Konopí, část 5.
Je třeba přiznat že škodlivost - neškodnost marihuany se (podobně jako u mnoha jiných léků) exaktními metodami prokazuje velmi těžko. V porovnání s mnoha chemickými preparáty je však marihuana v drtivé většině případů zjevně mnohem bezpečnější a méně škodlivá.
Bezprostřední účinky
- "jsou velmi odlišné podle aktuálního stavu jedince, jeho psychického i fyzického rozpoložení, obsahu THC v požívané droze i způsobu užití
- obecně lze říci, že při první intoxikaci (požití) jedinec obvykle mívá pocit suchosti v ústech, nepříjemný kašel, popř. i pocity úzkosti - při opakovaných intoxikacích tyto nežádoucí účinky většinou mizí
- záhy se dostavuje stav příjemného rozpoložení mysli, uvolnění, pohoda, klid, (někdy ospalost, D.N.)
- euforizace a tendence k smíchu při jakémkoliv podnětu
- mírné poruchy vnímání (zpomalené vnímání času, zostřené vnímání barev, zvuků, hudby)
- u vyšších dávek THC se dostavují zrakové halucinace za stavu útlumu až polospánku

Mezi viditelné příznaky patří
- nepřirozená veselost až rozjařenost
- rozšířené zornice
- zarudlé oči
- zrychlený puls
- zvýšená chuť k jídlu, zejména na sladké
- pot a dech páchne po spálené trávě či listí"
("Drogová stránka" neznámého autora na Internetu)

Během opojení jsou pozorovány některé málo významné akutní účinky na chování, nebo psychologické účinky. Pozornost a krátkodobá paměť, chození a koordinace mohou být jejím vlivem zhoršeny. Není jisté, zda tyto účinky přetrvávají nějakou dobu poté, co odezněl pocit opojení, resp. léčebné účinky.

Průměrně u 1 - 2% lidí mohou vzniknout při užití THC mírné úzkostné stavy, resp. deprese, které se snadno odstraňují známými léky (anxiolytiky). Zejména v noci a ve stavech únavy zvyšuje THC ospalost - tedy zejména tehdy, když to organizmus potřebuje.

Při předávkování, silných dávkách a při zneužívání se může vyskytnout tzv. "těžký" spánek. Tento vedlejší účinek je menší u některých izomerů a analogů, údajně se snižuje také v procesu tzv. izomerizace.

Cannabidiol, který je více přítomen v kouři, brání úzkostným stavům způsobených někdy THC.

Při předávkování mohou nastat poruchy vědomí, halucinace až ztráta vědomí na dobu od 12 do 48 hodin, v závislosti na přijatém množství. Při narkomanii nebo při léčbě např. psychických bloků není ještě halucinogenní účinek signálem předávkování. Při halucinacích mísení smyslových vjemů (zvuky jsou obdařeny barvou, barvy hudbou, noty jsou čísla, čísla jsou komplexně vnímané objekty - vypočty jsou usnadněny.) Stavy podobné stavům u různých psychóz. Zvýšená citlivost zraku a sluchu.

Po předávkování (např. po následném probuzení) se můžeme cítit mdle a apaticky, spánek je těžký, může se objevit oční cévnatost. Při perorálním podání se na rozdíl od inhalace ve větší míře projeví halucinogenní účinky, např. mikroskopie a makroskopie. U nestandardizované drogy se lépe kontroluje podle nastupujícího účinku množství přijaté látky při inhalaci a lépe se vyvaruje předávkování, což je důležité např. při řízení motorových vozidel a při práci, která předpokládá koncentraci, přesné vnímání, úsudek a reakce.

Při aplikaci nestandardizovaných přípravků nebo množství překračující běžný terapeutický účinek se nedoporučuje řídit motorové vozidlo,. ale výzkumníci v rámci britské studie zjistili přesný opak - 'zkouření' řidiči jezdí mnohem opatrněji"

"Přestože rychlost reakcí byla lehce snížena, celkově na tom byli testovaní řidiči daleko lépe, než kdyby byli zmoženi únavou nebo alkoholem. Výzkum australské nadace pro otázky drog (Australian Drug Foundation) navíc potvrdil, že marihuana je jedinou drogou, která zmenšuje relativní riziko dopravní nehody. Tato fakta zneklidňují Ministerstvo životního prostředí, dopravy a regionů, které si výzkum pod tlakem motoristických a prohibičních organizací objednalo. Ministr dopravy, Lord Whitty, by měl zprávu oficiálně přijmout během několika dní. Autor závěrečného hodnocení výzkumu, Dr. Rob Tunbridge, odmítl zveřejnit či komentovat cokoli dříve, než bude zpráva oficiálně publikována. ,Mohu jen říci, že největší zabiják na silnicích je únava, po ní následuje alkohol a na třetím místě jsou drogy,' uvedl." (In www.worldonline.cz, 9.9. 2000)

Je zřejmé, že marihuana pomůže tam, kde mohou být problémy s nervosvalovou koordinací nebo, kde je řidič pod vlivem stresu či vlastní Neurózy. U zkušeného řidiče však může vzniknout efekt přecenění svých sil, což vede nejčastěji k jízdě rychlostí, která neodpovídá dopravní situaci, stavu a povrchu vozovky a k nerespektování dopravních předpisů. U některých řidíčů (zejména těch, kteří trpí momentálním nebo dlouhodobým nedostatkem spámku) může i malá dávka drogy zvýšit ospalost. Všude ve světě (i u nás) byly zaregistrovány vážné dopravní nehody způsobené řidiči pod vlivem konopí, u mnoha dalších to mužeme předpokládat - zejména vzhledem k tomu, že kontrola na přítomnost THC není obvyklá.

Přítomnost THC lze přitom dokázat ještě dlouho po nehodě. Drogy z konopí se vylučují z těla velmi pomalu, mají tendenci se ukládat v tukové tkáni. Po vykouření jedné cigarety lze prokázat drogu v buněčných membránách ještě po 48-138 dnech.

Při zneužívání může vést ke vzniku narkomanie, zejména však jen tím, že uživatel marihuany jejím prostřednictví nebo prostřednictvím kontaktů a informací, které získal při užívání marihuany nalezne cestu k tvrdým drogám. Při zneužívání může dojít k nežádoucím změnám ve struktuře osobnosti a podpořit již přítomnou tendenci k asocialnímu chování. Tyto změny jsou (podobně jako u jiných drog) sociálním a (dosud neprobádaným) psychoenergetickým a psycho- genetickým kanálem částečně přenosné na potomstvo. Závislost u marihuany má výhradně psychosociální charakter a není podmíněna vazbou na opiátové receptory a jiné formy "psychochemické" závislosti, jak je možné se někdy v "odborné" literatuře dovědět. Ovšem ani tuto formu závislosti není třeba podceňovat. Všimněme si jen, jak obtížné je pro většinu silných kuřáků obyčejného tabáku odnaučit se tomuto zlozvyku. Největším nebezpečím marihuany je, že její uživatelé mohou s ní přijmout i nevhodné životní postoje a pohybovat se (v rámci experimentů s ní) v prostředí, které může svádět k užívání tvrdších drog a nevhodnému životnímu stylu. Osoba, která má určitý žebříček hodnot, určité životní cíle a ideály, určitý rozhled a světový názor, nemůže nikdy hašišizmu zcela propadnout. Jenom ti, jejichž duše a mozky jsou prázdné anebo (díky tomu) naplněné falešným vztahem ke světu i sobě, přistoupí na to, aby marihuana naplnila celý jejich život, aby byla jediným jejich cílem i prostředkem a zcela je zotročila. S jistou nadsázkou zde můžeme použít citát Hildegardy z Bingenu, která již znala a doporučovala konopí jako léčebný prostřdek: "A dokonce ten, který jí konopí a má přitom prázdný mozek, trpí bolestmi hlavy. Zdravému rozumu ovšem nemůže uškodit." Podle střízlivých odhadů propadlo ke konci 20. století hašišizmu neboli zneužívání konopí přibližně 200 miliónů obyvatel. Tento údaj svědčí nepochybně spíše o nízké úrovni lidstva než o nebezpečí, které by někteří chtěli spatřovat v samotné droze.

V medicíně má marihuana řadu výhod proti nebezpečným a přesto používaným opiátům: Účinek THC je méně prudký, spánek, který vyvolává, je přirozenější, aniž ruší činnost vnitřních orgánů, nepotlačuje sekrece, nenarušuje trávení, chuť k jídlu spíše zlepšuje, není třeba zvyšovat dávky (nevzniká tolerance, nebo jen mírná a po dlouhé době užívání).

Neváže se na opiátové receptory v mozku (podstata fyzické závislosti např. u opiátů)

Dávky marihuany při léčebném využití v zásadě není potřebné zvyšovat, ale naopak často k prodloužení účinku postačí jen dávka udržovací, která je zlomkem dávky startovací.

Nejde o tvrdou drogu a její návykovost je spíše psychického či spíše psychosociálního rázu, podobně jako je tomu často u kouření, kde však dochází také ke skutečné závislosti na nikotinu.

Nepoškozuje organizmus jako tvrdé drogy a nepoškozuje ani dýchací orgány, pokud je přimíchávána do potravy nebo nápojů nebo jinak podávána perorálně. Pokud není zneužívána, převažuje kladný vliv na organizmus. Má celkově adaptogenní a harmonizující účinek. Je lékem moderního člověka neboť zmenšuje také psychické následky existence v eko- a psychosociálním a sociálně-ekonomickém prostředí, které nevyhovuje biologickým a psychosociálním potřebám lidského druhu a v němž je člověk podroben nepřirozené stresové zátěži. Pokud dochází ke "zneužívání" drogy, je třeba vidět, že toto zneužívání má naprosto nesrovnatelně menší škodlivé následky než pití alkoholu nebo užívání nejrůznějších psychostimulačních prostředků, chemických sedativ, hypnotik, analgetik a podobných léků, které mají vesměs velmi negativní vliv na zdraví, jsou často relativně karcinogenní a mají nesrovnatelně nižší faktor bezpečnosti. Jejich nebezpečnost je třeba chápat v souvislosti s jejich individuálně přijímaným množstvím, které je často nečekaně časté a vysoké. Všeobecně lidé velmi podceňují různé tyto chemické léky, které přitom často narušují základní pilíře imunity, zdraví a vitality - činnost jater, ledvin a dalších orgánů a soustav. I obyčejný acylpyrin je nesrovnatelně nebezpečnější pro zdraví než marihuana. Při užívání THC (a všech konopných produktů a preparátů, které jej obsahují) nedochází k tak závažným zdravotním změnám, jako u alkoholizmu nebo nikotinizmu a závislosti na kouření vůbec. Marihuana je nesrovnatelně bezpečnější drogou než alkohol nebo tabák. Jestliže ve Francii se v r. 1998 uváděl počet osob zemřelých na následky kouření 60 000, na následky kouření 20 000, heroin zabil 228 lidí, nemocí AIDS se z injekčník stříkaček narkomanů nakazilo 1000 lidí, mnohem více osob se díky injekčním stříkačkám nakazilo infekční žloutenkou a dalšími vážnými nemocemi. Devět z deseti sebevrahů sahá po prášcích. Na následky zneužívání marihuany nebyl doložen ani jeden případ úmrtí. Je naopak pravděpodobné, že tvrdý postoj vůči marihuaně nepřímo zapříčinil smrt a nemoc mnoha lidí, kteří by se jinak možná spokojili s "legálnější" měkkou drogou. Marihuana může lidem pomoci vyrovnat se s nezvládnutelnými civilizačními tlaky, aniž by se u nich vyvinula plná závislost a aniž by je tato droga ohrožovala na zdraví a na životě v takové míře jako třeba alkohol, tabákové výrobky nebo různá sedativa, hypnotika a psychostimulancia. Může snížit počet sebevražd a počet alkoholiků, kteří jsou pro sebe, rodinu i společnost mnohem nebezpečnější než uživatelé marihuany. Reálný pohled na marihuanu odráží návrh nové klasifikace drog meziresortní komise pro boj s drogami ve Francii z ledna 1999. Hlavním hlediskem pro nově navrhovanou klasifikaci drog je jejich nebezpečnost. Tu je zvážena jak nebezpečnost pro individuálního uživatele, tak nebezpečnost společenská. 1. skupina - alkohol, heroin, kokain a opiáty. 2. skupina - tabák, psychostimulantia, hypnotika a halucinogeny. 3. skupina - konopí. Takové dělení by mimo jiné také ulehčilo léčebné využití konopí.

Studie amerických vědců prokázala, že mladiství, kteří brali drogy často, byli nevyrovnaní (nepřizpůsobiví), se zřetelným osobnostním syndromem poznamenaným interpersonální alienací, špatnou kontrolou impulsů a zjevnou emoční nouzí. Mladiství, kteří nikdy s drogami jakéhokoliv druhu neexperimentovali, byli poměrně úzkostliví, emočně stísnění a postrádali společenskou obratnost. Psychologické rozdíly mezi těmi, kteří drogy užívali často, těmi, kteří experimentovali, a těmi, kteří drogy neužívali, se daly vystopovat do nejrannějších let dětství a byly ve vztahu ke kvalitě péče jejich rodičů. Nelze tu ovšem zcela rozlišit, které psychické rysy jsou příčinou užívání konopí, a které následkem.

Přesto lze obecně říci, že výzkumy ukázaly, že:

a) problém zneužívání měkkých drog je spíše symptomem než příčinou - špatné osobní a společenské vyrovnanosti (přizpůsobivosti), i když drogy (ale spíše jen tvrdé) mohou časem osobní stav a společenskou integrovanost zhoršit

b) význam užívání měkkých drog (do značné míry i drog tvrdých) lze chápat jen v souvislosti s osobnostní strukturou a jejím vývojem. Zneužívání drogy přitom může negativně ovlivnit zejména jemnější osobnostní struktury - schopnost věřit v ideály, sílu vůle a schopnost realizovat svá předsevzetí, schopnost sebemotivace, schopnost vytvářet si kvalitní systém hodnot a morální zásady, schopnost hlubších citů, soucítění, empatie a sociálního citu atd. Tyto změny mohou být zejména u měkkých drog z hlediska běžné zdravotní diagnózy nepozorovatelné, avšak mohou významně ovlivnit život a chování uživatele drogy

c) osobnostní struktura a vývoj, které mohou někoho predisponovat pro zneužívání drog jsou do značné míry závislé i na obecných společenských poměrech a problém narkomanie není možné vidět a řešit jen jako problém individuální predispozice, zejména ne u drog typu marihuany. Jinými slovy: marihuana pro zdravě fungující společnost nepředstavuje žádné nebezpečí. Ani v soudobé "nemocné" západní společnosti nepředstavuje velké riziko.

V historii jsou známy příklady, že ani tzv. tvrdé drogy užívané v rámci hodnotných sociokulturních vztahů (ať již v rámci náboženských a mystických rituálů nebo léčby) nemusely vždy představovat společenské nebezpečí. Pro lidstvo představuje destrukce harmonických, tradičních a přirozených společenských vztahů způsobená industriálním způsobem výroby a unifikací životního stylu mnohem větší nebezpečí než jakékoliv drogy.

Přesto by legalizace přípravků na bázi THC měla být přísně omezena na použití pro léčebné účely a každý pacient by měl - pokud mu to stav dovoluje - usilovat, aby nepřekročil hranici mezi léčbou a zneužíváním a neměl by se vzdávat lékařského dohledu.

Největší překážku ve využití konopí zřejmě vytváří lidská společnost - jednak tím, že účinné preparáty nebyly dosud podrobeny potřebným testům, jednak zakazováním pěstování, distribuce a užívání dané drogy a preparátů pro jakékoliv účely ve většině zemí světa.

Velkou přechážkou pro léčebné využití konopí jsou také hlasy některých odborníků, někdy skutečných, někdy podle všeho jen domnělých, kteří se v celkovém hodnocení marihuany mýlí. Mezi známé odpůrce legalizace konopí v zahraničí patří např. Hamid Ggodse, ředitel Centra pro studium závislosti Londýnské univerzity.
Z českých znalců přírodní medicíny (ale ne již konopí) před zneužitím THC, a dokonce před jakoukoliv legalizací důrazně varuje např. Jiří Cingroš:

"Drogy - návyk na ně je nejčastěji tělesný - zbortí se při něm vnitřní morfinový systém a musíme ho nahradit cizorodými látkami, jako jsou měkké a tvrdé drogy, alkohol a cigarety. Proto by neměla být v žádném případě dopuštěna legalizace drog. ... Nebezpečí tzv. měkké drogy - marihuany - je v tom, že procento psychoaktivní látky THC se u nových výpěstků nebezpečně zvýšilo - z 1 - 2 % na 20 %. Marihuanu už tedy nelze považovat za měkkou drogu. V USA byl v roce 1994 dokonce schválen zákon, který za pěstování marihuany v počtu více než 60 tisíc sazenic postihuje pěstitele nejvyšším trestem - smrtí." Ani tento názor nemůžeme ve všech částech považovat za vědecký. THC se neváže na opiátové receptory a podstatně neovlivňuje tzv. vnitřní morfinový systém. Díky tomu je naopak třeba vážně uvažovat o dalším prověření možnosti léčby marihuanou při léčbě závislosti na opiátech. Navíc zvýšením procentuálního obsahu účinné látky se nemění charakter účinku této látky a ani podstatný charakter rostlinné drogy, v níž je látka obsažena. Z tohoto hlediska tedy nejde o tvrdou drogu. Naopak z opiátů se nestanou měkké drogy, tím, že budou distribuovány v nízkých koncentracích. Je pravda, že zvýšením koncentrace v nových kultivarech může dojít výjimečně např. v cigaretě s marihuanou k extrémní koncentraci drogy, která může u nezkušeného uživatele vyvolat mírné, výjimečně i velmi vážné zdravotní poruchy. Zatím jsem slyšel o jediném takovém případu s vážnými následky. Tento případ však nebyl dostatečně odborně analyzován. Lékaři tvrdí, že u jisté zahraniční pacientky došlo k duševní retardaci (resp. dezintegraci) osobnosti nebo k trvalé regresi následkem ochromení mozku vysokou dávkou drogy. Psychotronici připouští i variantu, že došlo k poškození trvalým vymístěním integrující složky osobnosti (duše) z těla a nahrazením novou individualitou, čímž se pacientka ocitla duševně na úrovni dítěte se značnou amnézií. K takovému efektu však údajně může vyjímečně dojít i spontánně nebo v hluboké hypnóze, pokud je neodborně prováděna a jejím následkem je nevratná posthypnotická regrese nebo (podle psychotroniků) dokonce tzv. vymístění duše. Z hlediska duševědných výzkumů, např. prostřednictvím regresní terapie nebo jasnovidného pozorování činnosti CNS bylo zjištěno, že dlouhodnobé užívání nebo užívání vysokých dávek narušuje nervovou činnost, a to jak směrem k výkonu a koncentraci, tak k vazbě na vyšší duševní kvality (poškození duše). Škodlivý je také vliv na plod a to i prostřednictvím narkomanů - mužů a jejich narušené psychiky a duše (tedy zdaleka ne jen geneticky).

Cestovatel Miroslav Zigmund na otázku, kde je hranice měkkých drog říká, že se před 35 lety setkal v libanonském údolí Bakaa s troskami lidí, jaké z nich udělalo konopí, měkká droga. Říká se jim tam haššášíni. Zásluhou křížáků se prý tento název dostal i do evropských slovníků - assassin - úkladný vrah. Lidé zfetovaní hašišem neznali slitování s nepřítelem, ale ani se sebou." Tento názor však není výsledkem ani vědeckého ani jen vlastního pozorování autora a neshoduje se se současnými poznatky o konopí. Praxe mnoha lékařů ukazuje, že ani u mnohem návykovějších a nebezpečnějších léků, např. na bázi opiátů (morfin) nebo LSD, nemusí dojít při vhodném dávkování a dobrém psychosociálním zázemí pacienta, při dobré psychologii léčby a kvalitní všeobecné péči o pacienta, ke vzniku závislosti a osobnostním změnám.

Můžeme však teoreticky připustit a na praktických příkladech pozorovat, že může dojít ke zmenšení empatie a sociální citlivosti ve stavu intoxikace nebo i trvale u dlouhodobých uživatelů vyšších (ne léčebných) dávek drogy. Obtížně se však vylučuje vliv celkového psychosociálního kontextu e málokdy lze exaktně prokázat, že u podobných psychických a psychosociálních změn hraje větší roli marihuana než např. vliv okolí nebo nějaká individuální predispozice k těmto změnám. Tím, že marihuana pomáhá bořit mnohé psychické bloky a překonávat různé neurotické, úzkostné a jiné nežádoucí nebo patologické duševní stavy, jako i určité problémy v sociální komunikaci, má ( marihuana a tento vedlejší efekt léčby s její pomocí i umírněného "zneužívání") v souhrnu i v této oblasti - na psychické a psychosociální zdraví jednotlivce i společnosti (komunity) - převážně kladný dopad, a to zejména, není-li její konzumace záměrně spojována s nějakou asociální činností a asociálním programem nebo negativním postojem jednotlivce nebo komunity. Zvláštní studii vyžaduje otázka užívání marihuany u osob s psychózami, které jsou v rámci současné tzv. civilizované společnosti častým jevem.

Protože v současnosti probíhá v několika zemích světa testování léčebného využití konopí, je šance, že v budoucnosti budou ozřejměny v širších souvislostech nejen léčebné účinky konopí, ale i skutečná míra společenského nebezpečí hrozícího z částečné legalizace drogy pro léčebné účely.

MARIHUANA, LÉK ČI DROGA
Abych dal prostor i zasvěcenějším kritikům marihuany, uvádím jako přílohu škodlivé účinky marihuany podle knihy dr. Neila Nadleyho PROOF POSITIVE (in PRAMENY 5/2001, vyd. Country Life s.r.o., Praha)

Marihuana (jejíž užití pro zdravotnické účely bylo nedávno legalizováno kanadskou vládou) požívá někdy reputace relativně neškodné drogy. Ve skutečnosti se však jedná o nebezpečnou návykovou drogu.

Kouř z marihuany, podobně jako cigaretový kouř, obsahuje velké množství chemikálií. Dokonce i někteří laici dokáží vyslovit název tetrahydrocanabinol (THC), což je hlavní aktivní složka marihuany. Málo je však takových, kteří si uvědomují, že tato droga je pouze jedním z více než šedesáti canabinoidů (což je třída drog), které se nalézají v marihuaně. Tabákový kouř nesestává jenom z několika chemikálií, podobné platí o kouři z marihuany. (Je pravda, že kouř z marihuany obsahuje různé další látky, které mohou mít různé škodlivé účinky, z hlediska "drogové" účinku jsou však většinou bezvýznamné nebo se nacházejí v malém množství. Marihuanu také nemusíme kouřit, ale lze ji – resp. její účinné látky - užívat perorálně. DN)

Marihuana má, podobně jako nikotin, ničivý vliv na vývoj plodu. Podobně jako i další látky této kategorie, nikotin a alkohol, poškozuje mozek vyvíjejícího se lidského zárodku. Matka, která užívá marihuanu, tak předává dítěti celoživotní dědictví mozkového defektu. (Nikotin a alkohol jsou pro mozek matky i dítěte nesrovnatelně toxičtější než marihuana/THC, a to zejména. jde-li jen o nižší léčebné dávky THC. Vysoké dávky ovšem mohou vyvolat v mozku a duši budoucího dítěte účinek podobný šoku, jehož následky mohou být trvalé. Otisk v duši dítěte podle autorit duševědného výzkumu přitom může nastat již v prvních dnech těhotenství, kdy ještě zárodek neobsahuje mozkové struktury. Při delším užívání v menších dávkách zase oslabuje mozek a nervovou soustavu dítěte, a to zejména ve smyslu jejich spojení se základními duševními silami člověka. Obecně platí, že marihuana je pro gravidní ženy až na naprosté výjimky, např. tam, kde může nahradit více toxické látky, nevhodná. DN)

Pokusy na zvířatech ukázaly, že, podobně jako při vystavení cigaretovému kouři, při kouření marihuany dochází u matky ke snížení zásobování kyslíkem. Za povšimnutí stojí, že snížené dodávky kyslíku pro plod přetrvávají ještě dlouho poté, co odezní účinky požití marihuany na matku. (Jde zejména o účinek kysličníku uhelnatého. Jeho účinek je silnější u žen žijících v aglomeracích průmyslových a velkých měst s hustou atomobilovou dopravou, nebo v bytech zamořených splodinami z nedokonalého spalování. Tyto ženy již mají účinkem CO hladinu kyslíku v těle sníženou. CO se naváže na krevní hemoglobin za vzniku relativně stabilního karbonylhemoglobinu, který již není schopen přenášet kyslík. Průměrný nekuřák, Ostravák nebo Brňan z přelomu tisíciletí, vydýchá hladinu CO na normální úroveň až po čtrnácti dnech pobytu na zdravém vzduchu. D.N.)

Po narození dítěte může marihuana narušit vztah matky k novorozenci a snížit její zájem o něj pečovat (a sociální citlivost vůbec, zejména, je-li bez vyšších motivů zneužívána. Někdy ovšem může naopak marihuana uvolnit psychické bloky bránící nastolení rodinné harmonie. DN)

Marihuana současně snižuje tvorbu mateřského mléka. (Patrně tvoří jakousí clonu snižující intenzitu přirozených pudů a biochemických procesů, což lze ovšem využít v některých případech i léčebně. Např. při nemožnosti zastavit kojení, při laktačních psychózách, při zvýšené agresivitě matky vůči novorozenci apod. Protože se však THC dostává do tukových tkání, je zde riziko přechodu do mateřského mléka. DN)
Největší obavy ale vzbuzuje u marihuany vliv na jejího dlouhodobého uživatele. THC se svým chemickým složením nápadně podobá hormonu kortikosteronu. Současný vědecký výzkum naznačuje, že vzhledem k této podobnosti (s účinkem drog typu kortizonu) působí užívání THC toxické změny v centrální části mozku, zvané hippocampus. Ukázalo se, že jak přirozené stresové hormony lidského těla, tak THC způsobují předčasné stárnutí mozku. V jedné studii se u pokusných krys vystavených marihuaně ukázalo zdvojnásobení rychlosti stárnutí mozku. (První otázka: při jakých dávkách? Druhá: A bude tomu tak i u člověka? Při ekvivalentních dávkách spíše ano, ale ty byly ve vztahu k terapeutickým dávkám zřejmě spíše vysoké než nízké. DN)

Toto vše je velmi důležité. Hippocampus je totiž, co se týče stárnutí, jednou z nejzranitelnějších oblastí mozku. Zvlášť velké poškození této oblasti se projevuje u některých mozkových onemocnění, jako je například Alzheimerova choroba. Současný výzkum ukazuje, že ti lidé, kteří běžně užívali marihuanu (spíše však zneužívali; DN), se vystavují významně zvýšenému riziku poškození mozku ve stáří. (U mnohých nemocných ovšem rozumně dávkovaná marihuana degerativní procesy mozku zpomaluje nebo zmírňuje jejich účinky. DN)

Marihuana má však též vliv na každodenní duševní výkonnost. Například nedávný výzkum prováděný National Institute on Drug Abuse zjistil, že vysokoškolští studenti, kteří pravidelně užívali marihuanu, měli výpadky pozornosti, paměti a schopnosti učit se, a to dokonce i čtyřiadvacet hodin po jejím posledním užití. Marihuana dokázala měřitelně ovlivnit výkon mozku ještě dlouho poté, co se její uživatel domníval, že její účinky již pominuly. (Nepíše se o jaké dávky šlo a že u některých poruch marihuana výkon mozku zvyšuje; vzorek konzumentů zřejmě také nebyl z hlediska statistického průzkumu reprezentativní. DN)

Marihuana zřejmě rovněž zvyšuje riziko rakoviny. Canabis byl totiž identifikován jako zdroj karcinogenů a bylo zjištěno, že snižuje aktivitu imunitního systému. Nedávný výzkum v této otázce pocházel z University of California v San Franciscu i z dalších středisek. Tyto zprávy ukazují, že kouř z marihuany a tabákový kouř způsobují obdobné změny na plicích – s jedním rozdílem – účinek marihuany je mnohem silnější. Co se týká poškození plic, vyrovná se jedna cigareta marihuany celému balíčku cigaret.
(Konec citace.)
Sestavil: Mgr. Darius Nosreti
Připomínky a doplňky zasílejte na:
film.nikola@iol.cz

Použitá literatura:
Lester Grinspoon a James B. Bakalar: Marihuana, zakázaná medicína, CAD PRESS, Bratislava 1996
Archiv sestavovatele
Adam Gottlieb: Vaříme s konopím, Votobia, Olomouc 1995
(viz též: David Hoye: Cannabis Alchemy - Making High Potency Hash Oil, Twentieh Century Alchemist, Manhattan Beach, California Journal of American Chemistry Society /č. 63, str. 2211/ )
J. Kresánek, J. Krejča: Atlas léčivých rostlin a lesních plodů, Osveta, Martin 1982
John Mann: Jedy, drogy, léky, Academia, Praha 1996
Jiří Cingroš: Sám sobě doktorem, Start, Benešov 1997
Christian Rätsch: Konopí - léčebný prostředek v dějinách lidstva, Datel, 1994
Pharm. Dr. Karel Kováč: Omamné konopí (in Spirit 1999)
Marek Jehlička: Za konopí hrozí nemocné ženě vězení (in LN 9.9.2000)
Michal Kubíček: Marihuana letos dozrává … (tamtéž)
http://www.konopa.cz
http://www.acmed.org/
Odborné práce :
International Pharmacy Journal
V tomto odborném časopise byly mimo jiné publikovány následující články :
1. UK clinical trials to evaluate medicinal use of marijuana, vol.13, no.2, 1999
2. Anon(1999), First clinical trials with cannbis to begin recruiting soon, Pharm. J. 262, 69
3. Anon (1999a) MPs support cannabis trials, Pharm. J. 262, 100
Marijuana and Medicine - Assessing the Science Base
Zpráva Lékařského institutu Národní akademie věd Spojených států amerických
KONOPÍ JAKO LÉK
Hygienický ústav lékařské fakulty Palackého university v Olomouci ve spolupráci s jinými ústavy
ODBORNÝ REDAKTOR: Prof. Dr. Jan Kabelík
Práce a diskuse přednesené 10. prosince 1954 na I. vědecké konferenci vysokých škol v Olomouci
Fytoncidy ve stomatologii
Ze zubního oddělení OÚNZ v Šumperku, předn. prim. dr. Jaromír Soldán
MUDr. Jaromír Soldán, přednosta
In: Čs. Stomat. 53, 23, 1953

HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS
HELP DROGY HELP MLADEZ TOXIKOLOGIE
DREVO

Technicke vyuziti dreva adrevnatych bylin (i konopi)

KONOPI

Prvni stranka

DROGY A KARMA

LINKY KONOPÍ

drogy.cz

xxx

huleni.marihuana

xxx

drogovaporadna.cz

xxx

sananim.cz

xxx

acmed.org

xxx

konopa.cz

xxx

pablohonej

(angl.)

rodor

xxx

drogy.jinak.cz

xxx

joint.cz

xxx

underground.cz

xxx

konopa.cz

xxx

legalizace.cz

xxx

marihuana

xxx

grower.cz

xxx

publikace

xxx

legalize.org

xxx

cannabis.com

xxx

marihuana.com

xxx

marijuana.com

xxx

drogy.newton.cz

xxx

ombudsman

xxx

negercity.cz

xxx

koukat.cz

xxx

dalsi linky:
drogy.newton.cz
ombudsman.legalizace.cz
www.negercity.cz/jps
koukat.cz
angelfire.com/id/antiprohibicniliga/
web.iol.cz/sunrise
pejril.czweb.org

http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010309967&t=magazin
http://www.telegraph.co.uk/et?ac=005127244058631&rtmo=fwYlvvqs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/01/5/17/ecnpuff17.html
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010326505&t=magazin
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010408429&t=magazin
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010319810&t=magazin
http://legalizace.cz/index.shtml?clanekid=28
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010418223&t=magazin
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010425648&t=magazin
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010513780&t=magazin
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010508435
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010530211&t=magazin
http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?id=1010530212&t=magazin
http://legalizace.cz/index.shtml?clanekid=100
http://www.telegraph.co.uk:80/et?ac=005127244058631&rtmo=fwvaoYfs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/00/10/15/npuff15.html
http://www.telegraph.co.uk:80/et?ac=005127244058631&rtmo=fwvaoYfs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/01/4/19/ecnslim19.html
http://www.telegraph.co.uk:80/et?ac=005127244058631&rtmo=fwvaoYfs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/01/2/8/npuff08.html
http://www.telegraph.co.uk:80/et?ac=005127244058631&rtmo=fwvaoYfs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/01/2/8/npuff08.html
http://www.telegraph.co.uk:80/et?ac=005127244058631&rtmo=fwvaoYfs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/00/3/9/ecncan09.html
http://www.telegraph.co.uk:80/et?ac=005127244058631&rtmo=fwvaoYfs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/00/3/2/ecncan02.html
http://www.telegraph.co.uk:80/et?ac=005127244058631&rtmo=fwvaoYfs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/98/11/11/ncana11.html
http://www.telegraph.co.uk:80/et?ac=005127244058631&rtmo=fwvaoYfs&atmo=rrrrrrrq&pg=/et/98/6/12/ncan12.html

HOME NAZVY HOME BYLINAR HOME ARCHEUS
HELP DROGY HELP MLADEZ TOXIKOLOGIE
DREVO

Technicke vyuziti dreva adrevnatych bylin (i konopi)

HOME CLANKY AGENTURA NIKOLA