Y' s Men's International


Úvodní stránka
Program
Stanovy
Repertorium
Akce
Clánky, úvahy, komentáre
Linky a kontakty
AnglickyRepertorium člena Y-klubu

ABC OF Y'S MEN INTERNATIONAL:

CELOSVĚTOVÉ PROGRAMY:
Mezinárodní asociace Y-klubů je organizací, která zahrnuje 6300 místních klubů v 58 zemích po celém světě. Účelem každého klubu je m.j. pomáhat místnímu sdružení YMCA a společnosti tím, že podporuje záměry a programy YMCA. Y s Men je tedy kosmopolita, který pomáhá a jehož osobním zadostučiněním je služba ostatním.
Jako součást mezinárodního bratrství se Y s Men a jeho kluby podílejí na těchto celosvětových programech, které sledují další rozšíření naší myšlenky a získání podpory pro její realizaci v jednotlivých konkrétních podobách:
- Čas půstu je program, ve kterém Y s Men vynechá jedno denní jídlo a zašle obnos v ceně tohoto jídla mezinárodnímu fondu. Tyto peníze jsou potom vybrány na podporu vybraných projektů, které mají vztah ke společenskému vývoji a podpoře rodiny. Tím každý Y s Men získá více pochopení pro problémy a krize světa a zároveň přispívá k jejich řešení. Půst je také jednou z cest fyzického a duchovního očištění a posílení vůle.
- Fond Bratrství: Prostřednictvím tohoto fondu může každý Y s Men cestovat po celém světě, navštěvovat Y-kluby, účastnit se regionálních, místních a mezinárodních sjezdů a tráví krátký čas v domovech členů zahraničních Y-klubů. Jedním ze způsobů jak získat finance na cestování je sbírat orazítkované historické i současné poštovní známky, které se posílají do střediska k prodeji sběratelům. Kromě sběru známek přispívají některé kluby finanční podporou.
- Alexandrův stipendijní fond: Y s Men podporuje potřeby sdružení YMCA v souvislosti s částečným nebo úplným krytím studijních nákladů studentů - členů YMCA a nákladů na školení a večerní či dálkové studium zaměstnanců YMCA.
Tato finanční podpora se poskytuje jak místně - v klubech - z financí získaných iniciativou klubu, tak na mezinárodní úrovni z fondů tvořených aktivitami Y-klubů i z dotací jednotlivců.
- Výměnný program pro vzdělávání mladých: Tento program umožňuje lepší porozumění jiným kulturám (YEEP - Youth Educational Exchange Programme). Synové a dcery členů domácích Y-klubů tráví celý jeden školní rok v různých zemích a bydlí v domovech členů Y-klubů v jiných zemích, kde se stávají členy rodiny. Nedávno byl zaveden také krátkodobý výměnný program mladých (STYE - Short-Term Youth Exchange) se stejným cílem.

FONDY: viz CELOSVĚTOVÉ PROGRAMY

FORMY PRÁCE:
Y-klub v ČR plní své poslání zejména využitím těchto hlavních forem a prostředků:
- Organizuje společenské aktivity a zájmovou činnost pro širokou veřejnost.
- Pořádá hodiny, přednášky a kurzy s tematikou biblickou, s tematikou všeobecně duchovní, s tematikou integrovaného poznání, vede zejména mladé lidi ke studiu Bible, světových filozofií a všeobecně duchovní literatury a vytváří zájmové a diskuzní kluby. V rámci této činnosti i osobním příkladem členů v každodenním životě působí v oblasti nenásilné, tolerantní, křesťanské a mravní výchovy.
- Pořádá soustředění a akce s duchovním, sportovním, vzdělávacím, ekologickým a zábavným programem.
- Organizuje vzdělávací programy ve vědě, umění, kultuře, sociálních oblastech, ekologii a podobně, všeobecně dbá na rozvoj možností ušlechtilého trávení volného času svých členů a široké veřejnosti.
- Umožňuje svým členům i vybraným osobnostem veřejného života potřebné kontakty doma i v zahraničí, organizuje mezinárodní setkání a zahraniční cesty s důrazem na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci. Upevňuje internacionální charakter organizace a naplňuje ho novým smyslem a aktivitami.
- Vychovává k poznání základů demokracie s důrazem na její humanitní a neokorporativní modely a na prosazování mechanizmů, které zajistí, aby demokracie nepotlačovala uplatnění skutečných osobností, intelektuálů, odborníků a duchovně vyzrálých lidí v řízení společnosti a výchově. Všeobecně vychovává k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti. Demokracii důsledně uplatňuje i při vlastním řízení Y-klubu. Každý důležitý podnět dáváme ke kolektivnímu posouzení a diskuzi a o jeho uplatnění rozhodujeme na základě komplexní informovanosti o dané problematice, podle efektivních metodických pokynů a zásad demokratického řízení.
- Organizuje poradenskou a informační službu pro širokou veřejnost a pomáhá při řešení duchovních, sociálních a zdravotních problémů, přičemž uplatňuje možnost svého výchovného a osvětového působení, upozorňuje také na časté souvislosti sociálních a zdravotních problémů s úrovní duchovního zaměření a životním stylem jednotlivce.
- Organizuje humanitární a charitativní akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí.
- Integruje intelektuální a duchovní elitu národa, dbá o podporu projektů jejích příslušníků a společenské využití jejich práce. Snaží se o integraci sdružení a jiných organizací s blízkými cíli a efektivní vzájemnou koordinaci.
- Plnění svého programu zajišťuje částečně placenými pracovníky, převážně se však na něm podílejí dobrovolníci z řad členů; tím jsou vedeni k nezištné práci ve prospěch sdružení a celé společnosti.
- Sdružení sleduje svou činností výhradně obecně prospěšné cíle.

HESLO:
Biblickým heslem práce YMCA a Y-klubu v ČR jsou Ježíšova slova:
"Kdo mne následuje, nebude chodit v temnotách, ale bude mít světlo života."
Obě organizace pracují na díle jednoty a smíření a naplňují tak biblické heslo Světové aliance YMCA: "... aby všichni jedno byli..." (Jan 17,21)

INFORMOVANOST A KOMUNIKACE:
Základními formami informace mohou být Bulletin, zpráva ze schůzky, osobní dopis, organizační pokyny, kopie projektů, STANOVY, REPERTORIUM, různé informační MATERIÁLY a jiné průřezové publikace a dokumenty.
Součástí práce s informacemi by měla být metodika řízení tvůrčích porad a tvůrčích dílen, jež by měly být součástí nebo náplní SCHŮZEK, využívající moderní metody zadávání, získávání a vyhodnocování příspěvků tvůrčího, řešitelského a inovačního charakteru.
Součástí dobré komunikace a výměny informací jsou: prostor pro diskuzi na SCHŮZCE a OSOBNÍ výměna zkušeností mezi členy Y-klubů v různých městech, obcích a státech a z různých úrovní národního a mezinárodního řízení.
S informacemi pracujeme systémově, systematicky a metodicky. Zejména dbáme, aby se neztrácely a nebyly zapomínány dobré nápady, aby byl každý návrh zaznamenán a aby byla ke každému úkolu písemně určena osobní zodpovědnost a termín plnění. Učíme se práci a zodpovědnost výhodně dělit a nedopustíme zahlcení vedoucích pracovníků prací, která nesouvisí s danou úrovní řízení, s hlavními projekty a specializací danéko Klubu. Dbáme, aby byl řídící pracovník dostatečně volný pro strategické rozhodování a výměnu strategických informací.
Nezapomínáme, že člen má podle STANOV právo být informován o všech aktivitách Y-klubu doma i v zahraničí, domácích i zahraničních sdružení a o práci všech úrovní řízení a pravidelný přísun těchto informací se snažíme technicky a organizačně zajistit.
Na všech úrovních kolektivního i individuálního řízení se snažíme zajistit si informace nutné pro zpětnou vazbu a hodnocení realizovaných programů, akcí a změn, jako i dopadu stylu své práce. U plnění termínů důležitých úkolů a jiných důležitých, zejména finančních závazků zajistíme vícenásobnou kontrolu.
Všechny informace se snažíme technicky zabezpečit proti zničení a důležité informace zálohujeme a uchováváme na odělených místech.
Důležité informace (např. adresy členů) průběžně aktualizujeme a aktualizované soubory informací opět distribuujeme.

IMIDŽ A STYL:
Jak by měl Klub působit při pohledu zvenčí? Každý by měl vidět:
- Přátelství a legraci
- Vývoj možností a osobnosti každého člena
- Vývoj nových schopnosti vedení
- Vůle dávat a tvořit převyšuje snahu brát a nechat se bavit, tedy opak konzumního přístupu k životu
- Sdílení svých schopností a osobních výhod s ostatními, využití schopností nejen ve svůj prospěch
- Vůli podělit se o radost, spokojenost, nové zážitky a informace s ostatními
- Splynutí s ostatními ve smyslu přízpůsobení se nárokům kolektivu a osobním zvláštnostem a zájmům jednotlivých členů. Ne však na úkor vlastní tvůrčí identity a schopnosti přinášet nové podněty
- Pocit vlastní hodnoty u členů, zdravou míru hrdosti a sebevědomí
- Solidaritu
- Spravedlnost a pocit zadostiučinění
- Různé další nepsané zásady stylu naší práce, které vyplývají z všeobecných vztahů lásky, přátelství, spolupráce, ohleduplnosti a citlivého přístupu k úkolům a spolupracovníkům, ale také z místních zvyklostí a potřeb.
Nestaňme se však lokaji vlastního životního stylu. Nezapomeňme, že cíl a zásady jsou důležitější než imidž a styl, i když ideálem je dosažení jednoty mezi nimi.
KAMARÁDSTVÍ: Kamarádství, zejména mezi sebou, se snažíme postavit na stále vyšší úroveň. Opíráme se zejména o ideál křesťanského bratrství mezi lidmi, o vědomí naprosté vzájemné důvěry a odpovědnosti mezi členy a o důkladnou znalost základů slušného chování. Nezapomínáme, že někdy není projevem vybraného chování nerozlít talíř polévky, ale tvářit se, že to nevidím, když to udělal ten druhý. Snažíme se 100% plnit své závazky vůči členům i vůči vnějším stránkám, na schůzky chodíme včas a pouštíme-li se do kolektivních akcí, musíme si být jistí, že svůj úkol splníme a neohrozíme tak zdar celé akce, jméno sdružení či bezpečnost ostatních členů. Kamarádství znamená také umět nechat vyniknout svého přítele a nemyslet jen na vlastní popularitu. Také k vnějšímu světi je Y-klub kamarádským hnutím služby a pomoci. Viz SOLIDARITA. KAMPALSKÉ PRINCIPY: viz POSLÁNÍ

MATERIÁLY:
Informační materiály, které by měl mít Klub k dispozici by kromě STANOV a REPERTORIA měly obsahovat také materiály mezinárodní, zahraniční, místní (národní, resp. podle správního dělení území) a materiály klubu, kterí by obsahovaly základní informace o historii, členské základně a aktivitách úrovně organizace odpovídající danému územnímu celku, ale také např. místa a čas schůzek, organizační strukturu, jména a tel. čísla členů výboru dané úrovně organizace. Tyto materiály by měly mít poutavou a názornou formu nebo by měly být doplněny materiály využívajícími předností audiovizuální techniky.

METODIKA: viz INFORMOVANOST, PŘÍPRAVA, SCHŮZKY, FORMY PRÁCE, ZÁSADY

NEW MEMBER ORIENTATION MANUAL:
Informační brožura pro nové členy v angl. jazyce. Vydalo ženevské centrum.

NOVÝ ČLEN:
Noví členové jsou důležití k přetrvání každého Y-klubu. Trvalý příliv nových členů je životní silou Klubu; není jen podmínkou fyzického přežití klubu, ale vytváří podmínky pro lepší akceschopnost a vývoj, vytváří větší možnosti:
- Členové mohou snáze nalézat vhodné partnery pro své klubové projekty, přátele s blízkými zájmy, pomocníky a rádce v oblasti soukromých zájmů. - mohou snáze získat důležité informace a lépe se pomocí nových přátel orientovat ve společnosti.
- Dynamické rozšiřování členské základny rozšiřuje začlenění klubu ve společnosti a pomáhá vytvářet lepší vnější podmínky. A když roste klub, roste i společenská vážnost Klubu.
- Roste kolektivní zkušenost - znalosti a zkušenosti nových členů zvyšují potenciální možnosti kolektivu a mají schopnost učinit členství podnětnějším a zajímavějším.
- Noví členové ale především přinášejí nové myšlenky, nápady a nové pohledy na různé věci a skrze porozumění a operativní přístup vedení nebo skrze vlastní aktivitu v rámci tohoto vedení jsou zárukou růstu Klubu. Kladný přístup k těmto podnětům ze strany vedení a ostatních členů a vhodná metodika jejich zaznamenání, posouzení a využití zabrání každému ustrnutí a zpátečnictví. Viz PŘÍPRAVA, SLIB, STANOVY

ODZNAK: viz ZNAK, HESLO

PAŘÍŽSKÁ BÁZE: viz POSLÁNÍ

POROZUMĚNÍ: viz PŘÍPRAVA

POSLÁNÍ:
Y-klub v ČR je původně čistě křesťansky, dnes - v širším slova smyslu - duchovně orientované dobrovolné nepolitické a nevýdělečné sdružení, které usiluje o plnohodnotný život na Zemi a v rámci tohoto obsáhlého cíle také o pomoc partnerským organizacím, zejména však organizacím hnutí YMCA. Křesťanství, resp. jeho větve chápou organizátoři Klubu stále jako nejvýše stojící světové náboženství. Věřící zakládající členové a členové vedení však činí ústupek ze svého přesvědčení a akceptují jako potenciální členy a ideální spolupracovníky také příslušníky všech ostatních náboženství, na vrcholu jejichž uctívaných osob-ideí stojí jeden nejvyšší Bůh; akceptují však také nevěřící, jejichž morálka, aktivita, zájmy a duchovní život odpovídá ostatním zásadám a ostatním částem poslání, resp. stanovám Y-klubu. Tyto osoby se však snaží citlivě vést k poznání smyslu a základní charakteristiky nejvyšších duchovních entit a duchovních ideálů. Nezapomínáme tedy na Pařížskou bázi Světové aliance YMCA, která je dodnes základnou pro její a naši práci a východiskem jednotících ideí světových společenství YMCA a Y-klubu:
"Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi lidmi."
"Jakékoli rozdíly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance."
Y-klub v ČR se dále hlásí ke Kampalským principům, přijatým Světovou aliancí YMCA a uznává jejich platnost také pro své členy:
- Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
- Vytvářet a upevňovat prostředí lásky a porozumění lásky mezi lidmi.
- V rámci YMCA (Y-klubu) a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
- Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozličnost a hloubku křesťanské zkušenosti.
- Pracovat pro rozvoj celého člověka.
V širším pojetí dnes upřednostňujeme formy vedení a programů, které vycházejí z komplexního systémového poznání a uceleného pohledu na svět a člověka v jednotě poznání rozumového a duchovního, a které směřují k novému stupni poznání, k novému člověku a novému stupni společenské praxe.
Vycházejíc z uvedených principů, chce Y-klub především vést mladé muže k Ježíši Kristu a plnosti života v něm. Současně ovšem dbá o rozšiřování poznání svých členů a pomáhá dosáhnout stavu, kdy cesta ke Kristu a Jedinému Bohu je v úplném souladu se závěry a východisky rozumového poznání. Za tímto účelem dbá o zlepšení stavu vědeckého a duchovního poznání současnosti a iniciuje a podporuje projekty vedoucí k jejich integraci. Dbá také na to, aby nejvyšší poznání pravidelně nalézalo cestu k hledajícím formou přednášek a výuky.
Y-klub, stejně jako YMCA, vznikl jako sdružení mužů, dnes je otevřen všem: muži a ženy, chlapci a dívky všech ras a národů, vyznání, sociálních skupin ve věku od 18 let tvoří světové společenství Y-klubu.
Y-klub je - stejně jako YMCA - hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem tělesné, dušvní a duchovní stránky člověka chce přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti. Y-klub v ČR je ekumenické společenství usilující o křesťanskou obrodu všech lidí. Při své činnosti navazuje na domácí i světové kulturní a historické tradice a chce přinášet do života jednotlivců, národů a společnosti evangelium Ježíše Krista, pravé duchovní poznání, živou víru, pravou zbožnost a mravní ideály. V širším slova smyslu usiluje o sjednocení lidí všech vyznání světa na základě poznání a učení o společných duchovních principech nebo na základě nenásilného prosazení sjednocujících duchovních zásad, v ideálním případě jednotného náboženství, a o jejich duchovní obrodu a rozvoj.
Posláním, které odpovídá zájmu organizátorů Y-klubu o harmonický tělesný, duchovní a duševní rozvoj člověka je také zájem o dosažení, udržení a rozvoj zdravého životného prostředí, zachování bohatství živočišných druhů a důraz na podporu všech společenských aktivit vedoucích k zajištění trvale udržitelného rozvoje, podpora ekologických hnutí a projektů studujících otázky globálního antropoekokomplexu
- včetně otázek týkajících se světového míru - a přispívajících k jejich praktickému řešení.

PRINCIPY: viz POSLÁNÍ, STANOVY, ZÁSADY, FORMY PRÁCE PROGRAMY: viz CELOSVĚTOVÉ PROGRAMY

PŘÍPRAVA:
Dvěma nejdůležitějšími pojmy při přípravě NOVÝCH ČLENŮ jsou ZAPOJENÍ A POROZUMĚNÍ. Vhodné zapojení (začlenění) do činnosti klubu vede k hlubšímu porozumění všem cílům klubu, což časem vede k zapojení samostatnému - aktivnímu. Tato příprava vtáhnutím do konkrétních aktivit by měla být základem každé formy přípravy. Ideální je ovšem mít v rámci přípravy nového člena k dispozici výchovně-orientační metodiku a plán (program). Nejlepší je ovšem taková metodika, která umožňuje stanovit individuální výchovně-orientační plán. Vhodné je také individuálně určit vhodného osobního "učitele". Tak můžeme zabránit neosobnímu a nedůslednému přístupu k přípravě a pomoci vytvořit atmosféru důvěry, pocit opory nového člena v kolektivu a přenést na nového člena svoje přesvědčení a víru o správnosti věci. Příprava nového člena probíhá ve dvou fázích. První z nich zahrnuje poskytnutí základních informací a seznámení s některými členy, činnostmi a stylem práce na konkrétních akcích před vlastním vstupem do klubu a také vypozorování předpokladů pro určité činnosti a zájmů nového člena, jejichž znalost by výboru pomohla s novým členem účelněji komunikovat o jeho optimálním využití a možnostech seberealizace v Klubu. Otevřeně je třeba hovořit také o finančních podmínkách, aktivitách a závazcích Klubu, o osobách zvolených funkcionářů a nejaktivnějších členů. Nastávajícím členům vždy necháváme dostatek místa pro otázky a snažíme se je otevřeně a v úplnosti zodpovědět. Po třech absolvovaných schůzkách (nebo společných akcích) kujeme železo, dokud je žhavé, a svoláme schůzku všech nových nastávajících členů a vykonáme na ní VSTUPNÍ OBŘAD se SLIBEM.
Druhá fáze, po podepsání přihlášky a vykonání vstupního obřadu, zahrnuje seznámení se zejména se STANOVAMI a na druhém místě také s REPERTORIEM a MATERIÁLY a postupné ztotožnění se nového člena se ZÁSADAMI, PRINCIPY a STYLEM práce členů Klubu. Po absolvování první větší akce nebo první schůzky navrhujeme vybrat "výchovně-orientační" tým, kteří si s novým členem sjednají neformální schůzku, na které mu pomohou porozumět nejasným věcem a závazkům, které učinil. Dodržíme-li tento postup, nebude jistě pro nového člena těžké seznámit se se svými právy a prostorem své působnosti, ale také uznat "povinnosti, které provázejí každé právo."
Prvních pět měsíců klubového života nového člena je kritických. Je třeba se proto vzdát všech ukvapených hodnocení a dát mu dostatek času na to, aby se projevil, alespoň v oblasti záměrů. V této době potřebuje nový člen zvýšenou ohleduplnost a podporu ostatních členů.
Novým členům dejte co nejdříve příležitost k mezinárodním zkušenostem setkáním s Brotherood Fund Delegate, YEEP, International Conventions atd.

SCHŮZKY:
Na každé schůzce by měl být prostor pro diskuzi o nejrůznějších otázkách klubového života, o zájmech a pocitech členů a pro návrhy, poznámky a nápady. Na schůzkách by měl být prostor také pro vzájemné seznámení a sblížení se. Některé kluby mají například v programu jednou za 4-6 týdnů vystoupení některého člena, v němž dotyčný přítomným přečte nebo odvypráví svůj životopis. Schůzka by se měla konat v čistém, upraveném a kulturním prostředí. Členové vedení by měli být vybaveni technickým a zázemím a finančními a materiálními prostředky, které umožní zvýšit efektivitu jejich řízení a rozhodování a snížit jejich psychickou zátěž zejména při realizaci náročnějších projektů. Přijaté úkoly vždy zaznamenáváme i s určením termínu plnění a individuální odpovědností za plnění. Na schůzkách se eviduje účast. Vedení plánuje předem náplň schůzky a pořadí programu schůzky a připraví potřebné pomůcky a materiály. Pokud je zapotřebí mít k určitému rozhodnutí písemné vyjádření některých osob nebo písemnou anketu, zadá vedení jejich realizaci s dostatečným předstihem. Na konci schůzky se vždy určí, jak doručit nové informace chybějícím členům nebo jak včichni členové dostanou potřebné informační materiály ze schůzky a o plánovaných akcích. Po celý rok by měla být věnována pozornost tomu, aby noví byli všichni členové v potřebné míře informováni o místních, regionálních a mezinárodních aktivitách sdružení, resp jeho sesterských a partnerských organizací, nejlépe pravidelně formou Bulletinu. Při získávání a zpracování názorů a tvůrčích přízpěvků používáme moderní efektivní metody práce s využitím možnosti pracovat hrou a zábavně. Dávejte co největší možnost, aby se schůzek zůčasňovali aktivisté a členové vedení z ostatních Y-klubů doma i za hranicemi a aby tak docházelo k osobní výměně názorů a informací a aby se zabránilo izolovanosti Klubu i pocitu izolovanosti jeho členů. Na schůzkách pravidelně diskutujte o odpovědnosti klubu a o vyšších cílech na místní, národní i mezinárodní úrovni, aby se podnítila osobní iniciativa členů. Umožněte členům účast na meziklubových svazech, oblastních konferencích a shromážděních. Těm, kteří se jich zůčastňují poprvé by měla být zajištěna finanční podpora. Inspirujte se činností, stanovami a programy ostatních domácích a zahraničních Y-klubů a různých úrovní mezinárodního řízení Y-klubu. Zvlášť organizujte víkendová setkání určená pro výcvik vedoucích pracovníků, na něž však můžete přizvat i nové členy.

SLIB:
Na základě zvyklostí a poznání by měl být slib vykonán po potřebné PŘÍPRAVĚ, po absolvování praktické zkušenosti (alespoň 3 schůzky nebo akce Klubu) a po podepsání přihlášky, měl by být stvrzen hlasitým přečtením nebo podepsáním (nebo obojím). Po přečtení slibu může být členovi slavnostně odevzdán odznak a průkaz, případně další odznaky funkce, zasvěcení a moci. Slib může být vykonán do rukou konkrétní osoby, která má k tomu formální i neformální předpoklady a měl by být spojen se VSTUPNÍM OBŘADEM. To, zda je adept vnitřně zralý na složení slibu je závislé na případných dalších kritériích, individuálních kvalitách a postojích adepta a charaktru Klubu. V Y-klubech se většinou jiná kritéria, než jaká jsou zahrnuta v PŘÍPRAVĚ, STANOVÁCH, VSTUPNÍM OBŘADU a SLIBU nepoužívají.

SOLIDARITA:
Schopnost solidarity je nejvýraznější vlastností ideálního Y s Mena. Sociální soucítění a sociální práce, sjednocení se s posláním služby a pomoci, vnímavost k problémům a názorům druhých, odhodlání podpořit soucit činy, psychická schopnost empatie, altruismu, obětování se pro věci duchovní, kolektivní a společenské, filozofie nového humanismu a snad i přijetí Kristova kříže - to vše je ukryté ve slově "solidarita". Viz KAMARÁDSTVÍ.

STRUKTURA:
Mezinárodní asociace Y-klubů je organizací, která zahrnuje 6300 místních klubů, v 58 zemích po celém světě. Účelem každého klubu je m.j. pomáhat místnímu sdružení YMCA a společnosti tím, že podporuje záměry a programy YMCA, obě organizace vycházejí z velmi podobných nebo shodných ZÁSAD, principů, POSLÁNÍ a cílů a působí často ve shodných lokalitách, čímž je dán předpoklad pro podobnost organizační struktury, a také usnadněna určitá organizační návaznost, kompatibilita a spolupráce vůbec. Mezinárodní organizace Y s Men International je řízena mezinárodním ústředím, které se skládá z 21 voleného člena (8 skupinových presidentů a 13 ostatních členů rady ze skupin (podle počtu členů v klubech) a z mezinárodního výkonného výboru (mezinárodní president, zástupce presidenta, mezinárodní president - volený, mezinárodní pokladník a mezinárodní generální sekretář. Y s Men International se spolu s jednotlivými Y-kluby podílí na několika CELOSVĚTOVÝCH PROGRAMECH.

VSTUPNÍ OBŘAD:
Měl by být kamarádský, radostný, ne zbytečně formální, a přitom slavnostní, nápaditý a smysluplný, aby inicioval, co je možné iniciovat a předal, co je možné předat,a aby si ho člen vždy s pěkným pocitem připomínal. Měl by v NOVÉM ČLENOVI zanechat hřejivý pocit přátelství, lásky a sounáležitosti s ušlechtilými cíli. Vstupní obřad může plnit funkce: formálně-symbolickou (přijetí práv a povinností), iniciační, společenskou, estetickou, za určitých okolností může být spojen i s určitým symbolickým nebo skutečným zasvěcením a posvěcením a může být vykonán s pomocí určitých nástrojů a odznaků, pomocí symbolického nebo cíleného rituálu, ve vhodném čase (sváteční čas, čas vhodný z hlediska, nábožensko-mystických, astrologických aj. souvislostí, čas výhodný z vnějších organizačně-technických příčin) osobami, které k tomu mají určité formální a neformální předpoklady.

ZÁSADY, KTERÉ VE STANOVÁCH NENAJDETE:
Při vstupu do Y-klubu vám bylo sděleno, jak být vychováván a pracovat na sobě pro své lepší zapojení do aktivit a vedoucích funkcí Klubu, jak pomáhat YMCE a společnosti a jak se snaží naše organizace konat sociální práci a humanitní aktivity. Naše základní charakteristika vyplývající z našeho POSLÁNÍ a odrážející se ve STYLU a ZÁSADÁCH práce Y-klubu by měla nalézt výraz v každé naší aktivitě a jednou větou zní takto:
"Mezinárodní sdružení Y-klubů je výrazem internacionálnosti - celosvětového přátelství osob různé národnosti, státní příslušnosti a všech vyznání, pracujících společně ve vzájemné úctě a náklonnosti, založené na učení Ježíše Krista a duchovním dědictví národů a na oddanosti YMCE a jejím ideálům a snažících se aktivní prací o budování lepšího světa pro všechno lidstvo, o potřebné urychlení a posílení procesu uskutečňování tohoto cíle."
Vstupujete do klubu, který pracuje, myslí a jedná v atmosféře služby a aktivní pomoci. Být v Y-klubu znamená uznávat nejméně pět zásad, které ve stanovách nenajdete:
1) Být idealistou. Zejména nesobeckost a víra v možnost změnit svět jsou povahové rysy, které jsou pro členy Y-klubu velmi důležité.
2) Být loajální k hnutí YMCA, které vychází ze stejných základních principů a zájmů. Služba mládeži je naším primárním zájmem.
3) Být světoobčanem. V celém světě pracují Y-kluby trpělivě a vážně k jednotnému cíli - spravedlnosti pro lidi všech ras a národností a jejich duchovnímu probuzení.
4) Být si vědom jednoty povinností a práv člena. Vědět, že práva bez povinnosti a zodpovědnosti nemají smysl, ale také, že bez vhodné kvality svých práv a jejich znalosti bych nemohl vždy dbát na naplnění svých povinností a konat v souladu se svým svědomím.
5) Pracovat s nadšením a dotahovat věci do konce. Člen Y-klubu věnuje čas a energii vážné práci pro klub.
ZNAK A ODZNAK:
Znak Y-klubu se skládá z červeného trojúhelníku, který již dlouho používá YMCA, aby naznačila svůj trojnásobný program posilování těla, mysli a ducha. Pro někoho může být trojúhelník také symbolem trojího aspektu Boha: Boha Otce, božího Syna a Ducha Svatého nebo tvarem symbolizujícím boží dokonalost, všudypřítomnost (boží oko) nebo všeobecný soulad a harmonii. V horním okraji trojúhelníku je slovo "INTERNATIONAL" ukazující naše cíle a internacionální charakter a cítění. Uvnitř trojúhelníku vysílá zlatá hvězda paprsky světla na nápis "Y s Men s Club". Tato hvězda je symbolem betlémské hvězdy. Právě tak, jako tato hvězda byla průvodcem Mudrcům z východu, měla by tato zlatá hvězda, která představuje ideály našeho klubu, sloužit jako stálý průvodce členů Klubu a vést je k opravdové seberealizace na poli veřejné a nesobecké služby. Odznak se znakem Y-klubu je určen pouze pro řádné členy, kteří složili SLIB, podepsali přihlášku a detailně se seznámili se se ZÁSADAMI, POSLÁNÍM, STANOVAMI a REPERTORIEM.
------------------------------------------------------------------------