BOLEST II

bolest, dolor, -algie, kolika, migréna

Systém-P + Stavy


Databáze ARCHEUS: NEMOCI/POHYBOVÝ SYSTÉM + Stavy     

Bolest (pokračování):


INFORMACE O SPOLEČNOSTI
PRO STUDIUM A LÉČBU BOLESTI


Společnost pro studium a léčbu bolesti (SSLB)
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů
FN Motol, V úvalu 84, Praha 5
předseda společnosti MUDr. Jiří Kozák
kontaktní osoba pani Marie Bučilová
tel.: 02/24435581(83), e-mail: j.kozak@lfmotol.cuni.cz

Společnost pro studium a léčbu bolesti (SSLB) je členem České lékařské společnosti JEP (ČLS JEP) od roku
1992. Již předtím byla sekcí Společenosti anesteziologie a resuscitace.. Velkou část členské základny (313
členů ) tvoří lékaři-anesteziologové,ostatní členové jsou lékaři oborů, které mají blízko k problematice
diagnostiky a léčby bolesti (neurologové, rehabilitační lékaři, farmakologové, neurochirurgové a další).
Několik členů je i vysokoškoláků-nelékařů, hlavně psychologů a mezi členy jsou i střední zdravotní
pracovníci.V nedávné době byla vytvořena v rámci naší společnosti Sekce paliativní mediciny ČLS JEP.
Členský poplatek SSLB je 200 Kč/rok.

SSLB spolupracuje s mnohými dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP (hlavně se Společností
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny). Velmi úzká je spolupráce se Slovenskou SŠLB. Dále
spolupracujeme i s mezinárodními organizacemi, které mají studium a léčbu bolesti ve své náplni. Je to
zejména Mezinárodní organizace pro studium bolesti (IASP) se sídlem v Seattle v USA, jejíž řádným členem
by se SSLB měla stát během 9. Světového kongresu o bolesti, který se bude konat v srpnu 1999 ve Vídni.
Velmi úzce spolupracujeme i s organizací EFIC (Federace evropských členů IASP). Dále se SSLB snaží
o spolupráci i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako je např. Europain,ESRA a další.

Hlavním cílem SSLB je podpora studia a rozvoje léčby bolesti ve všech jejích formách v České republice.
Jedná se však hlavně o bolest chronickou, jak z benigních, tak z maligních příčin. Snažíme se vyškolit
odborníky pro léčbu bolesti-algeziology a usilujeme o získání funkční odbornosti pro algeziology.

Nelehkými úkoly, které v současné době řešíme, je získání samostatnosti oboru, /v roce 1999 byla vytvořena
komplexní koncepce oboru - Léčba bolesti a paliativní medicína/, rozšíření kódů v naší odbornosti 710 pro
účely pojišťoven, širší možnost preskripce léků a vypracování standardů pro náš obor.

SSLB vydává časopis "BOLEST" (čtvrletník, který je vydáván od počátku 1998 a jehož šéfredaktorem je
Prof. R. Rokyta), pořádá pravidelné vědecké konference,členové společnosti se účastní mezinárodních
kongresů a odborných akcích pořádaných mezinárodními organizacemi léčby bolesti,publikují v odborných
časopisech.Společnost spolupracuje i s dalšími společenskými organizacemi (např. Liga proti rakovině).

Jednotný sytém kontinuálního vzdělávání je byl vytbvořen v součinnosti odborné společnosti a Subkatedry
léčby bolesti a akupunktury IPVZ pod vedením MUDr D. Vondráčkové.

SSLB je záštitou pro jednotlivá pracoviště léčby bolesti a vydává pro jednotlivá pracoviště "Osvědčení"
na podkladě absolvování kurzu "Multidisciplinární léčby bolesti" a odborných stáží organizovaných IPVZ
na vybraných pracovištích. Na doporučení regionálního odborníka SSLB a po schválení výborem SSLB
vydává "Garanci", která slouží k jednání se zdravotními pojišťovnami.

Regionální odborníci jsou členové výboru SSLB a jsou zodpovědni za kvalitu pracovišť ve svém regionu
(kraji), provádějí jejich kontrolu a pomáhají v činnosti a při řešení problémů příslušných pracovišť léčby
bolesti.

Výbor SSLB je schází 3-4 x ročně a tvoří ho 13 lékařů, 5 lékařů jsou členy revizní komise a 2 členové jsou
prozatím kooptování do výboru SSLB.
Předsedou SSLB je MUDr. Jiří Kozák, primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů se sídlem:
Fakultní nemocnice Motol, V úvalu 84, Praha 5-Motol.
Místopředsedkyní SSLB je MUDr. Dana Vondráčková, vedoucí lékařka Centra pro léčení bolesti se sídlem
FN Bulovka, Budínova 2, Praha 8
Vědecký sekretář SSLB je MUDr Ivan Vrba, ARO, Nemocnice Na Homolce,Roentgenova 2,Praha 5.
Sekretářkou SSLB je paní Marie Bučilová se sídlem: Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN
Motol, V úvalu 84, Praha 5, tel.: 02/24435581(83).

metoda LI - SHOU
Přichází plíživě a většinou si ji uvědomíme až když nám zatne své pařátky do spánkĚ či zátylku. Pokud
se to stalo právě Vám, mĚžete vyzkoušet praktiky, prověřené tisíciletou praxí.
LI - SHOU
Postavte se chodidly asi 50 cm od sebe a třete ruce jednu o druhou, dokud dlaně nejsou obě teplé. Zahřátými
dlaněmi si potom hlaďte tváře od obočí k bradě a vyhýbejte se přitom očím. Udělejte 30x jedním směrem.
Potom - stále vestoje- přivřete oči, dívejte se dolĚ na chodidla a udržujte tento postoj během cvičení.
Roztáhněte paže a přibližte je k sobě tak, aby se ve výši prsou dotýkaly prsty. Pak zhoupněte pažemi dozadu,
aby se prsty opět dotkly, ale za tělem. Znovu opakujte toto cvičení asi 100x. Přitom soustřeďte veškerou
pozornost na palce u nohou a nedovolte myšlenkám, aby se rozběhly jinam.. Zkuste toto cvičení opakovat
každé ráno před snídaní.

HOME ARCHEUS HOME NEMOCI NEMOCI_P

ARTRITIDA REVMA DNA

PATER ZADA A SIJE KOSTI, KLOUBY, RUST

VAPNIK HORCIK MLEKO