GLOBÁLNÍ PROBLÉMY
41 článek, 41 linka


UNEP
- Global Youth ForumVážení přátelé,

v souvislosti s přípravou Světového summitu OSN o udržitelném
rozvoji v Johannesburgu (WSSD) se konalo minulý týden v Dánsku "UNEP
- Global Youth Forum", kterého jsem měl tu čest se, spolu s další
téměř stovkou lidí z celého světa, také zúčastnit.

Ačkoliv organizátoři ne zcela optimálně rozvrhli naši práci
během konference a mnoho času se vyplýtvalo na formulaci obecných
prohlášení, přecijen jsme se posunuli dále a věnovali též pozornost
možným aktivitám, které mohou mladí lidé ať již sami nebo ve
spolupráci s dalšími partnery rozvíjet.

Výstupem se tak stala sada tří dokumentů, a sice obecné
"Statement", následně konkrétnější a na priority zaměřené "Vision" a
nejkonkrétnější a tím pádem i nejpodstatnější "Action plan". Všechny
tyto dokumenty Vám v příloze zasílám a posuďte tedy sami, jak dalece
je můžete využít pro svou činnost. Skupina zástupců mládeže je navíc
činná i během právě probíhajícího PrepComIII, kde se snaží tyto naše
cíle a představy prosazovat.

Jak jsem již některé z Vás předběžně informoval, dozvěděl jsem
se před časem, že na víkend 26.-28. dubna připadá tzv. "Global Youth
Service Day", což by nemuselo být nic mimořádného, kdyby ovšem na
tuto akci nebyl jednotlivým národním kontaktním organizacím ze
"světových zdrojů" poskytován příspěvek až do výše $ 2000,-. I pídil
jsem se, kdo že jest příjemcem této dotace za naši republiku i
zjistil jsem, že jedna ze dvou střech mládežnických organizací - Kruh
dětí a mládeže. Nebudu zdržovat sáhodlouhým vysvětlováním
dohadovacího procesu, neboť důležité je, že situace se má nyní tak:

- domluvil jsem se se zástupcem Kruhu dětí a mládeže, že v rámci
tohoto GYSD, který má dále zahrnovat seminář o politice mládeže v
nadcházejícím období, by se uspořádal cca 1,5 denní pracovní seminář
zaměřený, s ohledem na probíhající přípravné procesy na WSSD, na
hodnocení vztahu mladých lidí vzhledem k udržitelnému rozvoji a vše s
tím spojené (navrhl jsem titul: "Máme co říci?"). V příloze Vám
zasílám text, který by měl daleko lépe přiblížit, co se danou akcí
zamýšlí a jaké by měly být případné výstupy (prosím mrkněte se na
to).

- čas velmi kvapí a ačkoliv jsem předpokládal, že se podaří vše
rozběhnout daleko dříve, nestalo se tak. Přesto se domnívám, že se
jedná o jedinečnou příležitost, jak se sejít a řadu věcí probrat
(třeba to co jsme diskutovali i v Dánsku ohledně vytváření evropské
koalice mládeže apod.), když už budeme mít tu možnost včetně
finančního vykrytí.

Resumé: Chystaná ad hoc akce možná nebude mít vrcholnou úroveň
(z hlediska organizačních příprav) ovšem dává nám příležitost udělat
si ji takovou, jakou budeme chtít a vyjádřit své dojmy, pocity,
očekávání, přání a třeba se domluvit na nějaké další spolupráci.
Prosím tudíž všechny, kdo by měli zájem se na něčem podobném podílet
(zejména pak ty, kteří mají i nějaké zkušenosti s vedením pracovních
skupin a chtěli by třeba převzít určitou garanci nad nějakou
tematickou pracovní skupinou), aby se mi co nejdříve ozvali, abychom
se mohli domluvit dále - nejlépe bude poslat mejl na adresu:
mamecorici@seznam.cz

Budu vděčný za každé doporučení a připomínku i za to,
rozšíříte-li tuto zprávu mezi další, které by to mohlo potenciálně
zajímat. Též budete-li potřebovat cokoliv dovysvětlit, vynasnažím se
vše zodpovědět.

Ještě jednou připomínám, že času je málo, a byla by škoda to
nevyužít.

Velmi Vám děkuje a srdečně zdraví
Miroslav Andrt.


Máme co říci?
(pracovní seminář mladých ke Světovému summitu OSN o udržitelném rozvoji)

Letos se koná velmi významný summit OSN, který má po 10 letech vyhodnotit dosavadní pokrok v implementaci závěrů tzv. „Summitu Země" (Rio de Janeiro 1992), tj. především Agendy 21, a vymezit další nezbytné kroky pro jejich naplňování. Jeho oficiální název je „World Summit on Sustainable Development" (WSSD) a konat se bude od 26. srpna do 4. září 2002 v jihoafrickém Johannesburgu.

Samotný summit má být jen vyvrcholením dlouhodobých příprav, které probíhají nejen na mezinárodní, ale především na regionální, národní a místní úrovni. Tyto přípravy mají být základem dalšího jednání a je jim tudíž přikládána mimořádná pozornost. Oficiálního přípravného procesu se neúčastní pouze političtí reprezentanti a zástupci dotčených resortů, nýbrž jeho nedílnou součástí je též účast hlavních zainteresovaných skupin (aktérů), tzv. „multi-stakeholder dialogue". Podle Agendy 21 bylo definováno vzhledem k problematice udržitelného rozvoje devět těchto hlavních skupin obyvatelstva: domorodí obyvatelé, ženy, pracující a odbory, podnikatelé, nestátní organizace, vědci, představitelé místní správy, zemědělci a v neposlední řadě mládež. Komise pro udržitelný rozvoj (CSD), která je uspořádáním WSSD včetně přípravného procesu na něj pověřena, považuje aktivní účast a vstupy těchto hlavních aktérů jako důležitou podmínku úspěšnosti celé Agendy 21.

V rámci hodnocení implementace trvale udržitelného rozvoje (UR) by měli mladí, tak jako ostatní zainteresované skupiny, pracovat minimálně na posouzení své kapitoly v Agendě 21 (kapitola 25) a vyjádřit se rovněž k budoucím prioritám a krokům, které bude nezbytné závazně přijmout, aby se světové společenství (jednotlivě pak každý stát) vydalo cestou udržitelného rozvoje.

Lze tvrdit, že na mezinárodní úrovni je zapojení mladých lidí do přípravných procesů velmi intenzivní a rovněž na úrovní národní bývají často mladí lidé iniciátory významných změn. V roce 2001 se konala ve švédském Borgholmu Konference mladých o ŽP a UR, které se účastnilo přes 200 delegátů z více než 100 zemí, a která byla zaměřena přímo na formulaci doporučení pro WSSD. Na základě výstupů z této konference a dalších konzultací byl závěrem minulého roku sestaven materiál, jenž se stal oficiální součástí podkladových dokumentů přípravného zasedání CSD (PrepCom 2) konaného 28. 1. – 8. 2. 2002 v New Yorku. Minimálně 10 zástupců mladých se tamtéž zároveň aktivně účastnilo tzv. „multi-stakeholder dialogu". A konečně vyvrcholit by tyto přípravy měly na konferenci „Global Youth Forum", kterou pořádá UNEP koncem března v Dánsku (předpokládá se účast cca 100 delegátů z celého světa), kde by měla být přijata definitivní podoba příspěvku mladých na WSSD.

V naší republice je zapojení mladých, jako významné sociální skupiny, do tohoto přípravného procesu na národní úrovni prakticky minimální. Je to způsobeno jednak tím, že národní příprava, dá-li se takto vůbec pojmenovat, začala v ČR prakticky až počátkem tohoto roku, což svědčí o značné prodlevě oproti jiným státům a mezinárodnímu společenství. Provázejí ji nevyjasněné kompetence v koordinaci tohoto procesu a možná i nezájem a neochota otevírat toto téma širší diskusi. Na druhou stranu se však ani mladí dosud výrazně nepřihlásili o to, být jeho plnohodnotnou a aktivní součástí. Tyto skutečnosti jen dokreslují dnešní realitu, kdy UR u nás zdaleka nepředstavuje společenskou prioritu a obecně se jen málokdo zamýšlí nad budoucím směřováním naší civilizace, natož aby se je snažil jakkoliv aktivně ovlivňovat.

Ve snaze zvrátit tento nelichotivý stav a vtáhnout mladé lidi do přípravného procesu hodláme uspořádat jeden a půldenní pracovní seminář nazvaný „Máme co říci?", který si klade především tyto cíle:

? spojit síly mladých lidí, jimž není lhostejný osud naší planety a života na ní, a položit tak základní kámen ve společném úsilí o systematické prosazování strategie udržitelného rozvoje;

? vyjádřit očima nastupující generace postoj a vztah k soudobému světu včetně naší společnosti, a s ohledem vlastní životní priority se zamyslet nad tím, jakou budoucnost si vůbec představujeme a jakými cestami k ní chceme směřovat;

? zhodnotit naplňování Agendy 21 a principů UR v ČR (zejména kapitoly 25) a posoudit roli, jakou mladí lidé ve vztahu k UR hrají a jakou by měli, resp. mohli hrát (jinými slovy, co je třeba udělat pro nás, a naopak, co můžeme udělat my);

? formulovat prohlášení/doporučení pro naše politické představitele a naši delegaci, která nás bude reprezentovat v Johannesburgu (naléhavý a důležitý úkol);

? s ohledem na již uskutečněné či právě probíhající projekty, řešené zejm. mladými lidmi, navrhnout a projednat možnost přípravy projektů nových (nejlépe zaměřených na posílení implementace UR v ČR);

? formulovat „apel do vlastních řad", jenž by přijatelnou a poutavou formou/jazykem představil UR mladým lidem a upozornil na důležitost přechodu na cestu UR (spíše dlouhodobější úkol – možná námět pro projekt);


Pracovní seminář se pořádá v rámci Globálního dne služeb mládeže (Global Youth Service Day) a vhodný je pro mladé lidi z celé republiky mající zájem se aktivně a tvořivě podílet na podobě a směřování naší společnosti i celého světa.

Termín a místo: 27. - 28. 4. 2002, Česká Třebová


Snahou bude postihnout celou šíři udržitelného rozvoje, tj. nejen environmentální, ale též sociální a ekonomický pilíř včetně institucionálního rámce. Těžiště semináře bude spočívat na práci v tematických skupinách. Jejich jednotliví garanti připraví pro každé téma vstupní podkladové materiály tak, aby s nimi mohli být další účastníci seznámeni v předstihu, což celou práci výrazně usnadní a zefektivní. Plenární příspěvky budou sloužit pouze k uvedení do tématu a posléze k prezentaci výsledků pracovních skupin.


Návrh tematických pracovních skupin (ustavení a struktura pracovních skupin se bude odvíjet jednak od zájmu účastníků a také od „dostupnosti lidských zdrojů" pro jejich tematické vykrytí => vše je zatím otevřené):

1. Ekonomický systém a hodnoty slučitelné s udržitelným rozvojem
(např.: jak „nastavit" ekonomický systém, aby podporoval UR; jsou hlavní bariéry pouze v hodnotových orientacích lidí a jimi vyznávaném životním stylu; důsledky a význam každodenního běžného rozhodování jedinců – jak ho ovlivnit; otázka možnosti volby životního stylu nebo jen trpného podřízení se vnějším podmínkám; uvědomělá skromnost a výběrová náročnost versus konzumerismus – šance na prosazení; otázka reklamy, propagace a marketingových strategií zvláště zacílených na děti a mládež; jaké osobnostní vzory /idoly/ pro mladou generaci; otázka odpovědnosti /k sobě, druhým, společnosti, přírodě…/ – jak ji zabezpečit; zábavní průmysl; uspokojují se opravdové potřeby nebo se nejprve cosi vyrobí a potřeby následně vyvolávají atp.)

2. Zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů + přístup k informacím
(jsou mladí lidé aktivní na různých úrovních rozhodovacích procesů – mají vůbec možnost do nich vstupovat a případně je i ovlivnit; co brání jejich širšímu zapojení – je to pouze otázka zájmu/nezájmu; je mládež spíše bořivá nebo tvořivá; existuje nějaká komunikace, resp. spolupráce s ostatními hlavními skupinami; možnosti zapojení mladých lidí do činnosti nevládních neziskových organizací; jaké příležitosti/ohrožení jim skýtá možnost zapojení se do stávajících politických stran – mají vůbec šanci uplatnit tam své vize; dobrovolnictví atp.)

3. Institucionální rámec a politická vůle (?+ otázka české zahraniční pomoci)
(podporuje naše soustava institucí UR, nebo je spíše bariérou jeho prosazování; je nutné vytvářet nové x přetvářet či rušit ty stávající instituce; otázka mezisektorových bariér – jak překonávat; je dostatečná politická vůle k prosazování UR – jak ji ovlivnit; jak je na tom místní úroveň – zapojení mladých do Místní Agendy 21, její význam a rozsah uskutečňování; udržitelný provoz veřejných institucí; jak působí naše republika navenek – přijetí globální odpovědnosti; potřebujeme nějaké globální řízení; bída české zahraniční pomoci atp.)

4. Vzdělávací systém a možnosti uplatnění se ve společnosti
(podporuje stávající vzdělávací systém orientaci na UR, nebo je spíše brzdou; připravuje mladé lidi na život v dnešní době – nacházejí mladí lidé v dnešní společnosti patřičné uplatnění; otázka nezaměstnanosti mladých lidí – jak ji předcházet; strnulost nebo pružnost vzděl. systému v reakcích na proměny společnosti; máme dostatečný přístup ke vzdělání; jaká je jeho kvalita a jaká kvalita pedagogických pracovníků – jak ji ovlivnit; jak je na tom ekologická výchova a osvěta – je jí věnována dostatečná pozornost; škola a učitelé jako vzory pro děti a mládež; úloha a nároky na učitele včetně jejich odměňování; otázka nerovnoměrného rozdělování důchodů ve společnosti => mají tím pádem perspektivu jen ti draví a silní; jak podporovat alternativy k masové kultuře atp.)

5. Člověk, příroda, zemědělství, venkov a rozvoj
(jak skloubit tyto fenomény; má vypadat krajina, ve které chceme žít; minimalizace negativních dopadů činnosti člověka na přírodu; kulturní a rozmanitá krajina nebo průmyslové zóny; nová architektura; úloha zemědělství a venkova z hlediska udržitelného venkova; ohleduplný cestovní ruch; jak stimulovat ty kladné stránky lidských aktivit atp.)

6. Média
(informační společnost; úloha veřejných sdělovacích prostředků ve vztahu k UR; jejich vliv na názory, postoje a jednání lidí; chceme slyšet opravdu jen ty špatné zprávy; otázka za u nás existuje cenzura – embargo na určitý druh informací; nové příležitosti a nebezpečí virtuálních médií – jak je využít pro účely UR; svoboda a odpovědnost v oblasti informací – jak obojí skloubit atp.)


Vstupní podkladové materiály (nejlépe pokud bude více příspěvků z různých úhlů pohledu) by měly mít určitou závaznou strukturu. Navrhujeme začít vymezením cílového stavu, tj. přiblížit stav, který by byl žádoucí a ke kterému by se mělo dojít a proč. V následující části by se měly vymezit hlavní bariéry, bránící uskutečnění cílového stavu. Příspěvek by měl vyústit návrhem jasně a srozumitelně formulovaných doporučení, co by se mělo udělat (třeba na rozhodovací úrovni) a co třeba můžeme dělat my sami. Tato doporučení by se pak měly stát ústředním bodem diskusí v pracovních skupinách, která by je buď měla vyvrátit, pozměnit nebo potvrdit. Výstupy pracovních skupin se budou v podobě závěrů adresovaných naší delegaci pro Johannesburg, naší politické reprezentaci a případně i dalším institucím přijímat na plénu.


Programový rámec (volný návrh):

Pátek 26. 4. odpoledne a sobota 27. 4. 2002 dopoledne – možnost účasti na semináři k politice státu vůči mládeži pro léta 2003 až 2007
Sobota 27. 4. 2002
příjezd (možnost domluvit přespání již z Pá na So)
Odpoledne
14:00 - zahájení, přiblížení procesu přípravy na WSSD na mezinárodní a národní úrovni – zapojení mladých (význam) + upřesnění cílů konference;
15:00 - pracovní skupiny;
19:00 - prezentace závěrů pracovních skupin na plénu
Večeře (20:00)

Večer:
- kulturní program (?hudební vystoupení/promítání filmu z Ekofilmu?)

Neděle 28. 4. 2002
Snídaně
Dopoledne (od 9:00 hodin):
- seznámení s programem
- příprava projektů (v závislosti na jejich počtu možno vytvořit ad hoc pracovní skupiny – návrh: příprava evropské koalice mládeže za udržitelný rozvoj) + souběžně: pracovní skupina pro přípravu závěrečného prohlášení (na zákl. výstupů prac. skupin)
- prezentace a schvalování závěrečného prohlášení (případně i navrhovaných projektů)
- závěr (cca v 14 hodin)
(Oběd?)
Odjezd


Účastnický poplatek: Kč 100,- zahrnuje úhradu cestovného hromadným dopravním prostředkem 2. tř., ubytování a stravování a platí se při registraci na místě.

Prosím vyplňte přiloženou závaznou přihlášku a doručte do 18. 4. 2002 Kruhu sdružení dětí a mládeže ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, tel./fax (02)24102-469, e-mail kruh@adam.cz

K přihlášce, prosím, přiložte stručnou charakteristiku své osoby, tj. čím se zabýváte, o co se zajímáte a o jakou prac. skupinu byste měli zájem; případně chcete-li být garantem nebo koorganizátorem některé z prac. skupin. Případné dotazy a náměty k obsahové náplni konference, prosím zasílejte na mamecorici@seznam.cz


Seminář „Máme co říci?" - Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A


Jméno a příjmení:


Organizace:


Adresa:


Tel.: (zam.) Fax:


(byt) E-mail: Web:Přihlašuji na seminář „Máme co říci?" v České Třebové 27. a 28. 4. 2002 a zavazuji se k úhradě účastnického poplatku.

Požaduji nocleh (zaškrtněte): z pátku na sobotu ANO E
ze soboty na neděli ANO NEV …………… dne ………….. 2002 Podpis:


ANGLICKE PRILOHY:


UNEP Global Youth Forum 2002
25-30 March 2002
Denmark

Youth Action Plans Dedicated
to Sustainable Development: Small Steps in A Long Journey

Education

1. Ensure that all actions youth take to implement sustainable development education, is based on environmental justice. Youth will work to ensure that all youth have equal and fair access to a healthy environment, equal enforcement, and a movement to protect marginalized and indigenous communities from environmental hazards.

2. Support "For youth by youth" education programs that will educate and advise community, activists, leaders and businesses about youth perspective.

3. Work with school board to establish networking, promote knowledge sharing, organization of events and creation of sustainable development relevant educational materials.

4. Use the Earth Charter as an education tool and lobby our governments to adopt and endorse the document as a sustainable development framework.

5. Spread information on sustainable development training.

6. Organize high profile events such as global sustainable development day.

7. Organize scientific information centres or databases.

8. Make public information easier and understandable for youth.

9. Use already existing environmental education materials and share them with youth colleges.

10. Inform media, government and other youth organizations at home about existing youth participation and youth events related to sustainable development.

11. Contribute to the local Agenda 21 process in your home community.

12. Promote the establishment of free universities, where youth can teach others about sustainable development and other issues.

13. Integrate sustainable development into existing environmental education programs and environmental campaigns.

14. Partner with labor unions to set up a job training program in clean energy to produce a fossil free economy and stop global warming.

15. Use famous people and public figures respected by youth to incorporate consumption awareness in outreach.

16. Support a "Sustainable Schools" initiative to encourage integrated sustainable initiatives.


Poverty

1. Raise awareness of environmental issues and capacity building to encourage sustainable lifestyles, including sustainable production and consumption, family planning and no discrimination of any form.

2. Create incentives and opportunities for self-sustaining poverty alleviation initiatives

3. Partner with other stakeholders to guarantee the government’s transparency, law enforcement and implementation.

4. Create job opportunities for young people through education, training, internships, and employment centres.

5. Promote youth-based income generating activities, including traditional occupations.

6. Call on governments to implement the polluter-pay-principle as an incentive for environmental sustainability.

7. Form functional youth networks between developed and developing nations, especially between young professionals, to facilitate technology and knowledge transfer and to encourage entrepreneurship acumen in developing nations.


Consumption

1. Promote annual international youth "buy sustainably" and/or "buy nothing" day to promote consumer awareness starting after Johannesburg this year. Partnerships must be formed with consumers organisations, youth organisations, fair trade NGOs, universities, schools, chambers of commerce.

2. Partner with local authorities in the whole world to establish by 2002 and maintain "media-free" zones in public parks, and in schools and universities replacing billboards and advertisements with artwork created by youth and children. This campaign should be launched at the World Summit on Sustainable Development.

3. Promote consumption reduction campaigns by youth and for everyone, such as "The BET" campaign for youth to partner with governments in reducing greenhouse gas consumption to reduce pollution and consumption and make consumption more sustainable.

4. Launch an international youth campaign before 2003 to require that product labelling include environmental and social impacts by 2005

5. Launch an international environmental campaign by 2007 to require an independent national institution to label in a transparent way products on environmental and social impacts

6. Partner youth with all peoples, particularly NGOs and indigenous people and women to raise awareness and promote the purchase of fair trade products by 2005.

7. Launch by 2006 community youth campaigns to collect labels of sustainable products, including non-sweatshop produced goods, bought by youth and show them to local stores to emphasize youth buying power.

8. Demonstrate youth purchasing power by launching community youth campaigns to collect labels of sweatshop produced products to write the producers of these products to encourage the immediate cessation of sweatshop labour-produced items. Partner with local authorities.

9. Establish partnerships with scholar management to apply cleaner technologies and do green purchasing by 2005 by partnering with universities and producers.

10. Set up national youth projects to lobby the government to improve national and international tax systems by 2006 which reflect the limits of our environment to provide us with resources as well as to serve us a sink for pollutants.

11. Press governments to phase-out unsustainable subsidies by 2005 for energy, fuel, resource exploitation, agricultural products.

12. Lobby through green groups to change the educational institutions policies on sustainable practises.

13. Make ‘consumption happenings’ in grade schools, showing the pupils and staff how to save energy, how much they consume and how much they can consume to live more sustainably.


Conflicts, War and effects on the development and environment Youth Actions

1. Local level/NGOs: Help refugees and people affected by the war
a. Collect donations and medical aids
b. Voluntary Social work (Schools, Medical centres, Building houses, reports as observers)
c. Declare the year 2003 to be the year of Voluntary to work for refugees.

2. International/National Youth Action Day Calling for peace and stopping the war. Examples: Marches, TV cooperation, petitions.

3. Create and support International Youth Programmes calling for peace, stopping the war and help the refugees. Examples: Euro-Med projects.

4. Call international community to provide a sustainable life style for refugees until they gain their rights.

5. Link youth groups regionally and internationally to promote understanding, support one another and achieve goals.

6. Lobby for restriction distribution and trade of weapons to conflicted regions.

7. Lobby on governments to reduce any investment in military and conflict structures.


HIV/AIDS

1. Build capacity, particularly for young women, and increase awareness of all HIV/AIDS issues to help reduce the spread of the disease and to cope with the disease

2. Demand free access to preventative measures

3. Lobby for national policies to take into consideration the rights and needs of all those infected and affected, including issues such as mother to child infections, voluntary testing, and easy access to anti-retroviral drugs by targeting pharmaceutical enterprises.

4. Call for the accelerated commitment to the Global HIV Fund in order to begin a global program of action before the end of 2003.

5. Lobby for more intensive research of HIV/AIDS , and support and be involved in the process.


Water Management

1. Create awareness campaigns:
a. Schools
b. Competitions
c. Media Campaigns and advertising
d. Lobby for legislations focusing on consumption and protecting water resources

2. Promote World Water Day

3. Commit to practising water-preserving individual initiatives.

4. Include global warming education in water management campaigns.

5. Build capacity to involve women in integrated water resources management, particularly through empowerment and awareness campaigns at all levels of the society.

6. Create community based water management.

7. Create programs educating schools and voluntary steam watch test water contamination.

8. Lobby and campaign for more efficient agricultural practises and clean technology transfer.

9. Implement separate bills for payment of water where applicable.

10. Collect and use rain water for practical uses such as washing.

11. Take part and lead water resource investigation and protection programs involving communities similar to those run be "streamwatch" around the world.

12. Participate in and promote world water day in their communities, to raise awareness on the lack of water in the world and to fundraise to support water supply projects in the developing world.


Youth empowerment: coordination, strengthening and institutionalization

1. Establish partnerships with other multi-stakeholders to mobilize and encourage meaningful participation in the decision-making process at the local, national and international levels.

2. Promote the creation of a legal framework that promotes the well-being and development of youth.

3. Create a General Plan toward Rio+10 and beyond

4. Hold regional and international meeting to follow up and evaluate outcomes of the process of Rio+10

5. Establish permanent communication (bulletin, email) and other kinds of alternative communication.

6. Liaise and empower the national environmental youth networks.

7. Coordinate and implement actions and projects of the regional youth network with the support of international organizations including UNEP.

8. Exchange of best practices among countries about sustainable development in order to increase awareness.

9. Transfer and exchange of clean technology.


Mechanisms for action

1. Youth Activity at WSSD. Currently, youth are planning to have a large presence on the ground before and during the WSSD. These plans include:
a. Funnel youth participation during the WSSD through an organisation based in South Africa.
b. Create and continue partnerships with the eight other major groups, through dialogue.
c. Create and/or further develop partnerships with clear commitments that include a financial plan of project implementation.
d. Create and support Sustainable Development Demonstration Projects (example: The Midrand Eco-City Project as a showcase)
e. Hold National Summits and an International Youth Summit before and during the WSSD.
f. Erect International Youth Tent outside the main venue.UNEP Global Youth Forum 2002
25-30 March 2002
Denmark

Youth Vision

Education

1. Formal and informal education.
a. Include sustainable development issues into formal education at all levels and in all subjects, which should be practical and interactive.
b. Improve informal education by focusing on "by youth for everyone" programs and youth education of other stakeholders.
c. Make education accessible for all by 2004.
d. Create awareness of the importance of indigenous and cultural people, as well as support racial equity initiatives.

2. Access and dissemination of sustainable development related issues
a. Create and promote education on the principles of sustainable development in various forms, including the media.

3. Capacity building
a. Promote sustainable development training for teachers and officials
b. Recognize teacher as an important stakeholder.
c. Strengthen networking and cooperation among educational institutions.
d. Share knowledge among educational institutions on best practises.
e. Promote job creation, job training, and entrepreneurship in sustainable economic sectors.


Poverty

1. Demand debt cancellation as trade-off of the ecological debt incurred by overconsumptive nations.

2. Implement the Tobin Tax, with a specified proportion designated to fund poverty reduction initiatives.

3. Ensure equitable distribution of resources and power through a progressive task.

4. Ensure transparent democracy and good governance.

5. Demand for unconditional aid with high accountability process.

6. Increase youth employment.

7. Demand mechanisms to internalise the external cost in a national and international level in order to stop social cost.


Consumption

1. Empower youth to make individual lifestyle choices to reduce consumption and resist media campaigns that promote excessive consumption.

2. Provide young consumers with information for each product’s social and environmental impact.

3. Recognize the consumer power of youth and promote the responsible use of this buying power to support the purchase of fair trade products.

4. Change consumption patterns by internalising the social and ecological externalities.

5. Reduce youth’s ecological footprints

Conflicts, War and effects on the development and environment

1. Stop the so called war against terrorism.

2. Provide security, stability and protection for war refugees

3. Ensure the right of each individual and each community to live in peace by promoting an international human law.

4. Recognize sustainable development as a more effective alternative than militarization in ensuring peace.

5. Redefine global security to include sustainable development

6. Recognize the inextricable link between war and poverty.

7. Reduce investment in military and conflict structures.


HIV/AIDS

1. Prevent any further HIV infection.

2. Reduce the mortality rate from HIV/AIDS related diseases.

3. Provide cheap and/or free access to anti-retroviral drugs or generics.

4. Mobilise the youth to be more committed to help fight the disease.


Water management

1. Protect and plan sustainable management of natural water resources.

2. Make people aware of the importance of preserving water.

3. Promote equitable and just water access.

4. Institute international legislation to protect and control the water quality.

5. Prevent disproportionate acquisition of water supply by nations.

6. Find alternative clean technologies to make use of sea water.

7. Practise sustainable agricultural methods.

8. Realize that water scarcity and global warming are inextricably linked and should be discussed in tandem whenever appropriate.


Youth empowerment: coordination, strengthening and Institutionalisation

1. Make youth a part of all national and international decision making processes through full participation on national delegation and creation of national youth commission on sustainable development.

2. Establish and articulate mechanisms for youth to incorporate their visions and perspectives in governmental policies and society.

3. Strengthen and improvement of the youth environmental spaces and processes.

4. Exchange experiences that have that have positive impact on sustainable development

5. Liaise with the United Nations and other partners, to extend the youth age bracket from 16 to 30 years of age.UNEP Global Youth Forum 2002
25-30 March 2002
Denmark

Youth DeclarationWe, youth, as the future of the world, have gathered many times to join efforts and identify issues before and after the Rio Summit. We have achieved victories at the local level, demonstrating that sustainable development is an achievable goal. We have written documents such as the Borgholm ‘Resolution for Change’ and the Dakar Youth Empowerment Strategy that should guide decision makers as they provide fundamental understanding of our priorities. We the participants of the UNEP Global Youth Forum 2002 from all six regions of the world - Latin America and the Caribbean, Asia & Pacific, North America, Europe, Africa, and West Asia - recognize efforts made at the Rio Summit to address sustainable development. However, we are highly frustrated at the continued lack of commitment and political will to implement its outcomes.

As outlined in Chapter 25 of Agenda 21 and Principle 21 of the Rio Declaration, increased meaningful participation of youth and children at all levels of decision-making processes is required. Specifically, governments must recognize their obligations to include democratically elected youth delegates in all international, national, regional, and local meetings. Furthermore, it is necessary to form national and local youth councils in every country and provide adequate funding for their activities.

We are scared about the fate of the Earth. Governments can no longer compromise the imperative need to implement sustainable development. The WSSD offers the world a critical opportunity to reinvigorate action by governments, the United Nations and civil society groups in the quest for sustainable development.

We therefore make the following resolutions:

We affirm that prerequisites exist to achieve sustainable development: achieving peace, democracy, transparency in governments, the eradication of corruption, the elimination of discrimination in all forms, and the stabilization of the human population. We continue to stress that sustainable development is an effective alternative to militarization in ensuring peace.

Poverty! Recognizing the growing gap between rich and poor, we demand the immediate cancellation of the external debt of developing countries. We also demand the acknowledgment of the ecological and social debt of industrial countries. Developing nations and economies in transition must be financially enabled to invest in employment, health, social dialogue and conservation to achieve sustainable development.

We demand the implementation of the UN Millennium Declaration on poverty reduction with the target of 2005 in Africa, Latin America & Caribbean, Asia and Eastern Europe. We commit to network, to contribute to poverty alleviation projects in our communities and to increase public awareness and participation.


We call for empowerment of people through local regulations, which will encourage the development of self-reliant sustainable communities. The unsustainable activities by corporations damage the environment and violate human rights; hence they cannot lead to sustainable development. Recognizing that humans and nature are more important than the profits of trans-national corporations, we demand that international trade agreements are re-evaluated based on sustainability and when necessary are cancelled if they do not meet the set criteria.

We insist that governments guarantee all youth and children have the opportunity to pursue education. We are upset with the minimal implementation of Chapter 36 of Agenda 21. We demand access to information and empowerment through capacity building, with an emphasis on formal and informal education to promote an overall awareness on sustainable development. We call for substantial funds to be allocated to support young researchers and scientists.

All countries must consume sustainably. Today, inappropriate and excessive consumption in developed nations occurs at the expense of developing nations who themselves have the potential for excessive consumption in the future. We have a joint responsibility to ensure that this current and future consumption is sustainable. Youth have a powerful influence on the economy and as such are a crucial part in achieving a just and sustainable one. This must include fair trade, life cycle product management, and climate justice through renewable energy. We further encourage governments and industries to adopt cleaner production technologies, minimize production of toxics and greenhouse gases and put limits on corporate advertising pollution in public spaces.

Water is scarce in many parts of the world. The world’s fresh water resources are not adequate to meet the increasing water demands resulting from growing population. These demands are further aggravated by climate change and the results of war and conflict. We insist on the prompt enactment and ratification of international treaties and the strengthening of international environmental laws to protect fresh water supplies.

We recognise the right of refugees to safely return to their homeland. We also demand the recognition of the inherent right of indigenous and native people to self-determination and their right to use resources.

We commit ourselves to and demand government action in combating HIV /AIDS by advocating women’s empowerment, ethics, safer sex, comprehensive sexual health education, availability of sterile needles and free drug treatment. We further demand integrated practical policies to be financed to stabilize the pandemic by 2005 and reduce the spread by 2010.

We as youth have been and will continue to make sustainable development commitments a reality. We call for an ethical framework for sustainable development in accordance with regional priorities that builds upon past documents and declarations. We commit ourselves to speaking out and we demand the implementation of our solutions for sustainable development.

The World Summit on Sustainable Development (WSSD) must yield real plans for action and cannot follow a long line of empty promises and missed opportunities. Signatures are not enough! We need concrete action!


Adopted 29.03.02


HOME           PRISPEVKY DO BESEDY

    
    
glob 01 glob 02 glob 03 glob 04 glob 05 glob 06
glob 07 glob 08 glob 09 glob 10 glob 11 glob 12
glob 13 glob 14 glob 15 glob 16 glob 17 glob 18
glob 19 glob 20 glob 21 glob 22 glob 23 glob 24
glob 25 glob 26 glob 27 glob 28 glob 29 glob 30
glob 31 glob 32 glob 33 glob 34 glob 35 glob 36
glob 37 glob 38 glob 39 glob 40 glob 41 LINKY
KELLER HAVEL SLOVNIK CLANKY KNIHY ZVON

Linky ostatní

POLITIKA

linky politickych aktivit, hnuti a instituci

ZPRAVODAJ

portal zpravodajstvi, E-zinu a encyklopedii

VYHLEDEJ

portal vyhledavacu a vyhledavacich katalogu

MED-linky

Medicínské linky

VT-linky

Vědecko-technické linky

EKO-linky

Ekologické linky

SOCIOLOGIE

Sociologické linky

PERSIE

Iranské linky

KANADA

Česko-kanadské linky

AIDS

xxx

OBCANSKA SDRUZENI

xxx

ZÁBAVA

xxx

ROMSKE LINKY

xxx

KONE

xxx

USA

Česko-americké linky