DEMOKRACIE III

SLOVNÍČEK DEMOKRACIE
---------------------------------------------------------------------

KLÍČOVÁ HESLA: DIKTATURA a PARTICIPACE, AUTORITÁŘSKÁ REŽIM A DEMOKRACIE, MERITOKRACIE A DEMOKRACIE, ODCHOD MOCI, DEFICIT MOCI (potenciální a aktuální, chronický a akutní), OMEZENÍ MOCI,


Vychovejme si svého diktátora, budeme ho potřebovat

Nedávno jsme si ukázali, že v ekonomice není možné uplatňovat "pravicové" a "levicové" přístupy formou nějakých
věčných pravd (PRAVICE-LEVICE). Každou chvíli může být prospěšnější zvolit diametrálně odlišný přístup, a právě to
správné načasování, kontext a koordinace s dalšími kroky je důležitější než to, jaká třída řešení se nám více líbí.

Ještě o něco dříve jsme si v politických besedách (HZPD) vysvětlovali, že jako jediné dobré a správné řešení není ani
demokracie přímá, ani reprezentativní, ale vždy vhodná kombinace obou přístupů. že jde o to reprezentativní demokracii
vhodně obohacovat o prvky demokracie přímé, a ne ji vyvrátit jako nějaký odumřelý buk.

Dnes chci vyslovit ještě více kacířské myšlenky a relativizovat ještě protikladnější pojmy. Vlastně jsem již náznak těchto
myšlenek vyslovil v diskusi k jednomu z mála kompletně zachovaných výkladů slavné bulharské jasnovidky Vangy
(VANGA ). Jde o vztah pojmů DIKTATURA a DEMOKRACIE, resp. DIKTATURA a PARTICIPACE.

Demokracii jsme si již definovali (DEMOKRACIE). Nyní si, než o věcech začneme přemýšlet, zopakujme definici pojmu
DIKTATURA:

"- soustředění politické moci v rukou neomezeného vládce, resp. malé skupiny lidí. Pro diktaturu jsou charakteristické
následující, s demokracií se vylučující principy: a) koncentrace moci (zákonodárné, výkonné i soudní) na úzkou skupinu
lidí, b) vyloučení většiny obyvatelstva z účasti na politickém rozhodování (mj. nekonání voleb nebo konání jen
formálních, zmanipulovaných voleb), c) znemožnění diskuse a propagace politických názorů, monopol na "hromadné
sdělovací prostředky a jejich přísná kontrola (cenzura).

Pro moderní diktatury bývá příznačná totalitně prosazovaná ideologie (oficiální doktrína) a masové politické strany, jejichž
aparát prorůstá se státním aparátem." (Karel Žaloudek: Encyklopedie politiky)

Jinak můžeme definovat diktaturu jako posílení autoritativního principu (forem) vládnutí, narušení demokratické participace, její dialektický, v některých odstrašujících
historických případech až téměř absolutní protiklad. Přestože základní principy diktatury a demokratické jsou "vylučující
se" mnohé aspekty, včetně aspektů těchto principů jsou navzájem kombinovatelné nebo dokonce obojaké, v jednom
kontextu se mohou jevit jako demokraticky participativní, v jiném méně nebo jako participaci narušující, omezující, jí
protiřečící ("diktátorské", autoritativní).

Již při zběžném čtení definice si uvědomujeme jednu zásadní věc – je těžké vybudovat demokracii zcela bez prvků
narušujících participaci (prvky "diktatury") . Praxe nových (postkomunistických) demokracií se často vyznačuje
přítomností většiny typických a často výrazně zastoupených znaků diktatury. Systém dnešních masových stran "jejichž
aparát prorůstá se státním aparátem", manipulovaná média v rukách několika neprůhledných společností, voličí, kteří volí
nastrčené kandidáty nastrčených stran, obtížně omezitelná moc peněz a lobby atd.

V posledních letech si stále častěji (zejména v čase voleb) nejsme jisti, zda žijeme spíše v diktatuře připomínající stále méně
demokracii nebo v demokracii připomínající stále více diktaturu.

Kdybychom tedy chtěli absolutně na světě vymýtit diktaturu a autoritativní principy řízení, ani naše republika by takovou čistku nepřežila. Protože
odstraněním těch prvků, které jsou typické pro diktaturu nebo ji jen připomínají by náš hospodářský a politický, vládní
a samosprávný systém přestal fungovat.. Lidé by totiž své špatné řídící a komunikační stereotypy neměli čím nahradit.
Jednak o tom, co tvoří demokracii nemají často potřebné vědomosti, jednak nemají zažity prodemokratické postoje
a návyky. Prvky diktatury tedy nikdy není možné zcela odstranit nějakým nařízením nebo jen změnou režimu
a "uvolněním otěží". Schopnost se demokraticky chovat se totiž v lidech utváří dlouhodobě a lidé se jednoduše jinak
chovat na něčí příkaz nezačnou. Redaktoři budou mít dále svou autocenzuru, zkorumpovaní úředníci budou brát dále
úplatky, skryté mocenské kliky budo nadále usilovat o moc, moc peněz bude rozvracet činnost demokratických istitucí.
Demokracie také mj. vyžaduje ochotu se společensky angažovat (musí být neustále udržovaná a rozvíjena), jako i
schopnost táhnout za jeden provaz tam, kde je to nutné. Jinak totiž hrozí nebezpečný AKTUÁLNÍ DEFICIT MOCI, který se může škodlivě projevit v mnoha sférách společenského života. Jinými slovy vyspělá demokracie bez vzdělaného, morálního a demokraticky vyspělého občana je větší utopií než centralisticky řízený komunismus. A tak jestliže východním Němcům demokracie pomohla, Bulhary a Slováky položila a u Čechů jsou její "následky" značně nejisté.

"...představy o možnostech politiky se dostávají do střetu s novými procesy, jako je globalizace, nástup sítí, tzv.postmoderní mentalita, riziková společnost apod. Mnoho sociologů dnes hovoří o tom, že v důsledku toho všeho z politiky na úrovni státu dnes odchází moc. V 60. a 70. letech vládl optimismus ohledně možností občanů ovlivňovat politiku formou sociálních hnutí. Ta však prošla během 80.let vážnou krizí, kerá dosud přetrvává. Vzniká "nejistá společnost" a já se v knížce ( Politika s rucenim omezenym ) snažím naznačit, komu to vyhovuje a kdo na to doplácí. Je jasné, že přemíra jistot zavádí stagnací, příliš mnoho společnosti však společnost rozbíjí. V současné době je obtížné najít nějakého aktéra, který by byl schopen rozkladným tendencím čelit." (Jan Keller)

Ale ani ideální emokracie v zemi s demokraticky uvažujícím a společensky vyspělým, aktivním obyvatelstvem, v zemi
s dlouhou demokratickou tradicí není prosta POTENCIÁLNÍHO DEFICITU MOCI a jeho občasných aktuálních až
akutních projevů. Co je vlastně ZDROJEM POTŘEBY NEPARTICIPACE A KUMULACE MOCI?

Na prvním místě je to přirozená vlastnost složitých systémů, která si vynucuje efektivní systémy řízení, které nejsou
vždy a ve všech aspektech kompatibilní s požadavkem participace (či "demokratického" zohlednění nároků) částí, prvků, subjektů,
podsystémů systému. Příroda je v tomto trochu nelidská, protože nedělá příliš velký rozdíl mezi buňkou složitého
organizmu a člověkem, jako buňkou společenského mechanizmu. Některé zákonitosti funce a řízení složitých systémů
prostě platí univerzálně a politický režim, který to nebude respektovat nemusí být efektivní. Vidíme, jak je někdy užitečné
např. využívat prvků reprezentativní demokracie a moc takto delegovat, koncentrovat, specializovat.

Na druhém místě si musíme uvědomit, že lidská společnost existuje v určitém prostředí, které si diktuje své nároky.
Čím bezohledněji se bude člověk k tomuto prostředí chovat, tím větší nároky pak na naši společnost pak mohou být
kladeny: Příkladem je například život v narušeném ekologickém prostředí. Ale i zcela přirozené a na základě dlouhodobé
vzájemné adaptace člověka a prostředí lidskému životu odpovídající prostředí může čas od času klást nároky, které
potřebují odpověď formou radikalizace řídících společenských postupů (například v čase živelných katastrof, epidemií,
hypermigrace apod.) Zvláštním případem negativních změn prostředí je zhoršení mezinárodních vztahů, resp. válka.
Lidská praxe ukázala, že řízení armády musí velmi uvážlivě kombinovat prvky participace a "diktatury", přičemž
neparticipativní prvky často (a účelně) převažují. Také u některých podniků je výhodnější používat při řízení více prvků
neparticipace, u některých méně, záleží vše na předmětu činnosti, ale i režimu, v jakém podniky pracují. (Příkladem
organizace ve zvláštním režimu je např. jaderná elektrárna nebo jednotka zasahující při hašení požárů. Také organizační
jednotky podléhající tvůrčímu záměru jednotlivce, jako např. štáb filmového režiséra nebo architekta, někdy mohou
používat méně participativní modely řízení.)

Na třetím místě jsou to vnitřní nároky člověka a lidské společnosti. Člověka a lidskou společnost charakterizuje ve
vztahu k prostředí a zejména společnosti určitá míra očekávání. Pokud se tato míra očekávání dostane do vážného rozporu
s mírou uspokojení těchto očekávání, může nastat společenská krize vedoucí k destrukci společnosti nebo k jejímu
dílčímu poškození. Aktivity vedoucí k prevenci a léčbě těchto disproporcí, jako i případných následků musí také ve větší
míře využívat neparticipativních prvků řízení. Krizi rozporu mezi očekáváními a jejich uspokojování zvyšuje fakt, že
konzumní společnost v lidech vyvolává nerealistickou míru očekávání, která se jakousi řetězovou reakcí automaticky dále
zvyšuje.

"Nevyvyšujte demokracii a ani jiný názor nad bratrství človeka, nad Otcovství Boha!"
Egar Cayce (1939) č. 3976-24

Na čtvrtém místě si musíme
Svá tvrdá a bolestně pravdivá slova na adresu dnešní demokracie a svým způsobem na demokracii vůbec pronesla i VANGA. Upozornila i na to, že volba režimu nemusí být dána jen vnitřními vazbami, ale i zahraničně politickou situací. Některé národy si prostě demokracii z různých důvodů nemohou dovolit. Je pro ně v určité situaci zbytečným a škodlivým luxusem.

Nevyvyšujme demokracii nad Boha ani nad štěstí a bezpečnost národa. A štěstí národa spočívá zejména v rovnováze mezi svobodou a cílevědomou organizovaností, mezi schopností/možností projevit se tvůrčím způsobem a nepřekážet přitom vývoji ostatních ani celku, mezi uspokojením potřeb společenských, psychosociálních a emocionálně-duchovních. Demokracie pro demokracii, to je levicový postoj, který může vyústit v demokracii finanční oligarchie, elity moci a peněz a ve fašizaci společnosti či "diktaturu proletariátu". Demokracie není apriorně systémovým řešením a nezaručuje bezchybnost, právo a prosperitu. Slepá demokracie je stejně zhoubná jako slepá autoritativnost - totalita. Demokracie v rámci systémového přístupu musí připustit eventualitu centrálních, autoritativních, "diktátorských" zásahů všude tam, kde je to nezbytně nutné, případně účelné. Demokracie, pravdaže, může být naplněna hodnotným obsahem, nemá k tomu však vždy účinné prostředky, demokratický rámec sám o sobě není systémovým opatřením, zajišťujícím komplexně a nutně i kvalitu obsahu.


Zkusme se tedy podívat na diktaturu (neparticipativní, autoritářský přístup k řízení společnosti) dialekticky. První kacířská myšlenka by zněla: Je možné využívat prvky diktatury (autoritativního systému) a vliv autorit jako něco pozitivního, co může zlepšit fungování státu a svým způsobem i posílit stabilitu demokracie? Zkusme si některé tyto prvky vybrat.

1) Zvýšení kapacity vládnutí na mezinárodní a globální úrovni. Současný demokratický svět trpí malou
kapacitou (deficitem prostoru a nástrojů) vládnutí. Je stále jasnější, že se státy nedokáží dohodnout, např v ekologické
oblasti ani na stanovení a dodržení parametrů, které by vedly alespoň k trvale udržitelnému životu. Následný vývoj tedy
směřuje ke katastrofě a naše politické systémy jsou z tohoto hlediska potenciálně nestabilní a hrozí jim rozvrat a následné
zhoršení dopadu nastupujících ekologických důsledků. Kritických úrovní/oblasti/resortů bychom našli celou řadu . Vedle
ekologických problémů jsou málo účinně na mezinárodní a globální úrovni řešeny problémy populační exploze, migrace
obyvatelstva, hladu, (ne)vzdělanosti, nárůstu trestné činnosti, problémy vyvolávané válkou a její hrozbou, problémy
existence zbraní hromadného ničení, problémy zdravotnické (to je celá řada problémů, majících globální dosah, jako např.
AIDS, očkování, dostupnost léků, nízká zdravotní péče a osvěta). Již uvedené ekologické problémy zahrnují rovněž celou
řadu problémů, které sani o sobě mají v sobě globálně katastrofický potenciál (problémy s jaderným a toxickým odpadem,
skleníkový efekt, narušení ozónové vrsty, likvidace živočišných a rostlinných druhů a následné narušení stabilního
systému vztahů v biosféře aj.) To nejhorší, co celou situaci nesmírně komplikuje je skutečnost, že tato fatální rizika jsou
složitým způsobem propojena a s tím související skutečnost, že negativní fáze (dopad) těchto rizik se může sčítat, takže
(ve shodě s teorií katatrof) sečtením ani ne zvlášť extrémních výkyvů/stavů/fází v určitých těchto problémových oblastech
v jednom časovém "okamžiku" může dojít k nečekané a nečekaně rozsáhlé katastrofě. Státy v poslední době horečně
usilují o posílení různých pravomocí různých svých orgánů. Všimněme si, jak (logicky) v souvislosti s válkou proti
terorismu a ekonomické kriminalitě prezident Bush usiluje o posílení svých pravomocí. Je však předem jasné, že časový
faktor hovoří proti nám, a že, nechce-li lidstvo prohrát závod s časem, musí mnohem razantněji, a říkám to s velkou
lítostí, potlačit některé demokratické prvky ve prospěch prvků diktatury. Je třeba si to uvědomit, protože chaotický vývoj,
který nastane při prvních vážných krizích z globálních problémů nastolí tak jak tak diktatury, ale s větším rizikem různých
nepokojů a občanské války a (z důvodu časového skluzu a zauzlení politické, hosp. a ekol. situace) s mnohem menším operačním prostorem pro použití nápravných opatření. Musíme si uvědomit, že se lidstvo dostává do velmi nebezpečné situace, kdy radikální postoj proti demokratické vládě (která ovšem zjevně není schopna zajistit ani holé přežití) je postojem zdůvodněným, a tedy vlastně neextrémistickým a neradikálním.

Naopak vláda, která na své fatální nedostatky přiměřeně nereaguje se stává automaticky vládou reakční, a to přesto,
že používá stále tytéž bohulibé demokratické nástroje a tvoří ji titíž usměvaví a bohulibí lidé. Nůžky, které mají dva nože
se svírají dvakrát rychleji. Takové nůžky, které by se svíraly desetkrát rychleji si ani představit neumíme. Přesto jim
dáváme šanci, aby se jejich ostří rozběhla proti nám.

2) Zvýšení kapacity vládnutí na domácí úrovni. Zkusme si představit následující katastrofický scénář:
- narodí se o pár lidí méně, než by mělo
- v "moderních" rizikových sportech a díky nebezpečnému automobilismu zemře o pár mladých lidí víc než obvykle
- o pár obětí více (opět spíše mezi mladými lidmi) si vyžádá AIDS a DROGY
- poslanci nové vlády opět o pár dní odloží důchodovou reformu
- přes velkou snahu našeho zdravotnictví odborně zlikvidovat co nejvíce, zejména starých a nemohoucích pacientů a tajně
prováděné eutanázii se o pár lidí více (díky tomu že cvičí, papají vitamíny a pnohodnotnou stravu) dožije vysokého věku
- zkrachuje zase pár kampeliček, do kterých si lidé ukládají peníze na stáří
- produktivita našeho hospodářství se zase o kousíček propadne
- dojde k dalšímu mírnému poklesu zdravotní kondice obyvatelstva a zvýšení práceneschopnosti
- dojde k trošičku větší inflaci a devalvaci (které bychom ve dřívějších letech uvítali, ale které nám v budoucnosti mohou
zakroutit krkem). Abych to trochu zkrátil (přestože faktorů, které se v nedaleké budoucnosti zřejmě ve své negativní fázi
sečtou, bude více): Na základě sečtení v jiném kontextu banálních skutečností může dojít ke katastrofě, z níž se nemusíme
vzpamatovat ani za sto let. Na jejím začátku bude (na základě zvoleného příkladu) možná právě skutečnost, že miliony
důchodců nebudou mít kolem roku 2015 ani na chleba.

Navíc je zjevné, že nebudeme sčítat banality, ale vážné problémy, ze kterých demokratický systém (tím spíše náš
pseudodemokratický) neumí najít cestu. Již i neřešené jednotlivosti dnes ohrožují budoucí existenci našeho státu a našeho
národa (zde občanů různých národností). Účelné zvýšení koncentrace moci, resp vyloučení mas z rozhodovacího procesu
nemusí být jen doménou diktatury. Nakonec: v současnosti tak jak tak moc byla koncentrována a masy jsou vyloučeny,
a to nejen důrazem na zastupitelskou demokracii, ale zejména zmanipulováním společnosti.

3) Zvýšení kontroly trhu a výroby. Opatření, které je jindy chápáno jako levicové (fašizující, diktátorské...)
a z hospodářského hlediska
nevýhodné, může naší ekonomice (a možná i mnohým z nás) za stavu rozvratu podnikání, výroby, obchodu a služeb, jako
i za stavu nezvládnutí externalit svobodného trhu a výroby, doslova zachránit život.

Dnes takjaktak stát trh a výrobu různými netransparentními cestami kontroluje a je skrytě propleten s paralelními
mocenskymi sítěmi.

4) Zvýšení kontroly médií. Zatím jsme si uměli představit jen kontrolu, která negativně omezuje svobodu šíření
informací. Ale, zejména v kritických okamžicích existuje také kontrola pozitivně omezující tuto svobodu (např. když vláda
potřebuje do médií dostat důležité prohlášení) a kontrola, která může směřovat naopak k zjištění informačních svobod
(svoboda vyjafřování, právo na informovanost aj.) Tuto kontrolu můžeme např. na určité období zajistit tak, že vytvoříme
denník, do kterého obsadíme nezávislé redaktory a zajistíme jim, např. na období 10 let, že mohou bez rizika vyhazovu
nebo škrtání prémií psát co chtějí, o čem chtějí. Bude záležet jen na nich, jak se svou úlohou "hradních básníků" dokáží
vyrovnat.

Dnes takjaktak stát média různými netransparentními cestami kontroluje a je skrytě propleten s paralelními mocenskymi
sítěmi, jež média ovládají a kontrolují.

5) Posílení úlohy elit a osobností: ideální demokracie by měla v rámci svých možností dát řízeně (centrálně nebo
na základě rozhodnutí samosprávy) prostor individualitě/elitě pro uplatnění CELISTVÝCH, KULTURNĚ
INTEGRÁLNÍCH, NÁRODNĚ CHARAKTERISTICKÝCH a OSOBNĚ GARANTOVANÝCH modelů řízení
společnosti, výroby, obchodu atd., a vůbec prostor pro seberealizaci a současné společenské využití plodů takové
individuální tvůrčí práce. Musíme si také uvědomit, že díky zvláštnosti lidského druhu se mohou vyskytnot jedinci, kteří
díky mimořádné tvůrčí invenci obrazně řečeno kolem sebe zakřiví pole vládnutí. Je prostě výhodné jim podřídit strukturu
řízení společnosti či komunity, protože z toho společnosti plyne prospěch. (Model včelí královny.) Povýšení celé nějaké
tvůrčí elity (odborníků či univerzalistů) do role vedoucí síly společnosti nazýváme MERITOKRACIÍ. Také meritokratický
systém obvykle přirozeně a efektivně potlačuje prvky demokracie ve prospěch prvků neparticipace.

Rovnostářství a perzekuce elit je stejně škodlivým jevem jako elitářství a totalita elit.

A nyní přicházíme k druhému kacířskému prohlášení: Země, která je v demokratickém rámci zatížena enormní
(nadkritickou) přítomností prvků diktatury by udělala lépe, kdyby otevřeně vyhlásila diktaturu. Skrytá diktatura je totiž
mnohem škodlivější, mnohem více demoralizuje národ a často vede k tomu, že otevřená diktatura nastoupí automaticky,
skrze osoby, které se k rozhodování o osudech národa hodí ze všech nejméně. Skrytá diktatura je také z hospodářského, sociálního a ekologického hlediska málo efektivní, protože činnost státních orgánů se dostává do rozporu s činností
mocenských lobby a protože je mocensky roztříštěna, tím, že vládnou (vedle státu) paralelně všechny mocenské lobby.

Třetí kacířská myšlenka: Diktátor nutně nereprezentuje jen jednu myšlenku či ideologii, jen zcestné myšlenky
a ideologie a jen vlastní postoje a zájmy

Čtvrtá kacířská myšlenka: Na dějiny se není možné dívat jen jako na darwinistické směřování od "hloupých" režimů
(většinou diktátorských) v minulosti k "osvíceným" (demokratickým) režimům současnosti a budoucnosti

Je to obrovská neúcta k dějinám vlastního i cizích národů a k člověku vůbec prezentovat minulost jako pomíjivou párty
násilnických zabedněnců. Nebyla o nic méně pomíjivá, než naše současnost a v mnoha případech byla VZHLEDEM K DANÝM PODMÍNKÁM nepochybně politicky, hospodářsky, morálně a lidsky úspěšnější než naše "demokratická" přítomnost.

Pátá kacířská myšlenka: Lépe diktátor silný než slabý. Když už zjistíme, že v daném okamžiku je lépe zvolit otevřenou diktaturu, pak neváhejme využít efektivně její možnosti a nevytvářejme kompromisy tam, kde nikomu nic nepřinesou.

Šestá kacířská myšlenka: Lépe mít diktaturu otevřenou (transparentní), než skrytou (vydávající se za demokracii)
Každá zmanipulovaná demokracie je vlastně "slabou" diktaturou, která většinou nedokáže spojit pozitivně prvky
demokracie a diktatury, ale naopak na tomto kompromisu tratí a je zpravidla hopodářsky i morálně méně úspěšná než by
byla otevřená diktatura.

Slabá diktatura (ať otevřená nebo skrytá) je většinou méně úspěšná, než diktatura silná, která umí uplatnit svou výhodu
koncentrace moci (nemá systémově dispozici k deficitu moci jako demokracie).

Sedmá kacířská myšlenka: Diktatura (reprezentovana diktatorem nebo ELITOU) může lépe zachovat kulturní kontinuitu: dát prostor individualitě jedince i národa, ale zejména prostoru pro uplatněni CELISTVÝCH, TVŮRČÍCH, KULTURNĚ INTEGRÁLNÍCH, NÁRODNĚ CHARAKTERISTICKÝCH a OSOBNĚ GARANTOVANÝCH koncepcí rozvoje a modelů vedení státu.
Koncentrace moci nás vystavuje riziku omylu, ale snižuje riziko nezáživnosti a neprůraznosti kompromisu a riziko ztáty
identity.

Osmá kacířská myšlenka: Národ, který bude na diktaturu připraven a bude znát její filozofii, příčiny, důsledky, klady
a zápory bude jejím příchodem méně zaskočen (s menšími následky), resp. bude umět demokracii kombinovat s prvky
neparticipace/autoritativního systému tak, aby diktatura nemusela být nastolena, kupříkladu mocenskou skupinou k tomu účelu zcela nevhodnou.

Cesty jsou (zejména pro některé postkomunistické země) jen dvě: Buď si uvědomíme vážnost stavu na domácí,
mezinárodní a globální úrovni a vyhlásíme stav legislativní nouze a poslanci se přestanou hádat o hloupostech a začnou
rozhodovat JAKO JEDEN MUŽ, tedy tak, aby výsledky hlasování nebyly jen nuzným kompromisem, ale cílevědomým
tvůrčím aktem (a jako první opatření, zvláště s přihlédnutím k současné situaci, prudce zvýší pravomoci úzké skupiny
mocných prezidentem počínaje a soudci a představiteli samosprávy konče). Nebo (dřívě či později) budeme muset
konkrétního JEDNOHO MUŽE přijmout do role skutečného diktátora.

Jak bylo řečeno, variant spojeni prvků demokracie a diktatury je nepřeberné množství. Jako nejschůdnější cestu vidím
posílení samosprávy zejména na úrovní obcí a městských částí, a to až na úroveň možnosti vytvářet si některé typy
zákonů "na míru". Silné obce si následně vynutí změny na centrální úrovni. Silné obce také nejlépe zabezpečí výchovu
obyvatelstva k demokracii, která je v současnosti minimální. Silné obce také nejlépe přerozdělí majetek, jehož většinu
samy vyprodukovaly.

Anebo se snad český národ pět minut po dvanácté probudí a začne se chovat jako společenství demokraticky uvažujících
a ochotně se angažujících občanů? Vůbec nic tomu zatím nenasvědčuje. Dokonce i "studentský předvoj" oplývá nanejvýš
neznalostí, neinformovaností a neochotou pohnout prstem v čemkoliv, co by se přímo netýkalo vlastní kariéry. České
hospodářství je již dnes silně fašizováno. Je tvořeno plantážnickými supermarkety živícími pražské menažmenty na úkor
tisíců vyhladovělých námezdních otroků, velkými podniky pod kontrolou státu a jeho (nebo jím nastrčených) zlodějských
menažmentů, dokonale profízlovanými monopoly sdírajícími z obyvatelstva kůži nesmyslnými cenami (opět ve prospěch
statisícových platů pražských lumpů s bílými límečky), sítí zkorumpovaných podnikatelských hajzlíků, notářů, starostů,
úředníků, stranických funkcionářů tvořících nepolapitelnou bezhlavou chobotnici korupčních vztahů, mafiemi východní
provenience, bankami a kampeličkami, založenými již od svého počátku s cílem přečerpávat peníze do kapes mafiánsko-
estébácké sítě, a mlékařskými a zbrojařskými lobby bez páteře
Kdyby byl český národ po roce 89 skutečně svoboden (a ne manipulován), věřím, že by dokázal lépe využít demokratického rámce ve svůj prospěch a pro blaho planety. Dnes jsem na pochybách, zda TAHLE demokracie někam vede. U národů, jakými je např. Bulharsko a Rusko vůbec nepochybuji, že demokratický systém uvrhnul tyto země do zmatku, materiální a duchovní bídy a vede k jejich morálnímu úpadku.

Budoucnost jíž nad naší demokracií zlomila hůl, čím dříve si to přiznáme, tím lépe. Nejde samozřejmě o to demokracii za každou cenu svrhnout, ale oživit ji vytvořením prostoru pro autoritativní zásah. Pokud ovšem bude fašizace společnosti pokračovat, najděme si svého "diktátora" dříve, než nám nějakého najdou ONI, a nebo než se naše hospodářství definitivně zhroutí.

Darius Nosreti, Ostrava, 21. 7. 2002


Vazeni pratele!

V následujícím clánku Milana Valacha, ze starsího císla Zpravodaje Společnosti za trvale udržitelný zivot autor konstatuje,
ze demokraticko-altruisticky a proparticipacni pohled na svet je cennejsi nez pohled diktatorsko-egoisticky a proelitarsky.
Zaroven vsak uznava jednak, ze bez elit to nejde, jednak, ze psychologická konstituce naroda (etnicka psychosocialni
typologie) nemusi vytvaret predpoklady pro uspesne zavedeni "lepsiho" reseni, jinymi slovy, ze bez vlady elit (nemusi jit
o stoprocentni diktaturu) nebo alespon bez lokalniho uplatneni osobnosti ci elit znalostnich, financnich, medialnich ci
mocenskych se u Cechu (ale plati to prinejmensim ve stejne mire i pro Slovaky ci Rusy) v prohlubující se ekonomické
a morální krizi a potud, pokud se tento narod nebude mit chut se vice spolecensky angazovat (a mít k tomu potrebné
znalosti, odvahu a sebevědomí), neobejdeme.

Myslim, ze tento clanek pekne navazuje na vyklad bulharske Vangy a na nasi rozpravu o uzitecnych prvcich diktatury/
posileni pravomoci elit.

Doufam, ze mou snahu o relativizujici pohled (dialektickou relativizaci) na pojmy diktatura (elity) x demokracie
(participace) zase nebude nekdo brat jako pohrdani demokracii.

S pozdravem

Darius Nosreti
(Z dopisu)
-------------------------------------------------------------

http://www.czp.cuni.cz/stuz/Zpravodaje/Zpravodaj002/valach.htm

Diktatura nebo participace?

Milan Valach

Politické nástroje pro prosazování trvale udržitelného rozvoje mohou být různé. V zásadě je lze rozdělit do dvou skupin.
První skupina bude klást větší důraz na roli nějaké nadřízené autority, a to jak na místní, tak i státní či dokonce globální
úrovni. Mocensky privilegované postavení této autority je zde zdůvodňováno tím, že je nositelem mimořádných a obecně
nedostupných, přitom však všeobecně významných vědomostí a hodnot.

V našem případě může být takovou hodnotou hodnota přírody a privilegovanými vědomostmi odborné znalosti určující,
jak se máme vůči této hodnotě chovat. Politickými nástroji prosazujícími trvale udržitelný rozvoj pak budou ty, které
povedou k posilování mocenského postavení takovýchto autorit a s nimi spojených odborníků, a to vůči zbytku
společnosti. Metodami k dosažení tohoto cíle pak jsou ty, které získávají již existující mocenské a samozřejmě i vlastnické
elity pro cíle trvale udržitelného rozvoje.

Model řízení společnosti takto osvícenou elitou je z řady důvodů mnoha lidem velice blízký. Za prvé, nemusíme vstupovat
do nebezpečného konfliktu se současnými elitami. Za druhé, umožňuje nám situovat se do pozice rádců těchto elit
a podílet se tak na některých jejich privilegiích, jako jsou například prestiž, veřejná známost a v neposlední řadě i na jejich
mimořádných materiálních požitcích. Za třetí, tento model odpovídá i po staletí upevňovanému pohrdání tak zvanými
obyčejnými lidmi. Nejen pro šlechtu, ale i pro intelektuály byli fyzicky pracující lidé jen "křupany, hulváty, špinavými
hlupáky apod." (viz např. Le Goff, s. 287, 293, 327 a jinde). Přechod většiny populace od fyzické práce k práci
ve službách na tom nic podstatného nemění. Za čtvrté, je to model v evropské kultuře tradiční, odpovídající převládající
historické zkušenosti. Demokracie je z tohoto hlediska mladá a v případě České republiky dokonce velice mladá
a nezažitá. Za páté, elitářský mocenský model je obsažen i v intelektuálních kořenech evropské kultury a odpovídá tak
duchu, v němž je po staletí školena a vychovávána evropská inteligence (viz Popper).

Jestliže však takto spontánně tíhneme k nadřazování sebe sama nad ostatní, a to nás zvláště láká, když hájíme vznešené
hodnoty, které ostatní nechápou, nebo je nechápou dost hluboce, jde nám více o tyto hodnoty, nebo o sebe sama,
o skrytý pocit vlastní vyvolenosti a výjimečnosti?

Smysl této otázky se nám plně ukáže ve světle historické zkušenosti s autoritářskými (to často v tzv. rozvojových zemích)
a totalitními režimy, včetně toho, který jsme zažili my sami. Tato zkušenost jednoznačně ukazuje, že "téměř všude, kde
jsou lidé na lokální úrovni zbaveni práva vyjadřovat se k rozhodnutím ovlivňujícím jejich život, trpí oni i jejich okolí"
(Gore, s. 162).

Ale je zde ještě jedna velká překážka, která nám brání v tom, abychom přiznali každé lidské bytosti právo rozhodovat
o sobě samé. Je to specifická historická zkušenost českého národa, která způsobila, že u nás převažuje lokajsko-úřednická
mentalita, a to především u středních vrstev (viz Patočka, Peroutka). Není zde místo na její podrobnější rozbor, a tak
upozorním jen na některé její rysy. Je to především absence sebeúcty u stále ponižovaného "úředníka", který pohrdá nejen
sebou, ale i všemi svými bližními (viz podrobněji Fromm). Součástí tohoto postoje je naprostá nedůvěra v možnost
a smysl společné akce zaměřené na nápravu poměrů ve společnosti. Nedostatek odvahy a pohrdání lidmi s nižším, stejně
jako se srovnatelným společenským postavením, mu dovoluje maximálně slovní kritiku pronášenou v soukromí. Nápravu
věcí veřejných pak očekává od úředně výše postaveného "spasitele". A pokud se přece jen někde najdou lidé odmítající
se chovat jako ovce a domáhající se ve společné akci svých práv a nápravy právě těch zlořádů, které on sám tak rád
kritizuje, nemá pro ně nic než nenávist. To je zcela pochopitelné, neboť to jsou právě tito lidé, kteří ho usvědčují ze všech
nectností jeho lokajské mentality, kteří mu ukazují, že věci lze napravit již dnes, jen kdyby dokázal překonat ten svůj
prokletý strach z úřední autority.

Tento popis je jistě vyhroceným vylíčením toho, co si v sobě český národ nese ze své minulosti, ale míra činy projevované
společenské solidarity, či spíše nesolidarity s horníky z dolu Kohinoor, stejně jako s ekologickými aktivisty ukazuje,
že tak moc daleko od pravdy nejsem.

Avšak co to má společného s ekologickou problematikou? "...svůj život...ochraně životního prostředí věnují nejčastěji
"obyčejní" lidé, kteří mají vysoce vyvinutý smysl pro spravedlnost a odvahu stát za svým přesvědčením" (Gore, s. 255).
To, co je k takovémuto jednání vede, není často nic jiného než obrana vlastních zájmů, ochrana zdravého životního
prostředí pro ně samotné, pro jejich sousedy, stejně jako pro jejich děti. Uvědomíme-li si, že člověk je rovněž přírodní
živočich, existenčně závislý na přírodních podmínkách svého života, ukáže se nám taková aktivita jako něco zcela
přirozeného.

Co je pak třeba, je, aby aktivisté různých hnutí povzbuzovali občany k samostatnému prosazování jejich oprávněných
zájmů, včetně zájmu o život ve zdravém životním prostředí. Pro takto vzniklé občanské iniciativy se ale klasický
parlamentní systém stává naprosto nedostatečným. Volební cyklus nám přiznává právo být správci svých vlastních osudů
jen během jednoho či dvou dnů za čtyři roky. Po zbývajících více než 1 400 dnů jsou milióny občanů donuceny setrvávat
v roli pasivních diváků, aby skutečné rozhodování mohlo být přenecháno několika stovkám privilegovaných politiků.
Ti se takto stávají prakticky nezávislými na občanech státu, stejně jako na svých voličích. A jak již dávno pochopil
Rousseau, tato situace má za následek, že zaměňují své soukromé zájmy za zájmy obecné a při prosazování toho,
co je výhodné pro ně samé, či pro jejich stranu předstírali, že hájí zájmy právě těch občanů, které ve skutečnosti přezírají.

Občané tedy musí mít legální možnost zúčastnit se rozhodování o nich samých, pokud nemají zcela propadnout znechucení
parlamentní politikou a následné pasivitě. Takovéto vyjádření vůle občanů je ovšem možné jen cestou hlasování, které
nesmíme zaměňovat za nátlak dobře zorganizovaných, ale menšinových skupin prosazujících v parlamentu své zájmy.
Bezprostředním úkolem pro občanské iniciativy v naší zemi je proto úsilí o prosazení zákonů umožňujících taková
hlasování na místní i celostátní úrovni a otevírajících tak cestu k zavádění maximálně možného množství prvků přímé
demokracie do stávajícího zastupitelského systému. A je samozřejmé, že zákon o referendu, jako jeden z důležitých
nástrojů pro projevování občanské vůle a právě proto, že jde o vůli občanů, a nikoliv politiků, musí stanovovat právo
občanských iniciativ iniciovat taková referenda a formulovat jejich otázky. Pokud hovoříme o demokracii, a nikoliv o její
parodii, musí být výsledky referenda pro politiky - což jsou jen zástupci občanů - závazné.

Za nejdůležitější politický nástroj pro trvale udržitelný život takto považuji vlastní aktivitu občanů, iniciování a podporu
této aktivity a nastolování legálních prostředků k bezprostřednímu uplatnění jejich vůle metodami přímé demokracie (viz
Toffler).

Literatura:

Fromm, E.: Strach ze svobody, Praha, Naše vojsko, 1993.

Gore, Al: Země na misce vah, Praha, Argo 1994.

Patočka, J.: Co jsou Češi?, Praha, Panorama 1992.

Peroutka, F.: Jací jsme, Demokratický manifest, Praha, Středočeské nakladatelství 1991.

Popper, K. R.: Otevřená společnost a její nepřátelé, I. a II. Praha, ISE 1994.

Rousseau, J.J.: O společenské smlouvě, Rovněž viz: Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi
lidmi, in: J.J. Rousseau: Rozpravy, Svoboda 1989.

Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy, Praha, Odeon 1991

Toffler, A., Tofflerová, H.: Utváranie novej civilizácie, Politika tretej vlny. Bratislava, Open
Windows 1996.

Bližší informace o rychle se rozvíjející mezinárodní síti iniciativ za přímou demokracii viz: Network
Democracy Initiatives in Europe. Central - and Eastern- Europe. Jiri Polak: jiri.polak@email.com.
Komunikace možná i v češtině.

---------------------------------------------------------------------

Deset let po listopadu: Omezme moc české politické oligarchie

Vít Novotný

Převzato z BRITSKYCH LISTU


Deset let po svrzeni komunistickeho systemu je politicka moc v Cesku koncentrovana v rukou oligarchie politickych
profesionalu. Tato skutecnost je jednim z duvodu soucasneho znechuceni politikou. Misto moralne rozhorcenych vyzev
k odstoupeni vsech vedoucich politiku, pred nekolika dny prezentovanych nekolika byvalymi studentskymi vudci, se
pokusim nastinit nedostatek omezeni vlady ceske politicke oligarchie. Nemyslim, ze bychom nutne meli menit politicke
predstavitele. Prichod novych lidi do vysoke politiky, treba i byvalych studentskych vudcu, by nemusel nic vyresit.
Nikdo nezaruci, ze nove prisedsi by byli lepsimi politiky nez ti soucasni.


Vhodnejsi by bylo prinutit soucasne politiky k tomu, aby si stanovili pravidla omezeni vlastni moci. To by dalo obcanum
jistotu, ze jakakoliv budouci vlada, treba i slozena ze zcela nemoralnich jedincu, by nemohla prekrocit jiste hranice dane
zakonem. Zvlaste se soustredim na ochranu statni spravy pred politickymi zasahy. Prijeti zakona o statni sluzbe by bylo
jednim z nezbytnych limitu toho, kam az si politikove dovoli jit ve sve expanzi do sfery autonomie statu. Vysledkem by
byl politicky system, ktery by byl stabilnejsi a vice v souladu s verejnym zajmem.

Liberální demokracie a omezení politické moci


Stav, kdy politicka moc je v rukou omezene skupiny volenych predstavitelu, je zakladnim rysem vsech liberalnich
demokracii. Jsou zalozeny na rozhodovani volicu o tom, koho z kandidatu poverit reprezentaci jejich zajmu na ohranicene
casove obdobi. Liberalni demokracie maji vsak zabudovane mechanismy jak zabranit tomu, aby zvoleni predstavitele
vladli pouze ve vlastni prospech, tedy aby zvratili demokracii, "vladu mnohych", v oligarchii, "vladu mala". Mezi
mechanismy omezujicimi moc zastupitelu patri, mimo jine, media, listiny zakladnich svobod a institucionalni deleni mezi
ruznymi skupinami politiku. Rozdeleni " politicke tridy" jsou mnohá, napriklad politicke strany, horni parlamentni
komory, ustavni soudy ci vertikalni deleni moci do federalnich ci regionalnich jednotek. (1)

Dalsim nastrojem obrany spolecnosti pred prilisnou moci zastupitelu jsou zakony o statnich zamestnancich, ktere snizuji
moznosti politiku zasahovat do personalniho slozeni, a tim i do chodu statnich byrokracii. Nemeni skutecnost, ze statni
sprava je podrizena vlade, ale davaji statni sprave autonomii. Statni sprava sama reguluje jmenovani a prubeh sluzebniho
postupu uredniku. Krome nejvyssich postu, dosazovanych na zaklade voleb, tak zakon znemoznuje politicke zasahy do
personalniho slozeni byrokracii.(2)

Nedostatek omezení moci politiků v české demokracii


Ceska demokracie se lisi od svych zapadnich sester absenci nekterych z techto kontrolnich mechanismu. V dusledku toho
je moc je soustredena v prilis uzke skupine vedoucich politiku. Rada kontrolnich sil jiste jiz existuje. Budiz pricteno
k dobru ceskym (a ceskoslovenskym) zastupitelum, ze v poslednich deseti letech se rozhodli nebranit vzniku ci zavest
mnoha omezeni sve vlastni moci. Existuji tedy nezavisla (nekdy castecne nezavisla) celostatni i mistni media, obcany
volena a na statu pravne nezavisla mistni zastupitelstva, Listina zakladnich prav a svobod, Senat a Ustavni soud. V roce
1991 predseda Obcanskeho fora Vaclav Klaus zalozil Obcanskou demokratickou stranu, rozstepil tak OF a ucinil tak
spravny krok smerem k politickemu pluralismu. Existujici mechanismy kontroly politicke moci nesporne prinaseji
vysledky; bylo by velmi obtizne predstavit si, jak v Cesku spravedlive vladne vlada neomezena sdelovacimi prostredky
ci zajmy mest a obci.

S vytvorenim ODS byl vsak take posilen trend utuzovani stranickych hierarchii, ve kterych rozhoduji vrcholni stranicti
funkcionari, voleni pouze hrstkou svych stranickych druhu. Protoze strany vybiraji kandidaty do voleb, jen nevelka
skupina lidi predurcuje, kdo bude v zemi ci v obci vladnout po ctyri roky. Pri male velikosti ceskych politickych stran je
tato vylucnost personalniho rozhodovani v politice zvlast zavazna. Neprimo je tak samozrejme ovlivnovana i sama
politicka agenda.

S vyjimkou Senatu vznikly instituce, jejichz ukolem je kompenzovat bezne nedostatky demokratickeho rozhodovani,
do roku 1993. Od te doby cesti politicti predstavitele uspesne vzdoruji zavedeni dalsich nastroju omezujicich jejich moc.
Jeste na zacatku devadesatych let odmitli soudni prezkoumani privatizacnich rozhodnuti, ktera tak zustala vylucne v rukou
vladnoucich politickych spicek. Po vetsi cast devadesatych let dosazovali sve stranicke kolegy do vedeni mnoha statnich
a polostatnich podniku a instituci, vcetne bank a zdravotnich pojistoven. (3) Clenove parlamentu si ustavne pojistili
dozivotni betzrestnost a odmitaji navrhy na jeji omezeni. Nesouhlasi s projasnenim verejnosti nesrozumitelneho
a zneuzivaneho systemu osobnich odmen. Cesti politici az dosud vzdorovali prijeti zakona o statnich zamestnancich
a zakona o referendu. Prijali zakony diskriminujici v mistnich volbach nezavisle kandidaty a nezavisla sdruzeni vuci
politickym stranam. Odmitli vykon volebniho prava ceskym obcanum pobyvajicim v zahranici jako jsou studenti, vedci
a pracovnici velvyslanectvi; volby zahranicnich obcanu sice nelze povazovat za specialni kontrolni nastroj, ale vylouce
ni casti obcanu z voleb zvysuje sance politiku, ze prekvapiva volicska rozhodnuti je nevyhodi ze sedel.

Je jiste pravda, ze politici v zadne demokracii nemaji radi mechanismy omezujici jejich moc, protoze ty berou rozhodovani
z jejich rukou a snizuji predvidatelnost rozhodovani ve verejne sfere.Vetsinou se vsak najde politicka sila, zacaste
opozicni, ktera si uvedomi, ze je v jejim vlastnim zajmu omezit moznosti soucasne vlady, anebo ma ideologicky zajem
zavest urcitou limitujici instituci do politickeho systemu. Tak napriklad po volebni porazce v roce 1911 britska
Konzervativni strana prosazovala institut referenda pote, co byly omezeny pravomoce Snemovny lordu a znacne posilena
Dolni snemovna. (4) Dnes je referendum nastrojem k rozhodovani o dulezitych otazkach v britske politice, jako byl vstup
do Evropske unie. Regionalni referenda se konala v otazkach ustaveni skotskeho parlamentu a jeho pravomoci menit
vysku dani, ustaveni velskeho shromazdeni, zavedeni primych voleb starosty Londyna, ci schvaleni severoirske
Velkopatecni dohody.

Cesky Senat tak byl v roce 1996 poprve zvolen jen diky tomu, ze vetsina politickych stran pochopila, ze Senat skyta
moznosti dalsiho umisteni politiku ve vysokych postech. Tento sobecky motiv k ustaveni ceske Horni komory nikterak
neubira na jeji vyznamne funkci mirneni neuvazenych rozhodnuti Poslanecke snemovny. Nekteri cesti politici
z vnitrokoalicni opozice proti ODS i z parlamentni opozice se nesmirili s nekterymi problemy ceske demokracie
a v prubehu devadesatych let prosazovali ustaveni kontrolnich instituci, zatim bohuzel bez uspechu. Koalicni opozice
casto nenasla dostatek politickych spojencu, parlamentni opozice byla v rozkladu a neschopna se shodnout na spolecnem
hlasovani proti vlade.

Predchozi odstavce zni jako vycet stiznosti, a nekdo by mohl namitnout, ze neopravnenych, vzhledem k mladi ceske
demokracie. Berme ovsem v uvahu, ze dalsi post-komunisticke zeme si vedly lepe. Nejenom Polsko, ale i napriklad
Bosna a Hercegovina ci Chorvatsko napriklad umoznuji svym zahranicnim obcanum volit ze zahranici (to pomijim
sousedy Ceska Nemecko a Rakousko, jejichz zahranicni obcane take mohou korespondencni metodou volit
v parlamentnich volbach).

Zákon o státní službě

Za normalnich okolnosti je jednou z funkci zakonu o statni sluzbe omezeni moznosti politiku vymenovat po nastupu
do vlady uredniky na ruznych urovnich statu podle kriterii politicke loajality, nikoliv podle odbornosti. Soucasny stav
v Cesku ma vsechny mozne negativni rysy neexistence zakona o statni sluzbe.


* Vyssi urednici nemaji jistotu, ze nova vlada ci novy ministr je po pripadne zmene vlady nevymeni podle stranickeho
klice. V dusledku toho je porusena kontinuita vykonu statni spravy a zhorsena jeji kvalita.
* Statni urednici nemaji dostatek vzdelani a az dosud neexistovala koncepce, jak jim toto vzdelani poskytnout. Platy jsou
nizke. Ambiciozni lide proto odmitaji vstoupit do statnich sluzeb, a pokud se stanou statnimi zamestnanci, brzo odchazeji.
* Dusledkem velke cirkulace uredniku je i sklon ke korupci. Kratky pobyt v urcite pozici nutne svadi k tomu, aby dotycny
vytezil ze sve prace maximum pro sebe.
* Politicky jmenovani urednici se nezridka stavaji kandidaty svych stran v mistnich ci parlamentnich volbach, coz
zpochybnuje v ocich verejnosti jejich nezavislost.
* Jeden z dusledku je i soucasne zaostavani za zadoucim tempem priprav na clenstvi v Evropske unii.
* Celkovy obraz je jeste zhorsen vysokou centralizaci rozhodovani v zemi. Pres proklamovany cil vsech ceskych vlad
po roce 1992, totiz profesionalizovat statni spravu, zvysit jeji prestiz a zkvalitnit sluzby statu obcanum pusobi soucasny
system politicke kontroly statni byrokracie proti temto papirovym deklaracim.


Jiné postkomunistické země

Absence zakona o statni sluzbe v Cesku vynika zvlaste, podivame-li se do dalsich post-komunistickych zemi. Madarsko
prijalo zakon o statni slube jiz v roce 1992. Zakon stanovuje podminky prijeti uchazecu do statni spravy a proceduru
vyberoveho rizeni. Vyznamne prispel ke stabilite ve statni byrokracii. Madarsko je i proto na spici kandidatu vstupu
do EU. I dalsi post-komunisticke zeme si uvedomily vyznam zakonu stabilizujicich pomery ve statni sprave a prijaly
potrebne zakony. Lotyssko v roce 1994, Litva v roce 1995, Polsko v roce 1996. (5) Tyto zakony maji sice sve
nedostatky a nekde se i pripravuji jejich novely, ale pristup vlad zminenych zemi se vyznacuje tim, ze si uvedomuji
nevyhnutelnost zvlastni pravni regulace postupu ve statnich byrokraciich.

Slovensko, stejne jako Cesko, zakon o statni sluzbe stale nema. Jeden z duvodu je spolecna minulost obou zemi.
Slovensko sdili dedictvi dvaceti let ceskoslovenske normalizace, ktera monopolizovala verejne rozhodovani do sfery
Ustredniho vyboru KSC, napojeneho pupecni snurou na Moskvu. Slovensky politicky system je proto do znacne miry
odrazem ceskeho. Ma oproti ceskemu nektere prednosti, jako je institut referenda, nektere nepriznive jevy jsou v nem
naopak zesileny. Krome stejne nemoznosti voleb ze zahranici pro slovenske obcany neni snad lepsiho prikladu, nez je
neexistence zakona o statni sluzbe v obou zemich. Dnesni stav ve statni sprave v Cesku a na Slovensku je ukazkou
nepatricnych politickych zasahu do autonomie statu.

Česko-slovenský postkomunismus

Stav, kdy politicky vitez urcuje slozeni vyssi urednicke vrstvy, vznikl v prvnich mesicich po listopadu 1989. Obcanske
forum, Verejnost proti nasili a jejich naslednicke strany se staly dedici tradice nadmerne politicke kontroly nad statem. Ta
vznikla jiz v prvni republice a byla zesilena ad absurdum v dobe komunistickeho rezimu, v duchu Marxova vyroku, ze
stat je nastrojem vladnouci tridy k potlaceni ostatnich trid. Komunisticka strana Ceskoslovenska v druhe polovine
ctyricatych let zcela ovladla verejnou spravu na vsech urovnich; po roce 1970 formalizovala svoji nadvladu nad statem
vypracovanim takzvane nomenklatury, (6) podle niz stranicke organy od centralni az po mistni uroven potvrzovaly
vedouci osoby pracujici ve statnim aparatu, v prumyslovych podnicich a dalsich institucich.

Obcanske forum (na Slovensku Verejnost proti nasili) po roce 1989 prevzalo praxi politicke kontroly nad obsazovanim
urednickych funkci. Jiz od kulatych stolu na ruzne urovni, ktere se konaly od konce roku 1989, prichazeli zastupci OF
a drive existujicich nekomunistickych stran do pozic na ministerstvech a v tehdejsich narodnich vyborech. Tyto revolucni
kroky, vcetne zruseni krajskych narodnich vyboru, vedly v podstate k nastoleni nove, neformalni nomenklatury, ve ktere
zajemci o praci na vysokych postech ve statni sprave museli mit souhlas nektere z vladnich stran, prestoze po formalni
strance rozhodovaly vyberove komise na zaklade profesionalnich schopnosti uchazecu. Za slib blizke prosperity privrelo
ceske obcanstvo oci a nechalo byvalym vladnim stranam, prevazne pak ODS, volnou ruku pri ovladnuti statni spravy.
Pres snahy ODA Klausovy vlady nekolikrat odmitly prijmout prislusny zakon.(7) ODA ovsem prilis neuspela v obsazeni
statni spravy svymi lidmi.

Vysoka politizace statni spravy trva dodnes. Rada konkursnich rizeni, vypisovana po poslednich volbach socialne-
demokratickou vladou na posty prednostu okresnich uradu, ma zrejme za cil vyrovnat tezkou prevahu, kterou na okresnich
uradech ziskaly behem sve vlady byvale koalicni strany. Uchazec o misto prednosty nemel bez prislusneho stranickeho
sponsorstvi zadnou sanci. Podobne to bylo u ministerstev, jak na centralni urovni, tak v regionalnich pobockach. Ani
jeden z ministru vnitra bohuzel nikdy nezverejnil napriklad seznam stranickych prislusnosti prednostu Okresnich uradu,
aby se vyse uvedena tvrzeni dala dolozit presnymi cisly.

Stabilne vysoka pozice ODS v pruzkumech volicskych preferenci je zrejme zpusobena i tim, ze strana si za 5 let svoji
vlady mezi lety 1992 az 1997 vytvorila silne zazemi ve statni sprave a samosprave na vsech urovnich. V dusledku toho
muze cerpat informace z vlady a z parlamentu, a ma pristup k centralnim organum, ktere rozdeluji penize na mistni
projekty.

Praktiky pri obsazovani postu ve statni sprave v Cesku jsou stale mirnejsi, nez tomu doposud bylo na Slovensku.
Po svem zvoleni na podzim 1998 provedla ve statni sprave Dzurindova vlada cistku. Vymenila vsech 79 prednostu
okresnich uradu, vsech osm sefu krajskych uradu, a deset velvyslancu. Ministr kultury Knazko vymenil v podstate cele
ministerstvo kultury.(8) Vladu Slovenske demokraticke koalice omlouva pouze stejne nesmlouvavy postup predchazejici
Meciarovy vlady. Zda se, ze politizace slovenske statni spravy je jeste vetsi nez u spravy ceske.

V obou zemich pretrvava statni aparat, ktery je v zajeti politickych zajmu. Vedouci politici nemaji ani zajem sledovat
a omezovat rust byrokracie, protoze to by zmensilo pole jejich pusobnosti. Mensi statni aparat take znamena mene
moznosti rozdelovat posty, bez ohledu na ideologii politicke strany, ktera je prave u vlady. Komuniste meli k zajisteni
obcanske podpory’ krome systemu nomenklatury tajnou policii, propagandu, moznost vyhodit kohokoliv z prace,
a Sovetsky svaz za zady. Postkomunisticti politici si vypomahaji aspon personalni kontrolou byrokracie.

Teze zákona o státní službě


Presto se blyska na casy. Zda se, ze soucasna socialne-demokraticka vlada je prvni ceskou vladou, ktera to mysli
s depolitizaci statni spravy vazne. Nejen, ze si dala predlozeni zakona o statni sluzbe do programoveho prohlaseni - to
ucinily, bez naslednych konkretnich kroku, i koalicni vlady v letech 1992 a 1996. Dzurindova vlada na Slovensku se ani
nenamahala takovy umysl v programovem prohlaseni deklarovat, ale nyni priznava, pod tlakem EU, nutnost zakon
o statni sluzbe prijmout. (9) Zemanova vlada nedavno schvalila teze zakona o sluzbe obcanskych statnich zamestnancu.
Postoupila tak o krok dal: predchazejici kabinety sice o zakonu mluvily, ale pripravene navrhy vzdy zamitly.

Je mozne namitnout, ze socialni demokracie si dosud pocinala stejne bezohledne a mozna bezostysneji nez predchazejici
vlady pri obsazovani ruznych postu svymi cleny a sympatizanty. Socialni demokrate nebyli u moci po padesat let;
pri obsazovani statni spravy a ruznych podniku v devadesatych letech si navic ani neskrtli. Nyni se tedy snazi dohnat,
co "zameskali", a potom dostát svemu programovemu prohlaseni. Je to cynicky pristup, vzhledem k realiim ceske politiky
vsak stale lepsi nez dalsi odkladani zakona o statni sluzbe na neurcito.

Teze zakona, jenz se plnym nazvem jmenuje Zakon o sluzbe obcanskych statnich zamestnancu, se nachazeji na
http://www.mpsv.cz/scripts/1aktuality/obcanska_sluzba/default.asp spolu s tezemi Zakona o odmenovani techto
zamestnancu a dalsich zamestnancu ministerstev nebo jinych spravnich uradu. Hodny zminky je fakt, ze vlada zverejnuje
teze zakona na Internetu, navic ne hotoveho navrhu ale teprve zakladnich myslenek, takze verejnost se verejnost se muze
vcas vyjadrit. Na internetu http://www.mvcr.cz jsou i dokumenty vztahujici se k dalsim aspektum reformy verejne
spravy. V tomto ohledu se Zemanova vlada - ktera pokracuje v trendu nastolenem vladou Tosovskeho - jasne skvi
ve srovnani s uzavrenosti a tajnustkarstvim Klausovych kabinetu, ktere, podle vyjadreni byvaleho mluvciho vlady
Mlynare, sice mely internetove stranky k dispozici, nikoliv vsak pro verejnost.(10)

Teze zakona se vztahuji na zamestnance ministerstev od vrchnich reditelu dolu a na diplomacii. Nevztahuji se na policii,
armadu, vezenskou sluzbu, atd. Hlavni myslenkou zakona je poskytnout zamestancum ministerstev nezavislost
na panujici politicke moci. Zakon by mel oddelit nejvyssi posty v ustrednich uradech" ministry a jejich namestky" jako
mista obsazovana na zaklade vysledku voleb, od vsech hierarchicky nizsich urednickych postu, obsazovanych
jmenovanim. Statni sluzba by mela byt ustredne rizena Uradem pro obcanskou statni sluzbu. Teze davaji v rade pripadu
varianty mozne podoby zakona, coz jiste podporuje verejnou diskusi.

Podle mistopredsedy vlady Spidly http://www.vlada.cz/vlada/tiskove/tiskkonf/rok1999/tk140799.asc.htm teze ukladaji
urednikum nektere povinnosti, jako je mlcenlivost, nestrannost a zakaz podnikani. (Az doposud byl zakaz podnikani
v kompetenci jednotlivych ministru). Jednou z kompenzaci omezeni svobody individualnich uredniku by mela byt
definitiva, udelena na zaklade zkousky. Na vsechna vyssi mista by mala byt vypsana povinna vyberova rizeni. Dalsi
detaily si zajemce muze nalezt na vyse zminene internetove strance Ministerstva prace a socialnich veci.

Nedostatek tezi zakona je v jeho omezenem dosahu. Teze neresi postaveni uredniku mistni a budouci krajske samospravy
(11) a pozice ve statnich a polostatnich podnicich a bankach. Ponechavaji take otevrenou otazku, zda by se zakon mel
vztahovat take na prednosty okresnich uradu. Teze rikaji, ze funkce prednosty okresniho uradu byla as doposud
obsazovana vladou a ze tedy jde funkci politickou. To je pravda, prestoze az doposud vlady vytvarely zdani, ze vyberova
rizeni na mista prednostu jsou nestranna a objektivni. Jsou dve moznosti, jak dale postupovat. Bud jednoznacne vyhlasit,
ze prednosta Okresniho uradu je jmenovan vladou na zaklade vysledku celostatnich voleb, nebo zprisnit kriteria
vyberoveho rizeni a tak vyloucit jakykoliv politicky vliv na jmenovani prednostu. Bylo by vsak nestastne dale pokracovat
v praxi, kdy teoreticky je prednosta jmenovan bez ohledu na jeho politicke sympatie, ty jsou vsak v praxi rozhodujici.
Tato debata bude ovsem zbytecna, uskutecni-li se soucasne navrhy na ruseni okrsnich uradu po ustaveni kraju.

Prinosem prijeti zakona i v omezenem rozsahu by vsak bylo zavedeni pravidel do jmenovani a sluzebniho postupu
uredniku statni spravy. Na rozdeleni urednickych mist na jednoznacne politicka a jednoznacne nepoliticka ceka ceska
statni sprava uz deset let. I kdyz politicke vlivy na jmenovani nepolitickych uredniku nebude zrejme mozne vyloucit ani
po pripadnem prijeti zakona, bude aspon ucinen krok k dalsi pravni regulaci statni sluzby. Na regulaci jmenovani
do statnich a polostatnich podniku a do mistnich uradu si zrejme budeme muset jeste pockat. Doufejme take, ze sdelovaci
prosredky si budou vsimat jmenovani do vsech verejnych funkci vice nez tak cinily v prvni polovine devadesatych let.


Zakon o statni sluzbe a zmena volebniho systemu

Uzavreni Smlouvy o vytvoreni stabilniho politickeho prostredi v Ceské republice mezi CSSD a ODS (opozicni smlouvy)
po lonskych parlamentnich volbach nadale zhorsilo dopady neexistence zakona o statni sluzbe. Je priznacne, ze opozicni
smlouva neobsahuje ani zminku o prijeti tohoto zakona, jehoz prijeti by Cesku zrejme dalo vice stability nez zmena
volebniho systemu. Jednim z nepsanych clanku opozicni smlouvy je totiz rozdeleni moci ve statni sprave a ve statem
ovladanych podnicich mezi CSSD a ODS.

Pripadne zesileni vetsinovych prvku volebniho systemu do dolni komory, o kterem se nyni diskutuje, by prohloubilo
zapory soucasneho stavu. Dokud o obsazovani mist ve statni sprave rozhoduje jakakoliv koalice, byt podle politickych
kriterii, nadmerna politizace je zmirnena vzajemnou konkurenci koalicnich (nebo smluvne opozicnich) stran. Ovsem
za situace, kdy u moci by byla vetsinova vlada jedine strany" coz je zadouci vysledek volebnich systemu se silnymi
vetsinovymi prvky" nebylo by nikoho, kdo by mohl zastavit pretvoreni statu ve vladu jedne strany od okresnich uradu
po ministerstva a od nemocnic s podilem statniho vlastnictvi po banky a uhelne doly. Po par letech takove vlady by
prislusna politicka strana mohla mit pod palcem nejen statni urady, ale i sdelovaci prostredky. Pro necleny teto strany by
zivot v zemi nebyl prilis prijemny.

Prava politicka stabilita spociva tedy v nastaveni limitu cinnosti profesionalnich politiku. Obcane a sdelovaci prostredky se
svym tlakem musi zasadit o to, aby takove limity byly ustaveny co nejdrive. Konkretne, meli by podporovat ty politicke
strany, ktere se stavi za prijeti dalsich omezeni. Spolehani se na tlak Evropske unie je zhoubne, protoze podporuje
domneni, ze maly cesky obcan stejne nic neovlivni.

Vymena soucasne politicke garnitury nepomuze, protoze nova politicka oligarchie muze byt jeste horsi: nejde o osobni
kvality politiku, ale o funkcnost systemu. Pri existenci dostatecnych ustavnich omezeni moci se vsak muzeme spolehnout,
ze ani mnohonasobne predcasne volby ci politicke krize neohrozi demokracii a spravedlnost pri jednani s urady.

Odkazy


1. Adonis A. a G. Mulgan. 1994. 'Back to Greece: the scope for direct democracy'. Demos No.3,
24-31
2. Kostecka J. 1992. Reforma statni sluzby a jeji ustavni zakotveni’. Pravnik 131, 8: 661-676
3. Respekt 36/1998 a 7/1999; Lidove noviny (Ekonomika) 14. rijna 1998; Lidove noviny (Zdravi)
27.rijna 1998
4. Adonis a Mulgan, 1994
5. Synnerstrom S. 1999. Civil service development in Central and Eastern Europe, Public
Management Forum 5, 2: 1, 3 a 9; Hazafi Z. a Z.Czoma. 1999. Civil service reform in Hungary,
Public Management Forum 5, 2: 6-7
6. Kostecka, 1992
7. Jiru J. 1999. Zakon o statni sluzbe: odmitany sirotek, Mlada fronta Dnes, 3.listopadu
8. Mlada fronta Dnes, 19.listopadu 1998
9. Henderson K. 1999. Problems of democratic consolidation in the Slovak Republic’. Budapest
Papers on Democratic Transition No.252
10. Obec a finance (Priloha) 2/1998
11. Podobna vytka byla vyrcena uz k drive vypracovanym navrhum. Viz napriklad Kostecka J. 1995.
Zamestnanci uzemnich samospravnych celku’. Moderni obec 1, 2: 48-49


I v nejdemokratičtějších západních státech státní orgány posilují
možnosti zpravodajských služeb, rozšiřují pravomoci k
odposlouchávání a zachycování elektronické pošty, zpřísňují pravidla
pro přistěhovalce a pohraniční kontroly


Globální gladiátoři a stát
Dnešní válka proti terorismu je také pokusem obnovit
celosvětově upadající státní moc

Zatímco se svět zabývá válkou proti terorismu a chatrnou koalicí
sešikovanou pod vedením Spojených států, další důležitá bitva
pozornosti téměř unikla. Je jí boj o obnovu státní moci. Výsledek této
skryté politiky ovlivní dění na celém světě v příštích desetiletích.


Zatímco v devadesátých letech Spojené státy a Evropa podporovaly
odtržení Chorvatska a převážně muslimské bosenské republiky od
Jugoslávie, dnes Washington svou podporu separatistů od Čečenska
po Čínu tlumí. Posílá vojáky, aby na Filipínách pomáhali zpacifikovat
bandity a separatisty na jižních ostrovech. Snaží se posilovat stávající
státy, obnovovat takzvané zhroucené státy a v Afghánistánu vytvořit stát
nový. Na současnou situaci tak lze pohlížet nejen jako na válku proti
terorismu pod vedením Spojených států, ale také jako na pokus
obnovit státní moc v době, kdy na celém světě státní moc slábne.

Globální gladiátoři
S globalizací, která se projevuje na mnoha úrovních, vyvstaly nové
problémy, které nemohou státy v rámci svých hranic snadno řešit.
Státům se stále obtížněji řídí toky měn, přistěhovalců, informací,
nemocí a znečištění, a vypadají v důsledku toho slabé a neschopné.
Zároveň ve světové aréně proti státní moci povstali noví odpůrci. Tito
protivníci se v hantýrce zahraniční politiky označují jako "nestátní
činitelé". V naší knize Posun moci z roku 1990 o nich mluvíme jako o
"globálních gladiátorech". Zahrnujeme mezi ně islám a další světová
náboženství, mezinárodní drogové a zločinecké sítě, velké nadnárodní
korporace a především rychle rostoucí skupinu globálních nevládních
organizací. Dnes k nim musíme přidat ještě organizaci Al Kajda a
další globalizované teroristické sítě, a také manželství z rozumu mezi
náboženskými extremisty a místními zločineckými šéfy a únosci.
Vzhledem k tomu, že všechny tyto skupiny se rozrostly a začaly působit
ne již pouze místně nebo na území jednoho státu, ale po celém světě,
oslabily tím relativní moc států. Podívejme se jak.

Náboženství: Celkem nedávno hrál Vatikán klíčovou roli při zhroucení
druhé světové velmoci, Sovětského svazu, a dnešní islámský
extremismus se projevuje válkami nebo teroristickými činy od čínských
hranic a Střední Asie až po Blízký východ a Manhattan.
Korporace: Rostoucí počet globálních korporací má nyní k dispozici
rozsáhlejší zdroje než mnohé státy. Při krachu asijského hospodářství
v letech 1997 až 1998 byla celá thajská ekonomika menší než jedna
divize společnosti General Electric.
Drogové a zločinecké kartely: Mnohé, zvláště pokud jsou ve spojení s
teroristy nebo místními bojůvkami, jako např. v Latinské Americe, svou
silou a finančními prostředky převyšují leckterý stát.
Nevládní organizace: V roce 1975 jsme před zahraničním výborem
Senátu Spojených států podávali zprávu o budoucnosti Organizace
spojených národů. Zdůrazňovali jsme tehdy, že na mezinárodní úrovni
působí již více než tři tisíce nevládních organizací. Patří mezi ně
nejrůznější organizace od ekologických skupin až po sportovní
sdružení, odbory, ochránce lidských práv, organizace pro humanitární
pomoc, vědecká sdružení, skupiny usilující o léčbu určitých nemocí,
organizace práce a mnohé další zájmové skupiny.

Koalice proti státu
Dnes jejich počet dosáhl třiceti tisíc či ještě víc, a v souladu s tím
vzrostl i jejich kolektivní vliv. Dopravují pomoc afghánským uprchlíkům,
protestují proti francouzským zkouškám jaderných zbraní, brání
společnosti Royal Dutch Shell, aby potopila vyřazenou vrtnou plošinu
do Severního moře, úspěšně vyvíjejí tlak na Světovou banku,
Organizaci spojených národů a další mezinárodní instituce, aby
podporovaly vzdělání žen. Někdy vytvářejí se státy spojenectví. Na druhé
straně tvoří koalice proti působení států. V každém případě dnes, jako
nikdy předtím, musejí státy - a další "gladiátoři" - brát moc
nevládních organizací při svém rozhodování v úvahu. Takové jsou
souvislosti, v nichž je třeba chápat Spojenými státy vedenou válku proti
terorismu. Tažení proti terorismu vyvolalo vlnu změn uvnitř států, neboť
ty postupně zpřísňují vnitřní bezpečnost, někdy na úkor již tak
omezených občanských svobod. Tato opatření zvyšují schopnost
mnoha států sledovat své domácí nevládní organizace, včetně
legitimních, nenásilných a neteroristických opozičních skupin. I v
nejdemokratičtějších západních státech, od Spojených států přes
Německo a Anglii až po Francii, státní orgány posilují možnosti
zpravodajských služeb, rozšiřují pravomoci k odposlouchávání a
zachycování elektronické pošty, zpřísňují pravidla pro přistěhovalce a
pohraniční kontroly a více sledují bankovní záznamy. Například
Německo nyní může zakázat náboženské skupiny, které hlásají násilí
nebo škodí demokracii. Státy navíc opatrně začínají sdílet informace
mezi domácími a zahraničními bezpečnostními složkami. Skupiny za
občanské svobody v různých zemích proti tomu sice protestují, je však
jasné, že vzhledem k pravděpodobné hrozbě mezinárodního terorismu
jsou některá tato opatření nutná. Některá zpřísněná opatření lze však
použít nejen proti teroristům, ale také proti ostatním globálním
gladiátorům. Lze je samozřejmě použít proti narkomafiím a
teroristickým sítím. Lze je použít na sledování bank, které perou
špinavé peníze, proti provozovatelům sexuálního průmyslu, kteří
pašují dívky přes hranice, a proti různým zločineckým syndikátům. Lze
je ovšem také politicky použít proti nevládním organizacím. V jistých
případech je to vlastně nezbytné, protože o některých zdánlivě nevinných
nevládních organizacích, které poskytují vzdělávání a pomoc chudým,
se zjistilo, že tajně financují teroristy. V některých zemích je mohou
státní orgány těžko sledovat a infiltrovat bez rozšíření policejních
pravomocí. V boji o moc je důležitým zdrojem "legitimita" - ochota
veřejnosti přijímat kroky různých hráčů jako přiměřené.

Zkorumpovaní a sobečtí politici
Státy oslabuje, když jim občané přestávají věřit. Dnes téměř všude
převládá názor, že politici jsou sobečtí, zkorumpovaní nebo neschopní.
Zpochybňuje se jejich legitimita. To platilo i ve Spojených státech
během volebního souboje Bushe s Gorem v roce 2000, ale i po něm,
kdy musel rozhodnout Nejvyšší soud. Jestliže však státy ztrácejí
širší legitimitu, nemají vládní organizace na čem stavět. Většina
států, i těch nejbrutálnějších, může předstírat, že jsou
"demokraciemi", které usilují o prospěch většiny svých občanů.
Lidé odjinud
Nevládní organizace jsou naproti tomu odpovědné pouze svým
vlastním členům a nemohou si činit nárok, že hovoří za širší voličské
vrstvy. Nikdo například nezvolil organizaci Greenpeace, aby se jménem
světa zasazovala o řešení ekologických problémů, stejně jako nikdo
nevolil organizaci Oxfam, aby hovořila za oběti hladu na celém světě.

Dokud nezískají globální nevládní organizace nějakou legitimitu, bude
panovat představa, že slouží velmi úzké a často problému vzdálené
skupině příznivců. Tak například nevládní organizace, které bojují proti
čínskému projektu přehrady Tři údolí, lze snadno vykreslit, právem či
neprávem, jako lidi odjinud, kteří strkají nos do čínských vnitřních
záležitostí a brání ekonomickému pokroku. To, co se dnes děje, není
tudíž pouze protiútok mnohých států proti potenciálním zdrojům
terorismu a násilí, jak je vidět na posílených policejních silách, které
nedávno v různých částech světa odstrašovaly anarchisty a odpůrce
globalizace, ale zavedení nových nástrojů, které státy mohou používat,
na domácí, regionální i globální úrovni, k omezení dalšího růstu moci
nevládních organizací, která působí proti nim.

Jako vzácně vnímavý analytik zahraniční politiky, který tuto změnu
zpozoroval, se projevil Dominique Moisi z Francouzského institutu pro
mezinárodní vztahy v Paříži (LĹInstitut Francais des Relations
Internationales). Ve svém článku ve Financial Times upozornil, že
"v době po studené válce se zdálo, že legitimita a kompetence státu se
vytrácejí... Nyní, kdy se prioritou stala bezpečnost, se velmi důrazně
vracejí zpět". Zbývá ovšem zjistit, jestli toto opětovné prosazování
státní moci vytrvá a zda dokáže omezit zdánlivě nepotlačitelný růst
nevládních subjektů usilujících o místo u zeleného stolu, který byl kdysi
vyhrazen pro vládní úředníky a diplomaty a kde se rozhoduje
o globálních otázkách. Jsme svědky "velmi důrazného" návratu, jak
píše Moisi? Nebo se jedná pouze o dočasné zakolísání v mohutném
pochodu globálních gladiátorů?
Alvin Toffler
Heidi Tofflerová

Lidové noviny, Orientace, 09.03.2002,
Alvin a Heidi Tofflerovi jsou američtí futurologové
(c) 2002 Alvin Toffler. Distributed by the Los Angeles Times Syndicate


Přeposílám Dienstbierovu informaci o otevřeném a pravdivém pohledu F. Zakarii na možnosti a rizika demokracie a jsem rád, že konečně nejsem sám, kdo v této zemi upozorňuje na nebezpečí situace, kdy se spokojíme pouze s kostrou (slupkou) demokracie, konkrétně na takové jevy jako je deficit moci, nerovnováha mezi autoritami a výstupy dem. mechanismu, lobbismus, klientelismus atd. jako na sytémové problémy demokracie. Jsem také rád, že někteří začínají chápat, že kritizovat demokracii nemusí být projevem extrémismu či neúcty, ale naopak symptomem toho, že demokracii rozumíme a že s ní máme dobré úmysly. Demokracie bez autorit, bez uplatnění názoru hodnotných neformálních elit (zejména intelektuálních a duchovních), bez kultury, bez duchovního základu, bez sociální citlivosti, bez zohlednění psychologických potřeb a vlastností jedince či kolektivu, bez omezení vlivu peněz a manipulací na politiku, bez zajištění účinnosti a průchodnosti práva, demokracie bez masa (bez hodnotné náplně) je mrtvou demokracií a je jedno, zda jde o demokracii zastupitelskou nebo přímou, centralistickou nebo decentralizovanou, přestože ta příma a decentralizovaná má ke správnému řešení ve více směrech kratší cestu. V rámci takové duté a zmanipulované demokracie nemůže být národ ani průměrný jednotlivec šťastný, nemůže mít pozitivní vyhlídky (zejména ty dlouhodobější) a nemůže věřit ve spravedlnost. Mnozí totiž zapomínají, že demokracie je tu pro lidi a ne lidi pro demokracii. Pak si snadno představíme i situaci, kdy by nějaký autoritativnější režim (zejména pro určité období) byl pro určitý národ větším přínosem než demokracie. Demokracie není posvátná kráva, ale systém, který vyžaduje denní údržbu a čas od času i generální úklid. Globalizace a integrovanost některých problémů a hrozivá blízkost časového horizontu, v rámci kterého ještě bude mít smysl některé z nich řešit, nás upozorňují, že čas dětinského pohrávání si s demokracií vypršel a že se máme svou budoucností zabývat mnohem zodpovědněji.

Jiří Dienstbier nás pravidelně upozorňuje na situace, jejichž správné řešení posunuje stav poznání dopředu. Jsem rád, že si navzdory své příslušnosti k vykřičenému popřevratovému establishmentu dokázal uchovat schopnost stát opodál nebo dokonce nad věcí.

Darius Nosreti

Související články
http://www.darius.cz/ag_nikola/slov_diktat.html
http://www.darius.cz/ag_nikola/beseda58.html
http://www.darius.cz/ag_nikola/slov_simpol.html
http://www.darius.cz/ag_nikola/slov_elita.html
http://www.darius.cz/ag_nikola/index_slov.html

Jaká budoucnost čeká svobodu

Potřebujeme ne více, ale méně demokracie, říká ve své knize americký politolog Fareed Zakaria


Fareed Zakaria je jedním z nejvlivnějších současných amerických politologů. Před několika měsíci vydal knihu Budoucnost svobody (The Future of Freedom), která vzbudila ve Spojených státech velký a pozitivní ohlas. V našem článku věnujeme pozornost především těm částem knihy, které se zabývají vyhlídkami demokracie v západních zemích.

V úvodní kapitole nazvané Věk demokracie Zakaria vychází z toho, že "všude sledujeme přesun moci směrem dolů". Tato "demokratizace" daleko překračuje politiku: "hierarchie se hroutí, zavřené systémy se otevírají a tlaky mas jsou prvotním nástrojem sociální změny. Demokracie se přeměňuje z formy vlády ve způsob života." Současný kapitalismus není jiný hlavně proto, že je globální, informační a technologický, ale "že je demokratický". Majetky velkých společností jsou trpasličí ve srovnání s dělnickými penzijními fondy. Vysokou kulturu ve společnosti nahradila populární hudba, akční filmy a televizní programy v hlavních vysílacích časech. Slávu zpěváka dříve určovalo, kdo ho oceňuje, dnes závisí na množství obdivovatelů. "Kvantita se stala kvalitou." Dřívější technologie posilovaly centralizaci. Dnes díky existenci internetu může kdokoliv získat cokoliv - třeba zbraně hromadného ničení. V laboratořích, v nichž bin Ládinovi stoupenci vyvíjeli biologické zbraně, byly nalezeny vědecké podklady, které však nepocházely z tajných vládních ústavů, ale byly prostě staženy z internetové sítě. Zakaria takový jev označuje jako "demokratizaci násilí".

Vnitřní náplň demokracie mizí

Po staletí měly státy monopol na legitimní užívání síly. Dnes autoritu státu oslabuje téměř vše: kapitálové trhy, byznys, regionální vlády, nevládní organizace atd. Neznamená to, že demokracie je špatná věc, ale má své temné stránky, o nichž se každý obává diskutovat, aby nebyl označen za odpůrce demokracie. Demokracii si Američané často ztotožňují se svobodnými volbami, což vede k neporozumění poměrům v jiných společenstvích a k chybným politickým rozhodnutím. Zakaria si je toho vědom a připomíná, že i Hitler se stal německým kancléřem po vyhraných volbách a že v mnohých zemích jsou demokraticky voleni autoritativní a populističtí vůdcové. Demokracie a svoboda se na Západě propojily teprve po druhé světové válce, ale v současné době jako by se opět oddělily: "demokracie vzkvétá; svoboda ne". Svobody v západní civilizaci předcházely demokracii. V roce 1830 v Británii mohla volit pouze dvě procenta obyvatel. Otroctví ve Spojených státech udržovala demokraticky většina jižních voličů. Nezrušily je volby, ale porážka Jihu v občanské válce. Segregaci postupně rušila výkonná moc, zejména v armádě a školství. Teprve v roce 1964 přijal Kongres Civil Rights Act. V USA jsou práva pevně zakotvena, mizí však méně formální "vnitřní náplň liberální demokracie". Kongres se stal sice demokratičtější institucí, ale zato méně funkční. Dnešní politické strany připomínají Potěmkinovy organizace: nevybírají kandidáty, ale shlukují se kolem těch, kteří vyhráli primárky na základě momentálního naladění voličů. Profesionální elity - právníci, lékaři, účetní, bankéři - které spojovaly odbornost s odpovědností vůči svým obcím, ztratily svou někdejší prestiž. "Síly, které tvořily demokracii, rychle mizejí." Demokratizace politických stran, profesí, církví, kulturních institucí vedla k růstu moci konzultantů, fund-riserů, lobbistů, populistických politiků a kazatelů, k nahrazování autority podbízením, k úpadku profesionální a lidské cti ve jménu úspěchu. Podobný názor jako Zakaria zastává i analytik britské Labour Party Liam Byrne, který chce přimět ministry a stranické aktivisty, aby dokázali pohlédnout "dále než k nejbližší frakční hádce na stranické konferenci" (Guardian 11. 8. 2003). Soudí, že vlády ztrácejí rozhodovací pravomoci v důsledku nové "ekologie politiky", kdy budou občané vykonávat svou moc přímo jako spotřebitelé či jako členové lobbistických organizací.

Co se dělo na Titaniku

Zakaria tomuto jevu říká "smrt autority" a "sebevražda elit". V hollywoodském velkofilmu Titanic se pasažéři první třídy bezohledně drali do záchranných člunů. Na skutečném Titaniku byly ale v první třídě zachráněny všechny děti a ženy s výjimkou pěti, z nichž tři se rozhodly zemřít se svými manželi. John Astor, nejbohatší Američan té doby, protlačil ke člunu svou ženu a sám zůstal na palubě. Ben Guggenheim přenechal své místo neznámé ženě: při loučení ji žádal o jediné: "Řekněte mé manželce: hrál jsem rovně až do konce. Žádná žena nesmí zůstat na palubě lodi proto, že Ben Guggenheim byl zbabělec." Někteří z nejmocnějších mužů světa se podrobili nepsanému zákonu cti, i když to znamenalo smrt. "Tvůrci filmu změnili příběh z dobrých důvodů," píše Zakaria. "Nikdo by tomu dnes nevěřil. Osvobodili jsme naše horní třídy od jakéhokoli smyslu pro odpovědnost a ony nám to s radostí vracejí." Novou americkou elitu představují chytří absolventi univerzit, kteří se vydávají za "obyčejné lidi", což je falešný obraz. Zhruba jeden milion, tedy půl procenta obyvatel řídí většinu z hlavních institucí v USA nebo disponuje jiným vlivem. Mají obrovskou moc, ale - slovy Rudyarda Kiplinga - "moc bez odpovědnosti; odvěkou výsadu děvky". Odpovědnost nahradily průzkumy veřejného mínění. Dnešní Washington se točí kolem jejich výsledků, jimž je podrobováno téměř vše - přičemž ovšem "všichni nepřetržitě vychvalují moudrost, odvahu, čestnost a vůbec velikost amerického lidu. Winston Churchill odpověděl kolegovi, který mu radil držet ucho u země, že britský národ by stěží přijímal vůdce, které by přistihl v takové pozici." V roce 1956 John Kennedy v knize Profily odvahy ocenil osm státníků, kteří se nebáli zastávat nepopulární stanovisko. Bývalý senátor Bill Bradley upozornil, že politik, který by dnes nedbal na svou popularitu, nebude považován za statečného, ale za hlupáka: "Takový člověk prostě nechápe politiku."

Důsledky deregulace demokracie

Rozhodovací proces není průhledný pro většinu Američanů, kteří nemohou od rána do večera sledovat jednání Kongresu, ale pro lobbisty zastupující organizované zájmové skupiny - od zákonů o želvách přes peníze po politiku vůči Kubě, kterou diktuje de facto hrstka Američanů kubánského původu žijící ve dvou volebně významných státech - na Floridě a v New Jersey. Když se lobbistům na kongresové galerii něco nelíbí, okamžitě mobilizují mobilními telefony odpor. Politici už nemají prostor k přemýšlení o věci, o níž mají rozhodovat. "V minulosti měli několik měsíců nebo týdnů, přinejmenším pár dní. Nyní jim musí stačit pár vteřin." Amerika dnes ční nad světem, ale "většina Američanů ztratila víru ve svou demokracii", píše ostře Zakaria. "Respekt veřejnosti k politice a politickým systémům v kterékoli pokročilé demokracii je na nejnižší úrovni, na jaké kdy byl." Příčinu je podle něj třeba hledat v "demokratizaci demokracie". Považuje za klíčové obnovení rovnováhy mezi demokracií a svobodou. "Podstatou liberálně demokratické politiky je konstrukce bohatého, komplexního společenského řádu, v němž nepanuje jediná idea... Demokracie je také jednou z ideologií, a jako každé takové schéma má své limity." Mnozí liberálové v osmnáctém a devatenáctém století viděli v demokracii sílu, která by mohla ohrozit svobodu. Tocqueville varoval před "tyranií většiny". "James Madison a ostatní federalisté předvídali - v roce 1789! - že vládu lidu bude trápit jeden problém nade vše: zvláštní zájmy." Rozšiřování práv mělo skvělé výsledky, např. černoši a ženy získali volební právo. Ale "deregulace demokracie... vytvořila neovladatelný systém". Dlouhodobá politika způsobuje krátkodobé bolesti voličům. V moderní demokracii je třeba oddělit některé rozhodovací činitele od tlaků zájmových skupin, lobby a politických kampaní - tedy "od intenzivních tlaků demokracie". Američané si nejvíce váží Nejvyššího soudu, armády a Federálního rezervního systému, které jsou "izolovány od tlaků veřejnosti a operují nedemokraticky.

Zdá se, že Američané obdivují tyto instituce proto, že řídí a nenásledují. Naopak Kongres, nejreprezentativnější z politických institucí, je na dně většiny průzkumů." Evropské unii nebo WTO se vytýká nedostatek demokracie. Populisté jako Le Pen, Buchanan nebo Haider agitují proti institucím vzdáleným lidem. "Ale tyto instituce fungují dobře právě proto, že jsou vzdálené každodenní politice. Přinášejí ohromný prospěch obyčejnému občanovi ve formě většího růstu, větší produktivity, stabilního fiskálního prostředí a rozmnožení ekonomických příležitostí." Tyto systémy jsou hluboce demokratické v madisonovském smyslu. "Co potřebujeme v dnešní politice, není více demokracie, ale méně." Delegace je potřebná všude. "Technologie se spojila s ideologií a nabízí nám perspektivu světa bez zprostředkování. Můžete se stát vlastním makléřem, vydavatelem novin, právníkem, lékařem. Ale chcete to?" Ani v informacích webové stránky nenahradily noviny a časopisy. Nejlepší servery (blogs) fungují jako průvodci. "Staly se novými zprostředkovateli pro informované publikum. Ačkoli se tvůrci blogů sami považují za radikální demokraty, ve skutečnosti jsou novou tocquevillovskou elitou."

Prázdná skořápka

Politika je propustnější, evropské společnosti se "amerikanizují", staré instituce se otevírají, spolky vymírají. To bude mít mnoho dobrých důsledků. Ale také to ničí tkáně naší kultury, vytvářené po staletí a ničené v desítiletích. "Sledujeme tuto destrukci, aniž jsme schopni ji zastavit - bylo by to nedemokratické." Ale lidé budou vnímat demokracii jako systém sice teoreticky otevřený a přístupný, ale prakticky "ovládaný organizovanými, bohatými nebo fanatickými menšinami, zajišťujícími se v přítomnosti a obětujícími budoucnost." Po zklamání demokracií "nevypadalo ve třicátých letech přijetí komunismu a fašismu tak šíleně, jako se jeví dnes". Zakariova nemilosrdná hloubková analýza soudobé demokracie je zvláště podnětná v době, kdy politiku americké vlády, využívající strachu vyvolaného teroristickými útoky z 11. září a umožněnou atomizací společnosti a nefunkčností demokracie, četní Američané považují za ohrožení svobody. Například historik totalitarismu Abbot Gleason současnou atmosféru a politiku krajně pravicových ideologů ve vládních funkcích dokonce srovnává s obdobím před nástupem totalitních režimů v Evropě před sto lety. Americká společnost se zatím vždy dokázala vyrovnat s extrémy. Avšak, jak píše Zakaria, "moderní demokracie budou čelit novým náročným výzvám - musejí bojovat s terorismem, vyrovnávat se s globalizací, přizpůsobovat se stárnutí společnosti". Požaduje proto účinnější demokratické rozhodování, přestavbu polámaných politických institucí a občanských sdružení. Uvědomuje si, jak těžké bude dosáhnout, aby ti, kteří disponují obrovskou mocí, převzali svou odpovědnost, aby budovali a přijímali normy nejen právní, ale také morální. Bez této vnitřní náplně se demokracie stane prázdnou skořápkou, nejen nedostačující, ale potenciálně i nebezpečnou, protože povede k manipulaci svobody a k úpadku života společnosti. Autor brilantních úvah o budoucnosti svobody ví, že demokracie, se všemi svými kazy, představuje "poslední nejlepší naději" pro lidi na celém světě. Jak trvale zabezpečit její fungování ve svobodě, ovšem neví ani on. Nicméně otevírá odvážně debatu, které se ani my nemůžeme vyhnout.

Fareed Zakaria: The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. Vydalo nakladatelství W. W. Norton and Co., New York, London 2003.

Fareed Zakaria (*1964) - Narodil se v indické Bombaji. Studoval historii a mezinárodní vztahy na Yale a Harvardu. V letech 1992 - 2000 byl šéfredaktorem prestižního amerického časopisu Foreign Affairs. V současné době řídí časopis Newsweek International. Publikuje pravidelně v deníku Washington Post a vystupuje v televizi ABC.


Lidové noviny, 30. 08. 2003, Jiří Dienstbier; bývalý ministr zahraničních věcí(a informace o další nové knize o demokracii navíc)


Kde je demokracie?

Cesta postkomunistických republik k vytoužené svobodě není jednoduchá


Před několika týdny se na knižních pultech objevila nová, v pořadí druhá monografie jednoho z představitelů nastupující generace českých politologů Michala Kubáta, nazvaná Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě.

Ve své první knize Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich politické konsekvence (2000) se politolog Michal Kubát soustředil na analýzu vybraných politických procesů v jedné ze zemí střední Evropy. Ve druhé, nedávno vydané knize Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě rozšířil svůj akční rádius na celý prostor tzv. středovýchodní Evropy.

Široce vymezený evropský prostor

Středovýchodní Evropa je autorem pojata poměrně široce, totiž jako prostor postkomunistických zemí zahrnující země střední Evropy, Pobaltí, Balkán, východoslovanské země na čele s Ruskem, ale také oblast Kaspického moře, Kavkazu a dokonce Střední Asie. Takto široce vymezený prostor pojímá Kubát - v duchu soudobých politologických trendů - jako "zónu velké transformace", tedy jako prostor, v němž je určujícím měřítkem "společný politický, sociální a ekonomický vývoj po roce 1989". Hlavním předmětem autorova zájmu je přirozeně konstruování politických systémů v postkomunistické Evropě, přičemž důraz je kladen na institucionální aspekty politiky. Kubát tak již na počátku rozumně - nejen s ohledem na omezený rozsah knihy - upouští od snah zabývat se například sociálními a ekonomickými důsledky transformace. V oblasti politologického bádání soustředil svou pozornost na vývoj vnitřní politiky jednotlivých zemí středovýchodní Evropy, zatímco zahraniční politika, ale ani problematika politické kultury, tvorby elit apod. není zohledněna. V "první třetině" své knihy se autor věnuje stále populární problematice takzvané tranzitologie, tj. zkoumání přechodů autoritářských či totalitních režimů k demokracii. Jako základní teoretickou práci zvolil Kubát knihu Samuela P. Huntingtona Třetí vlna demokratizace (The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, 1991): Huntington zde vychází z předpokladu, že komunistické země se vydaly na cestu k demokracii ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich byla ztráta legitimity komunistických elit, druhým pak zavržení Brežněvovy doktríny o omezené suverenitě zemí sovětského tábora ze strany Michaila Gorbačova. Tuto tezi musíme považovat za zkratkovitou, jen stěží by například vysvětlila pád komunismu v zemích bývalé Jugoslávie (resp. jeho častou transformaci do podoby nacionalistickopostkomunistické) či v izolované stalinistické Albánii. Není však pochyb o tom, že ve druhé polovině 80. let se komunistické státy ocitly ve výrazné společenské a ekonomické krizi, která se - také díky zesílenému tlaku Západu, především pak Reaganovy administrativy - záhy přenesla také do roviny politické. Otřesem, který spustil lavinu demokratizačních procesů, bylo zahájení demokratizačních reforem v Polsku a Maďarsku. Více než samotné problematice demokratického přechodu se ovšem Kubát chce věnovat otázce demokratické konsolidace, tj. takové stabilizaci demokratických procedur v politice, které nám umožňují označit konkrétní politický režim za demokratický. Politická věda v této oblasti - jak ukazuje také autor - dosud jen obtížně hledá "nezpochybnitelná" kritéria, která by jasně rozlišila mezi konsolidovanými a nekonsolidovanými demokraciemi. Kubát zde zmiňuje třeba diskusi k otázce, zda vůbec může existovat nekonsolidovaná demokracie, respective zda každá demokracie není z podstaty termínu nutně konsolidovaná? Kubát se k tomuto pohledu zcela nepřipojuje, naopak zavádí do diskursu třetí kategorii: demokracie semikonsolidované. Již v úvodní části knihy tak rozděluje zkoumanou skupinu zemí do tří základních skupin podle toho, jak "kvalitní" je jejich demokracie, neboli podle toho, jaké jsou jejich perspektivy s ohledem na stabilizaci demokracie coby systému, kde všichni aktéři užívají výhradně demokratických procedur politického chování.

"Demokracie" postsovětských republik

První skupinou zemí jsou podle Kubáta konsolidované demokracie Česko, Estonsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Tyto země stabilizovaly svůj politický systém, a ačkoli také v nich nacházíme řadu problematických faktorů relativizujících kvalitu demokracie, zdá se být demokracie jako forma vlády v těchto zemích stabilizována. Do druhé skupiny zemí - semikonsolidované demokracie - bychom mohli počítat ty země, které vzhledem k současné podobě svých politických systémů a jejich institucionálních aspektů mají šanci stát se stabilními demokraciemi. Jedná se o Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Makedonii, Rumunsko a Slovensko, tedy o země, u nichž nacházíme výraznější narušení demokratických procedur, ale současně je nemůžeme označit za jasně nedemokratické. Uveďme si dva příklady, které ozřejmí tuto komplikovanou definici: Slovensko v období třetí vlády Vladimíra Mečiara (1994-1998) vykazovalo řadu znaků neslučitelných s demokracií. Jak píše Kubát, "docházelo k porušení konstitucionalismu ze strany vládnoucí moci a ke zjevným kriminálním činům (únos Michala Kováče ml. a vražda Róberta Remiáše). Přesto však existovala svobodná média a v roce 1998 se konaly plně svobodné volby, které přinesly konec mečiarismu." Mohli bychom snad polemizovat o plné svobodnosti voleb (manipulace s volebním zákonem), podstatné je však to, že institucionální aspekty politiky byly většinou pojímány demokraticky. Druhým příkladem semikonsolidovaných demokracií je Lotyšsko. Kubát zavrhuje obecně přijímaný názor, že hlavním problémem lotyšské demokracie je její vztah k rusky hovořící menšině. Jak - dle mého soudu správně - uvádí, Lotyšsko se ke své ruské menšině nechová o nic hůře než Estonsko, které tak ovšem činí "sofistikovaněji", a proto není výrazně kritizováno. Problémem lotyšské politiky je extrémní nestabilita politických stran, která se projevuje cyklickými vítězstvími populistických subjektů, založených těsně před volbami, a také vysoká míra korupce. Třetí skupinou zemí jsou nekonsolidované demokracie - Albánie, Srbsko a Černá Hora, Moldavsko, Rusko, Ukrajina (zvláštní případ pak představuje neokomunistické Bělorusko). Tyto země mají k demokracii velmi daleko, a spíše než postupné etablování demokratického modelu v nich můžeme očekávat zformování jakési "polodemokracie", jak ji známe například z Turecka.

KSČM: neobvyklý relikt totality

V komparativních kapitolách se následně Kubát věnuje problematice politických režimů, voleb, politických stran a stranických systémů. U politických režimů zkoumá jak rozdělení moci mezi klasickými typy mocí, tak také fungování jednotlivých mocí ve srovnávací perspektivě. Jedná se o zajímavé pasáže, byť se v nich autor dopustil několika faktografických nepřesností (Chorvatsko již delší dobu nemá dvoukomorový, ale pouze jednokomorový parlament; instituce ombudsmana, resp. veřejného ochránce lidských práv, existuje - navzdory autorovu tvrzení - také ve Slovinsku). Zajímavým doplňkem práce je exkurs do problematiky formování pravice ve střední Evropě a úvaha věnovaná Komunistické straně Čech a Moravy jako neobvyklému reliktu v konsolidované demokratické zemi. Strany podobné KSČM, tj. strany s marxisticko-leninským charakterem, nacházíme dnes v postkomunistické Evropě vedle Česka v Bělorusku, Moldavsku, Rusku a na Ukrajině. Kubát ukazuje, že KSČM se v posledním období snaží skrývat svůj nedemokratický charakter, a ukazuje také, na základě jakých kritérií jej lze rozkrýt (např. charakter přidružených organizací, partneři v zahraniční apod.). Kubátovu knihu Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě bychom měli chápat především jako určitý mezistupeň autorova komparativního výzkumu. Jedná se vlastně o jakousi "miniencyklopedii" poskytující řadu cenných údajů, k nimž si čtenář v případě potřeby vyhledá doplňující informace ve specializovaných knihách. Kubátova kniha se tak může stát užitečným textem pro rychlý či první vhled do zkoumané problematiky.

Michal Kubát: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Vydalo nakladatelství Dokořán, Praha 2003, 125 stran, náklad neuveden, doporučená cena 145 Kč.

Lidové noviny, 02. 08. 2003, LADISLAV CABADAProtože s tématem participace x diktatura souvisí i téma národní a státní identity, prodívejte se
i na poslední článek na stránce v Havla (
HAVEL)


Z následující tabulky se k tématu diktatura/elita vyslovují zejména oddíly IV a V

SLOVNÍČEK DEMOKRACIE:

PRIMA DEMOKRACIE
MODELY PD
(DEMOKRACIE VI, XII]
HUMANISMUS

xxx

PRAVICE-LEVICE
A DEMOKRACIE
(DEMOKRACIE VII)
DEMOKRACIE I
DEMOKRACIE II
DEMOKRACIE III
MORALKA
MORALKA A DEMOKRACIE
(DEMOKRACIE VIII)
ELITA
DEMOKRACIE A ELITA
(
DEMOKRACIE V)
OPORTUNISMUS

xxx

USTAVA USA

(DEMOKRACIE X)
REFERENDUM

(DEMOKRACIE IX)
SLOVNICEK SOCIOLOGIE

(angl.)
LIBERALISMUS
LIBERALISMUS_2
LIBERALISMUS_3
OBCANSKA SPOLECNOST
A STREDNI VRSTVA
xxx
POLITIKA

xxx

Linky globalistiky

xxx
DIKTATURA xPARTICIPACE
DEMOKRACIE x VANGA
SIMULTANNI POLITIKA
A JINE FORMY REGULACE
(
DEMOKRACIE III, IV a XI)
DEMOKRACIE I

(
základní teze a pojmy)
DEMOKRACIE II

(
zprávy o stavu demokracie)
DEMOKRACIE III

xxx

SIMULTANNI POLITIKA
A JINE FORMY REGULACE

(
DEMOKRACIE XI)
SLOVNICEK GLOBALIZACE

podle Belohradskeho
FANATISMUS, EXTREM

xxx

SUPERHOME

DARIUS.CZ

HOME ZVON

xxx

HOME SLOVNICEK

xxx