Bradford DeLong


JJ. Bradford DeLong: Ekonomika potřebuje revoluci

Světová hospodářská krize vynesla v ekonomickém myšlení do popředí zájmu Johna Maynarda Keynese. Klíčovým "keynesiánským" náhledem bylo to, že výše soukromých investic je z podstaty nestálá: kvůli vrtochům a módním trendům ovlivňujícím investory, kvůli změnám v elánu obchodníků nebo kvůli tomu, že klesající ceny rozrušují finanční soustavu.
Keynesiánci se domnívali, že obezřetná měnová politika centrálních bank omezující výkyvy ve výši soukromých investic by mohla zčásti vycházet vstříc potřebě stabilizace hospodářství. Věřili ovšem také, že vláda musí být ochotná se do věci přímo zapojit skrz expanzívní fiskální politiku, aby se udržela celková úroveň výdajů v ekonomice. Byli přesvědčeni, že taková politika by jednou provždy zažehnala přízrak masové nezaměstnanosti, k jaké došlo během hospodářské krize. Navíc by bylo možné zabezpečit téměř plnou zaměstnanost.
Keynesiánci předvídali, že přiblížení se plné zaměstnanosti zvýší nebezpečí inflace. Koneckonců, proč by měli pracující a odbory umírňovat své platové požadavky, pokud by vláda zvýšila výdaje vždy, když by hrozila vysoká nezaměstnanost? Jedna významná brzda vysokých platových požadavků - strach z propuštění - tedy přestala fungovat. Co ji mělo nahradit?
Hlavní odpovědí první generace po roce 1945 bylo to, že ji nahradí korporativní sociální demokracie. Odbory vyhoví vládní žádosti o zmírnění požadavků ohledně růstu platů a vlády vyhoví požadavkům odborů na veřejné výdaje a sociální pojištění.
Keynesiánské uvažování zaručovalo, že se nikdy nevrátí žádná obdoba světové krize. Řešení problému plíživé inflace ale bylo provizorní a v 70. letech naprosto selhalo. V období po propuknutí inflace v hlavních průmyslových zemích během 70. let se převažující ekonomické myšlení ve světovém průmyslovém jádru přesunulo na "polomonetaristickou" dráhu.
Vítězství Miltona Friedmana nebylo nikdy tak úplné jako vítězství keynesiánců. Do poloviny 80. let vyslovili zákonodárci po celém světě souhlas s tím, že centrální banky musí dát důvěryhodnost svým závazkům k dlouhodobé stabilitě cen a musí přijmout to, že průměrnou výši nezaměstnanosti neurčují cyklické, nýbrž strukturální faktory, s jejichž řešením nemají co do činění.
Monetarismus byl převráceným obrazem keynesiánství. Podle všeho zaručoval, že se nikdy nevrátí žádná obdoba inflace 70. let. Nenabízel ovšem žádné řešení problému strukturální nezaměstnanosti, která se v západní Evropě vytvořila. Uplynulých patnáct let prokázalo, že monetarismus je špatně připraven vypořádat se s potížemi klesajících cen v kontextu vysoce zadlužených firem a bank, stejně jako byl keynesiánský recept špatně připraven vypořádat se s nebezpečím inflace.
V 70. letech a na začátku 80. let mnozí z kolapsu schopnosti sociálnědemokratických systémů řídit inflaci vinili špatná rozhodnutí. Politici nechápali, že rozšiřování sociálního pojištění je nevyhnutelnou cenou za omezování platů, zatímco odboroví předáci nechápali, že kdyby korporativní sociální demokracie neomezovala inflaci, politická moc by se přesunula doprava a pro její snížení by se využilo vysoké nezaměstnanosti.
Dnes mnozí ze znepokojivé hospodářské situace světového průmyslového jádra (více než desetiletá stagnace v Japonsku, recese v Německu) viní další špatná rozhodnutí. Představitelé japonských a evropských centrálních bank nesnížili úrokové sazby dostatečně výrazně ani rychle, regulátoři bankovního sektoru se obávali vzestupu spekulativního úvěrování a politici nebyli ochotni dostatečně uvolnit fiskální politiku.
Nemůžeme ale očekávat, že politici a guvernéři centrálních bank budou vždy činit správná rozhodnutí. Dobrá politika musí být naplánována tak, aby fungovala i tehdy, když budou vládci krátkozrací a špatně informovaní. Inflace 70. let byla přirozeným selháním keynesiánské politické ekonomie. Deflace, která ohrožuje Japonsko, Evropu a možná i USA, s perspektivou dlouhého období velkých mezer mezi potenciálním a skutečným výstupem, je přirozeným selháním polomonetaristického přesvědčení, jímž se řídila makroekonomická politika světového průmyslového jádra od počátku 80. let.
Chodíme stále dokola, i když se nejedná tak docela o kruh. Žádná vláda by nepřipustila opakování kolapsu likvidity, jaký se dostavil ve 30. letech, ani pád bank nebo firem v takovém rozsahu, jenž by znamenal riziko pro celou finanční soustavu. Jde o vzestupnou spirálu. Makroekonomické potíže světa jsou skutečné, ale k další světové hospodářské krizi nepovedou. Z velké části proto, že si zákonodárci pamatují, že kdysi tu taková krize už byla.
Potřebujeme další revoluci v oblasti stanovování politik, jako byla revoluce keynesiánská a polomonetaristická. Potřebujeme revoluci, která neztratí (úplně) ze zřetele úspěchy svých předchůdců, a přesto odstraní jejich vrozené nedostatky.
Odkud by taková revoluce mohla přijít? Příští revoluce v ekonomice by snad mohla vyrůst z celoživotního zájmu guvernéra amerického Federálního rezervního systému Bena Bernanka o ceny aktiv, úlohu nepříznivého výběru na trhu s úvěry a potřebnost toho, aby centrální banky v těžkých situacích dělaly víc, než jen prováděly krátkodobé operace na volném trhu.
Je přesvědčen, že by banky měly vyzkoušet novinky jako určování spodní hranice klíčových dlouhodobých dluhopisů. Bernankismus, co vy na to?

Autor je profesorem ekonomie na univerzitě v Berkeley a bývalým náměstkem ministra financí USA
(c) Project Syndicate

in www.iHNed.czHN.IHNED.CZ 25. 7. 2003 00:00

JJ. Bradford DeLong: Posedlost Paktem stability se vymstí

Letošní růst hrubého domácího produktu v eurozóně by měl dosáhnout žalostných sedmi desetin procenta. Evropští ministři financí přesto zopakovali svou věrnost Paktu stability, jenž od zemí eurozóny vyžaduje, aby zvyšovaly daně a škrtaly výdaje. Tím ministři ještě zvýšili tlak, strhávající jejich ekonomiky do hlubin.
Pakt už sráží Německo do recese, zatímco italská vláda má plno práce, aby rychle pozměnila své odhady růstu a udržela krok s klesajícím výstupem. Nic z toho ale politikům nedostačuje jako důvod, aby přehodnotili své priority.
Někteří evropští ministři financí stále vnímají Pakt stability jako základní kámen měnové unie. Jiní hovoří o nutnosti dodržovat pravidla hry. Další říkají, že ačkoliv je nutné obnovit hospodářský růst, musí k zotavení dojít v duchu paktu.
Z Ameriky se taková odůvodnění jeví jako naprosto bizarní. Americká vláda se naposledy snažila zajistit vyrovnaný rozpočet tváří v tvář recesi před sedmdesáti lety, za Herberta Hoovera na počátku hospodářské krize. Od té doby panoval v USA široký konsensus, že cyklické hospodářské potíže vyžadují využití rozpočtových schodků, které ulehčí strádání, stimulují agregátní poptávku a uspíší oživení.
Ekonomové tyto cyklické fiskální vzpruhy označují jako automatické stabilizátory. Když se sníží soukromé příjmy, sníží se i příjmy veřejné. Snížení daňového zatížení může zvýšit čistý výnos. Ještě důležitější ovšem je, že jakmile se sníží soukromé příjmy, rostou vládní výdaje na sociální péči, což vyvolá oživení poptávky, investic a zaměstnanosti. Snížení daní a zvýšení výdajů zajisté zvětšuje rozpočtový deficit, ale zdravým a užitečným způsobem.
Na americkém břehu Atlantiku se užitečnost těchto automatických fiskálních stabilizátorů nezpochybňuje. Naopak, jakmile hrozí recese, politická diskuse se točí kolem toho, zda není potřeba je skrze fiskální politiku dále posílit. Nikdo neuvažuje nad tím, jak dále strhávat ekonomiku do hlubin prostřednictvím zvyšování daňových sazeb a seškrtávání výdajů. Demokraté ani republikáni nemají zájem zastavit hospodářskou činnost.
Nejedná se ani o věc fiskální disciplíny. Kdykoli se objevily návrhy na nějaký dodatek k Ústavě USA, který by požadoval vyrovnaný rozpočet, navrhovatelé obvykle zapracovávali výjimky nejen pro případ války, ale i pro případ recese.
Původ Paktu stability je známý. Země jako Německo a Nizozemsko se pyšnily tím, že udržují umírněný poměr mezi zadlužením a HDP a relativně nízké úrokové sazby. Tyto státy viděly, že například Itálie a Řecko mají kvůli toleranci k inflaci vysoký poměr mezi zadlužením a HDP a relativně vysoké nominální úrokové sazby.
Němci se obávali, že by deficitní výdaje jižních zemí mohly vytvořit tlak na částečnou monetarizaci jejich dluhů skrze inflaci eura - či přesněji řečeno, jejich lídři měli strach, že by se investoři právě kvůli takovým obavám dožadovali vyšších úrokových sazeb. Pakt stability měl držet na nízké úrovni veřejné zadlužení v jižní Evropě a přesvědčit investory, že nikdy nedojde k tomu, aby státní dluhy vyrostly tak vysoko, že by způsobily vážné inflační tlaky. Cílem bylo udržet na nízké úrovni úrokové sazby.
Když se ale dnes podíváme na potíže eurozóny, riziko vysokých úrokových sazeb vůbec nefiguruje v první desítce obav investorů. Přinejmenším se investoři jednoznačně neobávají toho, že by vysoké zadlužení vedlo vlády k podněcování inflace tím, že by tiskly více peněz. Problémy EU tkví ve stagnujícím výstupu, vysoké strukturální nezaměstnanosti, slabém růstu produktivity, marnotratné a nespravedlivé zemědělské politice.
Z jednoho pohledu je dobře, že mají ministři financí zemí EU plno elánu držet v dlouhodobém výhledu své státní dluhy na nízké úrovni: Je to znamení, že nebudou bezstarostně odhozena vítězství nad inflací, vybojovaná v 70. letech.
Posedlost minulostí je ovšem nebezpečná. Neexistuje žádná jistější cesta do ekonomické katastrofy než dát si historické klapky na oči. Jak by mohl potvrdit Herbert Hoover, když se zahledíme pouze na hospodářské problémy minulé generace, riskujeme, že si nepovšimneme toho, co nám leží před očima.
Autor je profesorem ekonomie na univerzitě v Berkeley a bývalým
náměstkem ministra financí USA
(c) Project Syndicate

in www.iHNed.cz

LINKY EKONOMICKÉ (interní)

MILAN ZELENY

Studie, knihy a os. data

JAN KELLER

Články, studie, recenze, fotky

GLOBALIZACE

Spousta článků...
ROZPOCET

xxx

BOOKCHIN

xxx

MANKIW

xxx

ORG. ZLOCIN

xxx
EKONOMIKA V AKCI

xxx
DANE, ZIVOT. UROVEN

xxx
SYSTEM BATA

xxx

FIDEL CASTRO

jak to vidí

USA
GREENSPAN
začátek konce stability globalni ekon. a ekon USA
MANAGERSKA DESATERA
xxx
SIMULTANNI POLITIKA

xxx

REENGINEERING OSTRAVA
xxx
KOBLIHA
xxx
DELONG

xxx

PORTAL EKONOMIE

HOME

LINKY

HOME ZVON
Slovnicek demokracie

xxx

HOME CLANKY