BESEDA, část 51
(ke sněmovním volbám 2002)

VYSLEDKY VOLEBVÁCLAV KLAUS, PÁN BŮH a PANTÁTA KONDELÍK
Předvolební kampaň ODS - pokrytecká fraška

ODS rozjela předvolební kampaň. Svou hlavní filozofii, lépe řečeno volební finty, tyto své vynalézavé (jak dnes říkáme: sofistikované) rétoricko-věcné trumfy shrnuli ideologové ODS mj. do několika typů letáků na pevném výkresu přehnutém na polovic do tvaru úsporné dvoustránkové brožurky se čtyřmi stranymi textu. Je to šikovný tah, člověk není obtěžován neforemnou záplavou mačkavého papíru ani v tašce ze všeho přečuhujícím formátem a letáček hned tak nevyhodí. Protože letáčky respektují hlavní zásady propagandistického působení – zejména přehlednost a stručnost, je velká naděje, že si je i někdo přečte. Letáčky ODS pro sněmovní volby jsou bez ironie vůbec vysoce profesionálním produktem. S profesionalitou hraničící s pokrytectvím nám ovšem také servírují polopravdy, z nichž se nejednomu průměrnému konzumentovi smluvně-opoziční politiky obrací žaludek. Vezměme si na přetřes nejdrzejší dva z nich: "ODS VOLÍ NÍZKÉ DANĚ" (15 %) a "ODS VOLÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT" (s dodatkem "A KOHO VY?").

K tomu prvímu budu stručný neboť jde jen o příklad neúpřímnosti, kterou si silný může dovolit, tedy o demonstraci síly.

Pokud některá strana po volbách prosadí "JEDNODUCHOU, NÍZKOU A ROVNOU DAŇ" a dokáže tak, že nešlo jen o předvolební agitaci, sním vlastní klobouk. Mimochodem, kdybychom si chtěli zjistit, jak v minulosti hlasovali poslanci ODS o návrzích snížení daně z příjmu podaných jejich rivaly z jiných stran, zjistili bychom, že byli spíše jednomyslně proti. Ale o licoměrnosti těchto předvolebních snah ODS snad ani nikdo nepochybuje. Dokonce ani leták neztrácí zbytečně čas přesvědčováním voliče, že je to tentokrát myšleno vážně. Spíše se soustředí na demonstraci síly pomocí dalších siláckých návrhů. Realita je taková, že bycho měli začít splácet státní dluh (20% HDP), řešit blížící se důchodovou krizi, zachraňovat zdravotnictví a školství, oddlužovat privatizované podniky a banky, vyplácet náhrady za tuneláře atd. Náž rozpočet je velmi napjatý, a tedy do značné míry předurčený, bez ohledu na to, jaká vláda přijde. Je jasné, že odtud větší peníze nezískáme, neušetříme. Zbývá jediná cesta: Zvýšit daně. Snížení daně z příjmu z 31% na 15 patří tedy nepochybně do říše sci-fi, zvláště, když si uvedomíme, že počet neplatičů a dlužníků by se příliš nezměnil (daňové úřady v loňském roce prohrávají v souboji s dlužníky 1:6, jen takovou část dluhů se jim daří vymáhat). Podle mého soudu ale ani 15% daň není vůbec malá. Když připočteme všechny ostatní daně a platby sociálního a zdravotního pojištění, zjistíme, že by po inzerovaném snížení daní podnikateli zůstala jen jedna třetina až dvě pětiny (dnes jedna čtvrtina až jedna třetina) z vydělaných peněz. Podnikatel, který si v potu tváře POCTIVĚ vydobude nějaký zisk a je vzápětí oškubán o 15% jen na dani z příjmu, které pro něj ZA DNEŠNÍCH PODMÍNEK většinou znamenají rozdíl mezi přežitím a nebytím, se těžko bude cítit lépe než středověký rolník oškubaný panstvem a církví o daně a desátky. Platit daně není vůbec přirozenou povinností, je to výsledek společenského konsenzu, v rámci kterého si platíme nezbytně nutné funkce státu a přispíváme na některé fondy kulturního či sociálně-solidárního charakteru, na výzkum a technologie zítřka, na podporu podnikání a produkce a na ekologii a regionální rozvoj. Za ty obrovské peníze, kterými jsme doposud přispívali na daních jsme mohli mít nádhernou a bohatou kulturu, vyspělé a bohaté školství a výzkum, mohli jsme dohnat svou technologickou zaostalost a náš venkov již mohl vzkvétat. Mohli jsme mít skvělou péči o staré, nemocné a sociálně potřebné, mohli jsme mít již solidní závdavek na blížící se důchodovou krizi. Z podnikatelů by krachovali jen ti neseriózní a neschopní, a ne ti, kteří by mohli být chloubou národa. Naše produkční efektivita podpořená těmito prostředky měla být aspoň taková, že by díky společenskému bohatství nutně nevznikal tak propastný rozdíl mezi bohatstvím a chudobou a všichni lidé by mohli mít možnost žít aspoň v důstojných podmínkách. Kde tyto peníze zkončily a končí, to každý Čech ví nebo aspoň tuší. I když možná cosi bylo dáno navíc na málo efektivní administrativu (což těžko chápeme, když víme, jak špatně je placen průměrný český úředník a co musí všechno často zvládnout), HLAVNĚ byly tyto prostředky téměř systematicky a důsledně rozkradeny v nejrůznějších kauzách korupčně-tunelářského charakteru, při skrytých operacích doprovázejících řízenou změnu kurcu české koruny apod. Mluvit o efektivitě úřednické práce je však často zavádějící, protože velká část dnešních daní je úředníky přerozdělována ZBYTEČNĚ, peníze zbytečně putují "do Prahy" a pak (zmenšeny těmito přesuny zhruba na polovinu) zpět do regionu. Kdyby bylo těch 15% myšleno vážně, znamenalo by to, že velká část peněz zůstane přímo v regionu a nebude vydána všanc různým legálním i nelegálním přerozdělovačům. Demotivující nespravedlivost přerozdělování můžeme snížit také tím, že nebudeme nazpět putující část daně přerozdělovat podle počtu obyvatel, ale podle iniciativy místních podnikatelů vyjádřitelné součinem jejich počtu a zdanitelného zisku daně. (Takový způsob by měl i antimonopolní účinek.) Dále je třeba daň "vracet" ne podle sídla ředitelství (většinou v Praze), ale podle sídla provozovny. (I to může mít vedle anticentralistického i antimonopolní účinek.)

Bez důsledného upevňování práva a mravní síly národa při snaze zabezpečit levné, transparentní, spravedlivé přerozdělení, se snadno stane odvod daní (bez ohledu na jejich výši) velmi nepříjemnou povinností a bude demotivovat jakékoli naše podnikání a zdravý rozvoj obcí i měst. Samoúčelný rozvoj ekonomiky nakonec vždy přináší ekonomický kolaps. Společnost nelze rozvíjet jen na základě úzce ekonomického pohledu na zdroje tohoto rozvoje a výhradně pomocí úzce ekonomických nástrojů. A v aplikaci komplexního přístupu (včetně pohledu ekologického, sociologického, politického) na naše problémy mají naše parlamentní strany velký dluh. Přejděme však k druhému, ekologicky zaměřenému letáku, který nám tolik nemává před očima čísly, a je proto čtivější, můžeme-li tak nazvat text, který každému čestnému občanovi může pohnout žlučí.

Klausovy antiekologické postoje jsou již delší čas součástí jeho rétorického krunýře a jeho šlehy tímto směrem mají často hned dvě ostří. Na jednu stranu ponižují vše, co má něco společného s nějakým upachtěným, trapným a marným občanským angažováním se, a to zejména tím, že se snaží tyto aktivity vydávat za hledání nějaké demokracii (a podnikání!) oklešťující nebo pomatené hledání jakési nereálné třetí cesty, resp. rovnou za levicové aktivity, na druhou stranu Klaus voličům sugeruje, že stotožnění se s jakousi škrobenou nafoukaností neochvějných ochránců postojů (a koryt) ODS (kteří si zjevně na základě nějakých tajných privilegií nemusí s ekologií a mimostranickým angažováním se vůbec špinit ruce) a zapření svého vlastního srdce a mozku v otázkách, jakže má ta naše ekologická demokracie vlastně vypadat, je tím pravým voličským štěstím.

Přitom pouze široká participace všech úrovní a lokálních projevů občanské společnosti na věcech veřejných představuje životadárný a životaschopný obsah demokratického rámce. Bez této široké opory existuje reálné a dnes možná již akutní riziko, že z naší demokracie zůstane opravdu jen ten prázdný rámec a dutá forma. Demokratický systém zatím není dokonalým robotem, který by zajistil svou stabilitu. Je to naopak systém velmi přístupný zneužití a manipulaci. Bez zapojeni se celého občana, s jeho mozkem a srdcem, soustavného oprašování neživé sochy demokracie se nám brzy i její poslední, dnes již ojedinělé výčnělky ztratí pod vrstvou prachu a pavučin.

Nesmíme zapomenout, že v dnešní stále důkladně profízlované společnosti jsou mnohé občanské iniciativy záměrně nastrčeným vedením či hyperaktivními pseudočleny kočírovány tak, aby navzdory svým bohulibým aktivitám co nejvíce připomínaly právě spíše nějaké sektářsky zaslepené vyznavače čehokoliv nebo poblázněné extremisty či levičáky s neúctou k základním pravicovým hodnotám, k pilířům naší společnosti. Takto Klausovi nohsledové nahrávají svému velkému neomylnému nenápadně na smeč, který má pak hned dvojí faleš.

Antiekoleták je vzhledem k existenci opoziční smlouvy také místy schizofrenní, například při strojené kritice činnosti sociálně laděných ministrů. Papír snese všechno. Je to vůbec schizma, aby se strana, která vlastně ekologii jako vědu vůbec neuznává, chlubila tím, kolik bylo za její vlády na ekologii vynaloženo..

Již v názvu letáku je voliči nabízen velký objev. Ponouká ho, aby si uvědomil rozdíl mezi termíny PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT a (dle ODS zřejmě jednostranným, antidemokratickým a svéhlavým bojem šílenců za) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. I další formulace zjevně nepřipouštějí logickou eventualitu, že by alespoň některé ekologické aktivity mohly nejen vytvářet základní podmínky pro to, aby vůbec měla demokracie kde a pro koho existovat, ale že by ji mohly i prohlubovat a posilovat. Politika ve svém úzkém rámci není samospasitelná, musí být minimálně aspoň logicky a vědecky ekologická, ekonomická a sociální. To ovšem Klaus dobře ví a jeho pravidelné "přiznávání se", že o krizi přírodních zdrojů nic neví, je jen další schválností podporující jeho kožený imidž. "Jeho tvář je jak na kluzišti led", chce se mi citovat Majakovského při pohledu na Klausovy ekologické články. ODS fašizoidně rozpoutávající nenávist vůči všemu citlivému, přirozenému a pravdivému mi připomíná zatím nejlepší definici zařazení této strany na politickém spektru: "Organizace typu ODS jsou levicí fašistického typu, komunisty tradičně nazývanými pravicí."( M.ZELENY)


Hned první věta letáku musí každý přemýšlející mozek doslova katapultovat z jeho křehké skořápky: "SVĚT KOLEM NÁS JE DÍLEM LIDSKÝCH RUKOU MNOHA GENERACÍ," snaží se nám leták vlichotit do přízně. Touto falešně starosvětsky blahobytně se tvářící větou ODS dosáhla antiekologického vyvrcholení – je to teze rušící přírodu a její význam na věčné časy, a nikdy jinak.

"CÍLEM NAŠEHO SNAŽENÍ JE KVALITNÍ A ŠŤASTNÝ ŽIVOT A PROTO ODMÍTÁME STAVĚT PŘÍRODU A ČLOVĚKA PROTI SOBĚ." Bum! Další salto mortale! Ekologové vlastně staví přírodu proti člověku a tím člověka proti přírodě. Ekologové vlastně usilují o zničení přírody a brojí proti Světovému řádu! (Autorská práva: Václav Klaus, Pán Bůh a pantáta Kondelík.) Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. A když ne, zbije vás vaší vlastní kostí. Každý průměrný český estébáček je v tom honěný.

"DÍKY PO STALETÍ KULTIVOVANÉMU VENKOVU NEMÁME NEDOSTATEK POTRAVIN A UCHOVÁVÁME KOŘENY LIDOVÉ KULTURY A NÁRODNÍHO POVĚDOMÍ," zvyšuje nám sebevědomí leták. Stačí si vzít obyčejné kapesní zrcátko a čteme to z opačného konce: Díky sebevražedné zemědělské politice ČSSD a ODS za chvíli nebudeme mít co jíst a naše lidová kultura a národní povědomí budou prezentovat jen suvenýry na stáncích vexláků.

"ÚZKÁ SKUPINKA ,OSVÍCENÝCH' NENÍ POVOLÁNA NÁS – PROTI NAŠI VŮLI A BEZ NAŠEHO SOUHLASU – ZASTUPOVAT", horlí leták. Ano, nestačí, že průměrný český pantáta Kondelík na přírodní prostředí, které zanechá svým dětem, zvysoka kašle a nechá tu ekologii blahosklonně (a za jejich vlastní peníze) provozovat nějakým směšným tajtrlíkům – oni už si s těmi podnikatelskými dravci (likvidujícími našimi zákony chráněné přírodní zdroje snáze než orel skalní zblblou drůbež z bažantnic) nějak poradí. Nyní je třeba, aby pantáta Kondelík vstal od svého párku a televizoru a dal ekologům pořádnou do zubů: "Co mi tu rušíte svým pokřikováním poslech nedělní Carusošou! Mámo, podej mi jód, rozbil jsem si o tu ekologickou palici ruku."

Ano, pro mě právě Klaus je ztělesněním všech příčin, které vedly k tomu, že skupinka osvícenců, ať již ekologických, duchovních či jiných, je v této zemi tak úzká, lépe řečeno, že o osvícencích v této zemi (kromě Klause a jeho poskoků, kteří si každé volby zvolí osvíceně sami sebe) není slyšet. Místo osobností se v médiích setkáváme jen s mediálními produkty. Prostoduché televizní "rosničky" jsou v České republice známější než takové supermozky jako psycholog Milan Nakonečný nebo ekonom Milan Zelený. Zásadou číslo jedna, aby vás manipulátoři v našich médiích pustili ke slovu je opět bolševická zásada držet hubu a krok. Nakonec, spousta stále použitelných tváří a mozků je tvářemi a mozky oživlých mrtvol komunistických médii, často se závazkem u tajných služeb a jiných klanů včerejška i dneška. To je ta pravice na český způsob a její svobodná média.

"KDE NENÍ DEMOKRACIE A KDE NENÍ TRH, TAM DOCHÁZÍ K NEJVĚTŠÍMU POŠKOZOVÁNÍ PŘÍRODY A JEJÍHO BOHATSTVÍ", píše se také v letáku. Ano, a kde je zmanipulovaný trh podroben kamarádské mafii korumpujících a korumpovaných bařtipánů a zločinců, kteří jsou zadobře s vládnoucími politiky, tam je na tom příroda i demokracie špatně. Státní holdingy, akciovky ovládané státem, socialistické menažmenty schopné vytunelovat i ten stejný podnik třikrát po sobě, to je hospodářský fašismus

"V ROCE 1989 JSME STÁLI NA NÁMĚSTÍCH PROTO, ABY SE TENTO STAV ZÁSADNĚ ZMĚNIL", čteme dále. Ano, i já s manželkou jsme tam stáli a dnes nestačíme valit oči.

Nechci Vás připravit o moment překvapení a prozradit Vám všechny pikantní zápletky předvolební agitace ODS. Proto budu končit. Letáčky si sežeňte a prostudujte sami. Pospěšte si ale, na černém trhu se již jejich cena zvyšuje.

"DÍKY ČISTÉMU VZDUCHU LÉPE DÝCHÁME"
A díky tomu, že máme nohy lépe chodíme, a díky tomu, že máme ruce, lépe hlasujeme. K volbám půjdeme všichni a ODS, navzdory krátkozrakým preferencím, volit nebudeme.
Darius Nosreti
www.darius.cz/zvon

Frankfurter Allgemeine
Zdrceny Klaus

Skoro tyden se Vaclav Klaus zdrahal potvrdit svym odstoupenim to, co uz ani zadne potvrzeni nepotrebovalo: Klausova era je definitivne u konce. Obcanska demokraticka strana, ktera byla po leta nejdulezitejsim motorem systemove zmeny v Ceske republice, je porazena a izolovana.

Zodpovednost za to nenese nikdo jiny nez Klaus, ktery stranu vymyslel, vytvoril a sam po ctyri roky jeste drzel u moci v dobe, kdy vladl socialni demokrat Zeman. Z dosavadni strany konzervativneliberarni inteligence a mestskeho stredniho stavu chtel Klaus udelat masovou lidovou stranu. Aby rozsiril jeji zakladnu, rozhodl se pro lidove slogany "obhajoby narodnich zajmu" proti "evropskemu superstatu" a nemeckemu "revansismu". Vzdelani a informovani volici ODS kroutili hlavou a jini si vzali hrozbu k srdci a volili komunisty.

Za necelych sest mesicu nacionalistickeho panikareni se Klausovi podarilo znicit politicke dilo minulych dvanacti let. Ted uz nema ani chut davat trosky ODS dohromady

(Berlin, 21. cervna 2002, in LN 22. cervna 2002)
ODEŠLA STATEČNÁ BOJOVNICE HANA, ŘEČENÁ Z ARCU
Martin Stín, Praha 10
mailto:martinstin@hotmail.com


Hana Marvanová se vzdala funkce předsedkyně US-DEU na protest proti ochotě
většiny vedení její strany ke vstupu do vlády na základě programu, který v
citlivém bodě tempa snižování zadlužení země neodpovídá původním programovým
požadavkům US-DEU. Na těch Hana Marvanová na rozdíl od svých kolegů dosud
trvá.

Statečnost a tvrdošíjnost je hezká věc, nicméně pravidlo, že "kdo uteče,
vyhraje", platí jen někdy. Nejsem si jist, že platí právě v tomto případě.
Také zarputilost při obhajobě názorů je kladná vlastnost, ale pochybuji, že
ji právě v tomto případě Hana Marvanová uplatnila na správném místě.
Pochybuji totiž, že rychlost, s kterou chtěla dosáhnout snížení dluhu
veřejných financí, je "technicky" dosažitelná. Chápu, že ČSSD jí kladla
odpor, protože zřejmě nechtěla zopakovat zkušenost s neodpovědným vyhlášením
programových cílů, jakého se dopustila v případě přístupu k řešení problémů
zadluženosti českých bank.

V každém případě odchodem Hany Marvanové z čelného místa utrpí kvalita
politické reprezentace jako celku. Je totiž jednou z mála, kteří jdou za
programem bez ohledu na osobní prospěch. Z jejího odchodu se možná těší
Vladimír Špidla, protože se zbavil obtížné odpůrkyně, která svou
neústupností zdržovala jednání. Nicméně právě on by měl jejího odchodu
litovat, protože v ní také ztrácí přirozenou protiváhu a nakonec i oporu o
prosazení pravidel fair play v české politice. Oba jsou totiž stejní -
zásadoví, zarputilí a v mezích možností čistí. Hana Marvanová by naopak měla
přemýšlet, kde je hranice mezi statečností Johanky z Arcu a pošetilostí dona
Quijota.


http://www.blisty.cz/txt.php?id=10946&iid=1074

Britské listy, 4.7.2002

ČÍSLA, KTERÁ JSME PŘED VOLBAMI NESMĚLI ZNÁT...?
Jiří Svoboda <ji.svoboda@centrum.cz>

Já sám si kladu otázku: proč jsme tato čísla nesměli znát před
parlamentními volbami? Kde byli všichni investigativní nezávislí
novináři, vždy ke všemu se vyjadřující ekonomové a pan Pehe?

"I když bych ČSSD nevolil, je to v zásadě dobře, že vyhrála a
sestaví příští vládu...", řekl mi kamarád, když jsme společně
vyslechli první informaci, jak dopadly letošní parlamentní volby.
A pak mi vypočítal důvody, které ho k takovému přesvědčení vedly
- ekonomický růst, sociální politika a zvýšení platů ve
zdravotnickém zařízení, ve kterém pracuje. "ČSSD vytáhla
republiku z ekonomické krize, kam ji dostala ODS!", nasadil
korunu své argumentaci.

A já jsem musel uznat, že mediální agenti, kteří koučovali pana
Špidlu a naučili ho opakovat ve všech televizních besedách tuto
nepříliš hlubokomyslnou, čistě propagandistickou větu, odhadli
úsudkovou úroveň voličů vskutku lépe než já. Nemyslím přitom, že
by můj přítel lékař byl hlupák. Prostor, který věnuje tvorbě
vlastního úsudku o politické a ekonomické situaci je však
limitován jeho pracovními i životními problémy.
Jednoduchá věta, kterou tak úporně pan Špidla opakoval, přitom
nebyla zpochybňována žádnými exaktními údaji. Od parlamentních
voleb neuplynul ani týden, když jsme se víceméně pod čárou a
jaksi okrajově dozvěděli, že ekonomický růst byl odhadnut chybně
a bude k údivu některých ekonomů o několik procent nižší, než se
předpokládalo.

O dva dny později jsem se dočetl, že schodek zahraničního
obchodu je nejhlubší za posledních 12 měsíců. O týden později
byl publikován odhad deficitu státního rozpočtu za rok 2002 ve
výši 80 miliard Kč, což je o 35 miliard Kč více, než bylo
Poslaneckou sněmovnou schváleno.

Selským rozumem - nasekám-li dluhy ve výši téměř dvojnásobku
rodinného rozpočtu, žena bude mít určitě radost z dovolené na
Havaji; do chvíle, než jí sdělím, že to budeme muset někdy
splatit.

Od roku 1999 tak při onom "vytahování země z krize" nasekala
vláda ČSSD, tolerovaná ODS, státní dluh ve výši 234 miliard Kč
(pracuji-li dobře se zveřejněnými čísly). Měl jsem dojem, že
opoziční smlouva sice zajistila stabilitu vlády na celé období,
avšak výše státního dluhu je za tuto stabilitu příliš vysokou
cenou.

Věřil jsem, sebekriticky přiznávám, v tomto bodě upřímnosti
představitelů Unie svobody (kupř. paní Marvanové, či panu
Philipovi) i vrcholným politikům KDU-ČSL (kupř. panu
Kalouskovi).

Věřil jsem, dokud jsem si s úžasem nepřečetl čísla, která mají
být výhledem státního hospodaření na příští 4 roky společné
vlády ČSSD; US-DEU; KDÚ-ČSL. Urputní kritici opoziční smlouvy
jsou patrně ochotni se za příslib několika dobře placených
korýtek podepsat pod souhrnný deficit, odhadovaný budoucím
ministrem financí ČSSD na astronomickou částku 617 miliard Kč
(z toho jen v roce 2004 téměř 200 miliard Kč).

S takovou "sekerou" lze ovšem vyplácet přídavky na děti i
Viktoru Koženému. Je jen otázkou, kdo tu "sekeru" zaplatí.
Otázkou, na kterou by měli odpovědět všichni ctění poslanci a
poslankyně, kteří zvednou ruku pro vyslovení důvěry vládě, jež
takový projekt pro své vládnutí bude patrně předkládat (ať už
o sobě tvrdí, že je přesvědčení táhne doleva nebo doprava nebo
kamkoli jinam).

Já sám si kladu otázku: proč jsme tato čísla nesměli znát před
parlamentními volbami? Kde byli všichni investigativní
nezávislí novináři, vždy ke všemu se vyjadřující ekonomové a
pan Pehe? A kdo se na utajování těchto čísel podílel spolu s
politiky budoucí vládní koalice, kteří přirozeně neměli žádný
zájem na tom, aby se o nich veřejnost dozvěděla předčasně?
Smíme se dozvědět alespoň dnes kolik by takový čtyřletý žert
stál každého z nás jenom na splácení úroků?

Ale nejsem ekonom a možná není žádný důvod ke znepokojení...


From: "Kubalcik, Jan" <kubalcik@dcb.cz>
Date: Thu, 4 Jul 2002 12:28:23 +0200
To: Darius Nosreti <info@darius.cz>
Subject: prispevek

Dobry den,

prikladam k pripadnemu zverejneni text dr. Hofhanzla.

S uctou

J. Kubalcik


<<v2002.rtf>>


__________________________________________________________________
Volby 2002 - Čas sklizně ovoce

Henry Ford kdysi napsal, parafrázujíc Bibli: "Je čas setí, čas růstu, zrání a čas sklizně. Vláda, kterou odsoudí mravní cit lidu je vláda ztracená, přichází čas zralosti ovoce." Henry Ford těmito dvěma větami vystihl princip fungování demokratického systému v anglosaském světě. V Anglii, kolébce moderní demokracie, politika vyrostla z náboženství a navíc z puritánství. Do Států tuto tradici přenesla posádka a příští osadníci legendární lodi May Flower. Politický demokratický systém těchto dvou zemí stojí a trvá na nepsaných pravidlech a hodnotách žité morálky. Dodnes tam platí a politicky funguje, že když strany přestanou hrát fér hru a začnou si domlouvat mocenské intriky mezi sebou, stávají se volby procesem odvolání se k lidu a k jeho smyslu pro fair play. Za našeho času tento akt jedinečně proběhl ve Státech za Nixona po aféře Water Gate. Z této podstaty anglosaské politiky, již více než dvě století, v obou státech ideálně funguje většinový volební systém. Tyto kořeny jsou i původcem a zárukou jejich hospodářské prosperity.
V naší zemi již z tradice složitějších evropských, kontinentálních poměrů to nikdy nebylo tak jednoduché a přímočaré. Půl století totalitních poměrů zpochybnilo a rozvrátilo již tak nepevný morální a hodnotový řád. Po roce 1990 jsme měli jedinečnou možnost a příležitost se jasně oddělit od své totalitní minulosti a jejího "ne-řádu". Měli jsme šanci zasít do půdy semeno smyslu pro zodpovědnost a fair play. Zárodky budoucí demokracie, které jsou i jejím jediným strá_cem a garantem.
Co se v naší zemi v devadesátých létech odehrálo bylo urážkou, popřením smyslu pro spravedlnost, zodpovědnost a fair play. Nová nastupující politická "elita" všemi svými klíčovými kroky a činy dala do veřejnosti signál, že zločiny a zneužití se v popřevratovém státě nebudou postihovat a trestat. Co jiného znamenala kontinuita právního systému se státem označeným za zločinný a protiprávní. Nezakázání strany, která měla na svém účtu tisíce nevině popravených a zabitých, statisíce vězněných a která téměř půl století sloužila zájmům cizí moci. Za zrůdnou pak považuji mimořádnou starost popřevratových politických špiček o co nejrychlejší přijetí "Listiny práv", hesla typu "nejsme jako oni" a papírové starosti o "práva menšin". Říkám a tvrdím to proto, že účel a smysl těchto bohulibých prohlášení, hesel a starostí byl zcela jiný než jejich znění a vnitřní obsah. Šlo o odvedení pozornosti od toho co se ve skutečnosti dělo a zároveň to byl klacek na ty, kteří jen žádali spravedlnost, nebo po pravdě pojmenovávali věci.
To vše, co jen namátkou jmenuji, bylo semeno, které popřevratoví "státníci" vkládali v čase setby do půdy plné plevele, jeho oddenků i semen. Půl století měli lidé bez morálky, svědomí, zábran jedinečné podmínky pro svůj rozvoj a rozšíření se, byli všude. Co jiného se mohlo stát, než se stalo - v české politice, s veřejnými médii, v privatizaci, s policií, fungováním a vymahatelností práva. Individuální i veřejnou morálkou, s důvěrou velké části občanů v politické představitele a vedení státu?
Pobuřují-li se dnes někteří politici a veřejní činitelé nad výsledky parlamentních voleb 2002 je to pobouření a pohoršení krokodýlů. Oni všichni usilovně a horlivě na rozkladu české společenské scény již dvanáct let pracují. Jsou tvůrci a součástí celého systému - ti délesloužící jej budovali, ti funkčně mladší a novorozené po letošních volbách si posttotalitní stroj sám vytřídil a vybral. Byl jsem ve vrcholové české politice osm prvých popřevratových let, kdy se systém utvářel a stabilizoval. Všechny věci, které dnes píši jsem v České národní radě a později poslanecké sněmovně říkal, psal je a byl považován za Dona Quijota, nebo blázna.
Čtyřicet let komunismu v pravém smyslu toho slova "uhnětlo" společenskou vrstvu, která svého společenského, politického a ve valné většině i odborného postavení dosáhla využitím pokřivených pravidel a zvyklostí, které totalitní systém uvedl v život. Ti lidé zde byli, s morálkou a hodnotovými stupnicemi, které do nich vestavěl celý jejich život v daném prostředí. Přivyklí na své výjimečné postavení, v žádném případě neochotní dobrovolně vstoupit do rovné soutěže a respektovat její pravidla. Když se formální, vnější struktury totalitního státu sesuly i v Československu, společenská vrstva, kterou "stvořil", zde zůstala fakticky neporušená. Jedinou šancí jak se výrazně a významně oddělit od minulosti bylo jasné přerušení kontinuity s totalitním státem, jeho pravidly a zvyklostmi. Stal se opak - byla ztvrzena právní kontinuita. Nebyl učiněn ani pokus zakázat a rozmetat organizační stroj totalitního státu - komunistickou stranu. Komunistická strana se stala parlamentní stranou a ani se nepřejmenovala. Nezměnila název proto, že řídící orgány této jedinečné a epochální přeměny komunistických vyžírků ve vyžírky kapitalistické si byli vědomi, že v prvých formálně svobodných volbách, v roce 1990, by jejich zástupci vypadli z parlamentní politické hry.
V počátku devadesátých let byl proces přeměny a přechodu v posttotalitní stát, do velké míry ještě živelný. Nedokázali věci do podrobností zmanipulovat. Množství politických stran, které se po převratu vynořilo, bylo přirozenou reakcí na náhle se objevující možnost - ale podpora některých byla cíleně řízena. Platí to o moravistech, sládkovcích, zemědělské straně a dalších. Šlo o odvedení pozornosti na vedlejší kolej a zabránění ustavení se a stabilizaci politické strany a subjektu, který by svou politiku myslel vážně a pracoval, ke skutečné změně.
Viděl jsem proces vzniku politických stran, ustavování se a přeměny české politické scény v rozhodujícím období devadesátých roků, "výrobu" jejích vůdců i jejich odstraňování. Tvrdím, že to nebyl proces přirozený, odrážející demokratické poměry. Až na krátké období počátku devadesátých let, kdy se ještě všichni nenechali zmanipulovat, se velmi rychle ustavily poměry, že politiku nedělají lidé zvolení ve volbách. Totalitní moc a totalitními poměry "uhnětená" společenská vrstva nikdy neodcházejí ze scény a nevyklízejí své pozice dobrovolně.
Česká politika devadesátých let byla jedinečné absurdní divadlo, "státníci" na jejichž bedrech měla ležet, ta před pár lety těžko uvěřitelná přeměna komunistického státu v demokratickou a svobodnou společnost, byli figurkami z Haška i Saltykova-Ščedrina.
Václav Havel - celým svým životem hrál divadlo. Nelze zapomenout, jak z toho malého pána když vstupoval do sněmovny v roli prezidenta, sálalo přesvědčení, že režíruje a je hlavním hercem nějaké hry. V lavicích stáli zástupci lidu a mnozí s úsměškem přihlíželi, téměř nikdo ho nebral vážně. Po většinu svého veřejného a politického života kázal a psal eseje o mravnosti. Ve skutečnosti, nejdůležitějšími svými "státnickými" činy zajistil pokračování nemravných způsobů i lidí z komunismu. Nezapomenutelný pro mne byl "slavný" Rudolfinský projev, s haprujícím scénářem a projevem, který státnického v sobě neměl nic. Seděl jsem v řadě vedle komunistů, hlasitě se smáli a já se styděl. Historie nestranně posoudí roli a činy Václava Havla, bude to smutné i pro nás.
Václav Klaus - od samého počátku, kdy v zimě 1989-90 byl vstoupen do popřevratové politiky, reprezentant hospodářské a mocenské technokracie, která již v osmdesátých létech držela skutečné otěže moci. Hysterik, který všechny kolem sebe musel zmenšit, aby vynikla jeho velikost. Ve vládě používal Karla Dybu jako maskota a blbečka, kterého sekýroval a ponižoval, aby zastrašil ostatní. Nezapomenutelné byly v době největší slávy jeho příchody do sněmovního předsálí. Bylo to jako by Inka Tupac - slunce nebeské sestupovalo na božiště. Ty paprsky sálaly a skoro bylo cítit teplo. V předklonu, téměř po prdeli se kolem shlukovali novináři. Komunistický inženýr lidských duší par excellence. S opovržlivým úsměškem přisuzoval jiným a napadal je za to, co bylo ústřední metodou celé jeho činnosti. Až začnou lidé vidět skončí tak, jako skončil Gustáv Husák.
Josef Lux - jako ministr zemědělství reprezentant družstevní, kolchozní technokracie. Ač se asi osobně nepříliš snášeli, vším co v zemědělství dělal upravoval cestu pro Jana Fencla. Jako politik velmi učenlivý a nadaný v hrách a intrikách postkomunistické politiky. Averze, kterou k němu měl Václav Klaus byla oprávněná - v hajzlovinkách, které si dělali, byl Josef Lux lepší. Bez skutečného rozhledu a ideálů, nebyl se schopen povznést a pohlédnout nad scénu, ve které se pohyboval. Kultivovaný Sládek - o dvě třídy lepší. Byl předsedou strany, která po celou svou existenci byla stranou malých lidí. V popřevratové politice reprezentoval a prosazoval zájmy vedení družstev, zpracovatelských podniků, kteří i majetek těch malých lidí brali do svých rukou. Podvedl své straníky a voliče a ti mu přesto stále věřili. Nehezkou hru sehrál s katolickou církví - nikdy neměl zájem, aby církev dostala majetek, který by nesl zisk - půdu a lesy. Majetek, který by církev učinil do jisté míry nezávislou. Potřeboval církev závislou na své straně.
Nechci být napadán, že kopu i do mrtvých, říkal jsem tyto názory po léta, v tomto případě i Josefu Luxovi osobně.
Petr Pithart - byl předsedou české vlády v rozhodujícím období prvých dvou popřevratových roků, podílel se na všech aktech, které nastavily osudný vývoj. Neučinil nic pro radikálnější změnu poměrů. Při svém historickém i politickém vzdělání musel vědět jaké důsledky bude mít provozovaná politika a o co se hraje. Jako český lev mručel a potřásal hlavou na bezvýznamného protivníka, když cítil odpor uhnul a zakličkoval. Petr Pithart je český politik.
Jan Kalvoda - inteligentní bonviván a lenoch, snad ani nevěděl co jej přivedlo do politiky. Zjevně neměl rád politické intriky a proto jsem ho v ODA podporoval. K tomu, aby něco udělal jsme ho museli vždycky fakticky dokopat. Snad ani nemohl mít hrdost, když se nechal odstranit ze scény tak slaboduchým způsobem - a nebo musel být na špagátu.
Miloš Zeman - tlučhuba, který by v jiném společenském a politickém prostředí nikdy nemohl dosáhnout takového postavení a popularity. Rivalita a nesnášenlivost s Václavem Klausem byla od počátku dohodnutou politickou hrou. Úspěšně, zatím, vyvrcholila v "Opoziční smlouvě". Myslím, že oba ekonomičtí prognostici plnili zakázku stejného mocenského uskupení, a čas postupně vyjeví základní kontury politické hry. Když po letošních parlamentních volbách svým přihlouplým způsobem, považovaným za mediálně originální, prohlásil, že kdo nebyl volit je zbabělec, urazil mne. Na rozdíl od něho jsem v komunistické straně nikdy nebyl a v době její vlády nikdy nebyl u voleb. Nelegalizoval jsem svou účastí akt, který volbou nebyl. Dnes, v roce 2002 jsem se dvanáct let po "sametovém převratu" voleb opět nezúčastnil. "Volbu kašpárků na niti" svou účastí legalizovat nebudu. Viděl jsem celý vývoj devadesátých let zevnitř politické scény a vím o čem mluvím. Nebyl jsem sám, neúčast 42% voličů svědčí o tom, že mnoho z nich tušilo, to co já vím. Jejich neúčast na volbách, byla aktem volby. Nevím, kdo z nás dvou, jestli já nebo Miloš Zeman je zbabělcem - slušně řečeno.
Dnes již nejde o to kolik hlasů dostali, či nedostali komunisté, jde o celkový stav české politické, společenské a i hospodářské scény. "Oficiální" komunisté jsou jen viditelným ukazatelem proporcí jak byl systém nastaven "státníky" v počátku devadesátých let - ostatní totiž nejsou o nic moc lepší. Figurky na scéně, které prošly formálním volebním aktem, v dnešní situaci již nejsou těmi, kteří by rozhodovali a na jejichž slovo by bylo možno se spolehnout. Stejně jako v tomto čase se odehrávající hra o to, komu patří a kdo je za televizí Nova, platí totéž o české politice a jejích parlamentních stranách.
Nevyplatí se netrestat zločin, neučinili jsme ani pokus vyrovnat se s minulostí, tak se zločinné jednání a chování staly integrální součástí našeho individuálního i společenského života. Volby 2002 byly jen odrazem a projevem této reality.
Volby 2002 snad jen mohly položit otázku těm, kteří ještě zcela neztratili odpovědnost za svůj stát, mají smysl pro fair play a míru věcí, jak dlouho ještě budou mlčet a nic nedělat.


27. června 2002 v Třeštici

dr. Čestmír Hofhanzl
člen Smírčího soudu Konzervativní strany
www.skos.cz

14.7. 2002 15:20:20 - Analýza volebního neúspěchu hledá příčiny porážky
ODS uškodily spory a opoziční smlouva
Spory mezi pravicovými stranami a hodnocení opoziční smlouvy s ČSSD mezi veřejností patří podle vnitrostranické analýzy ODS k hlavním důvodům, které vedly k jejímu neúspěchu ve volbách. Další příčiny autoři vidí v nejasně definované politice ODS pro následující volební období a v nepřesvědčivém závěru její volební kampaně.
------------------------------------------------------------------------
ODS musí naslouchat především hlasu svých voličů, jasně a srozumitelně vymezit svou pozici v novém povolebním politickém uspořádání a naplnit ji odpovídající činností, doporučuje podle informací ČTK materiál, který má v pondělí projednat Výkonná rada ODS.

Velkou roli v neúspěchu ODS sehrála podle analýzy i celková atmosféra v zemi, mimo jiné značný posun veřejného mínění doleva v roce 1996. V současnosti je sociálnědemokratické uvažování hlavním proudem, zatímco jiné druhy ideologické orientace jsou v defenzívě, tvrdí.

"Důvody tohoto stavu jsou jednak dopady hospodářské transformace na široké vrstvy veřejnosti, jednak nepřátelské naladění médií vůči ODS a tradiční levicová inklinace české společnosti," uvádí analýza.

Na dlouholetý údajně nepřátelský vztah médií k ODS poukazují autoři textu několikrát. Předpovídají, že situace se zhorší. "ODS proto musí usilovat o vlastní mediální zajištění," doporučují.

Nezdar ODS i její jednotlivé chybné kroky poměřuje analýza úspěchem a obratností levice, především ČSSD. Příznivé hodnocení vlády sociálních demokratů, jejich volební strategie a výsledků kampaně, ale i jejích jednotlivých politiků, zabírá významnou část materiálu.

Už výchozí situace byla podle analýzy lepší pro levici, která vystupovala velmi jednotně a důvěryhodně, zatímco ODS a Koalice byly ve "válečném stavu".

Kritizován je otevřený boj ODS na třech frontách. "Bojovali jsme s KSČM (z principu), s ČSSD (hlavní protivník) i s Koalicí (boj o dominanci na pravici). Krom toho jsme navíc měli otevřenou frontu s panem prezidentem," uvádí.

Koaliční smlouva přinesla velký prospěch ČSSD a jen velmi omezený ODS, soudí autoři. Proti smlouvě se postavila média a ostře ji kritizovali nejen protivníci, ale i členové a voliči ODS, uvádějí. Upozorňují i na to, že ČSSD má v čele žebříčku popularity několik politiků, kdežto ODS téměř nikoho.

Podstatným problém volebního programu ODS je podle rozboru přílišná otevřenost v nepopulárních otázkách, například v důchodové reformě či potřebě redukovat administrativu. Politici ODS podle něj neuměli srozumitelně předkládat alternativy k nabídkám ČSSD, ODS se také nepodařilo výstižně zformulovat svou představu o budoucnosti země do jednoduchého sloganu.

Kritice neušla obě ústřední volební hesla "Vstříc novému osudu" a "Zastavte socialisty, národ volí Klause". První zřetelně přivodilo pokles preferencí, druhé označovali za nepovedené i sami členové ODS a odmítali je vylepovat. Výsledný efekt telefonické kampaně autoři materiálu hodnotit nechtějí.

Tým pro vypracování analýzy volebního neúspěchu ustavilo vedení ODS krátce po červnových volbách. Jeho členy jsou místopředseda ODS Miroslav Beneš, bývalý pražský primátor Jan Koukal a poslanci Hynek Fajmon, Václav Mencl a Martin Říman.

Předseda ODS Václav Klaus svolal na prosinec mimořádný kongres, na němž stranické vedení rezignuje.
ČTKStydím se... (Indy , 15.7.2002 2:19)
 Jestli je to, co dělá Klaus a ODS pravicové, se stydím za to, že jsem se kdy za pravicového označoval.  Oba výrazy, levicový i pravicový jsou u nás dnes tak zprofanované, že mohou slouži už jen jako nadávka, a hodně vulgární.

Ja bych zavedl (Cool , 15.7.2002 1:29)
  Ja bych zavedl ze kazdy obcan u voleb by mel vyplnit a projit testem nejake minimalni inteligence, jinak do pujde s ceskem porad doleva a doleva az zase budeme mit vsichni vsechno a nikdo nic.

postřehli jste,že ČSSD už nějaký čas vládne??? (Steeph , 15.7.2002 1:15)
  Osobní zkušenost už ale máme,sice ne se špidlosocialismem,ale se zemanosocialismem.Jak je vidět,zatím to není tak hrozný.A asi to tak hrozný ani nebude.Inu,vážení,bubáky si nechte pro své malé dětičky,myslím,že nebude hůř,než bylo za Klause.Stát se o nás bude sice starat poněkud více,než je zdrávo,ale chtěli jsme to tak,ne?A ty pomluvy,pánové...vládní koalice je teprve v plenkách a už se na ní snáší samý pomluvy a špína.Nechme je,ať ukážou,co umí.Pak teprve hodnoťme.Jsme snad věštci,že víme,jak to dopadne?A mimochodem,pravolevá koalice je pořád to nejlepší,co nás mohlo potkat.Nebo jste chtěli opoziční smlouvu č.2.na věčné časy a nikdy jinak??Nebo komunisty ve vládě???
Zaplaťpánbu za to,že ODS je konečně v opravdový opozici.Teď ještě,aby přestala být sektou a stranou jednoho muže.Lidovci a Unie ukážou,jak umějí spoluvládnout,sice se nejspíš rozpadnou,ale počítám,že tak příští,přespříští rok.Pak nás čekají předčasný volby,v kterých to vyhrajou komunisti a pak teprve bude sranda.No,dost černého humoru.Měli bychom se zasadit všemi prostředky o to,aby se to nikdy nestalo.

reakce na analýzu (Laurin , 14.7.2002 22:13)
  Po přečtení těch zhruba šedesáti příspěvků jsem došel k jednomu názoru. Základní princip koho volí řadový volič v Česku se týká osoby která daný směr reprezentuje. Volič si říká: "jsem(nejsem) pro Klause, jsem(nejsem) pro Špidlu". Voliči je ÚPLNĚ fuk jestli dotyčný představuje levici, pravici, nebo střed. Jestliže se k tomu přidá i trochu zmatku v těchto kategoriích, který vznikl naším specifickým vývojem v 90-ých letech, nemůžeme se divit, že jednou dotyčný volí Frantu, podruhé Pepika a potřetí(pokud mne nenaštve dám hlas Marii). Z tohoto pohledu nejvíce souhlasím se zn.gx. Přeci jednou je jisté, že pokud smýšlým levicově, mám vyvinut větší smysl pro sociální podstatu věcí nemohu zcela jistě volit pravicové strany. Proto nechtějte, aby řadový volič ODS byl "dělník z Kolbenky". Až pujdeme příště(a snad to bude dříve než za 4 roky) k volbám, tak už budeme jasně vědět, že levice dokáže pouze rozfofrovat to co pravice vytvoří. Ale na to opravdu bude muset být osobní zkušenost se špidlosocialismem. Jinak navrhuji: a) Přehodnotit veškeré účelové koalice na všech úrovních. Koalice s kýmkoliv od socanů přes černoprdelníky (KDU),uhelnými sklady až po komunisty nepůsobí věrohodně!!! b) Pro komunální volby závazně určit s kým do koalic - S levicí nikdy a nikde!!!! c) Při první příležitosti vyvolat mimořádné volby - neohlížet se na to kolik to bude stát ( socani s černoprdelníky rozfofrují víc) d)Totálně přehodnotit regionální struktury ODS. Občané ani nevědí, že něco takového vůbec existuje. Čau.

Re: reakce na analýzu (Nazor , 14.7.2002 22:49)
  Nelze s Vami nic jineho nez souhlasit. Konecne nejaky rozumny hlas v tomhle shluku...

Re: reakce na analýzu (Indy , 15.7.2002 2:40)
  Nemáte pravdu, voliči volí převážně podle směru a politických způsobů, které tyto osoby představují. Je jim zcela jedno, jestli se jmenují Franta nebo Tonda a nebo jestli jsou blonďáci či bruneti. V čssd či us jsou představitelé v podstatě zaměnitelní. Vyjímku tvoří osoba Klause a Sládka, tito nejsou zaměnitelní a tvoří směr a způsob výhradně svou osobou, jejich strany tvoří pouze křoví pro jejich exhibice. Tyto extrémy však volí pouze jejich fankluby.
Vaše představa o levici či pravici zřejmě pochází z počátku minulého století. Dnes je takové dělení nejen směšné ale hlavně nesprávné. I když u nás jsme pořád ještě na začátku, kdy jde spíše o střet názorů, zda stát má chránit bohaté před chudými nebo naopak chránit spíše chudé, neb bohatí se o sebe spíše dokáží postarat. Zdá se ale, že přece jen dospíváme a voliči volili spíše to druhé a odmítli takto kategorizující autority.
 
Hloupost (Belzebub , 14.7.2002 22:11)
  byl jeden jediny duvod a ten se jmenuje Vaclav Klaus. Jeste bych k tomu dodal and his company ale ti snad pujdou s nim. Copak si ten blazen mysli ze muze lidem nasr.t na hlavu a ti budou se modlit och jake to ho...no od naseho führera. Strana ktera se sklada se zlodeju a jejich ochrancu urcite nebude modlou naroda. Lump Klaus zkompromitoval ODS na dlouhou dobu. Jedina vec ktera by dnes pomohla ODS zpet na vysluni slavy je 15 let az dozivoti pro Klause a jeho nohsledy. Jestli to ted udela CSSD pak buh opatruj tuto republiku.

Re: Hloupost (Laurin , 14.7.2002 22:17)
  Úplně normální kretén. Rád bych Vás poznal osobně. Do dneška jsem byl přesvědčen, že idiot není schopen psaného projevu....

Re: Re: Hloupost (Belzebub , 14.7.2002 22:39)
  Vazeny pane rychlost vasi uvahy koresponduje s jeji urovni. Pokud jsem pouzil vulgarismu nebyly pouzity vulgarne. Coz se o vasi reakci neda rict. Jste schopen pochopit ten rozdil ??? Pokud zastavate nazor ze lidi volili podle osobnosti , pak jste pravdepodobne jeden z tymu ktery delal tuhle analyzu. Bohuzel lidi tentokrat nevolili koho chteji ale co nechteji. A to je sakra rozdil. Jinak k dalsi diskusi doporucuji aby jste se odstehoval do Japonska, jedine tam je vase lecba beztrestna. Vsude jinde jsou velryby chraneny a pri Vasi spotrebe 1 velryby denne by jste mohl mit v Evrope problemy

Re: Re: Re: Hloupost (Nazor , 14.7.2002 22:53)
  Jo, tak asi takhle lzou vsichni prisluhovaci smudly Spidly! Jediny, co normalni obcan nechce je lhani, ale to by Spidla a spol. museli mlcet, protoze nic jineho neumi! A ta volba predsedy a mistopredsedu parlamentu? Lepsi fraska nez Kocourkov!!

Re: Re: Re: Hloupost (Laurin , 14.7.2002 23:36)
  Na výplody vašeho chorého mozku nelze reagovat jinak než vulgarismy. Jedinou chybu jsem pravda udělal. Reagoval jsem na anonym. Věřím, že až dospějete(nemyslím biologicky), možná se i podepíšete a pak si budeme moci vyměňovat názory jako rovný s rovným. Podle Listiny zákl. práv a svobod je i blbec člověkem....lituji.

Hlavně je třeba nalézt objektivní důvody (gogo , 14.7.2002 22:09) reagovat
  Ty ostatní, jako že velká část potenciálních pravicových voličů má z Klause kopřivku, je třeba zamést pod koberec. Jestli se dobře pamatuji, v první polovině devadesátých let se národ choval velice pravicově, a to až to té doby, než ho to ODS odnaučila. A současné tvrzení této strany, že v Čechách historicky vítězí levice, je nechutný alibismus. Ale v ODS asi není nikdo, kdo by to řekl tátovi Klausovi do očí.
dost bylo divadla (Steeph , 14.7.2002 22:08)
 
Hledání důvodů volebního neúspěchu ODS ?Divadýlko.Skoro jako v té pohádce jak stařenka hledala brýle,které měla na nose.Jakkoli nemusím pana Macka,tak má naprostou pravdu v tom,že by p.Klaus měl rychle odstoupit a najít si za sebe náhradu.To Zeman se ukázal aspoň jako formát,když řekl,že odstupuje z předsednictví ČSSD a svůj slib dodržel.A Klaus?Před volbami prohlásil:Pokud ODS nezvítězí ve volbách,tak skutečně,ale skutečně nemám v čele ODS co pohledávat.A výsledek?Na podzim se jistě dočkáme hysterických výjevů od pánů Tlustého,Římana,Langra a spol.,že Klaus je naprosto,ale naprosto nenahraditelný a kdo o něm byť jen na chvilku pochyboval,ten je zajisté socialista,komunista,spiklenec hradu atd.A pan Klaus po nezbytně dlouhém váhání nakonec přijme,ale "jen proto,aby spasil pravici v Česku."Mimochodem,páni z ODS si začínají až podezřele notovat s pány z KSČM.Proč asiŽe by nepřítel mého nepřítele,jenž je mým přítelem?Každopádně doufám,že pan Macek ve svých prognózách trochu přestřelil v tom,že Klaus radši svou stranu potopí,než by připustil,aby v ní ztratil vliv.Pravicová strana je tu sakra potřeba.Ale skutečně pravicová.
(konsternovaný ex-volič ODS)

Re: dost bylo divadla (Laurin , 14.7.2002 22:23)
  Zasílám Vám pozdrav od voliče ODS, abyste si nemyslel, že ten může existovat pouze ve virtuální realitě. Nechte to rozhodování na členech a voličích ODS. S Váma bych se nechtěl setkat jako příznivec stejné strany, to bych musel korigovat svoje rozhodnutí já....

uvidíme na podzim (bobesh , 14.7.2002 21:46)
  důvody které ods uvádí jako příčinu své volebhí porážky , by jí každý průměrně uvažující občan vypočítal už před volbamy a já jako člověk který by zoufale rád volil pravici dodávám už jen maličkou otázku............kolik voleb bude ještě klaus prohrát, než si ods zvolí do čela někoho nového..........volby 1998 porážka senátní volby 2000 přímo ostudná porážka klausem vychalované  jiráskové.........volby 2002 .......klaus už nedokáže porazit ani ŠPIDLU!!!!!!!!  nejnudnějšího strýce v zemi!!!!!!!!!!!!!!!a aby  ods ukázala jak jí to myslí nominuje na zbytek volebního období na pražského primátora igora němce!!!!!!   jestli ods nevidí jak jí škodí protěžování takových lidí tak se my příznivci pravice máme na podzim na co těšit!

Jen střídání koryt (SOKRATES , 14.7.2002 21:45)
  Je třeba ,vážení,podotknout,že mocensko-ekonomickou mafii ODS a bývalých komunistů vystřídá klientelismus a elitářství koaličníků a socanů.A to je hlavním výsledkem těchto voleb a kamenem úrazu ODS!At žije tato republika a bůh s námi!

Extemisti z ksc a ods si podavaji ruce hlasovanim v parlamentu. jak zakonite!!!!! (Lucka , 14.7.2002 21:32)
  extemisti z ksc a ods si podavaji ruce hlasovanim v parlamentu. jak zakonite!!!!!

Ach, Vaclave! (Jiri Skvor , 14.7.2002 21:32)
  V analyze volebniho neuspechu mi ponekud schazi jeho - alespon v mych ocich - skutecnyduvod. Vaclav Klaus ani nyni nedokazal sestoupit z piedestalu, ktery si vystavel sam, a zapremyslet nad skutecnymi pohnutkami volicu nejit k volbam, popr. volit "levicove strany". Jako podnikatel jsem se nakonec rozhodl volit ODS - ve skutecnosti spise ze setrvacnosti nez z presvedceni ci nejakeho praktickeho duvodu. Vaclav Klaus by se podle meho nazoru mel predevsim zamyslet nad trapnosti sve posledni "mobilizace", ktera mnozstvi "pravovernych pravicaku" presvedcila spise o smysluplnosti odjezdu na chalupu nez cesty do volebni mistnosti, a absurditou hesla "Narod voli Klause". Uz davno ne popularni politik se jim vysmal vsem zbyvajicim priznivcum, kteri ho povazovali alespon za minimalne soudneho.

Unionisté, (trend , 14.7.2002 20:43)
  jste hrdí na na stranu , kterou jste volili , na program, který prosadila v nové vládě a na Pilipa, zastupujícího předsedu   Pokud ano, tak se smělě strefujte do Klause

Hlavni problem ODS (Martin , 14.7.2002 19:49)
  Hlavnim problemem ODS je, ze ztratila v ocich mnoha lidi duveryhodnost. Vaclav Klaus, jako apostol kapitalismu, se sice na jednu stranu postavil do role obhajce liberalniho radu a volneho trhu, ale soucasne toleroval mrtve Madary a Pepy z Hongkongu. Strana, ktera "hlasa vodu, ale sama pije vino" je pro lidi dost casto neprijatelna. Pravice vzdy dbala na cistotu a moralku - zakon je zakon, plati pro vsechny. Bohuzel prave v tom se ODS dost odchylila od idealu. Ostatni strany to maji jednodussi - od socialistu nikdo pevne moralni postoje neceka a od lidovcu uz vubec ne... Ale ODS byla (ci spise mela byt) stranou liberalne-konzervativni, tedy uzkostlive dbajici na dodrzovani zakonu a na svobodu jednotlivce. Jaka byla skutecne, na to at si kazdy odpovi sam, podle osobnich zkusenosti. Ale myslim, ze pravicovemu idealu zustala dost dluzna.

Je to vubec prohra??? (gx , 14.7.2002 19:46)
  , Ve vetsine politicky stabilizovanych zapadnich zemi funguje system dvou vyhranenych stran - velke pravicove a velke levicove - a vedle nich rady mensich stran. Uplynule volebni obdobi v nasi republice bylo nenormalni v tom, ze vlada nejvetsi levicove strany mela pisemnou podporu nejvetsi pravicove strany (podle toho to i vypadalo). A po uplynuti volebniho obdobi byla vetsina obcanu zmatena pri hodnoceni toho, co jsme vlastne zazivali - levicovou nebo pravicovou epizodu ... Proto se domnivam, ze vysledek letosnich voleb pouze prispiva ke kultivaci polititicke situace v Cechach - CSSD se profiluje jednoznacne levicove a fakt ze ODS je v jasne opozici prispiva pouze k vyhraneni jeji pravicove orientace. Z hlediska vyjasnovani situace je dnesni stav - podle meho nazoru - pouze priznivy. Dnesni stav politiky v Cechach bych nazval krystalizaci nebo vyjasnovanim jak na pravem tak na levem kridle. A za to - trochu paradoxne - patri nejvetsi dik panu Spidlovi: kdyby totiz podle meho nazoru naznacil moznost spoluprace s ODS, tak nevim zdali by ODS nasla dostatek moralni sily k tomu aby rekla NE. Dnes mame jasne levicovou vladu, pribrani tzv. Koalice do vlady chapu spise budto jako zbytecny teatralni tah a nebo - a to spise - jako sikovny tah jak konecne a jednoznacne zdiskreditovat v ocich verejnosti Unii svobody i KDU-CSL. Duvod? - staci si precist programove prohlaseni vlady - vidi snad v nem nekdo z Vas nejaky naznak pravicoveho programu??? A pokud jde o tzv. "politiku stredu" - tak te rikam jednoznacne NE, je to totiz podle meho nazoru pouze omluva pro fakt, ze pujdu s kazdym kdo mi neco nabidne - tak jak to predvedle Cyril Svoboda: do voleb sel s pravici a do vlady s levici - takze co vlastne bude prosazovat? Myslim vyjma naprosto osobni ambice na uchopeni alespon nejakeho koryta ... gabrlx@icqmail.com

Pohledme pravde do oci (zdenda , 14.7.2002 18:51)
  Take jsem kdysi volil ODS - ale ted to proste neslo. Pochopme jiz jednou, ze v cele ODS nestoji vhodne osobnosti. Klaus jiz delsi dobu pusobi kontraproduktivne. Nema co noveho rici, nepredklada konkretni alternativy, ale jen zvysuje svoji hysterii a aroganci. A jeho kolegove ? Akorat po prohranem boji je vzdy moudry. Pohledme na dnesni "predstaveni" Tlusteho na Nove. Proste trapne - demagogie, lzi, urazenost a skodolibost, Bobosikova silne na jeho strane, hystericka a nekorektni. Tim chce ziskat lidi ? To je cesta do pekla.
 
Re: Pohledme pravde do oci (Rony , 14.7.2002 18:58)
  Jestli Zdenko ty jsi volila dříve skutečně ODS, tak jsi Bůh srandy!

Re: Jdi radeji poradit do Uhelnych Skladu !!! (AD , 14.7.2002 19:01)
  Ten jejich pad na hlavu to te radne popletlo co Ted tady blabolis hlouposti ubozaku ODS ma 24,45% hlasu a to jedine zasluhou V. Klause Kdyby on zalozil novou stranu tak ziska 20% urcite Coz je sen toho blbecka z Magistratu ktery si zklada novou stranu aby se znemoznil idiot Takovy hlupaci jako Ty ho budou volit proto ze nemate mozek

Re: Re: Jdi radeji poradit do Uhelnych Skladu !!! (Zklamany pravicovy volic , 14.7.2002 19:55)
  Mas pravdu, kdyby si zalozil novou stranu, tak ziska svejch skalnich 20% ale nikdy nikoho dalsiho. A s tim nikdy volby nevyhraje.

Re: Pohledme pravde do oci (miramax , 14.7.2002 21:00)
  Trapně působíš ty a ne paní Bobošíková.Když jde někdo do diskuzního pořadu,tak by měl umět odpovědět,když se ho moderátorka ptá a ne vyprávět pičoviny a navíc více vysvětlovat měl Škromach a ne V.Tlustý.Podle mne argumentoval věcně a konkrétně narozdíl od socana.Doufám,že podobný trend nastane ve více sdělovacích prostředcích,protože k vysvětlování daňovým poplatníkům mají socani zatím dost daleko.A hlavně chci od socanů a koaličníků slyšet kdo a kdy ty jejich prasečárny zaplatí.

Re: Re: Pohledme pravde do oci (Lucka , 14.7.2002 21:29)
  ano, bobo je jiz jen smesnou urazenou odeesackou hysterkou jejiz cinnost nema s novinarskou vyvazenosti NIC spolecneho

Re: Re: Re: Pohledme pravde do oci (Nazor , 14.7.2002 23:01)
  A TY ses mila a usmevava komunistka, ze?:)

Re: Pohledme pravde do oci (Nazor , 14.7.2002 22:58)
  Tak to bych rek,ze naopak! Skromach - lhani, amaterismus, neznalost faktu, socanska stupidita, zpatecnickost! Tohle jste si zvolili, pana, kterej do kamery rekne, ze jim "natrhli prd.."..mame se koukam na co tesit! Zemanovy bonmoty, to byl asi jen slabej odvarek...

Co tu porad radite ODS kdyz maji 25% hlasu !!! (AD , 14.7.2002 18:49)
  Jdete blbecci radit tem odpadlikum ze Sarajeva to je debakl
 
Tak, jak to vlastne je? (Jochem Harms , 14.7.2002 17:57)
  Mam dotaz. Co, nebo kdo, je ODS a pripadne kam ji mam zaradit? Neziji v Cechach a tak nerozumim nekterym vyrazum. U nas (v Holandsku) se psalo o strane Klause, to je ta ODS? Mam cesky predky, ale u vas sem nikdy nezil. Omluvte muj jazyk. U nas se take psalo, ze Klaus grupen je vysoko nacionalisticka. Je to pravda? To sou komunisti take a jeste extremiste. Klausovci sou taky extremisti? Dank u wel.

Re: Tak, jak to vlastne je? (Jarda , 14.7.2002 18:00)
  Člověče, pokud si neděláš prču, tak jsi si už sám odpověděl.

Re: Tak, jak to vlastne je? (Jarda , 14.7.2002 18:35)
  Ano, ODS je strana prezentovaná převážně Václavem Klausem. Jsem přesvědčen, že není nacionalistická, ani extremistická. I když se tak někteří její představitelé chovají. A právě některé jejich výroky mohly v zahraničí vyznít, tak jak píšete. To je totiž další chyba ODS, kterou asi zapomněla přibalit ke své sebereflexi. Obraz ODS v zahraničí. Je toho mnoho co zlepšovat a zachraňovat. Přesto bude (nová) ODS hrát významnou roli v příštích letech. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Někdo tady již psal, že politika je především marketinková,   reklamní a mediální záležitost. Je to tak, je to obchod. Obchod s voliči. Firma ODS musí změnit image a obměnit personál. Staří okoukaní prodejci těžko uspějí při nabídce nového zboží. Období oposmluvní je poznamenalo a tak nezbývá, než aby odešli.   Pokud si Václav Klaus nevychoval vedle sebe vhodné nástupce, tak je musí urychleně najít organizace v regionech. Dokázala to ČSSD, tak proč by to nedokázala ODS? Mají totiž obrovskou výhodu. Tento druh zboží v novém (liberálním a konzervativním) balení, tady nikdo moc nenabízí.   A určitě po něm bude v budoucnu velká poptávka.

Re: Tak, jak to vlastne je? (Petr <petrbayern@seznam.cz>, 14.7.2002 18:51)
  Věřím ti, že si neděláš legraci, tak ti to zkusím vysvětlit.ODS vznikla na začátku 90.let většinou ze členů Občanského fora-to bylo prvotní hnutí vzniklé hned při převratu v listopadu 1989.Profilovala se jako pravicová strana a sama sebe považovala za hlavního činitele polistopadových změn.Jejím předsedou je od začátku ekonom Václav Klaus.ODS vládla v koalici s ODA /to bylo něco podobného v menším/ a s křesťanskými demokraty.Od začátku to byla strana jednoho muže, V.Klause, okolo kterého se obklopili politici jako Čermák,Macek, Kočárník,Dyba,Stráský atd. Tedy samí lidé, kteří chtěli využít začínající privatizace a chaosu v zákonech k vlastnímu prospěchu.Taky jim do kapsičky šlo hodně zobání.No a v zájmu ODS bylo právě proto moc se o právní stránku ekonomických a majetkových změn moc nestarat.Tak tu začaly problémy s fondy, kampeličkami a pak i s bankami.Jenže lidé i přesto dlouho ODS slepě věřili.Až musel nastoupit do čela opoziční ČSSD/soc.demokracie/ politik opravdu velkolepého formátu,napohled upřímný a vysoce inteligentní, Miloš Zeman.A časem nastala změna v preferencích a zlodějská ODS už nebyla tím prvním.ČSSD vyhrála v roce 1998 volby a začala napravovat neutěšenou situaci v našem státě.Což se jí do dneška nepochybně daří a proto dostala od voličů důvěru i v nedávných volbách.A s tím nacionalismem máš pravdu, ODS s tím začala až tak v roce 2000, zřejmě ze zoufalosti, z absence nějakého smysluplného programu. A nyní éra Václava Klause už je,zdá se, definitivně pryč. Tolik stručně na vysvětlení, mohl bych to rozvést šířeji, ale to bych asi unavoval.       S pozdravem do Holandska       Petr Pelikán

Re: Re: Tak, jak to vlastne je? (Cool , 14.7.2002 19:44)
  Nechapu jak krasne muzes obvinovat a vykreslovat co se stalo, ze Zeman je inteligenti atd. A ze ODS mela zajem na tom ci na tom, to jsou vsechno kecy, jenom protoze ze volis socany nebo komary, tak podle toho jde videt jak jsi napsal ten strucny vytah historie, ja ti reknu ze vis hovno ja kco bylo, a nikdo to poradne nevi, tak sklapni blbecku.

Re: Re: Re: Tak, jak to vlastne je? (Atari , 14.7.2002 21:45)
  Víš, nechci se tu rozepisovat – řeknu ti jen jednu věc: Tady na iDNES je vysoký počet pravicových voličů i zastánců dnes již zkrachovalé ODS – takže nemůžeš čekat objektivitu.

P.S.: Komunismus je zlo v každé zemi.

Chovej se slušně, mladej! (Atari , 14.7.2002 21:48)
  Nic proti tvé neuvědomělosti, chlapče (tvůj příspěvek je jako od patnáctiletého pubescenta) ale Zeman *je* inteligentní – stejně jako Klaus. Že je hulvát, to je něco jiného – nemůžeš to do toho plést. To je jako říci, že Klaus je idiot, protože je arogantní. Ale teď ti to prominu, za čas se naučíš rozeznávat obsah od formy.

A ještě jedna věc – nauč se, milánku, že se lidem nenadává do voličů extremistických stran, lidi to uráží. Nebo tobě by se líbilo, kdyby ti někdo řekl, taky neopodstatněně, že jsi fašista?

Dej si teplý mlíko a běž spát.

Dnešní Radiožurnál (Vojta , 14.7.2002 17:57)
  Dnes navečer byl rozhovor  s jakýmsi PR odborníkem. Ten tvrdil, že si to tentokrát ODS vymyslela sama a poslední slovo měl sám velký. Docela tomu věřím, podle toho jak kampaň vypadala a jak to dopadlo. Zároveň to je dokazuje aroganci této strany a jejich představitelů, kteří si myslí, že rozumí všemu. Zapadá to přesně do jejich chování a do toho, co zatím předvedli. Doufám, že si PR kampaně budou dělat sami i nadále.

Re: Dnešní Radiožurnál (Dalibor , 14.7.2002 18:10)
  Taky jsem to slysel a ten clovek nemluvil spatne. Souhlas, ze letosni kampan ODS se podobala realizaci egokomplexu a sebestrednosti nacelnika Vaclava Klause.

Re: Dnešní Radiožurnál (MŠ , 14.7.2002 21:52)
Ano,kampaň vypadala tak jako celá ODS,konzervativně nekonzervativní strana.Jejich analýzám se musím jen a jen smát.Bohužel k image ODS jistě dobře nepřispívají Ti pisatelé,kteří místo věcných argumentů používají sprosťáren.Těchto taky pžříznivců je kupodivu velké množství.Asi to o něčem svědčí,jaký pán ,takový kmán.
                                                    M.Š.

Arogance ODS (Jan Procházka , 14.7.2002 17:54)
  Nedivím se že jsou modří ptáci naštvaní,prohráli volby na kterých si strašně zakládali,ale stavět na jednom ato na panu Klausovi bylo na voliče asi mnoho.S jeho arogancí jsme se museli naučit žít několik let,které potřeboval ke svým pokusům na obyvatelích této země. Proč zrovna on si stěžuje na opoziční smlouvu která mu sebrala vítr z plachet,vždyt to byl on,kdo sepsal spolu se Zemanem před 4mi lety opoziční smlouvu jen proto aby spolu se svými našeptávači mohl tak,či onak ovlivnovat chod tohoto skorumpovaného státu.Nechápu,jak dlouho si myslel že bude v těch nejvyžších funkcích,přece nelze pořád podporovat člověka,který nemá co nabídnout.Já osobně jsem přesvědčen,že Klaus a jeho nohsledi budou kopat a hledat špínu na ostatních,tak jako doposud.Jen on a oni to je dle nich to pravé ořechové.Ale i já mám dost toho jeho protáhlého ksichtu.

arogance ods (Jan Procházka , 14.7.2002 17:30)

POKRACOVANI BESEDY


DALSI CLANKY NA TEMA KLAUS
DALSI CLANKY NA TEMA VOLBY
POSLAT REAKCI
VOLBY

pokračování
EVROPSKA INTEGRACE
xxx
GLOBALNI OTAZKY
xxx
Slovnicek demokracie
xxx
HOME ZVON
xxx
HOME CLANKY
xxx

KGB_01
KGB_02
KGB_03
KGB_04
KGB_05
KGB_06
KGB_07
KGB_08
KGB_09
KGB_10
KGB_11
KGB_12
KGB_13
KGB_14
KGB_15
KGB_16
STB
STB 3
STB 2
LANSKY
SUPER_HOME
HOME_AGENTURA
HOME_ZVON
HOME_CLANKY
POLIT._LINKY