Vítejte na stránce Y-klubu
Y' s Men's International


Úvodní stránka
Program
Stanovy
Repertorium
Akce
Clánky, úvahy, komentáre
Linky a kontakty
AnglickyStanovy občanského sdružení
Y - KLUB

I. Základní ustanovení
(1) Občanské sdružení "Y-klub" je součástí mezinárodní organizace Y S MEN S CLUB INTERNATIONAL, navazující volně na činnost mládežnické organizace YMCA, ačkoliv sama je organizací pro všechny věkové kategorie od 18 let věku. Jde o dobrovolné sdružení občanů usilujících o udržování a rozvíjení nejrůznějších forem příkladné občanské iniciativy. Ačkoliv nejde o náboženskou organizaci, při práci Y-klubu jsou sledovány zásady křesťanské morálky a křesťanského vztahu k lidem. Účelem Y-klubu je poskytnout bývalým Ymkařům a široké veřejnosti prostor pro seberealizaci, pro zdravou soutěživost a všestranný osobní tělesný a duševní rozvoj, dále zprostředkovat pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům, společensky prospěšným projektům a osobnostem - umožnit každému členu, aby objevil a rozvinul svoje přednosti a využil je v souladu prospěchu osobního a společenského. Solidarita - soucítění - humanismus - vzájemná pomoc - to jsou základní rysy správného člena Y-klubu. Pro splnění svých cílů bude Y-klub organizovat svou klubovou činnost a své akce a zakládat kluby v dalších městech a obcích. Konkrétní činnost klubu bude přizpůsobena lokálním a aktuálním potřebám, zájmům členů a finančním možnostem.
(2) Sídlem Y-klubu Ostrava.
(3) Y-klub je samosprávnou právnickou osobou s působností na území České republiky.
(4) Y-klub může k rozvíjení své činnosti vyvíjet hospodářskou činnost a zřizovat nadace.

II. Cíl činnosti Y-klubu
(1) Činnost Y-klubu se zaměřuje na všechny oblasti kultury, vzdělání, vědy, sportu a umění s cílem rozvíjet aktivní přístup každého člena k sobě a svému okolí a přispívat k rozvoji morálních a tvořivých hodnot každého jedince a k rozvoji občanské společnosti.
(2) K dosažení svých cílů Y-klub spolupracuje s domácími i zahraničními institucemi podobného zaměření, poskytuje jim potřebné informace a zve je k účasti na kulturních akcích.
(3) Veškerá činnost Y-klubu probíhá v rámci respektování lidských práv, slouží rozvíjení principů humanitní demokracie a vychází z Ústavy České republiky.

III. Členství v Y-klubu
(1) Individuálním členem Y-klubu se může stát každý občan, starší než 18 let, který má na území ČR trvalé nebo přechodné bydliště a který souhlasí s programovými cíli a zásadami Y-klubu.
(2) Členství v Y-klubu vzniká podepsáním přihlášky.
(3) Členství zaniká vystoupením člena z Y-klubu, zrušením jeho členství, úmrtím.
(4) Členství může být zrušeno jen ze závažných důvodů, zejména porušuje-li člen opakovaně stanovy nebo jedná-li tak, že poškozuje pověst Y-klubu. O zrušení členství rozhoduje výbor Y-klubu. Proti rozhodnutí se může člen Y-klubu odvolat do 30 dnů k rozhodčí komisi Y-klubu.

IV. Práva člena Y-klubu
(1) Volit a být volen do orgánů Y-klubu.
(2) Podílet se na činnosti Y-klubu.
(3) Být informován o všech akcích organizovaných Y-klubem.

V. Povinnosti členů výboru Y-klubu
(1) Členové výboru jsou povinni dodržovat stanovy Y-klubu.
(2) Činnost členů výboru musí být ve shodě se základními cíli a zásadami Y-klubu.

VI. Orgány Y-klubu
(1) Nejvyšším orgánem je valné shromáždění Y-klubu, které určuje hlavní směry činnosti sdružení, posuzuje zprávy výboru Y-klubu, schvaluje zprávy revizní a rozhodčí komise, volí výbor Y-klubu a jeho předsedu a schvaluje rozpočet. Valné shromáždění se koná nejméně jednou za rok; výbor Y-klubu je povinen svolat je vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů, nebo revizní či rozhodčí komise k projednávání zvlášť důležitých otázek souvisejících s jejich činností. První valné shromáždění Y-klubu svolá přípravný výbor nejpozději do půl roku od registrace Ministerstvem vnitra ČR.
(2) Volby koná valné shromáždění zásadně tajně, nerozhodne-li se jinak.
(3) Výkonným orgánem Y-klubu je výbor Y-klubu, který řídí činnost Y-klubu mezi vylnými shromážděními. Skládá se z předsedy, nejméně ze dvou místopředsedů, jednatele, hospodáře, kronikáře a dalších členů, pověřených podle potřeby řízením jednotlivých úseků činnosti. Zasedání výboru řídí předseda a svolává je nejméně jednou za tři měsíce. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina jeho členů. Funkční období je dvouleté.
(4) Valné shromáždění volí tříčlennou rozhodčí komisi. Ta rozhoduje ve všech sporech vznikajících v souvislosti s činností Y-klubu. Jejími členy nesmějí být členové výboru. Členové rozhodčí komise mají právo zúčastnit se zasedání výboru s hlasem poradním. Proti rozhodnutí komise je možné odvolání k nejbližšímu valnému shromáždění Y-klubu.
(5) Valné shromáždění volí tříčlennou revizní komisi, která kontroluje činnost výboru, zejména jeho hospodaření. Do revizní komise nemůže být volen člen výboru. Členové revizní komise mají právo zůčastnit se zasedání výboru Y-klubu s hlasem poradním.
(6) Jménem Y-klubu je oprávněn jednat předseda buď spolu s některým z místopředsedů nebo spolu s jednatelem. V případě, že funkce předsedy není obsazena, nebo zvolený předseda nemůže funkci vykonávat, jednají jménem Y-klubu buď spolu dva místopředsedové anebo jeden z místopředsedů spolu s jednatelem. V době do svolání prvního valného shromáždění jednají jménem Y-klubu zmocněnec přípravného výboru spolu s některým z členů přípravného výboru.
(7) Y-klub je oprávněn pro zefektivnění své činnosti vytvářet nižší organizační články: sekce (podle odborného zaměření) a kluby (ve městech a obcích). Nižší organizační články, jsou-li zřízeny, nemají právní subjektivitu a nemohou jednat svým jménem ani jménem Y-klubu. Se svými návrhy, náměty a podněty se obracejí na výbor Y-klubu, který je povinen zaujmout k nim stanovisko, popřípadě o nich rozhodnout na svém nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí výboru se nižší organizační články mohou odvolat do 15 dnů k rozhodčí komisi.

VII. Zásady hospodaření
(1) Y-klub hospodaří podle rozpočtu, který podléhá schválení valným shromážděním.
(2) Zdrojem finančních prostředků Y-klubu jsou dotace, příspěvky, dary fyzických i právnických osob, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, dary sponzorů, úroky z vkladů a jiné příjmy. Hospodaření se řídí platnými předpisy.

VIII. Zánik Y-klubu
(1) O rozpuštění Y-klubu v ČR rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou většinou prezentovaných účastníků.
(2) Při zániku Y-klubu bude majetek postoupen sesterským organizacím Y-klubu (Y S MEN S KLUBU) podle rozhodnutí valného shromáždění.

IX. Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace MV ČR.
------------------------------------------------------------------------