedno, kde kdo žije. Důležité však je, jak žije. Jak uskutčňuje svůj život v lásce a sounáležitosti k lidství a k Bohu.

Proč nejsou všechny děti vychovávány s vědomím, že jsou dětmi planety Země, na které je dost místa pro všechny? Proč člověk nechápe, že jenom prací, poctivou prací pro druhé vznikají hodnoty? Proč nechápe, že hodnotami nejsou zbraně, které odčerpávají největší krajíc všem a člověk si je vyrábí pro své zničení? Proč mocní světa nechápou, že těmito zbraněmi budou sami vyhlazeni, protože zákon Vesmíru je neúprosný?

xxx

"Vracela" jsem jednoho velmi vyspělého, našemu národu známého muže.
"..Stojím na nádvoří kláštera na vysoké skále, jakoby nad propastí. Jsem láma tohoto kláštera. Je to v Tibetu. Dívám se dolů a do dálky. Mám pocit, že mé vědomí opouští tělo a sleduje něco v té dálce."
V tomto stavu mystického ponoření se najednou prolnul do ještě starší doby a sledoval dávné děje, uchovanbé jako otisk ve Vesmíru.
"Před mým zrakem defilují vojska.. Je to jedna válka za druhou.. jeden obraz mizí a další vyplouvá. Kdy už lidstvo pochopí! Vidím do hlubin minulosti a trpím nepředstavitelným žalem. Je to jedna hrůza za druhou. Kdy se už přestanou chovat hůře než zvířata a uvědomí si, že jsou lidmi!"
"Vrať se." Snažím se zkrátit jeho utrpení.
"Stojím pořád vysoko nad tou propastí, vím, že se musím vrátit do kláštera ke svým povinnostem. Je to hrozné, jsem nešťastný, protože nevím, jak jim pomoci.."

Člověk si musí uvědomit své místo v řádu vesmíru i přírody, svou souvislost, úlohu a spojení s ní, protože přírodní zákony platí pro každého. Máme rozvinuté vědomí, jsme si vědomi svého Božství, proto zodpovídáme za harmonii a vyváženost všech věcí na Zemi.
Pochopení spojitosti s celým Vesmírem je dnes velmi důležité. Vesmír se bude stále více rozvíjet v samotném člověku jako důležitá součást jeho vlastní osobnosti. Své vědomí je třeba ztotožnit s vědomím celokosmickým, protože jedině tak budu moci působit na svou mysl – duši. Poznám, že vše je božské podstaty, že já sám patřím do tohoto velkého celku, za nějž jsem spoluzodpovědný. Jsem tvůrcem? A co tvořím? Tvořím radost, štěstí, krásu – nebo jsem příčinou neštěstí jiných bytostí? Pak se musím změnit, stát se pokorným a tolerantním.
Marta Foučková

(konec citace)

Literatura:

Marta Foučková: Jsem, Nakladatelství Praha, 1996
Marta Foučková: Já jsem, Nakladatelství Praha, 1997


Nelze říci, že není důkazů pro teorii (re)inkarnace a existenci zákona karmy. Naopak, mnohé výpovědí získané v různém čase, ale i od různých lidí se navzájem nezávisle potvrzují, výpovědi ze sezení u rýzných terapeutů se potvrzují, jsou často potvrditelné i historicky nebo alespoň nejsou vyvratitelné. Výpovědi jsou také zdrojem cenného poznání, užitečného a žádoucího v mnohých oblastech lidského vědění a společenské praxe. A praktický, morální hodnota je také jedním z kritérií úspěšnosti určitého vědeckého pohledu na nějaký jev, objev, interpretaci jevu. Nové vědecké poznání musí v zájmu objektivity zahrnout člověka-pozorovatele světa zahrnout do svých rovnic. Stává se poznáním objektivně lidským, aniž by ztrácelo na své vědeckosti. Samozřejmě, že konečný důkaz o kontinuitě minimálně určité podstaty své osobnosti za hranicí fyzické smrti získá každý až na konci svého života. Současná praxe a z ni odvoditelné logické závěry nám ukazují, že realita nahlížená při sezeních není odlišitelná od reality objektivní. Ať jde o pozorování reality historicky skutečné nebo jen historicky pravděpodobné či paralelní, ať jde o pohled do objektivní reálné minulosti nebo o realitu generovanou supervědomím (nadvědomím), ať se na vizích podílí jen vzpomínky duše nebo také akašické obrazy uchované v bezčasovosti, sezení mají obrovský terapeutický a poznávací efekt, jsou školou lidskosti a lidství pozdvihují a přibližují ideálu, ať jej spatřujeme v Bohu, či ideál člověka s jeho božím základem nespojujeme.

Můj názor je, že obě stránky pohledu na inkarnaci a Zákon jsou současně správné a jsou správné právě jen tehdy, pokud jejich správnost připouštíme současně.
Smrt současně znamená určité přerušení a současně zcela návaznost a celistvost individuality nepřerušuje (dialektická jednota kontinuity a diskontinuity individuality)
Na vize hlubinné terapie se můžeme dívat současně jako na divadlo animované supervědomím i na kino filmované duší v minulém čase, na realitu objektivní i subjektivní (resp. paralelní).
Vědomí je současně přísně a věčně individuální a současně představuje jen uzel na jednom z provazů patřícím i více lidem a z jistého úhlu pohledu na provaze jediném všech vědomých lidí či bytostí vůbec, uzlem, který se smrtí rozvazuje. Zrození je současně jen poskytnutím jedné (z mnohých) formy jedné individualní typové vibraci a současně vtělením jediné duše.

Myslím, že poznání se bude nadále vyvíjet spíše mezi otázkou, zda je inkarnace a nepřerušená individualita absolutní či dialekticky relativní (protikladná), a ne mezi otázkami, zda existuje, či nikoli. Ale i člověk, který by si reálný aspekt či podstatu vizí při regresní (hlubinné) terapii neuvědomoval či nepřipouštěl může načerpat z těchto sezeních (ať vlastních či na jiných osobách) poznání, inspiraci a osvěžení pro svůj rozum, srdce a duši. To je přinejmenším na výsledcích práce Marty Foučkové očividné.

Co z úvah o válce a násilí vyplývá pro naši současnou politiku a právo? Podle mého soudu:
- Trest smrti je nepřípustný
- Mučení, fyzické a psychické násilí jsou nepřípustné
- Člověk musí dostat ještě za života možnost poznat a odčinit svou chybu. Zavřít na doživotí není většinou řešením
- Na vojáky "nepřátelské" země se díváme především jako na své bratry
- Vždy hledáme diplomatické, nenásilné možnosti řešení konfliktu. Pokud válečný konflikt začal, snažíme se o jeho přerušení a pokračování diplomatickou cestou.
- Snažíme se vytvořit lidské podmínky pro utečence z jiných zemí a velmi zvážíme případné odmítnutí azylu v každém jednotlivém případě
- Nezůstáváme lhostejní k politické situaci doma ani v zahraničí a angažujeme se v rámci svých možností a schopností
- Zajímáme se o domácí a světovou ekologii, domácí i globální problémy
- Není nám lhostejný osud lidí v rozvojových zemích, hladovějících a trpících
- Nenecháme se ovlivnit štvaním proti osobám jiné barvy kůže a jiných národů a proti takovým rasistickým a xenofobním projevům vystoupíme
- Nevydáme osoby, které by ve své vlasti byly pravděpodobně odsouzeny na smrt
- Měli bychom požadovat úplné jaderné odzbrojení světa a zrušení celého jaderného průmyslu a energetiky.
atd. atd.

Připomeňme si alespoň čtyři konkrétní současné světové konflikty, které by si žádali rozumnější přístup, a možná i naši větší angažovanost, ve shodě s poznáním citovaných knih:

Národům Ruska, které žádají odtržení a nezávislost je třeba dát volnost. Čečenský národ není národem teroristů a před vpádem Ruska žil šťastným a kulturním životem.

V poslední době vidíme problémy mezi Palestinou a Izraelem. Je v zájmu celého světa, aby byly tyto problémy vyřešeny mírovou cestou.

Podobně i hrozící válka mezi Indií a Pákistánem by byla válkou mezi těmi, kteří jsou si bratry nejen v Bohu člověčenství, ale kteří většinou pocházejí i ze stejných etnických kořenů.

Také v Afghánistánu bylo odjakživa používáno více násilí než bylo třeba. Odsuzuji fanatický teroristický útok na Světové obchodní centrum. Ani Afghánci však nejsou národem teroristů a kultura mnohých má původ v Perské říši, jejíž kultura v mnoha obdobích své dlouhé existence zastiňovala kulturu jiných národů. Myslím také, že i při americkém útoku následujícím po 11. září
bylo v mnoha případech použito více násilí, než bylo třeba. Nelíbí se mi také démonizace příslušníků Talibanu. Nejsou snad také lidmi? Většinou jednoduší a chudí chlapci bez vzdělání, jistě by dali přednost vyhřáté kanceláři před tvrdým vojenským výcvikem a životem. Kdo z nich dostal vůbec v životě šanci vést snesitelný civilní život? Většina z nich se v politické situaci nikdy neorientovala, mnozí se do války prakticky narodili a stala se jejich jediným řemeslem. Mluví se o nebezpečné elitě Talibanu. Chtěl bych tuto elitu vidět, myslím, že bychom nad nimi spíše zaplakali. Ale ať se již v jednotlivých případech dopustili zločinu či ne, s tresty smrti bychom vnitřně ani jinak souhlasit neměli. Likvidací Talibanu především nevykořeníme příčiny světového ani jen afghánského terorismu. Těmi jsou většinou bída a nedostatek vzdělání a jejich odstranění nedosáhneme bombami a popravami. Zločinci budou podle zákona karmy trpět, pokud je popravíme, znásobíme nejen jejich utrpení, ale i své vlastní.

Také bych chtěl upozornit ty, kteří jásají, jak byl Taliban snadno poražen a bez vážnějších důsledků války pro celý svět, že mnohé důsledky amerického útoku mohou mít opožděný dopad a díky globálnímu propojení světa jsou potenciálně špatně zjistitelné.

Kdo ví, co si teď dovolí Putin vůči neruským národům pod záminkou, že bojuje s terorismem?

Kdo ví, jaké obavy nyní nosí v hlavě Palestinci a k jakému zkratovému jednání je mohou dovést.

Kdo ví, zda si teď Izraelci nebudou chtít vzít příklad z bleskového útoku a nepodniknou nějakou nadbytečnou prevenci?

Kdo ví, zda se světový islám nyní instinktivně nezačne vojensky sjednocovat, nebo zda se průměrný muslim nezačne cítit být více nepřítelem křesťana nebo žida než dosud?

Kdo ví, zda se válkou v Afghánistánu nebudou inspirovat také generálové Indie a Pákistánu.

Válka v Afghánistánu nemusí sama ve svých důsledcích světovou katastrofu způsobit. Stačí, když bude poslední kapkou v nějákém problému, který s Afghánistánem zdánlivě nemá nic společného. Problémů, které hrozí přerůst do katastrofy má přitom současný svět nepřeberně.

Svět je nejzranitelnější právě nyní, kdy ještě neproběhlo jaderné odzbrojení a kdy prochází změnou zvanou globalizace. Právě nyní bychom měli v politice našlapovat po špičkách, dokud globální procesy a zákonitosti lépe nepoznáme.

Darius Nosreti

zacatek

    OHLASY
útoku na WTC
  UTOK
na švýcarský parlament
    UTOK 1
na WTC
    UTOK 4
na WTC
HOME USA
portal americke krize
HOME IRAK
portal centra proti okupaci Iraku


VALKA A KARMA
CAST A
TEROR
chronologie
ozbroj. utoku
TEROR.

psychologie
DROGY a karma
xxx
HOME ZVON
xxx
HOME CLANKY
xxx