Y' s Men's International


Úvodní stránka
Program
Stanovy
Repertorium
Akce
Clánky, úvahy, komentáre
Linky a kontakty
Anglicky

PROGRAM
I. Základní ustanovení
(1) Občanské sdružení "Y-klub" je součástí mezinárodní organizace Y S MEN S CLUB INTERNATIONAL, navazující volně na činnost mládežnické organizace YMCA, ačkoliv sama je organizací pro všechny věkové kategorie od 18 let věku. Jde o dobrovolné sdružení občanů usilujících o udržování a rozvíjení nejrůznějších forem příkladné občanské iniciativy. Ačkoliv nejde o náboženskou organizaci, při práci Y-klubu jsou sledovány zásady křesťanské morálky a křesťanského vztahu k lidem. Účelem Y-klubu je poskytnout bývalým Ymkařům a široké veřejnosti prostor pro seberealizaci, pro zdravou soutěživost a všestranný osobní tělesný a duševní rozvoj, dále zprostředkovat pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům, společensky prospěšným projektům a osobnostem - umožnit každému členu, aby objevil a rozvinul svoje přednosti a využil je v souladu prospěchu osobního a společenského. Solidarita - soucítění - humanismus - vzájemná pomoc - to jsou základní rysy správného člena Y-klubu. Pro splnění svých cílů bude Y-klub organizovat svou klubovou činnost a své akce a zakládat kluby v dalších městech a obcích. Konkrétní činnost klubu bude přizpůsobena lokálním a aktuálním potřebám, zájmům členů a finančním možnostem

II. Cíl činnosti Y-klubu
(1) Činnost Y-klubu se zaměřuje na všechny oblasti kultury, vzdělání, vědy, sportu a umění s cílem rozvíjet aktivní přístup každého člena k sobě a svému okolí a přispívat k rozvoji morálních a tvořivých hodnot každého jedince a k rozvoji občanské společnosti.
(2) K dosažení svých cílů Y-klub spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi podobného zaměření, poskytuje jim potřebné informace a zve je k účasti na kulturních akcích.
(3) Veškerá činnost Y-klubu probíhá v rámci respektování lidských práv, slouží rozvíjení principů humanitní demokracie a vychází z Ústavy České republiky.

III.
1) Prvním sdružením v Ostravě je Y-klub - Filozofický klub, který bude jednou týdně na svých setkáních diskutovat v obecné i konkrétní rovině problémy filozofické, etické, sociologické a politické za účelem osvěty, prohlubování znalostí a šíření morálních zásad.

IV. CELOSVĚTOVÉ PROGRAMY:

Mezinárodní asociace Y-klubů je organizací, která zahrnuje 6300 místních klubů v 58 zemích po celém světě. Účelem každého klubu je m.j. pomáhat místnímu sdružení YMCA a společnosti tím, že podporuje záměry a programy YMCA. Y s Men je tedy kosmopolita, který pomáhá a jehož osobním zadostučiněním je služba ostatním.
Jako součást mezinárodního bratrství se Y s Men a jeho kluby podílejí na těchto celosvětových programech, které sledují další rozšíření naší myšlenky a získání podpory pro její realizaci v jednotlivých konkrétních podobách:
1)
- Čas půstu je program, ve kterém Y s Men vynechá jedno denní jídlo a zašle obnos v ceně tohoto jídla mezinárodnímu fondu. Tyto peníze jsou potom vybrány na podporu vybraných projektů, které mají vztah ke společenskému vývoji a podpoře rodiny. Tím každý Y s Men získá více pochopení pro problémy a krize světa a zároveň přispívá k jejich řešení. Půst je také jednou z cest fyzického a duchovního očištění a posílení vůle.
2)
- Fond Bratrství: Prostřednictvím tohoto fondu může každý Y s Men cestovat po celém světě, navštěvovat Y-kluby, účastnit se regionálních, místních a mezinárodních sjezdů a tráví krátký čas v domovech členů zahraničních Y-klubů. Jedním ze způsobů jak získat finance na cestování je sbírat orazítkované historické i současné poštovní známky, které se posílají do střediska k prodeji sběratelům. Kromě sběru známek přispívají některé kluby finanční podporou.
3)
- Alexandrův stipendijní fond: Y s Men podporuje potřeby sdružení YMCA v souvislosti s částečným nebo úplným krytím studijních nákladů studentů - členů YMCA a nákladů na školení a večerní či dálkové studium zaměstnanců YMCA.
Tato finanční podpora se poskytuje jak místně - v klubech - z financí získaných iniciativou klubu, tak na mezinárodní úrovni z fondů tvořených aktivitami Y-klubů i z dotací jednotlivců.
4)
- Výměnný program pro vzdělávání mladých: Tento program umožňuje lepší porozumění jiným kulturám (YEEP - Youth Educational Exchange Programme). Synové a dcery členů domácích Y-klubů tráví celý jeden školní rok v různých zemích a bydlí v domovech členů Y-klubů v jiných zemích, kde se stávají členy rodiny. Nedávno byl zaveden také krátkodobý výměnný program mladých (STYE - Short-Term Youth Exchange) se stejným cílem.

V) Příklady činnosti zahraničních klubů
1) Azylový dům pro bezdomovce (dokončeno v roce 2001) v Armenii
------------------------------------------------------------------------